DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 52     <-- 52 -->        PDF

174 Bilješke.


(DeUlj vidi u »Aumuurc international dc ićsjislatiou a^^ricole« Rome 1922.
Str. 402—422).
Ugrenović.


Odlikovanja u direkciji šuma u Sarajevu.
11 dii-ckciji iumu u Sarajevu 5. februara u ]_1 sati prije podue proizveo
je direktor šuma Kurio Karo p šum. ministcrijalni sa^´jetnik .. svečan, način
slijedeća odlikovanja:


Njegovo \^eličanstva Kralj Aleksander L odiikoA^ao je Ukazom od I. de^
ccmbra 1922 na predlog gospodina Ministra šuma i rudnika za osobito mar=^
Ijivi i izvanredni rad u šumarskoj struci slijedeće šumarske činovnike u Bosni
i Herocg´avmi:


Min. savjetnika u mii´ovini Jovana Padežanina i min. savjetnika Karla


...... or^-lcnom Sv. Save IJL stepena.


Šum uadsavjetnLka Franju Frihika, Josipa Radulovića, vladinog tajnika
dr. Dimitviju Miloševića i nad&umarnika Pavla Bilića ordenom Sv. Save \\\
stepena.


Sum. nadinžinjera Romana Sarnavku, te šumarnike Milana Bajića, Osmana
Topčagića, Milana Kneievića, direktora pom. ureda Omera IVeinetta te pod^
šumara Ristu Dodeva i Andriju l^ukomeinovića ordenom SY, Save V. stepeiia.


U prisutnosti cjelokupnog osoblja direkcije šuma održao je šef direkcije
šuma min. saA´jctnik Karlo Karop kratak govor, upozorivši odlikovane, da i na?
dalje rade neumorno na izvrša^´unju velikih i težkih šumarskih zadaća koje O´d
nas šumara očekuje naša Kraljevina, što su svi prisutni popratili višekratnim:
2i\do Kralj! č.


S. .. Gnimmm dioničarsko društvo. Dne 12. februara t. g.
održali su dioničari tog drtištva u driištvenim proistorijama u ..^
lišću svoju 4. redovitu gladnu skupštinu. — Bilanca za poi&lovnu
godinu iskazuje čisti dobitak od . 15,546.836.58, te je zaHjučeno,
da se isplati 28^^%na dividenda, tako´ da će kupon broj 4 biti unov?
čen sa Din 14.—. Isplatu dividende vršit će poeaan od 15. febru^
ara društvena blagajna u Belišću i Hrv. sveopća kreditna banka
d. d. u ZagrebiL — U bilanci je dO´2načeno redovitoj pričuvnoj
zakladi . 1,000.000.—, pričuvno] zakladi za smanjenje vrednosti
. 1,000.000.—, .1....1].... mirovinskom fondu . 500.000.—;
ostatak od . 85.644.76 prenesen je na novi račun. U Nadzorni
odbor izabrani su do^sadanji članovi, gg. dr. Hugo Spitzer, ...^
gutin Jurfcović, Viktor Steiner, Aleksander Boižia i Lalodav Se==
linger.
Pro´šle je godine ovo društvo isplatilo u ime dividende . 36.—
po dionici.


^ U narednom broju donijet ćemo iska/ svih odlikovanja u šum. struci, što
nam radi nedostatka prostora ovaj put nije bilo moguće. (Op. ured.)