DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Juprinob ..7...´..!.. u/račiiika <).yipu ii^lifa o´nooorićntJi^ Jr\´cca, 127


DR. M.ADIM1R ŠKORIĆ, (Zagreb):


Doprinos poznavanju uzročnika osipa iglica
crnogoričnog drveća.


Prva opažanja osipa iglica crnogoričnog drveća naročito bora
sižu u primjerenu daA^iinu, te se kao jedan od prvih posmatrača
spominje Georg LiKhig Hartig.^ Od toga doba vodila se dugo
vremena prepirka o tom, što je uzrok toj bolesnoj pojavi.


Najveći dio tadanjih istraživača držao je, da je to opadanje
iglica uzrokovano mrazom, a drugO´ mišljenje zastupao je Ebei?
maver u svom poznatom djelu: Die phvsikalischen Einvirkun^
gen cles Waldes auf Licht und Boden und seine klimatologische
imd hvgienische Bedeutung 1873. Objašnjenje EbernaaveroA^o
bilo je znatno vjerojatnije, jer se oskmjalo na neka. većini dobro
poznata opažanja isušenja iglica uslijed prekomjerne transpira^
čije. Tek godine 1901. kad je Tubeuf objelodanio svoju opsežnu
monografiju´ o osipu iglica bora utvrđeno je, koliko značenje za
tu bolest imadu prije navedeni uzroci.


NesLmmjivo je, da mlade, nekoliko godina stare biljke ....^
gorićnog drveća znadu ]:>ostradati zimi, kad nema snijeaa, a
imade dosta sunčane topline i vjetra. Sunčana toplina i suhi vje^
tar pospješuju u znatnoj mjeri transpiraciju iglica, no izgubjenu
vodu ne može korjenje naknaditi s razloga, što je zemlja smrz^
nuta, te onemogućuje primanie A^ode u onoj mjeri, kako bi to bilo
potrebno, U tom slučaju dolazi do ugibanja iglica odnosno cijelih
biljka, no ne smije se pri tom zaboraviti, da je način nastupanja
te bolesti u ponaJAaše slučajeva drukčiji, nego je onaj od kojeg
najčešće u velikoj mjeri ot])adajn iglice crnogoričnog drA´eća.


Prema prijašnjem objašnjenju pojava je nerazumljivo, da
kod mladih biljka pocrvene i otpadaju iglice samo sa najdonjih
grana, koje su najdulje prekrivene snijegom, te nisu iz\T/ene pre?
komjernoj transpiraciji, a kad bi ova bila uzrok tog otpadanja,
moralo bi biti obratno. U tcnn slučaju morale bi ugibati iglice na
vrhu i vršnim granama, kojima uslijed zamrznutog tla odnosno
slabog primanja vode korjenjera, najviše nedostaje´voda potreba
na za transpiraciju, jer su od korjenja najviše udaljene, pa im
korjenju bliže grane prikraćuju vodu.


´ Hartjj^: Lohrbucli Hir Forstcr 1808.


.Schcniber: All^cmcinc Vovbt unci Jagd´/eitung 1858.


Holzncr: Dic Ik´obachtuntfcn iibor die Schiittc der Kicfer odcr Fohre und
die \Vintcrfiirbuni^^ imniergriiner Ce\vach,se 1877.


- Dr. C. V. Tubeuf: Studien libcr dic Scliiittckrankhcit der Kiefer 1%L


ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 6     <-- 6 -->        PDF

12^ Doprinos poznavanju uzračaika osipa iglica crnogorićnog drveća,


Kako gotovo svake godine nestane na neko vrijeme snijega,


to bi se morao redovito godišnje javljati taj pojav, kad bi mu


..... bila prekomjerna transpiracija, no tomu nije tako.


Stoga je nastala potreba, da se potraži objašnjenje tom po=


..... za one slučajeve, koji po okolnostima svoga nastupa ne mo^


gu biti objašnjeni isušenjem uslijed nedostatka vode, pa je i do^


kazano, da većim dijelom osip iglica crnogoričnog drveća nije


uzrokovan nedostatkom vode, već napadajem gljiva iz skupine


Hvsteriales.


Tri su roda, koji prouzrokuju osip iglica crnogorice i to:


1. Lophodermium.
Spore iglaste, jednostanićne, dulje od polovine askusa, a ..^
laži ih se pO´ osam u jednom askusu.


2. ....đerma.
Spore kratke, nešto šire na gornjem kraju, ponajprije jednom
stanične a kasnije dvostanične, također po osam u jednom asku.


3. Hvpodermella.
Spore kijačaste, jednostanične po četiri u jednom asku.
Po Negerovom prikazu^ poznate su dosada ove A^rste:
Lophodermium.


L. pinastri (Schrad.) — na Pinus silvestris, montana, nigra i
ceni´bi a.
L macrosporum. Hartig. — na Picea .......
L Abietis Rostr. — na Picea excelsa i Abies pectinata.
L nervisequium D. C. — na Abies pectinata.
L laricinum Duby, — na Larix europea,
L gilvum Rostr. — na Pinus nigra.
L juniperinum (Fries.) — na Jtmiperus communis.


Hvpoderma.


Hypoderma brachysporum (Rostr.) — na Pinus strobus i ? -nus
excelsa,
.. pinicola Brunch — na Pinus silvestris.
, .. robustum Tub. — na Abies (concolor?).


HypodermeUa.


.. Laricis Tub. — na Larix europea.


.. sulcigena (Link) Tub. — na Pinus selvestris i montana.


Za svog boravka u Hann. Miindenu imao sam prilike, da ...^
učavam veći broj tih parasita, pa iznosim ta svoja opažanja, a
naročito ona o Hvpoderma brachysporum Rostr., koji mi je usli^
jed obilnog razvitka omogućio ponešto podrobniji studij.


-´ Negcr: Krankheiten unscrer Waldbaurac.
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Doprinos poznavanju u/raaiika o.iipa ic^Iics cnjogoriojiog


Hvpoderma Bvćichvsporuni (Rosfr.) l\xb.


. a s ]-) 1 o d n i o r a a n i.


Prvi je tu ,Uljivu naišao i opisao Kostriip (1.) n Danskoj^ a
nešto poslije našao ju je i Tubeuf (2.) u Bavarskoj nedaleko Pa=
bave. Prema opisu Rostrupo\´oni nastupa ta gljiva kao uzročnik
osipa ii^lica 23—3i) ^^odišnjet; borovca (P. strobus), a Tnbeiifu
je uspjelo ustanoviti, da je ista <;!ljiva uzročnik osipa igliea ne
samo borovca \cć i onih u \vpomnožao se broj po toj gljivi na]:)adanih borova, jer sam osim
na prije dva spomenuta bora istu ijljivu našao još i na Pinus
fiexilis, Pinus Banksiana i Pinus Peucc, Pinus strobus, cxcelsa i


f


SI. 1. Ig-lice bora Pinus banksiana sa apoteciji ma .. iive Hvpoderma brachvsporuni.


flexiiis mogli su dobom odgovarati nalazu Rostrupovom, no Pinus
Banksiana bio je po svoj prilici bar 50—60 godina, a Pinus Peuce
mogao je imati blizu 80 godina, ako ne i više. Primjerena toj
dobi bila je i žestina napadaja, te su borovi u mladoj dobi znat=^
nije trpili od zaraze, dočim se u starijih napadaj očitovao u ...^
danju iglica donjih grana i to pojedinačno^


Budući se borovac i u nas uzgaja, a Pinus Peuce sačinjava
prirodne sastojine u nekim krajevima naše države, to postoji


^ Rostrup: Fortsuttc Uiuierssgelser over SavltesA^ampes Ani^reb paa $kov#
traecrne (Tidsskrift for Skovbrug VT 1883 S, 281—282..


Isti: Plantepatoiogie. 1901.


2 Tebeuf: BcitruL*e /ur Kcnntniss der Baurakrankhciten. Berlin 1888.


IstJ: Die NadcLschiitte der Weymouthskiefcr (Natunvis^. Zeitschrift fiir
Forst. und Lflndwirtschaft. .. 6, 1908.)
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 8     <-- 8 -->        PDF

130 Doprinos poznavanju uzracnika osipu iglica cniogorlčnog drveća.


mogućnost znatnih šteta od te gljive, pogotoA^o kad sam imao
prilike, da ju već nađem na borovcu u nas (Zagreb i Našice)/´


.^.. početkom mjeseca augusta može se na pocn^enjelim
iglicama spomenutih borova motriti apotecijc i^ljive, no poredaj
njihov poput čisla kao što se to dosada isticalo nije tako .....^
terističan za sve borove nego samo za Pinus Strobus i cxcelsa,
dočim na ostalim vrstama dolaze apoteciji nejednoliko razba^
cani po cijeloj površini iillicc i na svim stranama iste, te mi se


SI. 2. Poprečni presjek apotecija i iglice (uvećano).


Čini, da je na prvim taj poredak uvjetovan samo uskoćom iglice
odnosno pomanjkanjem prO´Stora za drukčiji poredak, što naj=
bolje opravdava način njihova poredka na borovima za koie ta
bolest dosada nije bila poznata. (SI. L)


´ ..) bih zahvalan <^obpoch kolegama i/ prakse ?. podatke


() rasirenju


i djclo\.´mju tog parasjta u ....
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Doprinos po/iiavunju iizivičniko osipa iglica crnogončnog drveća. 131


Obilan ..1./ apotecija na raznira borovima omogućio mi je
da odstranim i neke nedostatke dosadanjih opažanja. Prema
brojnim opažanjima postoje neke razlike naročito u pogledu
veličina dijelova rasplodnog organa a i samog ustroja istog.


Apoteciji nastaju ispod same kutikule ili ponešto ispod hi^
pcderme (SI. 2.) te imadu znatan broj askusu i parafiza. U po?
četku ispunjuju šupljinu apoteeija parafize, a kasnije se među
ove pomalo utiskuju asci. Same parafize su na .... kijačasto
odebljčde, ravne, vrlo često kukasto uvinute sa poprečnim stije?
mama, a katkad i razgranjene. Parafize im^adu u sredini debljinu
2—2-5 /. a gornji kijačasti kraj dosiže debljinu od 3—4 ".


Asci su bez boje prema dolje ponešto suženi, te imadu
duljinti lio—120 /s a širina im je 17—22 ". U svakom asku nalazi
se po 8 spora, koje su najčešće dvije po dvije paralelno malo
koso poredane, a kadšto jedna za drugom poput crijepa na
krovu. Najdonje si3orc katkad su okrenute prema objektivu mi?
kroskopa svojim .^..... Spore su A^retenasta oblika, a izA^ana
imadu dosta znatan galertasti tok (SI. 3.). Veličina spora sa ..?


lertom iznosi 28—30 /^ >< 10 ´´, a bez galerte 26—30 ^´ X 3—6 ´^
Prema dosadanjim veličinama Rostrupa, Tnbenfa i Schrotera,
najpribližnije su po meni ustanovljene A^eličine onima od Schro?
tera, premda i tu postoje neke razlike, što se jasno vidi iz niže
navedenog pregleda.


Rpstrup Tubenf Schroter


D /c S D f^ Š ´ D . S D ^ Š


Asci 110 25 110 22 110-120 13-17 110-120 17-22
gore 3-4 3-4
Parafize sred. 2 2-2-5
Spore sa
galertom 10 28-30 9-10 28-32 10
Spore beć
galerte 20-25 4 20 4 26-33 3-5-4-5 26-30 5-6


Spore su u početku jednost^nične sa različnim brojem
vaknola, no kasnije jednom poprečnom stijenom, postaju dvo^
stanične. Leže li spore u vodi, to već nakon 10 sati proklijuistjeraju po jednu ili više kličnih eijevi, no naskoro prestaje u
vodi SA^aki daljnji razvitak uslijed iscrpljenja hranive materije.
Analo´gno čistoj kulturi srodnog uzročnika osipa iglica običnog
bora, pokušao sam čistu kulturu u sladu i ekstraktu borovih
iglica, a da nijesam polučio željenog rezultata, jer su spore istje^
rale kličnu cijev, koja je u najboljom slučaju bila nekoliko puta
dulja, no veličina same spore, a mrda je svaki dalji razAitak
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 10     <-- 10 -->        PDF

132 Doprinos poznavanju uzračnika osipa- iglica cniogOTičnog drveća.


izostao. Pokušaj, da taj razvitak pospješim običajnim stimula^
tivnint sredstvima nije doveo ni u čem do kakvih promjena. Time
sam prisiljan, predpostaviv, da nije počinjena nikakva metodička
pogreška, prikloniti se mišljenju, da je ta gljiva daleko znatnije
adaptirana na stanovite uvjete razvitka, koje meni u duljem vre^
menu nije bilo moiguće pronaći, no što ću i opet prvom zgodom
pokušati. Taj neuspjeh čiste kulture onemogućio mi je, da do^
prinesem siguran dokaz´ pripadnosti piknida (Si 4. i 5.) toj gljivi,
koje sam našao istodobno sa apotecijima, nO´ samo na najmlađim
iglicama. Pripadnost tih piknida veoma je vjerojatna, poigotovo
kad je micel, koji se nalazi unutar iglica u ..... i drugom
slučaju posve jednak.


Kao što sam spomenuo nalaze se te piknide samo na naj*
mladim iglicama i to na svim stranama iglice gusto- porazdije?
Ijene poput sitnih crnih, tačaka. Na poprečnom prerezu vidi se,
da su one poptit male posudice usađene .. staničje iglice no


.


SI. 3. Askospora sa galertastim tokom (znatno uvećano),


znatno dublje nego apoteciji, jer se njihov otvor, kuda izlaze
spore, nalazi u visini same hipoderme, a većim dijelom svojim
su u samoj iglici. Spore su jajastog oblika, a duljine 6*5—8 pširine 3—4 /´; a po svemu odgovaraju gljivi dosada poznatoj
pod imenom Dothichiza exigua Sacc.
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Doprinob po/nti\anju uzračniku osipu ij^lica crnogorično^ tlrvcća. 133


2,


Raširen je sporaiinfekcija.


Infekciju YTse isključivo askospoTe, koje nastaju u apote^^
čijima. Razvitak samih apotecija pogoduje osobito vlaga, jer na
otpalim iglicama, a osobito iglicama otpalih i odsječenih grana,
koje se nalaze u većim kupovima, te uslijed toga dulje vrijeme
podržavaju vlagu, dolazi do najobilnije tvorbe apotecija. Na:^
protiv iglice, koje ^se nalaze na mjestima sa manje vlage, ne ..^
kazuju nego samo tu i tamo gdjekoji apotecij. Dozrijevanje apo^^
recija pada prema Schroteru^ u mjesec oktobar i novembar, no
prema mojim opažanjima započinje njihoA^o sazrijcA^anje daleko
ranije naime već mjeseca augusta i traje sve do konca novem^^
bra. Doista su spore za čitavo to vrijeme pokazivale infekcijonu
sposobnost, jer su uvijek nakon kratkog boravka u kapi vode
istjerale kličnu cije.^


SI. 4. Poprečni presjek ig-Iice i piknide (uvećano).


Iz apotecija odnosno askusa bivaju spore izbacivane, kad=^
fjod imadu dostatnu količinu vode, no zato nije potrebna kiša
već dostaje i noćna rosa, dapače može se reći da ova i ponešto
vlažni no ne kišoviti dani najviše pogoduju izbacivanje spora,


Schroter: Pil/c von Schlcsien III. Bd. TI. Teil
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 12     <-- 12 -->        PDF

134 L)opnn(^s pi\´uavuiiju u/.aCniVa osip.i iglica crno.i^oriciu)^ drveća.


te se možemo o tom lako uvjeriti, jer su tuda apoteciji otvoreni.
Pojedini apoteciji ne izbacuju spore za čitavog prije navedenog
vremena, već bivaju iscrpljeni u nekoliko tjedana, no trajno do^
zrijevanje novih apotccija u tom dosta dugom ....... omogu^
ćujc širenje same bolesti u znatnoj mjeri.


Po ascima izbačene spore sižu tek nekoliko milimetara u
zrak, no to već dostaje, da se te spore neznatne težine održe u
zraku te budu minimalnim gibanjem zraka dalje odnesene/


Samo jedan dio tih spora bude ovim strujanje-m zraka od==
nosno A^jetrom odnesen na veće udaljenosti te od ovih, koie se


fr^i


.~<


SI. 5. Konidije, koje nastaju u piknidama (znatno uvećano).


na taj način znatnO´ razrijede u zraku, potječe infekcija pojedi?
nacnih iglica na borovima kao što su u našem slučaju bili Pinus
Peuce, Banksiana i flexilis koji su se dalekoi nalaj´rfli od centra
bolesti, mlade sastojine borovca u šumariji Gahrenberg. Veći
dio tih spora inficira nespoisredno blize iglice same sastojine bo^
rovca u kojoj je bolest započela! velikom se žestinom i^azmahala.
Nije isključeno, da je infekcija borovca mogla uslijediti i spo?
.... sa prije spomenutih manje zaraženih borova, no u ovom
slučaju je to slabije vjerojatno već po tomu, što su sastojine bo?
rovca totalno inficirane te pokazuju jasnu sliku cluljeg poboli?
jevanja.


^ Fulck: Dic Sporciivcrbrcitun^ bci den Basidiomvcotcn und der bioiogische
M´ert dcr Riisidic. Bdtriii^e /ur Biologic dcr Pflanzen Bd. IX. 191U.


I^ilck: Ubcr dic Luftinfcktion des Mutterkorns (Clinicaps purpurca Tul)
und dic \´erbrcitung pdanzlicher Tnfektionskmnkhcitcn durch Temperatura
stromutijJen. Zeitschrift hir Forst^ und Jagd\vc.4eii 1911. S. 202.
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Doprinos poznavanju u/račnika osipa ig´licu criiogoričnoi´ drveća. 135


U svakom slučaju možemo ovdje razlikovati dva načina in=^
fekcije, jedan u blizinu, a drugi u daljinu, odnosno primarnu i se?
kundarnu infekciju.


\"anjski se očituje infekcija ponajprije time, što na mje?
stinaa, gdje spore prodiru u iglicu, iglica promjeni b^-*ju t. j . ponešto
požuti, a nakon znatno^g razvitka samog micelija unutar iglice po?
svema požuti čitava iglica. Kad iglice nakon infekcije pocrvene
tako, kao što sami ili našao nešto prije sazorijevanja ap**tecija u
augustu, nijesam ..^.. puta mogao motriti, jer mi je bilo mo?
guče pratiti samo´ doba razvitka apotecija, koji potiču od prošlo?
godišnje infekcije te početak nove infekcije u samo jesen.
Način prodiranja klične cijevi u iglicu teško je sa sigurnošću
ustanoviti te se nijesam mO´gao zasad odlučiti, da li prodire gljiva
kroz puci ili epidermu, a možda je moguć i jedan i dragi način
prodiranja.


Ustanovljenje micelija u nutrini iglice dosta je lagano, jer se
u interceltdarnim pro-storima razvije u znatnoj mjeri, a sam po
sebi je dosta karakterističan, da ga se može razlikovati.


Kad je infekcija osobito znatna, tO´ u tom slučaju katkad
prodire micelij iz iglica i u same mlade izbojke, koji naravno od
tog napadaja ugibaju. To prodiranje u izbojke najčešće je samo
u onih bilj´ka, koje su osobito jako napadnute, te su yeč na do?
maku ugabinja.


U sastojini borovca ležale su na tlu odsječene grane u kojih
su iglice bile najjače prekrite apotecijima gljive, što je najbolji
znak, da već jednom zaražene iglice omogućuju i nadalje razvitak
samom parasitu i u onom slučaju, ka bi\^a grana na kojoj se one
nalaze, nakon infekcije odvSJečena.


Ustanovljenje, da li postoji mogućno´st infekcije i takvih
iglic-^, koje su još u turgescentnom stanju, a nalaze se na o-dsje?
Čenim granama, biio´ bi od .^.... velikog značenja. U tom slu?
čaju ne bi bilo prikladno ostavjati takve grane u sastojinama toj
boesti izvrgnutih borova, jer bi se thne pružila mogućnost još
znatnijeg razvitka samog parasita, a dosljedno tomu još obilni?
jeg raširenja ove bolesti. Poslednju okolnoet biti će potrebno još
naknadno eksperiineritalno ustanoviti, jer dosadanji pokusi nije?su
pokazali iz.^jesno´g rezultata.


3.
Utjecaj bolesti i zaštita.


Djelovanjem parasita ugibaju iglice u .^..... mjeri te otpa?
daju, no kao što sam prije spomenuo izumiru i čitaA^i mladi iz?
bojci, &to nastupa redovito u onom slučaju, kad je osobito bujan
razvitak micelija. Prema Rostrupovim^ opažanjima može talcA^-o
izumiranje iglica iz godine u godinu dovesti i do ugibanja
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 14     <-- 14 -->        PDF

136 Doprinos poznavanju uzračnika osipa iglica cmogoričuog ´^J^^;g^-_^


cijelih stabala. Doduše i u tom slučaju, koji sam imao prilike
motriti, ugibala su i uginula mno´ga stabala, no ne bi mo.gao to pri^
pisati iskllučivo djelovanje te parasitske gljive, ..^... meniistra^^
živana stabla, a tih je bio priličan broj, pokazivala su jaane tra^
gove jedne druge bolesti, kojoj uzročnik nije gljiva većinsekat
Pythyophtorus chalcographus. To je i razumlivo, kad se znade da
potkomjaci najrađe napadaju stabla, koja se već nalaze u stanju
min oris resistentiae, a prema novijim istraživanjima izleda da
mnogo bolesti bilja, koje dovode do ugibanja, nisu posljedak jed?
nog faktora, već niza takvih, koji svi zajedno tek dovode bilinu
do njezine posA´^emašnje propasti.


Najviše trpi od te bolesti boroA^ac, dočmi P. flexilis excelsa i
Banksiana, premda su osjetljivo pogođeni napadajem, ipak ne trpe
u tolikoj mjeri kao borovac. Za Pinus Peuce tesko´ je nešto odre=
đeno tvrditi s razloga, što sam ja imao priliku motriti tok bolesti
već znatno starog stabla, ,.. kojeg uslijed veće otpornosti ne
može bolest doći do pravog izražaja. Obzirom na njegovu srod=^
nost sa borovcem bilo bi interesantno pratiti sam razvitak i tok
bolesti u mladim sastojinama, gdje on prirodno pridolazi.


Upotreba bordoške juhe, koja se pokazala kao idealnO´ sred^
stvo zaćtite mladih biljka običnog bora, inficiranog od Lophoder:^
mium pinastri, nije u ovom slučaj.u uporabiva s razloga, štO´ bo^
lest nastupa na 25—30 godišnjim stablima, dakle na takvim, koja
su .^.. prilično odrasla.


Premda se ne može poevema poreći vrijednosti Rostrupova
nazora, da se je moguće štititi protiv te bolesti odstranjivanjem
zaraženih stabala i igHca, pa i tek inficiranih, no odsječenih gra^
na, kao što smo prije spomenuli, to se ipak ne čini taj način oso^
bi-to usjesnim. Veće značenje treba pripisati mjestu, gdje ćemo
podizati nove sastojine već stoga, da to ne činimo na takvim
mjestima, koja su u blizini zaraženih sastojina.


Daljnji faktor, koji je baš u konkretnom ´slučaju dorprinesao
razvitku i raširenju bolesti, jest neumestan izbor stojbine gdje
se ove sastojine nalaze, jer je uslijed znatne vlage pogodovan
brojni razvitak apotecija, a time još jača zaraza pošteđenih
zdravih borova. Zgodnim izborom mjesta za podizanje sasto^
jina borovca i uvaženjem ostalih mjera opreza smanjiti će se
jakost zaraze u tolikoj mjeri, možda i po-sve ^nemoguičiti, te će
ovi u početku ponešto zaoistajati, no neće doći do većih poljedica,
jer će oni u skoro vrijeme prebrodirti opasno doba u koje su ...^
´Vise bolesti izvrženi.


IL


Ostale parasitske histerijaceje.


Poznato je, da je glavno doba razvitka apotecija vrste Lo^
phodermmm pmaistri mjesec srpanj, kolovoz i rujan, no ipak .se
nalazi mladih totahio inficiranih borovih biljaka na kolima se
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 15     <-- 15 -->        PDF

i)opvn)u.s poznavanju u/1411.´.niku .^... j;iljc.i ui-]i()yor?ćno^ drveća. ]´.


nahize razviti apoteciji sa zrclirn sporama još i u polovici no=
vembra, isvo je svakako rjeđe, no ipak potvrćuje mišljenje onih,
koji tvrde» da iznimno dolaze zreli apotcciji u svako doba g*>dJne,
a ne, kako se do nedavna držalo, samo n .^ore navedenim mjesec
ciraa.


istodobno sam ustanovio, da Lophodermiitm pinastri ....^
sitira ^^siin na n-dpvćd u pregledu navcdeniin borovima, također
na Pinus koraicRsis.


Kod izoliranja spora vrste Hvpoderma brachvsporum sa
iL.;lica od Pinus excelsa naišao sam na dva apotccija jedne Lo=^
phodermium vrste, za koju sa sigurnošću nisam mogao ustanoviti,
da li je to LophoderTDLium pinastri ili jedna nova vrsta. Budući
na tom boru nije dosad poznata nijedna Lophoderminunvvrsta, a
neznatni materijal nije mi dozvolio podrobrsije ispitiA-anje, st^fia
se ()<4...1..... samo na na/naku veličina, koje prilično od.ilovaraju
onim od Lophodermium pinastri sarno postoji razlika u du^
Ijini spora. Asci loO— 140 ^^ X i-1—16 .", spore 59—106 !´ X 2—3 /^
a paraHze 2--3 /´ u sredini, a na vrhu 4—5 /^


Slično je doba razvitka apoteeija također u \´rste Lophoder^
mium jimiperinuni, koji dolazi na ii^lieama obične boroviee, jer
u ove vrste nalazi se zrelili apoteeija tokom cijele godine, no ipak
glavno´ doba njihovog razvitka pada u mjesece maj do avgusta.
Premda ta vrsta nije inače od većeg zamašaja, to ipak nije iz^
lišno spomenuti, da jakim napadajem može uništiti borovicu,
što je od nekog značenja bar za pojedine primjerke u botaničkim
vrtovima, jer je .. tom slučaju i takav gubitak osjetljiv.


U svih prije .spoimenutih vrsta i u vrste Lophodermium ma^^
crosporum parafize su pretinjenc poprečnim stijenama, kao što
to navodi Torsten Lagerberg za vrstu Hvphodermella suicigena,
. dosadanji su istraživači to pregledali.