DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Bujićarstvo. 157


.........


......... .......... . ..... ...... ...... ..........., ......... .


2. .....^ „.......... ....." .. 1923. ....... .. ..... ..... .. ..... ....... .......^
.... .....: „.\ .. ......, .. ... .... — ... . ......^.... — ...}^ ..
^. ..... ....... .......... ... .......... ........".
..... ....!1, .. je .. .... ..... ....... .. ......... ........ .........
. ...... .. .... ...>. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . ..
a . . . . r n 0 . TI . II . a . . a . . . . . . G. Huffeia, . . . . . . . . a . a . . . ....
........., .... .. ..). .......... ..... „Economie forestier,
Pari š 1910 — 1920, Tome premier, premier partie", ........ .... ...: „Les trois
quarts de la production des forets fran^aises sont encore en bois de feu. Cette
situation est regrettable". (... ......... .......... .......... .... .... .........
..... ... je ........., .... ...^. .........) (...... 9, ....... 14—16.)


......... je ....., .. .... ...^. .... ........ „.......´% ... ....... ......
. ........ . .....}^ ........ ........... .......... ........ Huffela, ....
...... ........ .... .... ..... .. . ^ . ..... . .......... .... .......


„Si licet parva componere magnis" — ii ja ... ....... ... ..... ...., ......
.^ .1.. .... ..... .........
...... .. ......-.... ......, .... .. .... ..... ..... ..........


Bujičarstvo.


povodom toga, što je iz resora ministarstva šuma i rudnika oduzeto buji?
carstvo, koje je do sada u svim pokrajinama, što sačinjavaju ovu državu, smat^
rano integralnim dijelom šumarstva, naslo se p-rinuđen^m J. Š. U., da gospodi
iVlinistrima šuma i rudnika te poljopriA´rcde i voda podnese predstavku, koju
ti cijelosti dO´našarao.´^


Broj 76/1923.
Juj^oslovensko Šumarsko Udruženje — Zagreb.


Gospodine Ministre!


Potpisanom je predsjedništvu čast, da prema zaključku upravnog odbora
Jugosl´Ovenskog šumarskog udruženja podnese Gospodinu Ministru u pogledu
pitanja Bujičarstva ovu


. PREDSTAVKU.


Naše državno i narodno ujedinjenje zateklo je u pojedinim .........
riajra?,naličitijc naredbe i zakone, koji su bili naravna posljedica heterogenih
prilika, pod kojima su se raz^ajali dot. krajevi. To se je očitovalo naročito u


i Za sastav predstavke b:o je sa sjednice upravnog odbora J. S. V. od


31. X. 1921 zamoljen gosp. minist. savjetnik Stcvan PetrOA-ić, koji je tu dužnost
na sebe preuzeo. Pošto radi službene prcopterećenosti nije dospio da to učini,
iiastavilo je predstavku tajništvo J. Š. U. (Op. ur.)


ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 36     <-- 36 -->        PDF

158 HujKdibtNo.


4umaistMi txojL TL ..../1..1. te lu^ i cUmas poka/ujc .. o mo^ucc stcpcne
Cobpod ust^ ...<4 t a/\ tg i


Pok´.j s^i^ u^/hka u pojcdiD-ni instilucnama, biLi jc jcnlni koia ](- u/a
b\u ra/iiku u :5amom uiuit uicdcnju u poicclmim pokiajmarna .... tu
/.. liiKku Cl tu Lla )L suijli nuL sumaiskom i n š 11 t u c L ] o m te jc kao
ta.k( \a spadala u TCSOI minii^tia, nadk/nou /a posloA c bumarst\ a, te ic kao mtc^
Ln-alni \ ncia/kicm do sumaiskc ´>lu/hc provadana po šumais^im stL´ućnjatnna,
a t(Mo u 1 L d c 14 ^- h u j 1 t a


6rbiia niK /a pi sU)\ L oko uicdcnja bujici im.da naiočito^ odiclcnj.i ah
pnpKiili .\u>ci!ii iiii h su /´ uicdcnjc bujica posebno odelcnjc u minislaist\u
polja kWt^a koje jc bik) niuk/no /a šumaist\o, u kiajcMma bi\Šc I t^Miskc,
L,aie ui)L u mll^l^tal^t^u pt Ipjuidjstv.. bilo naiočitog odsjeka /a bujice, bilo
JC to pit.uijc u nadležnosti Šumarsk b . lasti, u Hl \ atskoj i Bo^ni isto tako
... 1 u L´girsk^j ^)ba^lJa!l su posk^ c uicdcnja bujica Šumaiski m/njcri


kadi ic nakon uicdmicnja OMIO\ ano /a šumart>t\o naioČito njmistaibt\o


...^. 1 rudnika UCUIILU je looiCm 1 uu/ni kontinuitet slu/be, te jc uiectbom
(. ust.oJst^ u nunist usl\a šuma 1 ludnik 1 od 15. III \^)19 čl 1*» , uređenje
bujica bilo utiel()\lieno tom mimstai&t\u kao 1 pošumljivanje gohicti, ocl ko*


].^. JC ... pitanje upia\o nera/lueivo.


koncem 1*->U) godine kada bu tunkoiju mimstarstA´a vrŠilc joŠ pokrajinske
^ladc dogodilo se jc, da su u buiičarstN u učinjene i/. jesne promjene koje su
bile u suprotst\ u s cita\on-i hi^toniom buiičarst^ a. Tako jc n pi. . Dilmaeiji
bujieaistv(; podMi^nuco Icbmekom ra\ nateljst^ u, kasnije, kada su osnovane ..


špckeije Aoda pao je odnckale pienat?ljen pvcdlot> da se buiieaist\o, koje ima
ivtanoMtu \c/u s Aodogradnjom, je(hiostcn no i/u^me ispod kompetencije m *
nistaist\a \umd 1 podrciJi mjnustjisl\u ..1......... j voda.


Gknni la/lo/i kojima se ..1.\.1.\.. .. aj predlog, bili su na\odf da jc
buJlea.st^o piote/no jiub´otchnički posacj, da mu je- .... melioiaeija poljo==
pm rede /emlie, oa sc uređenje donjdi 1 siednph t()k(n´a vode ne mo/c le^u?
lii>ati be/ suglasnog rada kod tjom] h tokova 1 i/vora; da. potiebu bujiearst\a
thktiraju poglaMto mlciesi poljopiivrede, u^hjed ecga jc ..... dano da se ono
piencse u taj lesor te se nepotrebno ne smanjuju piihodi >umarst\ a


. vrijeme kada se jc moralo hitro raditi na srednanju poratnih pnlika
te se pojcdmmi pitanjima nije mogla posvetiti dohena pa/nja, mogao se je
dogoditi piopust dd JC .... prceUog 1 uvažen te 1/ okulja šumarst\ a iščupana
disciplina, koja jc kro/ decenije bila dika 1 ponos eijehh šumarskih gcneiacija,
koje su osijediie u plemenitom i zahvalnom, ah teškom 1 napornom radu oko
zagradu anja bujica


Jugosiovensko Sumaisko Lidružeiije le na sjednicama svog upi.nnog od^
bora dne . X. 19´21 1 1. I\ 1922 clalo oduška oooreenosti svojih clano\ a i adi
osog eina, upravnši pod bi 98/922 protest na Gospodina Ministra ^uma 1 Rnds
nika ah na /alost bez uspjeha ^ada nakon pune dvijc goehne, došlo se kod
m)nJstalst^a poljoprivrede j voda do oMjedočeiija smctuiu, jci je to sfis\im drugi djelokrug rada, nego h je onaj što ^. IZMŠUJU
pnpadniei tog icsoia. Neka nam bude sloboelm>, da to uvicrenic loš jace
ut\idtmo ovim činjenicama, koje će ujedno obeskujepiti navoile spomenutog
prcdloga za pi cnos bujica ir diclokruga mimstarsha šuma
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 37     <-- 37 -->        PDF

I^jjic-arstvo. 159


Nuiiku c) /at^iiidivunju bujica postavljena je (lunus na ^jsNJm (\i´uiiei*() li je bila u .starije .-...... Prije bu se podu/imaUi samo palijativna sred


iš tvu, kt)ja su imala /adaću, da momenta no uklone ili ublaže nesreću; to su
bile pot^bn"ito tehnieke .ap.a^´e ra/iic \rsti. l´ek onda, kad su ^´eiikc katastrofe
1850. j^fod. uništile u Francuskoj plodne pciljane, sela. dapače i ljudske / vote
nanesavši Štetu (jd 20(t mil. Franaka, sjetili su se Surella. koji je 1842. pisao:""


1. Planinsko tlo. obraslo dobro u/^ojenom šumom, zaprečuje stA ara nje
bujica,
2. oj^oljenjcm pušta se tlo na milost i nemilost bujicama,
3. kvo/ pro>strane i Tiov()o^n(A´anc šume uništuju se bujice, a
4. nestajjnjem Šuma i njihovoii tla povećava se žestina bujica te se tlapaCc
iznova stvaraju.
Tek koncem l*->. ^ijcka upo/nata je važnost šume, kada je nakon ....?
euskc popla\-e 1882. slijedila katastrofalna popkn a u Koruškoj i T´rolu.
Plod te spo´/najc bio je taj, da se g 1 a .´n i uzrok bujicama nema
tražiti na izlazu p o t su se posIoN´i zagradivanja njibovo^^ potisnuli na {fbromke strmih brconva, u
per´mctre potoka, te su se u glavnom oorunićili na djelovanje, koje nije hidio=
tehničke. ..6 šuinarsko^tehničke naravi. Devastacija i neumjerena sjeea šuma.
pretjerana paša, uopće neracijv)nalno gospodarenje nu visokim planinama tako
u šumama kao i na pašnjacima obično su i/vori i počeci zla, .(>.... su iMida
pogodovale klimatske, terenske, geolovške i druge osebine dotičnog tla i okoline.


To svjedoci i katastroialna poplava, koja je zadesila županiju krassu^
Szorćnv u blizini, a dijelom i na mjc-stima, što su pripala našoj držaA^i. Istragom
se ustano\ilo, da je gla\ni uzrok katastrofe sihm prohmi oblaka, ali su mjesta,
gdje je bila šuma jedva oštećena, doeim. su krajc\i, izloženi vel´koj bivini vode.
što je jurila s golih obronaka i vododerima, osjetili saA´ užas o^ e nesreće.^


Tako nam eto povijest zagradivanja bujica pokazuje, da se je nakon
dugotrajnog vrludanja došlo do spoznaje, k ako k 1 j n č za regulaciju
i trajno otklanjanje onog zla, što prijeti od b u j i c :i - ne
leži u uskom toku p (J t o k a i n j e g o ^. li pritoka, nego je u
tijesnoj .^ e z i s o n i ni mjerama, koje određuju šumski z a ^
k o n i , r e g u 1 i š u ć i način i .´ e 1 i č i n u i z k o r i š t a .´ a n j a šuma i
p r o p i s u j u a i u tančine postupak i g a z d o v a n j e u njima. N .^
vi ja su iztraživanja p-oruŠila prijašnju vjeru o utjecaju šume na klimatološkc
prilike okoline, ali nitko nije ni pokušao, da obeskrijepi utjecai njezin ni ..^.-
Iciju brzine i jakost toka one vode, što dolazi od oborina te jc <^1.\-.] č iihenik
razorne sile. Što je pokazuju bujice.


J Al. Surell: Etude sur les torrent:, des Hautcs — Alpcs. Par´s lcS42.


1 Tćrfi Bela: A kraS´Soszorenvi arA´izki´tastrofak.


- »Der Einfluss der \V´hlder aut die Bodenfcuchtigkeit. auf das Sicker^
vasser. auf das Cirundvasscr, aut die Krgiebigke^t der Quellen begrundet durch
exaete (´ntersuchungen.<^ Fin Bcitrag zu den naturgesetzlichcn C7runLllatJen dcs
Waldbaucs von Dr. Fmsl Kbermavcr. kbn. geh. Hofrat u. o. o. Profe-sor an der
Ihnversitct Miinchcn. Stuttgart. 1900. Mit rcichen Autorenani^aben.


ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 38     <-- 38 -->        PDF

1*>0 Bujičarstvo.


Xov;i iztraživanja u tom pogledu- pokazuju dalekovidnost prvaka na polju
bujićarsts^a, kao što su: Surell, Duilc, Gras, de Bastalica, Demontzcv, Schiudler,
Dr. Koch. Scckcndorf, Landolt Sal/er. \Vang, Graf, Krcuter i dr.. koji su
upirali prstom na sumo, kao regulatore bujiea te su svojim radom i nastojanjem
doprinijeli, da je uređenje ovog pitanju predano u ruke on ma, koji upravljaju
tim regulatorom bujica i svršavaju pretežni dio posla kod njihovog uređivanja,
u to su — s u m a r i.


Pitanje, da li je hujičtirstvo čisto Šumarska disciplina ili je hidrotehnička,
izazivala je s^ojedobno velike riispra\e. Iz tih se vidi, da je ogromna većina
stručnjaka priznala šumarskim tehničarima glavn i di o zadatak a kod
izvršivanja bujičarskih ratinja-, i to u oornjem toku potoka izključivo Šumarima,
u srednjem toku. i^djc se dižu veće tehničke naprave za h\atanje nanosa i uspo^
stavu ravnotežnog prolila, prcporuča se sporazumna smadnju s hidrotchnića?
r!ma (samo kod A^ećih naprava!), a tek u dolnjem toku potoka, gdje već prelaze
u rijeke, prestaje zadaća Šumara i prepušta se posao kulturnom tehničaru. U
zenaljama, gdje je šumarsko gospodarstAo uzorno uređeno, kao n. pr. u ...^
maičkim državama (Bavarska), prevladuju poslovi tehničke pri^
rod e te šumarska djclatnO´st kod uređenja bujica stupa u pozadinu. No i tu
su se dizali ogorčeni glasoAi protiv toga, što se je bujičarstvo kanilo staviti
pod kulturne tehničare, >^... da su šum. tehničari u ...´.. redu pozvani, da
obrazuju sekcije za bujičarstvo.«´^ Slično je n. pr. u Švicarskoj i Japanu, gdje
obavljaju iste sad šumari sad tehničari, već prema karakteru posloA´a.


L^" Francuskoj i bivšoj Austriji, koje zemlje stručnjaci nazivlju »Muster?
liinder fiir \Vildbachverbauungcn«, čini bujičarstvo integralni dio šumarske
službe, koji .´.5. za taj posao naročite izobraženi šumarski stručnjaci.


Zakoni od 28. jula 1860, od 8. juna 1864 i konačno od 4. aprila 1882
udarili su temelje bujičarstvu u Francuskoj, k-oje je kasnije dekretima usavr=^
savano, ali nikad nije dirano u temeljni princip organizacije, koja je postavljena
sas\´im u r uke šumarima. Zakon od 1882 nosi naslov i određuje način
^restauracije brdskog tlu« te u L dijelu govori o obnoAi brdskog tla, u IL dijelu
O načinu, kako da se to obnovljeno tlo uščuva. A´^eć taj naslov pokazuje, da
Francuzi smatraju bujice integralnim dijelom onog zvanja, kojemu je povjeren
cijeli skup radnja, koje oni naziA^aju u kratko »Service do Restauration«. a
^Jijemc^ ih dijele u ^AVildbackregulicrungs:: und Aufforstungsdicnstc´. S ....-..
ističe Scckentiorf,- da ondje (t. j . n Francuskoj) uslijed toga dobiva cijela služba
]cdnsta^"lJujc, a radi toga se može obaviti s nninjc trošk^
Ističući, kako je u Švajcarskoj podijeljena ta služba na šumare i hidrotehničart.
vcl: isn pisac; Naravne posljedice te ničim ne opra^ dane podjele ..!>1..´. očituju
se u tome, što poslovi, koji su usko jedni s drugima povezani, uskjcd raznom
hkosti mnijenja ne moou b´ti u pravo vrijeme i na pravi način obavljeni, što
sve u Acliko ugrožuje tako jedinstvenost i slogu u osnovi, koja je apsolutno
potrebna za ovakav posao, kao i samu provedbu posla. Uslijed toga stoje poslovi,
koji su potrebni za sistematsko uređenje bujica, daleko \iše, nego li bi stajali,


^ Ferdinand \\´ang: Grundriss der \Vildbauverbauung, 1903, str. 463.


´ Vtof. Dr. Arthur Scckendorf: A´crbauung der AVildbaehe, AufPorstung
und ISerasung der Gebirgsgrunde. 1884. str. 18.
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 39     <-- 39 -->        PDF

´UJičarstr\´o, 161


dii je vodstvo i uprava predanu iiskljucivo u jedne ruke, kao što je to učinjeno
u Francuskoj, gdje je ta uprava i vodstvo u rukama drž. šumarstva/^
I ´ hi\ šoj Austriji, koja je udarila osnove uređenju bujica zakonima od


30. juna ]s u m a r s k i odsjek /a uređenje bujica, koji je imao svoje sekcije
u pojediudu austr. pokrajinama,
Opravdajući taj korak i završujući kritiku o raznim mnijenjima, koja su
izražena protiv ovog načina organizacije, rekao je odlični stručnjak na polju
bujičarstNa \\´ang:´ »l/uzevši velike gradnje, koje spadaju u sferu umjetnih
j^radnja, sve ostale gradnje, sto se obavljaju u granicama sistematskog uređenja
bujicu, a imadu s v r li u . d u j) o d u p r u veliki rad oko p o š u m I j e n j a
/ a t . a VI j e n j a i ostalih gospodarskih mjera, moraju se povjeriti
Šumarskom tehničaru kao najpozvanijem za te poslove — pretposta\ivši ..^
ravno potrebnu predizobrazbu — pošte dioba posloA-a nije moguća radi jcdin^
stvenosti i uzajamne o^´isnosti poslova.«


Rezultati, koje su sum. tehničari Francuske u pojedinim pokrajinama
bivše Austrije "zveli na polju bujičarst\a kroz zadnjih 40—60 godina, priznati
su kao prvorazredni tehnički i šumarski radovi, koji služe na ponos šumarskoj
struci. Itahja, Njemačka, Japan, Rusija i ostale drža^"e proučavale su kod
spomenutih država te radove, prije-nego su pristupile uređenju istih kod kuće.


Ne smijemo propustiti, da ne spomicnemo i Hrv^atsku, koja je po istom
principu uređivala bujice, spasivši mnogo zemljišta i kulturnih ......^-. od pro?=
pasti; i te su radove provodili samo šumarski inžinjeri.


Okolnosti, koje su silile navedene zemlje, da ..... uređenja bujica povjere
šumarskim tehničarima, leže dakle u samoj naravi posla, koji je
vise šumarsko tehničke nego li hidrotehničke prirode. Ne
treba tek dokazivati, da je u našoj državi taj šumarski karakter bu?
j i č a r s k i h poslova j o Š veći, ako se uvaži, da se najveći dio tih poslova
ima obaviti u kraškom terenu ili barem takovom, gdje je šumarevu djelatnost
pošumljena dot. regulisanja načina iskorištaA-anja šuma neodgodiA^a.


Mislimo, da smo ovim navodima iz povijesti, literature i dosadašnje prakse
iz bujičarstva kod najnaprednijih naroda dostatno oprovrgii pogrešne na\ode
sA4)jodO´bnog iz\´jcšća, koje je navodilo, da je uređi.^anje bujica pretežno hidrom
tehnički posao.


Što se tiče navoda, da je 8.´... bujičarstva melioracija poljoprivrednog
zemljištva. neka nam bude slobodno navesti ovo:


Bujice ne ugrožavaju samo zemljišta, nego i naseobine, ceste, željeznice,
mostove, .1.... rijeke i kanale, pa čak i morske luke. Prema tim navodima
moglo bi se s istim pravom uređenje bujica prenijeti u resor ministarstA^a
građevina- saobraćaja, unut. djela itd.


Dokazali smo već, a to je znanstveno utvrđeno te neosporno priznaju svi
hidrotehničari kao i svi naučcnjaci. koji su se ovim pitanjem bsAnli, da bujice
ugrožavaju u prvom redu šumsk o tlo . Erozio^na i koroziona snaga vode,
brzo njezino oticanje u najvišem tokn potoka, glavni su uzroci, da u nižem


* Prof. Ferdinand Wang: Grundriss der \A^dbachverbauung. 1903. 11. dio,
str. 423.


ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 40     <-- 40 -->        PDF

162 Hujioi1l^st^o.


toku nast.ijc lumos /crnijc, pijesku, šljunku, uslijed čega nastaju potrebe regu.
I Min ja tih potoku. Trema tome pu^ao W i cl r o t e h n i č a r e v poeima tek


<.1 J ! L . o d j e j e ; . m a . s \´ i š i .) svoj p o s a o : uspori v a n j e m b r z o o
toka vode, -, Ui b i li / a e i j o m p o t o č 31 a [^ korita fc e pošumljen
n j c . o b o . i n s k o ii p o d r u č j u i p´r o v a d a n j c m su m s kore d a . ^
s t V e . i h rn j e . a n a t o m p o d . u č j u.


Hiijiee dakle nanose štetu u prvom redu šumarstvu, pa je ono po/vano.
da \e/anjem njihovim tu štetu /aprljcek a pošumljcnjcm njihovih pcrimctara
površinu šuma proširi.


Kad .. bi bilo dru,uih ra/Iofia to bi već ovaj bio dostatan, da se Šumarska
politik,´ m:uIstal^l:^a šuma i rudnika ne da voditi samo fiskalnim interesima,
... ila doprinese sve one ....... /rt\ e, koje od šmiiarstva imperativne^ trai^i
onaj djo posla, sto se ne cLt i/reći u novčanom i/nosu, ali m.u je to veeu kuU
turna važnost. Među te dužnosti. 7a "koje je šumarstvo pozA´ano, ubraja se u
prvom redu pošuniljenje ^(dijeti te ve/anje Aotloderina i uređenje bujiea. Kao
što se koti pošumljenja Lioliieti ne smije i^ledati na veličinu noA´čanih sredstava,


.. se neodjJodiva sretstva moraju nabaciti, isto se tako moraju nabaviti i
sretst\a /i\ bujiee. pa kako se ne mo/e pošumljen je i>olijeti izu/eti ispod šu^
marskoL; djelokruga Le ga povjeriti drugom resoru (koji ee mo/da kod tog
pošumlienja imati veeeg interesa ne´io li šumarstA4)) — isto se tako ne može
<) d š V m a r s t .^ a o t e i j e p i t i b ri j i č a r s t v o samo zato, cl a š u ^
m a r s k i resor uz ra o g n e pokazati veće f i n a n e i j s k e uspjeh e.


S gledištu državno fmaneijalnog je svejedno, da li stanoviti izdatak- koji
.le neizbjeŽl^, tereti ovo ili ono ministarstvo ali s istog gledišta ne može biti
SNeiedno, hoće li prenosom stanovitih radnja u drugi resor nastupiti okolnosti.
kdjelokrug ministarst\ u poljoprivrede i voda č i t a .´ p o s a o oko uređenja
b u I i e a p o ^ k u p 1 j u j e i k o m pli c i r a.


A´idjtli smo > cć, dj je glavni posao uređenja bujiea u našoj državi šu^
m.arsko^tehničke .....1, usko \4van u/, pošumljen je gol´jeti dot. oborinskog
područja Poznavajući mentalitet našeg naroda u kraškim krajev´ma ne treba
naročito isticati, t-a ec uspjeh o\ako\ih nasada i branjevina biti pozit van samo
oiida ako te branjevme budu pod strogom paskom. Ne preostaje dakle drugo,
nego da se te kulture ćiu´aju i brane. Ako se dakle buj´ce izuzmu ispod djelom
kruL^a ministarstva šuma. logično je, da opersonal za ... .. \e ovakovih branjevina, što je skopčano s A^elikim troškov U
ma. Ti su troškov ] suvišni, ako se pošumljcnje bujica sa svim potrebnim ...:;
sonalom podredi onom ministarstvu, koje već ima naročito^ osoblje z:a šum. re?
dar^tvoii nadzor, a to je ministarstvo Šuma I rudnika.


<)sim svegnja dolazi dne^ no do primjene šumskog kao i rudarskoj? zakona i propisa.
/ a proNcdbu tih zakona i propisa nadležne su jedino šumarske vlasti, a u zad=
njoj mšt.usei ministarstvo šuma i rudnika. ^


Ako se buiićarst^^-) nalazi u resoru drugog ministarstva, onda dolazi do
nepotrebnih komplikacija te sukO´ba kompetencije. \\>ć i sam ovaj razlog b:o
b´ dostatan, dd se ht]jičarst\4) vrati pod ministarstvo šuma i rudnika.


Napokon dolazi i pitanje personala.
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Bujičnistvcj. 163


Šumarski inŽinjcri hu oblm u ^»troj^o šum.irskiia clisciplinHmu izohrii/eni jo.^
i u grude vn im predmeti ma; oruđe vn a mehaijjku i liidrotelm´pti ući se ii^i s\´!ra
visokim školama u tolikoj mjeri, du šum. iu/injeri mo^u laliko obavijiiti sve
radnje, koje eioluze u hujiearst\´o to više, što jc o\´o /nsel^an predmet na s\-im
vib. šum. školama. U/ to su /a bujiearstvo ])rop´sanJ još i naručili isiDiti. L)dakle Šum, iu/,iujcri raspoki/u s dostatnim tehniOkim znanjem, ne mo/.c se reel
y,a in/injcre uopće, a napose /a hidrotelmieare. cUi su u tolikoj mjeri ver;^irani
u svirti (mim Šum. disciplinarnu, koje .su pijtrcbnc kod /agriidi^-anjii bujica, jer te
discipline nisu ueili.


L^´idajući tu okohiost, prepustili su hi dro tehnički inžinjeri -/.lo radi van jc
bujica posvema Šumarima, obrazujući posebni Status šimn inžinjera pod mim?
.starstvom ]0(iIjoprivrede i .´..1..


Bez (jbzira na t(j, da je to cijepanje šutn. službe nepotrebno i štetno, ono
sta\´lja sum. in/inicre u polo/uj, koji je neodrživ.


Pcrsonak O´sobito u provincijama, jgra podređenu ulogu i nezadovoljan je.
jer je dodijeljen generalnim inspekcijama voda. kojima je na čelu hidroinžiiijcr,
ili t*rađevni inžinjer, podređen je dakle nestrućnim licima.


Posve je ispravno, da hiLlrcjinžmjer ili gradevmi inžinjer bude šef ,....?
ralnc inspekcije voda. ali nije ....^..., da šumarski inžinjeri. bujlćari, ostanu
uvijek podređeni u generalnim inspekcijama voda t. j . da budu takultefcski


....... lica 2. reda.


Pošto šumarski inžinjer ne ima dovoljno tehničke spreme /u zamaŠite ra*
dove hidrotehnieke naravi, ne bi bilo niti uputno, a niti a interesu slu/.bc. da
on bude šef genenilne inspekcije voda, kao što nije ni uputno, niti leži u interesu
službe ni to, da šef generalne inspekcije, kt^i se nipošto ne lazumijc u
šumarske agende, bude šefom i naredhodav´cem šumarskim inžinjerima^bujića^
rima.


1 sve kad bi se obzirom na jednakopravnost htjelo i/jednaeiti personal
time, da se šumarski inžinjer u slučaju prava po godinama službe postavi za
šefa generalnoj inspekciji voda, to ne bi — osim gore istaknutih razlot^a — nU
kuko pravo bilo drngim građevnim inžinjeriraa ]li hidroinžinjcr´ma generalnih
inspekciju i eto odmah neugodnosti radi personalnih odnošaja.


´Obzirom pak na ispite, koje će im.ati da polaže personal pojedinih resora,
šumarski inžinjeri. bujičari. koji pri današnjoj organizaciji spadaju pod mini^
starstvo poljoprivrede, ne bi nikalco bili u stanju, da pcdažu ispite, propisane :u
inžinjerc ministarstva poljoprivrede i v^ođa, jer su oni učili šumarstvo. Radi
togu bi morali praviti laj stručni ispit kod ministarstva šuma. Jz ovoga se jasno
i´azabirc da jc jedino ispravno — povratak k m i . i s t ar s t v u š u m a.


Pošto iz gornjih nav4)da proizlazi:


1. Da je uređenje bujica integralni i nerazdijeljivi ogranak šumarske zn^?
nosti i šumarskog resora;
2. Da su poslovi bnjičarstva u našoj dižavi pretežno šumarske prirode-,
3. Da je ono u naprcdmim evropsk´m državama organizirano pod nadlc^
štvom šumarskih vlasti;
-i. Da jc ono od tleceniju pod upi-avom šumarskih vlasti u svim državama
izvelo bezbroj uspješnih radova i time polučilo opće priznanje i pohvalu.