DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 16     <-- 16 -->        PDF

§0 " .... ......... ..... .....


......>.. .. ........ (.........):


.... ......... ..... ....


.... ":he .. ........ .´ ...... .. .... .. ..... .... . .......,
..... ......, ......., ....... ......... . ......., ...... ..
........ ......... ....... . ....... ...... ......... .. ....
. ..´^...1.1 ..... .... ....., .... he .. .... ........


^´.[..^...... ..^...... .... »......« ... ».....«. . .... ......
..... .. ....... . . ...... .... ..... je ...... ....


......... .. ... ..... ...... i ....... . ...... ".....
....... .... ............. .... ......, a .... ..... .. ...........
.. ........ ...... i-i .. ... ......, ...... .. ..... ...........
....´ ..... ... ... ..... ....^... ..... .. ........., ... ...
1-. je ........ . ..... ........... ....... ....> je ......
..... .. ........ ....... je 1:3 .. j . ........! .... je ..... ...
.... .. ......., To je .. ...... .... .........., ... .. ....
.... ...... ...... ........., ..... ra .^..... no .......
...... .. naic ....... .. .. .... ....-... . .... »....« .....,
.... TO ......! ...-^.. ..... ...... .... .... .... .... .....,
.... ....... ......., ... . ^ .. ......, ...... .., ........... .....
.. ....... . ...... .... ..... .. ......... ..^-..., .. .... .......
... .......


......... ......... ...^..^ ........ ..- .. .......
(Juniperus)/´ .(...., .... je ........1. .... (Alnus), ..... (....]
its), ......, ......, . .... . .. .... .. (*H],)oi-riix .... . .. .....
..... ..... .. . .. ...., ... .... .... je ..... ..... .... ....
.. ............. ...., ... .. .... ......., .... ...... . .... ..
.... ......., ..:.... ja ...... .......... ..... . .... ........
....... je .... .. ....., ..... ..)... .. .... ..... .:....., ....
.. .... ......, ...... .. ... .... ........ ´


...... .. .... ..... ....., a ... ..... ...., .... .. . ......
.... ........ .. ... .. ..-1., aico .. .. .. ....... ..... ....
..... ....... ...., ..... .. .. ....... ......... ...... ......
..... ...., .. .. .. ...... ...... .. ....... ..... .. ........
.... .. ..... id .. 15 ... ...:..., 6 .. 7 ]... ^.-....... ... c´v ......
... ...... ......, .... .. .. ....... ... .. .... ..... .. ....^.;
01... .. Moiy ........ . ...... .. .1-20 .. ....... .... .. ......´
..... .... ..... . ......, ..1;.. ... ... je .. ........., na


´= ......... .... ........... .... ........ ....., ....^.. je no ..... .......
............. ...... - Picea excelsa. a Juniperus - .........
(...... ..........;)
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 17     <-- 17 -->        PDF

.... ......... ...... ....>


.. .. ... ..[... .... ......., :.".. ... ......... ]>..., ...... ..
... BHHie ........ ...... ...... ..... ....... je, .. .. ....
........ ... ...*-^ 11.,^1..]...., ... ......´.... .......... ............,
.... .. ../... .^fa.a HITO ..... ........ . ..1"........., ..
... .... .. ...... ....... ....... .. ....... 2 ... .,, a iiaj...>
. 0.7 irp. M. ......... ...., .... .. ..... .. .........,
.... .. .... .., ..., ...... ...... .. ......... ... ..... ....
...... ....., .... .. ...... ...... ....., ...... ......^.. ...
.... nperope . ........ ... . .´;.., ..... .. .... ........ .,...>. .
........ ... . .... ....... .... .. .... ...... .... .. .. ...
.... .^... .......... . ...... ...... .. .. ........ ... ..., ...
.. .... .... .... ... .... . ..... .. ....... ........ ......
..... .. no .... ...... .... je ....-... .... ....., ..... .... ..
....... . .... . ....... ...... .:. ...... ... ...., .... ......
»....« no .... ..... ....... ... ...... ........ »......-..
...... .. ........ . .. .... ............. .. ......... .....


.. 1 .., .. ....., ......... .... ..... ........ 32 ....
(25 ...) ...., ........1.1. .. ...1.´.. ..).....>. ..... .... ....
........ 170 ..., .


.. .. ..... ..... .... ........ IIOT]X^1H.O je .. 4 .... .-.- ....
.........


ICao ... je . ... ... ....., .... je ..... ii ...., ... .. ...
.... ............ .. .^...... ..... . .... ........... .. . . . a;.
To je ...... ..... ..... .... ... ....., ......^.. .. .......
...... .... je ...\.... 1-.. .. 2-00 .., a ....... ..... 25—30 ..;
..... .. .. ..... .... ....... ... .. ... ..... . ......... .
...., ..... .. ...... .. ..........., a .... je ... ...., .. ..
.... ...... . p . . . . 0 . ... . o . o . (...... ...). ...... ..
..... ...... .. ...... . .... ...... ... . ..... To . .... .....
....., .... .... ..... je ..... .... .......,. /.... je .... ....
..... . ...... je ...... . ...... je ....:. ...... je ... . ...
...., a ..... .. .. ... .... ....... ...... .. ....... .... ...........
.. ....... "


0 . p a . . a .-> . o . . . . o v . . .>.. .. .... .... .. ............
..... (.... .. ...), ..... (..:...), .... (.....), ...... ....,,
.... . .... ..., .... . ....... .. .......-....... .., ... .........
....... .. .. .... .. ..... ....... .. .............. ......
...., . ... ....., .. je ....-> .. .......... ..... .....


.. ......... ..... ........ ..... ... .. .. ......... ..........;
.. .. ..... .. . . ....... ... je ..... ....., .... .. ...
... .... ....... . ...... ...... ...... ........ .. ... ..........
. ....., ... je .... ........´! ..... .. .......... ....>.
.... .. .... ...., ... ......->. . ........... ..... .. ........, ...
.. ........, .... .. ......., a ... ..... .... .1...... ... ..
...->........ .... .. ...... . ......, .... .. ..... ..... ......
........ .... .. .. ..&-. ...... ....... ...... .. .....; a ca
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 18     <-- 18 -->        PDF

.... ......... ..... .....


..... .. ...... .... . ....... ..:.1. ........ ..... .... .. ....
. ....., ........... je . ...... ......., .. .. .... . ..... ......


.... ...... (Meiler) — ......... .... ............ .
..;.. ..... ... .... .. ..... ...., ... . ......... .... — ....
.. ........ ......, .... Je ..... ......... ......, ... ......
.. ...., ...... .70—1´80 .., a ..... ......... ...... 2´0 ..
..... ... ...... ...... .. 3—4 ..


.... .....}&. .... .. .. ....... .....: .... .. ..... .....
... ... ... ......, ... je ...... ^...... ... . ............
............. .. .: ...... ...., .. . .. 0.5 .. ...... .... ......
...... ............ ..... .. ...... ... je ........ .......
... .... .... .. ......... . (...... .....)). .......... ..
...... 7—9 ... Ha .......... .. ...... ........ ...., .... .....
........... .... ... .... .. .... ........ ......., .... ..
...... ... ...>. ........ ... ...... .. ...... ........ ........
..... .... .... ...1... .. ......., .. ... .... ... ....
.. ...... ..... ..... .... ......... ....... je .. .... ... ....
........ AKO .... ..... ......., .... .... .... .. ....... a .. ..
G6 ......... Ha .... .... ... ..... .. . ... ...... .... .... ..
....... ..... .. ... ..... .... .. ...... .... ....... .......
´1 ... .... .... .. ...... . ...... . .... ..... .... ....... ....
.. .. ....... .....: .. ... ......, ... .. .. ....... ..... ..
.... ....... ...., 1, 2, . ..., ...... .. ...... . ..... ... ....
..... .. .. ..... ..... . ..... ....... .. ....... . ....1..>.
........ ....... sa .......... .... .. .. .... ..... ....
.. je ... ... ....... . ....>^.., .... .. .. .... ........´
laj ... je ..... .... 0´5 .. .. ......., a ..... .. ......... ....
1.. .. 1 .. .. ».....« ..... .. ... ...., .... ..... ..........


.... .. ..... ...., .. ........... .... ... .... . .... .......
. ..... .. 30 ... ......., ... ...... .... Ha 2-5 . .. no.....
..... ..... ........ ...... .........., ... .......´


SiSn e .^^^^^ ...... .....-....... .. .... ... .^. ..
........ ...... .. 1.5 ., ........ .... .. .... . ....... ...u?
r^S^\lZT^^^^^ .™.´^. ..^.^^^...^^.
......, ..... . ..... .. .......... . .. ..... ....... ..


i, , 1 ^riia . iit ........ ......>. je ... .....,
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 19     <-- 19 -->        PDF

.... ......... ..... ....,. ..


.... Je ... ............. . .... Je ........ .. ...... ........
.... (Oestiibe). ....... ..... .. ... ....... ..... .. ......
..... .. ......... ..... ... .. ........ ..... .. ..... .......
.......


Ha ....... ......: .. ».......« .. .... .. ....., .... ....
mvniaib . ...... ... ... .... .. ......... ........, ..... ...
..., a .... . .... .... .. ...... ..... .. .... ....... ..... ....1.
.. .... .. ..... .... ..... je, .. ...... ..... .... ....,..........
.. .........., . ..... ...... ...... ......., ....,
............. ............, ........ ... ... ... ...... ..
........ i-ja .....-.. . ...... ....... ......, ...... ..... ..
.....>., a ..... .. .......... .........^^.. ».....« .. ..... ..
... ....., ... .. .......... ..... ...... .. 10 .. 15 ..., a .....
.... (...... .....a) .. ......... ....... ... ..., ......
...... .. ..... .... . ........ ..... ..... ... je ........,
......, KOJOM .. . ...... ......... ..... .. ....... .... .
.... ...... ......:. ...... .. ........ ... .... . .. ..... ..
....... . ....... . ... . ........ .. ...... .. ..... ... .....


........... .... ...1´[... ... je .......... . ......, ....
je ...., ...... 1"5- .., a .... 2 .. 2*5 ..


........... je, .. .. ........... ...... ......, ... .......
....... ..... .... ..... ..... ....... je, .. .. ...., .... Je
.... . .... ...... ... je ..... ... ...., .... .. .... ...., ...
.. .... .... ...... ........ ..... Ha ..... ... .".... ......
..... .........^ (majstor) ..........., .. .... .. .. .....
..... .... . .. .. ... ..... .......... ..... ... ...... .....
... .... .. ..... ......., na ..:.., ..-. je ... . ...., ... . .....


.... ... ........... ...... .. ..... . .... .-. ......
..... . ...... ... ..... .... je .... ........... ........ ....
.. ...... ..... .......... ..... .. .,.]1...... .......... .
........ ... . ..... . ...... ........ ... .. ... ....". ......
......., a .... ...... ........., .... .. .... .... ...., a ..-.. je
........ . saTBopM, a ..... .... .. .......... ..... ..........
.. .... .. ... ...... BITO .. ......, na ... . ....... ...
..... .... ...... ........., a ...., ..., .... ...... ........,
.... je ca .....-.... ...., ... je .......... ......, ....... ..
...... Ai-co .. ... .. ......, .... je .. .. .... ....., vm ..
.... ....^.., ... ....... ... .... .. .. ...... ......: .... ..
... ..... .........., .... .. .. ....... ....... ... .. .... ..
...., .... je .... . .... 8...->. .. ......... .... ......


... .. ... .... ........, .... .. .... ......, na .. .........
.. ..... ...... ... ... ...., .. .. .......


........... .. ...... .... . .... .. ..... .... . .......


...... .. .... ...., ... .... ...... ._... .... . ....... ..


.... ...., .... .... .. ...... . ... ...... ..... .... će ......


...... .... . ..... .. ..... .......... . ....., .... .......
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 20     <-- 20 -->        PDF

M .... ......... ..... .....


K ..... ...... .. .... .. ....... .. ....... ....... ......... ..
. opram . .... ..... .... ..´. . ...., .... .. .... ..........
... ....... To .. ......, .... .... ... .... (......
...). ..... .... .. ............. .. .... ............


. ..... ........... ..... .. 4, ., ....... .... .. ....
.... 2 ... .., .... ..... .......´ ..... ...... .. .. ........
6 ... .. ........ je 12—14 ...., a .. .. .......... 4 ..". .. .....
S ..... .. ...... .......... ..... ...... .. .. 90 .... ...., aico je
..... .... .... . ....... ....., ..... 55 .. 65 ...., ... .. .....-
.. .......... , ´´


...... .... ..... ...´.... .. 4—5 ........., ..........
. p . . . . 0 ... . a . . .´ (....... ...).. ....... ....^..
.. .... ... ......: .... ...., ...... .. ........:..., ........
........... . ....... .... ....... ....., .. .... ...., no ......
. TO ..... ... .. ....... ............ .\.. .. .....1.
.... . ....., .... je .. .. ........ .... ......., ... je ....
....... .... .. 20 .. 25% ..... ....., .... je ..... ... .....
AKO ....... ...... ........... ... .......>. ..... .. .... ....,
Tia .... ...... ...., .... ....... .... »......« ...... xolie
(...., . .... ..... ....... Je .. ....... .... »... ......« ..^..
... ...... ........ .. ..... ... ...., a .. ..... ......... ........
..... ........ .... .. ..... 40 .. 50 ... .. 128 .... (100
...) II ......, ... .. .... ...... .. .. .. ... .... ..... ........
....., ... .. 128 .... .....


.... je, .......... .. ......., .......; ...... . .. ..


´...... ........ ... . ........, ......., ...... .. ...... ........
. ........, ... ....... (....., .......), ... ....... (......,
.......) . ..... ..... .. ...., . ..... .. ...... ..... ......
je ... .. ......, ...... ......., cu 8 .. 12´....... ...... ..
...(^ 1^..... ....... ...... je 5 .. G .., ......:.. .. ...... ...


... . .... ....->. ´
Kao ... .. ....., ...... .....:1-1.....:. ..... . ..... ...^....
...... (liegende Meiler). ..... je ..... ..........,´ ..... .-....
.. .. ........... ... ... ....., a ..... .... .. ...... .. ..
.... ...... .. .. ..... ...... ..... ...... ........ ..... ..
...._...... . .. .... ....... . ....... ...->. ....´............ .
... je ..... .........., na .. ........ .. .... .... ......