DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 11     <-- 11 -->        PDF

širina planuma kod s. žcljez. 760 mm koiosjeka s motor, pogonom. 75"


ska pitanja, kao štO´ je eksproprijacija šuma, riješavati tako reći
sama od sebe evolucijonim putem, uz potpunu garaneiju daljnjeg
gospodarstvenog usavršivanja.


Sve ovo, što sam ovdje napisao, jesu posljedice mojega skroz
objektivnog razmišljanja utemeljenog na ljubavi za narod iz ..^´
jega sam nikao i ljubavi za šumu, kojoj sam svoj život posvetio.


^ U Našicama, mjeseca marta 1922.


Ing. Julije- Sztehlo (Teslić):


V


Širina planuma kod Šumske željeznice
760 mm kolosjeka s motornim pogonom.


Glavni sastavni dio željeznice sačinjava dolnja gradnja; ...^
zina gornja širina zove se planum. Bez obzira na takozvanu
teoretsku širinu planuma (h), koja nema praktične vrijednosti,
razumijeva se ob ičn O´ pod širinom planuma, širina same dolnje
gradnje, a ne širina šljunkom posute površine (stelišta, Bettung),
kao što to gdjekada i stručnjaci interpretiraju. Mi ćemo dakle
uvijek pod širinom planuma razumije.^ati širinu same dolnje^
gradnje.


Na tu širinu planuma (h) utječu prema slici ovi faktori:
a) širina kolosjeka (rastečina),
b) glava podvlake,
c) duljina pod.4ake,
đ) debljina podAdake,
e) rub stelišta,
f) širina tjemena stelišta,
fj) širina podnožja stelišta,
g) debljina stelišta,
i) rub planuma.


Mjere ovih pojedinih faktora možemo ustanoviti, bez ob=
žira na teoretsko proračunavanje na temelju praktičkih opa==
žanja, kakO´ slijedi:


a) Širin a kolosjek a (Rastečina, Spur^veite). Ova iz:^
naša u izloženom slučaju 0.76 m, t. j .
a ™ 0.76 m


fc) G 1 a V a p o d V 1 a k e. Pod time razumijevamo udalje==
nost od vanjskog ruba donjeg dijela tračnice do kraja podvlake.
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Širina planuma kod š. željez. 760 mm kolosjeka s motor, pogonom.


Ova udaljenost mora da je tako velika, da drvna substanca može


suprostaviti dovoljno otpora protiv zabijanja čavala, kojima se
pričvršćuje tračnica, a da se ipak ne i´asipa materijal


Ako glava podvale nije dosta duga, onda može da ^se ras^
cijepi prigodom zabijanja čavala tračnice, te tako poistaje pod^^
vlaka neupottebiTa- Kod toga dolazi u obzir osim vr&ti drveta još
i njegova kvaliteta, jer se grubo ili kvrgasto drvo prije rascijepi,
nego li glatko drvo s jednoličnom strukturom.


^ Praksa poka:zuje da kod uskotračnih željeznica potpuno od:=
govaraju 030—0.35 m duge glave podvlaka. Kod stabilnih šum^
skih željezniea, određenih za uporabu kroz dugi niz godina balje
je odrediti 0.35 m za glavu, podvlake, naprotiv kod kratkotrajnih
željeznica (za 4—5 godina) posve je dosta .lstanoviti 0.30 m za
duljinu glave podvlake. Pošto se ovdje radi o stabilnim šumskim
željeznicama uzet ćemo veću vrijednoist, t. j .


b =^ 0-35 m.
c) Duljina podvlake. Ova mora prema naprijed izlo´^
ženom da iznaša
c rzr 0.76 + 2 (0.05 + 0.35) = 1.56 m ih okruglo c =. 1.60 ..
U slučaju, da je kraća glava podvlake, iznaša ukupna duljina
podvlake c = 1.50 .. Obzirom na tO´, da prištednja na drvetu kod
10 cm razlike ni izdaleka ne može da naknadi prednost dugih
željezničkih podvlaka, to za stabilne željeznice sa
760 mm kolosjeka i s motornim pogonom m o g u
preporučiti samo 1 -60 m d u g e p o cl v 1 a k c.
Naprotiv kod gravitacijonih željeznica dovoljne su i pod=
viake od 1.50 m duljine, a kod posve kratkotrajnili željeznica,
koje ne vrše tako velik promet, mogu se upotrijebiti i pragovi od


1.40 m duljine.
dj p e b 1 j i n a podvlake. Često se opaža kod šumskih
željeznica, da debljina podvlake nije dovoljna. Našao sam dapače
ćestosamo 10 cm debele podvlake, pa se nisam mogao dosta na:=
čuditi, zašto se toliko štedi s drvetom na račun sigurnosti
pogona?


Kod lakih lokomotiva (najviše od 8 tona) i lakih teretnih
vagona može se doduše upotrijebiti i hrastove podvlake sa 10 cm
debljine, ako su posve zdrave, dobrih dimenzija, dobro izrađene,
nadalje ako su potožene na gusto i temeljito Spotkopane bu:=
đakom; no takove podvlake,— ako se hoće jamstvo za sigurnost
prometa, — zahtijevaju intenzivno uzdržavanje pruge. Nakon
mnogogodišnjeg iskustva mogu kazati, da 12—13 cm debele pod^
vlake potpuno odgovaraju svrsi tako gledom na sigurnost ...^
meta kao i gledom na ekonomsko uzdržavanje pruge. Ako su lo^
komotive teže od 10 tona, onda je svrsishodnije, da se ....´.1->.
podvlake od 13 cm debeljine to više, što se kod razlike od 1 cm
zapravo ništa ne uštedi na drvetu. Ustanovljujemo dakle


d ~- 0.13 m. *
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Širinu pkmuma kod s. žeijez. 760.mm k.oiosjeka s motor, pogonojn.,


e) Rub stelišta (Bettung). Ima šumskih željeztiica,
koje su građene bez posebnog ruba stelišta, t, j . kod kojih nasip
šljunka počinje tik uz glavu podvlake. Takav ^se postupak imade
bezuvjetno eliminirati kod stabilnih šumskih že}jei?:nica. V^eć
sama okolnost, da je nasip šljunka izložen odronivanju u&Hjed
samog prometa, zatim uslijed upliva atmosferilija, provedenja
popravaka, prolaza personala i blaga, koje ide na pašu, dovoljan
je razlog, da se odredi i2;gradnja stanovitog ruba šljunastog nasipa.
Kad naime odronivanje nakon jakih kiša zauzme veće di=
menzije, može se dogoditi, da glava podvlake ili sama podvlaka
ostane bez podloge, što uvelike ugrožava sigurnost prometa/
Stelište mora uvijek imati tako širok rub, da se šljunak može


odroniti najviše do glave podvlake, i da pod cijelim podAiakom
ostane još uvjek dosta šljunka. Da to postignemo, moramo odre^
diti najmanje 0.20 m kao širinu ruba stelišta. Ispod ove minimalne
mjere ne m´ožemo ići, ako uopće želimo izgraditi U\] rub. Prema
tome je


e =z 020 m.


f) Širina tjemena steiiš ta. Ako smo duljinu pod.^
vlake ustanovili sa 1.60 m, a rub stelišta sa 0.20 m, onda će prema
tome širina tjemena stelišta iznašati:
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Sirina pluBuma kod.š. željez. 760 mm kolosjeka, s motor, pogonom.


f ^´ C ´ ´>


-p ^ t


2.00 m.
f) Š i r i n a p o d n o- ž j a ako širini tjemena stelista dodamo još širinu nasipa. Pret|30Sta^
vimo li odnošaj nasipa sa 1 : I kao što to obično biva, onda iznaša


" P rrr 2 + 2x0.23 z= .
P -= 2.46 m.


g) Debljin a s t e I i š t a. Gornja gradnja željeznice,^ kojoj
se pribraja,! stelište, mora biti tako čvr´sta, da može pmžiti do^


.^.1... i sigura n otpor na pritisak lokomotive, teretnih va;=
gona. i tereta. To možemo postići pored dobrog dimen^zioniranja
tračnica, spojnica, podvlaka i svrsishodno^ spoja ovih sastavnih
dijelova još i s temeljitim podlaganjem šljunka pod podvlake, a
to se može provesti samo onda, ako se pod podvlakama nalazi
dosta šljunka.


Obično je propisano´ u koncesijama šumskih željeznica, da
se imade nasipati toliko šljunka, da se pod podvalojm nalazi
najmanje 10 cm naslage šljunka. To je - zaista ´minimalna
mjera, ispod koje nikako ne smijemo^ poći, ako- ne ćemo, da pod
podvalu do´đe sama zemlja. Prema tome iznaša debljina sa
šljunkom posute ...^..... t j , stelišča:


g =: d + 9.10 m ^g
^ Q23m~


i) Rub planu na. Ovaj imade kod željeznice vrlo važnu
funkciju. U prvom redu sprečava o d r o n i v a n j e
šljunka , jer ako planun nema ruba i ako je nasip šljunka
istovjetan sa nasipom dolnje gradnje, onda će se kod .spuštanja
nasipa dolnje gradnje i šlimjak lahko odronjivati, a osim toga je
rub plan u ma potreban i radi hodanja po pruzi.
Ako n. pr. pazitelj pruge ide sredinom pruge, nema dostatnog
pregleda na nasipe, osobito kod strmih nasipa, a naprotiv s ruba
može cijeli nasip dobro pregledati.


I radi uzdržavanja pruge potreban je taj mb, jer
treba mjesta za stavljanje materijala, potrebneg za gornju grad^
nju željeznice, naročito je potreban rub planuna za naknadno
nasipavanje šljunka, jer za taj ne bismo imali mjesta, kad ne bi
bio izgrađen rub planuna.


Što se tiče veHčine ruba, to se moramo držati srednje mjere.
Premalen rub odronio bi se vrlo brzo, a preveliki rub bi značio
razbaj^ivanje^ materijala. Prema iskustva odgovara najbolje rub
od 25 cm širine. Takav rub ispunjava joS potpuno svoju svrhu,
a s drage strane je i ekonomski opravdan. Mi ćemo dakle uzeti:


.1 ~ 0.25 .?.
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 15     <-- 15 -->        PDF

širina pianuma kod k željez. 760 mm kolosjeka s motor, pogonom.


/.


...... j(js spomenuti, da je vrlo dobro kod visokih nasipa
i ostrih z.ivoia odrediti i širi rub ....... Kod visokih nasipa
Hidi neprevidcnih odronivanja. a kod ostrih zavoja radi podi^
/anja \4injske tračnice. Ako kod otkopa dobijemo suvišnog niiu
terijala, onda proširenje planuna niti ne stoji više, jer hi se taj
suvišak na materijalu i

Reasunirrajući možemo širinu krune na slijedeći način usta^
noviti;
K ^ a .- 2 (0.05 -- b + e) -^ (f^ — f) - 2i ~


. ^ 2-.. ili okruglo 3.00 m.


Pošto se već 23 godina bavim ,i^radnjom šumskih željeznica,
mogu na temelju svojih kroz to vrijeme sabranih pomnih i sav?
jesnih opažanja da go.spodi stručnjacima najo])lije preporučim,
da kod šumskih željeznica 760 mm kolosjeka sa
m o t o r n i m ]:> o g o n (O m , s t a b i 1 n o g k a r a k t e r a . usta?
. o .´ C širinu k r u ii C s n a j m a n j e 3.00 m.


Kod manje važnih gravitaeijonih željeznica, koje su sa^
građene za uporalui kroz kraće vrijeme, može se — obzirom na
štednju, odrediti i manja širina krune, ali i ovdje nema smisla
pretjerana štedljivost, jer ide na račun sigurnosti. Za takove
pruge preporučam kao minimalnu širinu krune 2´80 m: ispod ove
mjere se ne smije ići.