DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Broj 1395. dne 15. decembra 1922


Oglas.


Kod šumske uprave u Ilidži prodavače se dn e 5. januar a 1923 u petak
u 11 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 1000 m3 četinjača od izvana,
sušika i prevršika na panju, koje se nalaze u šumi Lokvansko brdo.


Isklična cijena je 71 (sedamdeset jedan) dinar po m3 prosečno a pod uvjc«
tima tačke XI. ugovora.
Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od 7100 Dinara
odnosno 14200 Dinara u gotovom ili u državnim papirima.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom od 20 Dinara treba poslati
zapečaćene šumskoj upravi Ilidža sa oznakom »Ponuda za Lokvansko brdo« i
moraju stići najdulje do 5. januara 1923 u 11 sati.


Stoji svakome reflektantu slobodno da šumu prije dražbe razgleda.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod šumske uprave Ilidža.


Direkcija šuma u Sarajevu bira slobodno između usmenih i pismenih po«
nuda i može sve bez navedenja razloga odbiti.


Šumska uprava Ilidža.


Sresko poglavarstvo u Fojnici.


Broj: 13.788/22. Fojnica, dne 16. decembra 1922.


Oglas.


Kod sreskog poglavarstva u Fojnici prodavače se dne 9. siječnja (utorak)
1923 u 10 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 1000 pr. m. bukovog,
jasikovog i brezovog ogrijevnog drveta od ležike i stojećih stabala u šumi Citonji.


Isklična cijena 5 (pet) dinara 50 para za svaki prostorni metar drveta na
panju.


Svaki nudioc mora položiti piije početka dražbe vadij od 550 (petsto*
pedeset) dinara u gotovom ili državnim bonovima. Strani podanici polažu
1100 (hiljadusto) dinara.


Pismene ponude s vadijem treba poslati zapečaćene sreskom poglavarstvu
u Fojnici i moraju stići najkasnije do 9. siječnja 1923 u 10 sati.


Svakom reflektantu je slobodno šumu prije dražbe razgledati.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod sreskog poglavarstva
u Fojnici.
Direkcija Šuma u Sarajevu bira slobodno između usmenih i pismenih po«
nuda i može sve odbiti bez navađanja razloga.
Sreski poglavar: Dr. Sekso v. r.


Načelnik sreza fočanskog.


Broj: 7453/22. Foča, 30. 11. 1922.


Oglas.


Kod sreskog načelstva u Foči prodavače se 9. (deveti) januara 1923
u 9 sati prije podne putem usmene i pismene dražbe 500 kubnih metara jelove
i omorove gragje na panju u šumi »Krupica potok, Vratio«.


Pri prodaji izdavati će se samo prešla potisnuta i najstarija stabla, koje
šumski organi na celoj površini šume odrede.


5