DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Službene vijesti.


razreda sa istom platom i upravitelja šumarije Slunjske Imovne Opštine u
Karloveu;


za šumarskog nadinžinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom pla*
tom od 3600 dinara i upravitelja Šumarije Imovne Opštine Otočke u Perušiću
Milan a C r n a d k a , šumarnika istog činovnog razreda i sa istom platom
i upravitelja Šumarije Imovne Opštine Ogulinske u Brinju, — po potrebi službe;


za šumarskog nadinžinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom pla*
tom od 3600 dinara i upravitelja Šumarije Križevačke Imovne Opštine u Belo*
varu Ivan a Mu r gica , šumarnika istog činovnog razreda i sa istom platom
i upravitelja Šumarije Slunjske Imovne Opštine u Cetin gradu, — po potrebi
službe;


za šumarskog nadinžinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom
platom od 3600 dinara i upravitelja Šumarije Imovne Opštine Ogulinske u
Brinju Mihovil a Pećinu , šumarskog nadinžinjera u istom činovnom razs
redu i sa istom platom i upravitelja Šumarije Imovne Opštine Otočke u Pe*
rušiću, — po potrebi službe;


za šumarske inžinjere u devetom činovnom razredu sa godišnjom platom
od 2800 dinara Josip a Šmita , šumara desetog činovnog razreda i upraviš
telja Šumarije Imovne Opštine Otočke u Otočcu, Maks u Fišera , šumara
desetog činovnog razreda i upravitelja šumarije Imovne Opštine Gradiške u
Novskoj i Zvonimira Slovića, šumara desetog činovnog razreda i upra«
vitelja Šumarije Imovne Opštine Gradiške u Okučanima, ostavljajući svi tro«
jicu na dosadašnjim mestima službe;


za šumarsko*inžinjerskog pristava u desetom činovnom razredu sa godiš«
njom platom od 2200 dinara i upravitelja Šumarije Slunjske Imovne Opštine
u Cetin gradu Ivan a Smilaja , šumara istog činovnog razreda i sa istom
platom kod Šumsko^Gospodarstvenog Ureda Slunjske Imovne Opštine, — po
potrebi službe.


Beograd , 14. novembra 1922. god.


Ka prcdlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


Za šumarskog inžinjerskog pristava u desetom činovnom razredu sa gos
dišnjom platom od 2000 dinara kod Šumsko Gospodarstvenog Ureda Brodske
Imovne Opštine u Vinkovcima Radomir a Trivunca , apsolventa tehnike
Šuma i Voda u Nanciju.


Beograd , 14. novembra 1922. god.


Na prcdlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika a po saslušanju Našeg Mi*
nistarskog Saveta rešavamo:


da se inspektor druge klase Šumarskog Inspektorata na Cetinju Mihail o
Soki ć na osnovu § 70. Zakona o činovnicima građanskog reda stavi u stanje
pokoja i pravom na penziju prema godinama službe.


Beograd , 1. decembra 1922. god.


Na predlog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo;


Za administrativnog činovnika u rangu podšumara druge klase Okružne


Šumske Uprave u Prokuplju Dimitrija Petrovića, administrativnog


činovnika iste klase Okružne Šumske Uprave u Alcksincu;