DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 64     <-- 64 -->        PDF

62 Službene vijesti.


I. P o 1600 dinara : Jeleni Budisavljević.
II. P o 1200 dinara : Mariji Kesterčanek, Antoniji Plesa, Veri Kern, Res
gini Kozjak, Rudolfu Pere, Boženi Brozig, Ivki Kovačina, Ferdinandu Kader»
žavek, Zlati Heckner, Radovanu Zecu, Danici Rukavina, Nadi Demi, Bogdanu
Višnjić, Anki Krajnjak, Zorki Reschner, Radislavu Melsciszky, Nedjelku Dres
novac, Dobroslavu Cesarić.
III. P o 800 dinara : Gjurgjici Lajcr, Anki Puljević, Sofiji Puljević, Ris
kardu Georgijević, Bogdani Stojanović, Bogdanu Stojanović, Lavu Jurčić, Mas
riji Jurčić, Jovanki Zec, Ivanu Mayer, Mirku Mayer, Perici Csikoš, Boženi
Hajek, Latinki Grozdanić, Nevenki Grozdanić, Dejanu Popović, Vladimiru
Fuksa, Božidaru Fuksa, Olgi Prsteo, Boženki Prstec, Jolandi Dianovsky, Ne«
venki Vu&ivić, Franji Polaček, Beati Brauzil, Ljudevitu Reschner, Veri Kopf,
Oskaru Seidel, Franji Seidel, .. Puches, Olgi Puches.
IV. P o 400 dinara : Ljubici Odžić, Georgu Georgijević, Svetozaru Ges
orgijević, Anki Rukavina, Slav. Weiner, VI. Weiner, Vojm. Gulin, And. Šubert,
Boženi Höferer, Zlatku Stipčić, Zdenki Kreč, Ivanu Kos, Slavni Šimunović, So«
fiji Stanković, Milanu Mihajlović, Lauri Perušić, Dragici Bilinski, Marici Bis
linski, Vladimiru Ružić, Branku Manojlović, Elviri Sole, Milanu Franješ.
Osebne vijesti.


Mi Aleksandar I.
po milosti Božjoj i volji narodnoj Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca.


Na predlog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


Za šumarskog savetnika i taksatora u sedmom činovnom razredu kod
SumskosGospodarstvenog Ureda Imovne Opštine Petrovaradinske u Mitrovici
sa godišnjom platom od 4500 dinara Živka Zivanovića, šumarskog sas
vetnika i Šefa Šumarije u Surčinu istog činovnog razreda i sa istom platom, —
po potrebi službe;


Za šumarskosračunarskog savetnika u osmom činovnom razredu sa gos
dišnjom platom od 3600 dinara kod Kr. Direkcije Šuma na Sušaku Bartol a
B a r e t i ć a , kr. šumarskosračunarskog revidenta IX. činovnog razreda kod
iste Direkcije.


Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


za šumarskog nadsavetmka u šestom činovnom razredu sa godišnjom
platom od 5500 dinara i upravitelja SumskosGospodarstvenog Ureda Križes
vačke Imovne Opštine u Bclovaru Teodora Solarića, šumarskog nads
savetnika kod istog ureda u istom činovnom razredu i sa istom platom;


za šumarskog savetnika u sedmom činovnom razredu sa godišnjom platom
od 4500 dinara i upravitelja šumarije Slunjske Imovne Opštine u Karlovcu
Vladimir a Miklića , šumarskog savetnika istog činovnog razreda i sa
istom platom kod Sreskog Načelstva u Prijedoru, — po potrebi službe;


za šumarskog nadižinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom plas
tom od 4000 dinara kod Šumsko Gospodarstvenog Ureda Brodske Imovne
Opštine u Vinkovcima Mihovil a Markića , šumarnika osmog činovnog
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Službene vijesti.


razreda sa istom platom i upravitelja šumarije Slunjske Imovne Opštine u
Karloveu;


za šumarskog nadinžinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom pla*
tom od 3600 dinara i upravitelja Šumarije Imovne Opštine Otočke u Perušiću
Milan a C r n a d k a , šumarnika istog činovnog razreda i sa istom platom
i upravitelja Šumarije Imovne Opštine Ogulinske u Brinju, — po potrebi službe;


za šumarskog nadinžinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom pla*
tom od 3600 dinara i upravitelja Šumarije Križevačke Imovne Opštine u Belo*
varu Ivan a Mu r gica , šumarnika istog činovnog razreda i sa istom platom
i upravitelja Šumarije Slunjske Imovne Opštine u Cetin gradu, — po potrebi
službe;


za šumarskog nadinžinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom
platom od 3600 dinara i upravitelja Šumarije Imovne Opštine Ogulinske u
Brinju Mihovil a Pećinu , šumarskog nadinžinjera u istom činovnom razs
redu i sa istom platom i upravitelja Šumarije Imovne Opštine Otočke u Pe*
rušiću, — po potrebi službe;


za šumarske inžinjere u devetom činovnom razredu sa godišnjom platom
od 2800 dinara Josip a Šmita , šumara desetog činovnog razreda i upraviš
telja Šumarije Imovne Opštine Otočke u Otočcu, Maks u Fišera , šumara
desetog činovnog razreda i upravitelja šumarije Imovne Opštine Gradiške u
Novskoj i Zvonimira Slovića, šumara desetog činovnog razreda i upra«
vitelja Šumarije Imovne Opštine Gradiške u Okučanima, ostavljajući svi tro«
jicu na dosadašnjim mestima službe;


za šumarsko*inžinjerskog pristava u desetom činovnom razredu sa godiš«
njom platom od 2200 dinara i upravitelja Šumarije Slunjske Imovne Opštine
u Cetin gradu Ivan a Smilaja , šumara istog činovnog razreda i sa istom
platom kod Šumsko^Gospodarstvenog Ureda Slunjske Imovne Opštine, — po
potrebi službe.


Beograd , 14. novembra 1922. god.


Ka prcdlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


Za šumarskog inžinjerskog pristava u desetom činovnom razredu sa gos
dišnjom platom od 2000 dinara kod Šumsko Gospodarstvenog Ureda Brodske
Imovne Opštine u Vinkovcima Radomir a Trivunca , apsolventa tehnike
Šuma i Voda u Nanciju.


Beograd , 14. novembra 1922. god.


Na prcdlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika a po saslušanju Našeg Mi*
nistarskog Saveta rešavamo:


da se inspektor druge klase Šumarskog Inspektorata na Cetinju Mihail o
Soki ć na osnovu § 70. Zakona o činovnicima građanskog reda stavi u stanje
pokoja i pravom na penziju prema godinama službe.


Beograd , 1. decembra 1922. god.


Na predlog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo;


Za administrativnog činovnika u rangu podšumara druge klase Okružne


Šumske Uprave u Prokuplju Dimitrija Petrovića, administrativnog


činovnika iste klase Okružne Šumske Uprave u Alcksincu;
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Službene vijesti.


Za administrativnog činovnika u rangu podšumara druge klase Okružne


Šumske Uprave u Aleksincu Milovana Radojevića, administrativnog


činovnika iste klase Okružne Šumske Uprave u Prokuplju.


Beograd , 1. decembra 1922. god.


Na predlog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


Za kr. šumarskog savetnika u šestom činovnom razredu kod Županijske


Oblasti u Osjeku Adolf a Dumenđića , šumarskog nadzornika I. razreda


iste Županijske Oblasti;


Za kr. šumarskog savetnika u sedmom činovnom razredu sa godišnjom


platom od 4800 dinara kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima Bel u J e 1 *


mana , kr. šumarskog savetnika u istom činovnom razredu i sa istom platom


i Šefa Kr. Šumske Uprave u Novoj Gradiški;


Za kr. šumarskog nadinžinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom


platom od 4000 dinara i Šefa Kr. Šumske Uprave u Novoj Gradiški S v e t o *


žar a Jagrovića , kr. šumskog nadinžinjera u istom činovnom razredu i sa


istom platom i Šefa Kr. Šumske Uprave u Glini;


Za kr. šumarskog nadinžinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom
platom od 3600 dinara i Šefa Kr. Šumske Uprave u Glini Iliju Lončara,
kr. šumarskog nadinžinjera istog činovnog razreda i sa istom platom i Šefa Kr.
Šumske Uprave u Vranovini;


Za kr. šumarskog inžinjerskog pristava u desetom činovnom razredu sa
godišnjom platom od 2000 dinara i Šefa Kr. Šumske Uprave u Vranovini Bos
ris a va Kovačića , kr. šumarskog inžinjerskog pristava istog činovnog razs
reda i sa istom platom kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima, — svu četvoricu
po potrebi službe.


Beograd , 1. decembra 1922. god.


Na predlog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:
Za sekretara treće klase Šumarskog Inspektorata na Cetinju Antun a
K a I i n i ć a , sekretara iste klase istog Inspektorata, i
za pisara prve klase Šumarskog Inspektorata na Cetinju Luk u I. Za *
č i r a v i š a , administrativnog dijurnistu istog Inspektorata.
Beograd , 1. decembra 1922. god.


Na predlog Našog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


Za okružnog šumara treće klase Okružne Šumske Uprave u Prokuplju
Josif a Hofmana , okružnog šumara iste klase Okružne Šumske Uprave u
Nišu, — i


za okružnog šumara četvrte klase Okružne Šumske Uprave u Nišu Miro s
slav a Jandrića , okružnog šumara iste klase Okružne Šumske Uprave u
Prokuplju, — obojicu po potrebi službe.


Beograd, 14. novembra 1922. god.


Okrajni gozdar Alojzij Rihteršič v Celju je na lastno prošnjo
vpokojen.