DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 64     <-- 64 -->        PDF

62 Službene vijesti.


I. P o 1600 dinara : Jeleni Budisavljević.
II. P o 1200 dinara : Mariji Kesterčanek, Antoniji Plesa, Veri Kern, Res
gini Kozjak, Rudolfu Pere, Boženi Brozig, Ivki Kovačina, Ferdinandu Kader»
žavek, Zlati Heckner, Radovanu Zecu, Danici Rukavina, Nadi Demi, Bogdanu
Višnjić, Anki Krajnjak, Zorki Reschner, Radislavu Melsciszky, Nedjelku Dres
novac, Dobroslavu Cesarić.
III. P o 800 dinara : Gjurgjici Lajcr, Anki Puljević, Sofiji Puljević, Ris
kardu Georgijević, Bogdani Stojanović, Bogdanu Stojanović, Lavu Jurčić, Mas
riji Jurčić, Jovanki Zec, Ivanu Mayer, Mirku Mayer, Perici Csikoš, Boženi
Hajek, Latinki Grozdanić, Nevenki Grozdanić, Dejanu Popović, Vladimiru
Fuksa, Božidaru Fuksa, Olgi Prsteo, Boženki Prstec, Jolandi Dianovsky, Ne«
venki Vu&ivić, Franji Polaček, Beati Brauzil, Ljudevitu Reschner, Veri Kopf,
Oskaru Seidel, Franji Seidel, .. Puches, Olgi Puches.
IV. P o 400 dinara : Ljubici Odžić, Georgu Georgijević, Svetozaru Ges
orgijević, Anki Rukavina, Slav. Weiner, VI. Weiner, Vojm. Gulin, And. Šubert,
Boženi Höferer, Zlatku Stipčić, Zdenki Kreč, Ivanu Kos, Slavni Šimunović, So«
fiji Stanković, Milanu Mihajlović, Lauri Perušić, Dragici Bilinski, Marici Bis
linski, Vladimiru Ružić, Branku Manojlović, Elviri Sole, Milanu Franješ.
Osebne vijesti.


Mi Aleksandar I.
po milosti Božjoj i volji narodnoj Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca.


Na predlog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


Za šumarskog savetnika i taksatora u sedmom činovnom razredu kod
SumskosGospodarstvenog Ureda Imovne Opštine Petrovaradinske u Mitrovici
sa godišnjom platom od 4500 dinara Živka Zivanovića, šumarskog sas
vetnika i Šefa Šumarije u Surčinu istog činovnog razreda i sa istom platom, —
po potrebi službe;


Za šumarskosračunarskog savetnika u osmom činovnom razredu sa gos
dišnjom platom od 3600 dinara kod Kr. Direkcije Šuma na Sušaku Bartol a
B a r e t i ć a , kr. šumarskosračunarskog revidenta IX. činovnog razreda kod
iste Direkcije.


Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


za šumarskog nadsavetmka u šestom činovnom razredu sa godišnjom
platom od 5500 dinara i upravitelja SumskosGospodarstvenog Ureda Križes
vačke Imovne Opštine u Bclovaru Teodora Solarića, šumarskog nads
savetnika kod istog ureda u istom činovnom razredu i sa istom platom;


za šumarskog savetnika u sedmom činovnom razredu sa godišnjom platom
od 4500 dinara i upravitelja šumarije Slunjske Imovne Opštine u Karlovcu
Vladimir a Miklića , šumarskog savetnika istog činovnog razreda i sa
istom platom kod Sreskog Načelstva u Prijedoru, — po potrebi službe;


za šumarskog nadižinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom plas
tom od 4000 dinara kod Šumsko Gospodarstvenog Ureda Brodske Imovne
Opštine u Vinkovcima Mihovil a Markića , šumarnika osmog činovnog