DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


predavač ima poslati glavnoj upravi izvješće o svom predavanju kao i račun


o faktičnim troškovima.
4. Kao nagrade članovima za osobito važne stručne radove, kao što su
stručne knjige, brošure, informativni članci i. si. naročito u inozemnim stručnim
i većim dnevnim listovima itd. Primjerak ovakove knjige etc. ili točan opis
rada ima pisac predhodno predložiti glavnoj upravi na ocjenu.
5. Za pokriće troškova znanstvenih i popularnih literarnih izdanja udru*
ženja.
Član 4.


Fondom upravlja glavna uprava udruženja.
Fond se ima voditi u posebnom računu, iz kojeg se može u svako doba
ustanoviti novčano stanje toga fonda.


Član 5.


O svim izdacima iz toga fonda zaključuje sjednica glavne uprave. U toku
jedne godine može glavna uprava raspolagati sa svotom od 2/3 prihoda ne diras
jući početnu glavnicu fonda po čl. 2. toč. 1. Zaostala */3 prihoda ima se pris
ključiti glavnici fonda.


Glavna uprava može ovlastiti predsjedništvo, da u hitnim i vanrednim
slučajevima raspolaže s iznosom do 2000 Din uz naknadni izvještaj glavnoj upravi.


Član 6.


Glavna uprava dužna je brinuti se oko prikupljanja tog fonda te mora
bilo vlastitom inicijativom bilo inicijativom članova preduzeti i izvršiti sve,
što je korisno i potrebno za umnoženje sredstava toga fonda.


Član 7.


Glavna je uprava dužna na glavnoj godišnjoj skupštini podnijeti izvješće


o prihodima, o izdanim potporama i odštetama u toku prošle kalendarske go«
dine,
te o stanju fonda koncem te godine.
Predsjedništvo.


Poziv.


3. sjednica glavne uprave J. Š. U. održat će se dne 25. januara 1923. i nas
rednih dana u Mariboru. Sastanak u 9 sati pr. podne kod šumske uprave.
Dnevni red:


1. Čitanje zapisnika.
2. Izvješće tajnika i blagajnika.
3. Izvješće o radu sekcija.
4. Rasprava o projektu zakona o šumama.
5. Eventualija.
Predsjedništvo.