DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


Ćlan 9.


Pred glavnu godišnju skupštinu udruženja dužan je odbor podružnice
predložiti točan obračun fonda za prošlu kalendarsku godinu o svim prihodima
i rashodima, te izvještaj o radu, uspjehu i stanju inventara.


O svemu tome izvjestiće glavna uprava glavnu godišnju skupštinu.


Clan 10.


Fond za rasadnike svojina je J. Š. U., koje njima raspolaže preko podružs
niče ljubljanske a po pravilima J. S. U. i po odredbama ovog pravilnika.


Pravilnik fonda za propagandu i unapređivanje šumarstva.


Clan 1.


Po ovlaštenju I. glavne redovne skupštine u Beogradu od 10. septembra
1922 god. ustanovila je glavna uprava na sjednici od 11. septembra 1922 god.
na temelju člana 2. i 3. pravila J. Š. U. fond za propagandu i unapređivanje
šumarstva.


Clan 2.
U taj fond ulaze:


1. Kao početna temeljna glavnica iznos od 12.500 dinara, koji je u tu svrhu
poklonila trgovskosindustrijska družba »Sava« u Ljubljani.
2. Svi darovi, subvencije, zaveštaji, potpore itd. države, državnih i samo*
upravnih tijela i ustanova, te i privatnih korporacija, ustanova i lica, kao što
su društva, šumoposjednici, drvarski trgovci, industrijalci itd. ako su ti darovi
etc. izričito namijenjeni tome fondu odnosno u svrhe, kojima ima da služi taj
fond po ovom pravilniku.
3. Svi čisti budžetski preostatci od raznih priredaba udruženja kao što su
zborovi, sjednice, predavanja itd. u koliko to glavna uprava, uz predhodno ili
naknadno odobrenje općeg zbora pravovaljano zaključi.
4. Svi izvanredni prihodi udruženja, koji predvidljivo ne će trebati za
budžetsko pokriće redovnih potreba u dotičnoj godini, u koliko to glavna skup»
ština odobri.
Clan 3.


Sredstva toga fonda imaju da služe:


1. Za davanje pomoći onim članovima glavne uprave i uprave podružina,
koji na to reflektiraju prigodom putovanja na odborske sjednice, zborove, aiw
kcte, stručna izaslanstva u tuzemstvo ili inozemstvo itd.
2. Za davanje pomoći članovima odseka rada za troškove, koje su imali
usljed poziva glavne uprave, u koliko oni na tu pomoć reflektiraju.
Za visinu pomoći vrijedi kao maksimum svota dokazanih faktičnih izda»
taka, no redovno se plaćaju samo troškovi vožnje III. razreda brzovlaka.


3. Za davanje pomoći prigodom pučkih i naučnih predavanja članova,
održanih po predhodnom odobrenju glavne uprave ili uprave koje podružine;