DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


2. Za troškove raspačavanja i posredovanja kod nabavke šumskih sadnica
i šumskog sjemena.
3. Za podizanje i finansiranje ostalih ustanova i naprava, potrebnih za
šumske kulture.
4. Za isplaćivanje godišnjih nagrada oko rasadnika i naprava zaposlenom
šumarskom stručnom osoblju.
5. U sve druge šumsko kulturne svrhe, u koliko to glavna uprava od
svrhe do svrhe zaključi (n. pr. podjeljivanje potpora i nagrada šumovlasnicima
i posjednicima golijeti za uzorno pošumljavanje krasa i golijeti, i to bilo u
novcu bilo u naravi [sadnice, sjeme i slično]).
Član 5.


Sadnice, sjeme i drugi šumsko=kulturni predmeti pribavljeni sredstvima
toga fonda imaju se davati u prvom redu malim i takovim šumoposjednicima
u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, koji nisu u stanju da sami proizvode
te produkte, a među njima prije svega onima, koji su članovi J. Š. U.


Siromašnim seljačkim maloposjednicima, po gotovo ako su članovi J. Š. U.,
mogu se ti predmeti u iznimnim slučajima davati i u pola cijene. Imućnijim
posjednicima, državnim upravama kao i svim ostalima računa se redovita
tržna cijena.


Besplatno, ali uz nakladu troškova pakovanja, podvoza i režije može se
izdavati te predmete samo po zaključku odnosno uz odobrenje glavne uprave.


III.
Vodstvo i u p r a v a.


Član 6.
Vodstvo i upravu tog fonda vrši u smislu 61. 2. ovog statuta podružnica


J. Š. U. u Ljubljani. U tu svrhu ima odbor podružnice da vodi posebnu knjigu
o prihodima, rashodima i o imetku toga fonda.
Član 7.
Odbor podružnice u Ljubljani dužan je i vlastan da donosi izvršne odluke


o svim tekućim pitanjima toga fonda u granicama pravila J. Š. U. i ovog ....
vilnika i da te zaključke provodi.
Za investicije, koje zahtjevaju toliko sredstava, da preostatkom fonda
nebi bili potpuno pokriti svi previđeni troškovi potrebni za dokončanjc već
započetih radova, potrebno je prethodno, a za pristup poslovima toč. 5. 61. 3.
ovog pravilnika barem naknadno odobrenje glavne uprave. To se tiče osobito
potvrde eventualnih pogodaba.


Član 8.


Odbor podružine dužan je na zahtjev u svako doba a inače svako pola
godine izvjestiti glavnu upravu o stanju fonda, objekata i radova kao i o svim
važnijim odlukama i mjerama, koje je poduzeo.