DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Pravilnik fonda za rasadnike.


i.
Osnutak, središte, sredstva.


Clan 1.


U smislu člana 2. pravila J. Š. U., a na osnovu 51. 19. poslovnika ustanovila
je glavna uprava na svojoj sjednici dne 11. septembra 1922 u Beogradu
»Fond za rasadnik c«.


Član 2.


Obzirom na naročite šumsko*kulturne odnošaje, koji za sada postoje na
području podružnice Ljubljana, i koji iziskuju neodloživ osnutak toga fonda,
podružnica J. Š. U. u Ljubljani će prikupljati sredstva i upravljati fondom za,
rasadnike u smislu ovog pravilnika do daljnjeg zaključka glavne godišnje skup»
štine. Podružnica je dužna poduzimati ili predlagati sve ono, što je potrebno
za pospješivanje i zaštitu interesa toga fonda i onih grana šumskog gospo»
darstva, kojima taj fond ima da služi.


´ Član 3.
U fond za rasadnike ulaze:


1. Darovi i zavještaji šumoposjednika, šumskih trgovaca, industrijalaca te
svih poduzetničkih i inih lica, koji te darove i zavještaje budu namjenili tomu
fondu.
2. Subvencije i potpore, koje se izričito tome fondu namijene sa strane
države i državnih vlasti, samoupravnih tijela i ustanova, novčanih zavoda, kor*
poracija itd.
3. Potpore iz glavne blagajne udruženja i to od izvanrednih prihoda na
temelju zaključka glavne uprave te od redovnih ili sveukupnih prihoda udru«
ženja po zaključku glavne skupštine udruženja.
4. Svi prihodi od prodaje .sadnica i šumskog sjemena iz vlastitih rasadnika
i naprava odnosno od prihoda, koje bi donijelo posredovanje podružnice Ljub«
ljanske ili drugih organa udruženja u preprodaji tih predmeta.
5. Svi prihodi od slučajnih kooperacija sa sličnim privatnim ili državnim
preduzećima.
6. U imovinu toga fonda spadaju i šumski rasadnici udruženja sa svim
mrtvim i živim inventarom te sve one naprave, koje se budu iz sredstava tog
fonda u cilju pospešivanja šumarstva vremenom podigle.
II.
Svrha fonda; uporaba sredstava.


Član 4.
Sredstva fonda za rasadnike upotrebljavaće se:


1. Za podizanje i finansiranje rasadnika udruženja.


ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


2. Za troškove raspačavanja i posredovanja kod nabavke šumskih sadnica
i šumskog sjemena.
3. Za podizanje i finansiranje ostalih ustanova i naprava, potrebnih za
šumske kulture.
4. Za isplaćivanje godišnjih nagrada oko rasadnika i naprava zaposlenom
šumarskom stručnom osoblju.
5. U sve druge šumsko kulturne svrhe, u koliko to glavna uprava od
svrhe do svrhe zaključi (n. pr. podjeljivanje potpora i nagrada šumovlasnicima
i posjednicima golijeti za uzorno pošumljavanje krasa i golijeti, i to bilo u
novcu bilo u naravi [sadnice, sjeme i slično]).
Član 5.


Sadnice, sjeme i drugi šumsko=kulturni predmeti pribavljeni sredstvima
toga fonda imaju se davati u prvom redu malim i takovim šumoposjednicima
u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, koji nisu u stanju da sami proizvode
te produkte, a među njima prije svega onima, koji su članovi J. Š. U.


Siromašnim seljačkim maloposjednicima, po gotovo ako su članovi J. Š. U.,
mogu se ti predmeti u iznimnim slučajima davati i u pola cijene. Imućnijim
posjednicima, državnim upravama kao i svim ostalima računa se redovita
tržna cijena.


Besplatno, ali uz nakladu troškova pakovanja, podvoza i režije može se
izdavati te predmete samo po zaključku odnosno uz odobrenje glavne uprave.


III.
Vodstvo i u p r a v a.


Član 6.
Vodstvo i upravu tog fonda vrši u smislu 61. 2. ovog statuta podružnica


J. Š. U. u Ljubljani. U tu svrhu ima odbor podružnice da vodi posebnu knjigu
o prihodima, rashodima i o imetku toga fonda.
Član 7.
Odbor podružnice u Ljubljani dužan je i vlastan da donosi izvršne odluke


o svim tekućim pitanjima toga fonda u granicama pravila J. Š. U. i ovog ....
vilnika i da te zaključke provodi.
Za investicije, koje zahtjevaju toliko sredstava, da preostatkom fonda
nebi bili potpuno pokriti svi previđeni troškovi potrebni za dokončanjc već
započetih radova, potrebno je prethodno, a za pristup poslovima toč. 5. 61. 3.
ovog pravilnika barem naknadno odobrenje glavne uprave. To se tiče osobito
potvrde eventualnih pogodaba.


Član 8.


Odbor podružine dužan je na zahtjev u svako doba a inače svako pola
godine izvjestiti glavnu upravu o stanju fonda, objekata i radova kao i o svim
važnijim odlukama i mjerama, koje je poduzeo.