DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Pravilnik fonda za rasadnike.


i.
Osnutak, središte, sredstva.


Clan 1.


U smislu člana 2. pravila J. Š. U., a na osnovu 51. 19. poslovnika ustanovila
je glavna uprava na svojoj sjednici dne 11. septembra 1922 u Beogradu
»Fond za rasadnik c«.


Član 2.


Obzirom na naročite šumsko*kulturne odnošaje, koji za sada postoje na
području podružnice Ljubljana, i koji iziskuju neodloživ osnutak toga fonda,
podružnica J. Š. U. u Ljubljani će prikupljati sredstva i upravljati fondom za,
rasadnike u smislu ovog pravilnika do daljnjeg zaključka glavne godišnje skup»
štine. Podružnica je dužna poduzimati ili predlagati sve ono, što je potrebno
za pospješivanje i zaštitu interesa toga fonda i onih grana šumskog gospo»
darstva, kojima taj fond ima da služi.


´ Član 3.
U fond za rasadnike ulaze:


1. Darovi i zavještaji šumoposjednika, šumskih trgovaca, industrijalaca te
svih poduzetničkih i inih lica, koji te darove i zavještaje budu namjenili tomu
fondu.
2. Subvencije i potpore, koje se izričito tome fondu namijene sa strane
države i državnih vlasti, samoupravnih tijela i ustanova, novčanih zavoda, kor*
poracija itd.
3. Potpore iz glavne blagajne udruženja i to od izvanrednih prihoda na
temelju zaključka glavne uprave te od redovnih ili sveukupnih prihoda udru«
ženja po zaključku glavne skupštine udruženja.
4. Svi prihodi od prodaje .sadnica i šumskog sjemena iz vlastitih rasadnika
i naprava odnosno od prihoda, koje bi donijelo posredovanje podružnice Ljub«
ljanske ili drugih organa udruženja u preprodaji tih predmeta.
5. Svi prihodi od slučajnih kooperacija sa sličnim privatnim ili državnim
preduzećima.
6. U imovinu toga fonda spadaju i šumski rasadnici udruženja sa svim
mrtvim i živim inventarom te sve one naprave, koje se budu iz sredstava tog
fonda u cilju pospešivanja šumarstva vremenom podigle.
II.
Svrha fonda; uporaba sredstava.


Član 4.
Sredstva fonda za rasadnike upotrebljavaće se:


1. Za podizanje i finansiranje rasadnika udruženja.