DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 58     <-- 58 -->        PDF

56 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


da je pa treba popolnoma zagotoviti ražen fiskalnih interesov države tuđi po*
šumljenje golicav. Le zaradi investicij, če jih država ne premore, je upravičeno
dovoliti privatniku izsekavanje gozdov za već let, seveda proti zavarovanju
državnih interesov in interesov gozdoreje. — Glede »Šumarskega Lista« se je
izrazila želja, da bi se za kmečke posestnike dosegla nižja članarina, naj bi se
prinašalo već poljudnih člankov in tuđi vsakomesečni pregle d lesni h ce n
na naših trgih. Na to se je prešlo na branje podružničnih pravil, ki jih je
predložil tajnik. Z nekaterimi izpremembami so pravila bila sprejeta. Za pres
glcd štatutov za fonde so bili izvoljeni v poseben odbor gg. ing. Putiek, Détela,
ing. Šivic, ing. Ružić, z nalogo, referirati pozneje.


Popoldne ob 16. se je seja nadaljevala in so z malimi spremembami bili
sprejeti statuti za fonde za pospeševanje šumarstva, za drevcsrnee in za glavne
skupščine. V zvezi s tem se je sklenila likvidacija volila družbe »Sava« na
naslednji način: Svoječasno Glavni upravi oddanih 50.000 K se naj prenese na
fond za pospeševanje šumarstva kot temeljna vloga. Preostanki od zneska


50.000 K, ki je ostal v upravi Podružnice, se prenesejo na fond za drevesnice.
Poprcj pa se imajo še izplačati podpore tištim udeležencem kongresa v Beos
gradu, ki so funkcijonarji Udruženja, nišo dobili od kake druge strani podpore
in ki za to izrečno prosijo, v maksimalnem skupnem znesku 10.000 K. Vse to
velja le za slučaj, če Glavna uprava temu pritrdi in sprejme statute obeh ome»
njenih fondov. Uprava podružnice se pooblašča to likvidacijo do konca tek.
leta izvršiti.
Odbornikom, ki potujejo v Dobrljin, se dovoli predujem na fond za po*
speševanje šumarstva.


Med eventualijami se je obravnavalo vprašanje Glavne skupščine Udru*
ženja v letu 1923., ki se bo vršila v Ljubljani. Več odbornikov se zavzema za
to, da se naj skupščina priredi spomladi — v juniju — ker je ta čas za izlete
najbolj prikladen. Vprašalo se bo Glavno upravo. Sklen e se , na j se
skliče širši sestanek vseh interesentov v Ljubljano, na ka»
terem sestanku se bo to vprašanje v detajlih obravnavalo. Povabilo se bo
ražen odbornikov, za katere je sestanek obvezen, vsc ljubljanske člane Udru*
ženja, vse gorenjske gozd. inžinjere, večje šumske uprave in dr. Na tem se*
stanku se bo določil že detajlni nacrt, ki ga ima izdelati Uprava, ter bodo iz«
voljeni razni odseki, kakor finančni, prireditveni, literarni i. dr.


Nato blagajnik g. ing. Obereigner referira o proračunu za novo dreves*
nico Udruženja v Slivnici pri Mariboru. Opiše natančno izmero in položaj
drevesnice ter poroča o potrebščinah. Odobril se je do konca leta 1923. kredit
8200 Din. To jesen se bo potrebovalo 2470 Din, kateri znesek je zagotovljen
vsled likvidacije volila družbe »Sava«. Obrniti se bo na vse interesente, da
v fond za drevesnico prispevajo.


Ker je s tem bil dnevni red izčrpan, se predsednik zahvali gg. odbornikom
za opravljeno koristno delo in zaključi sejo. Ing. Ružić.