DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.
55


U nadi, da ćete nas u ovom našom radu moralno i materijalno poduprijeti
te se sjetiti udruženja u raznim prilikama, a naročito kod zaključnih godišnjih
računa


bilježimo se:


U Zagrebu, 10. decembra 1922.


Predsjednik:
Tajnik:


Zapisnik.


III.
odborove seje Podružnice Ljubljana J. Š. U., ki se je vršila v Ljubljani
dne 10. novembra 1922.
Prisotni gg.: ing. Rustia, ing. Šivic, ing. Putick, ing. Sodnik, ing. Obcrs
eigner, ing. Ružič, Sonnbichler, ing. Tavčar, ing. Božič, ing. Odlasek, ing. Tra«
virka, vi. sv. Détela.


Opravičili so se gg.: ing. Urbas, ing. Lenarčič st., Petrič, ing. Rudež, Čater,
Javornik, Dolenc, ing. Hržič, Lang, ing. Pahernik, Goederer.


V odsotnosti predsednika ing. Lenarčiča, ki je kot načelnik VI. odseka
rada odsoten v Zagrebu, ugotovi podpredsednik dvorni svetnik mg. Rustia
sklepčnost, otvori sejo in pozdravi prisotne.


Najpoprtj omeni žalosten dogodljaj, da smo izgubili iz naše srede odlič=
nega člana, ki je vedno z vnemo sodeloval tako pri prejšnjem gozd. društvu,
kakor tuđi po ujedinjenju pri Podružnici, in sicer v osebi ranjkega gozd. svet*
nika g. Schaute. V počastitev spomina se prisotni dvignejo raz sedeže.


Podpredsednik poroča o občem zboru Udruženja v Beogradu, ki je nad
vsako pričakovanje sijajno uspel. Resnost in uspešnost razprav kakor tuđi pri»
reditveni del zbora so zadovoljili in očarali vse udeležence. Vspričo tega je
predsedstvo smatralo za svojo dolžnost, prisrčno zahvaliti se vsem kolegom
v lepi naši prestolici Beogradu za izreden sprejem in pravo bratsko gostoljub*
nost. Na zboru so se konstituirali >radni odseki«, ki so takoj začeli delovati.
Sklenilo se je več važnih resolucij, preciziralo se je stališče nasproti carinski
in tarifalni politiki, napram nekaterim zakonskim nacrtom, načelno sc je zas
gotovila ustanovitev nekaterih za napredek Udruženja važnih fondov in dr.
Poročilo predsedujočega se odobri. Enako tuđi poročilo tajnika.


Blagajnik omenja v svojem poročilu, da imamo še nekaj članov, ki nišo
plačali članarine za leto 1922. Podružnica Maribor bivšega gozdarskega društva
je likvidirala in je vporabila prcostanek 476.42 Din za drevcsnico v Slivnici
pri Mariboru. Ta znesck se vpiše v dobro in kot izdatek »Fonda za rasadnike«.


— Poročilo se odobri.
Prcidc se na priprave za sejo centralnega odbora v Dobrljinu. Glede iz*
délave zakonskega nacrta o ekspropriaciji velikih šumskih kompleksov je bil
sprejet predlog g. vlad. sv. Detele, naj se predlaga izvolitev posebnega odbora,
ki naj nacrt izdela v roku 3 mesecev. Poročilo tajnika o stališču, ki ga imamo
zavzeti nasproti projektu zakona o neposrednih davkih, je bilo odobreno. Z
ozirom na vprašanjc glede Dobrljina se je članom odbora dala splošna dirck*
tiva, da smo proti prepust;tvi eksploatacije za predolgo vrsto let privatnikom,