DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Prijateljima J. Š. U. i Šumarskog Lista.


Za godinu dana izlaženja Šum. lista pokazali smo, što mo«
žemo učiniti tako reći vlastitom snagom. Uplaćena članarina nije
pokrila ni jednu trećinu troškova štampe, a da i ne spominjemo
druge izdatke udruženja.


Zauzimanjem nekolicine članova raširio se prilično taj list,
a neumornom agitacijom prikupilo se oglasa i inserata, koji su
ne samo popularizovali list u krugovima interesenata, nego su
i omogućili samo izlaženje lista u dosad, ob jamu i obliku.


Bilo bi najpoželjnije, da se udruženje osovi na vlastite noge
te se uzdržaje iz svojih redovnih prihoda. Šumarski dom bi n. pr.
mogao sam plaćati list, kada bi se za njega dobivala primjerena
stanarina.


No kraj današnjih finansijskih i političkih prilika slaba je
nada, da će stanarina biti znatnije povišena.


Pripomoć, što ju daje državna vlast udruženju, do smiješ*
nosti je malena (3000 Din godišnje!) Kad se već ne daje dolična
stanarina, moglo bi se društvo otštetiti makar većom potporom!


Iza države bile bi pozvane imućnije imovne općine, zera.
zajednice kao i ostali veleposjednici, da podupru list, jer se ne
može očekivati od državnih činovnika, da iz svojih kukavnih
plaća uzdržavaju list, koji na koncu konca najviše koristi baš
općim interesima te . opravdanim zahtjevima priv. posjednika,
trgovaca i industrijalaca.


Kaokuriozum spominjemo, da od naših bogatih im. općina,
koje ubiru godišnje milijune za svoje šume, nije još ni jedna
pretplatila svoje šumarije na Šum. list. da isti ostane u knjižni*
čama tih šumarija. Isto tako nema još ni jedne zem. zajednice
pretplaćene na list, kao ni čitaonice, kavane itd.


Ako mogu slovenski maloposjednici pratiti list i naći u
njemu pouke za upravu svog neznatnog posjeda, mogu ga i tre*
baju to više pratiti upravnici zem. zajednica, koje često imaju
više posjeda, nego čitavi skupovi sporn, slov. posjednika. Na*
dalje, ako mogu kavane i čitaonice držati športske, privredne,
tehničke i dr. listove, naći će se valjda koji čitatelj i za Šum. list.


Drugovi, kolege, članovi udruženja! Na Vas se obraćamo,
i molimo Vas, da ove riječi uvažite, te prionate svom snagom,
agitujući za udruženje, šireći list, propagirajući i popularizujući
naše ideje u što šire slojeve naroda. Uzalud se tužimo, da našu
struku ne poznaju i ne cijene, sami smo krivi! Širimo dakle Šum.
list i omogućimo, da se uzdrži na dostojnom nivou. Kad ne će
pozvani faktori da nam pomognu, pomozimo si sami! U svrhu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 56     <-- 56 -->        PDF

54 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


propagande i prikupljanja sredstava za list i fondove razaslalo
je predsjedništvo na nekoje šum. industrije i poduzeća ovu
okružnicu:


Broj: 392/1922. Jugoslavensko Šumarsko Udruženje. — Zagreb.


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje nastalo je ujedinjenjem svih šumara
skih društava ove države. U njegove redove okupili su se osim šumarskih
stručnjaka još i brojni šum. posjednici, trgovci i industrijalci, dokumentirajući
time zajednicu interesa na polju najvažnije privredne grane — šumarstva.


Za vrijeme svog kratkog opstanka razvilo je ovo udruženje veliku akciju,
kojoj je svrha popularizovanje šumarstva i šum. nauke te zaštita i promicanje
šum. trgovine i industrije.


Taj cilj postiže te kan: i u buduće postići naše udruženje izdavanjem
Šumarsko g lista , popularnih i znanstvenih radnja, održavanjem predaš
vanja, konferencija, skupština itd.


Ono aktivno sudjeluje savjetodavnim radom kod izgradnje našeg zako*
narstva. Spominjemo Zakon o eksproprijaciji velikog šumskog
posjeda (koji je udruženju povjeren na izradbu), zakon o porezima,
zakon o šumama i dr. važne naše zakone, kod kojih je J. Š. U. konzul«
tovano.


Ono uzima učešća u svim važnijim pitanjima šumarstva, šum. trgovine
i industrije. Između ostalog izrađuje u savezu s našim uglednim privrednim
udruženjima carinski i željeznički tarif, te je brojnim predlozima
i protestima kod raznih ministarstva i predstavnika drž. vlasti nastojalo ispra*
viti mnogu nepravdu, koja se nanosila našoj struci.


Sav taj rad skopčan je sa silnim troškovima; naročito su veliki troškovi
tiska. Nitko´ ne će poricati, da je štampa glavno sretstvo za propagandu ideja,
pa za to na nju polažemo prvu važnost. U tu svrhu osnovani su razni fondovi
u udruženju, među njima i fond za propagandu. Osim toga fonda važan
je i fond za šumska biljevišta.


Da bi ovi fondovi čim prije postali aktivni, u interesu je ne samo šumara,
nego i pripadnika naše jake šum. industrije i trgovine kao i naših šumoposjeds
nika.


Svrha je ovih redaka, da se ti naši krugovi u većoj mjeri zainteresuju za
naše udruženje te mu omoguće rad, đa se taj ne samo nastavi nego i razvije
još u većoj mjeri.


Društvu se može pomoći:


1. Pretplatom na Šumarski list (godišnje 100 Din).
2. Upisom među članove dobrotvore i utemeljače 30OO dot. 500 dinara
(jedanput za uvijek).
3. Potpomaganjem fondova s dobrovoljnim doprinosima i
4. Oglašivanjcm u Šum. listu (cijela stranica 250 Din, */i str. 125 Din itđ.