DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Druga godina.


mima naše struke ispunjala najveći dio našeg Usta. Nema sum=
nje, da će ta potreba postojati još neko vrijeme, dok se ne ras*
čiste barem glavna naša pitanja te se najvažniji zakoni ne
spreme pod krov. Pokraj svega toga bit ćemo u mogućnosti, da
u narednoj godini posvetimo veću pažnju znanstvenim istražim
vanjima, donoseći samostalne radove naših naučnih stručnih
trudbenika.


Da list bude pristupačan i koristan i širem krugu članova
našeg udruženja, posvećivat ćemo i nadalje pažnju štivu popu*
larne prirode to više, što naše udruženje kao i cijela struka ne
će biti još dulje vremena u stanju, da izdaje dva lista, od kojih
bi jedan bio posvećen isključivo objelodanjivanju rezultata
znanstvenih istraživanja, namijenjenih uskom krugu čitatelja, a
drugi bi tretirao pitanja općeg značaja.


Prema tome list će uglavnom zadržati dosadašnji smjer, po*
svećujući osim spomenutih već znanstvenih radova veću pažnju
još i pojedinim granama šum. privrede, naročito šum. trgovini
i industriji. Akoprem je šumarstvo jedna od najjačih privrednih
grana, mi nemamo danas točnog pregleda o važnosti uloge šu*
marstva u našoj izvoznoj trgovini; u tom smo pogledu upućeni
na nepotpuna i površna novinska izvješća.


Nastojat ćemo, da u tom pogledu donesemo autentične po*
datke kao priloge našoj šum. uvoznoj i izvoznoj statistici, pra*
teći ujedno i razvoj te kretanje cijena drvnih proizvoda na do*
maćem i svjetskom tržištu.


Suvišno je valjda spomenuti, da kod tog ogromnog posla ne
može i ne smije uredništvo ostati osamljeno. Uvjerani smo, da
će se naredne godine još i povećati broj naših odličnih surad*
nika, koji su nas u prošlom godištu ovako lijepo i drugarski
pomagali te je jednodušni sud stručne i ostale javnosti, kako o
našem udruženju, tako i o listu bio povoljan i laskav. Dapače i
oni, koji su prve brojeve lista primali s nepovjerenjem i bezob*
zirnom kritikom, napustili su neprijatni stav i konačno izrekli
svoje priznanje.


Šumarska struka, koja je do sada bila potiskivana i zane*
marena, zauzima pomalo mjesto, koje ju pripada po naobrazbi
njezinih članova i po zadaći, koju šumarstvo zauzima u narod*
nom gospodarstvu. Nije mala zadaća i djelovanje, koje ima u
tom smjeru da razvija Šumarski list.


Prema tome nije oblik i sadržaj tog lista samo stvar ured*
ništva, nego cijele struke, jer je on ogledalo i reprezentant te
struke kako pred ostalim strukama tako i pred inozemstvom.


S toga se obraćamo na sve prijatelje naše struke, da nas
svim silama potpomognu u našem radu i nastojanju. Ta pomoć
nije samo u literarnoj suradnji, za koju se svi ne osjećaju po*
zvanima, nego u onom djelovanju za materijalno unapređenje
lista, koje je svakom omogućeno. Unatoč priznanja javnosti mo*