DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 34     <-- 34 -->        PDF

32 Uzakonitev nekaterih naredb v resortu za gozdarstvo za Slovenijo.


Uzakonitev nekaterih naredb v resortu za
gozdarstvo v Sloveniji.


V 2. broju Šumarskega 1 sta 1. 1.22. sem navedel med »Zakoni in nared»


bami, ki so za gozdarstvo in lovstvo važnega opmena«, tuđi one naredbe, ki


so se bile predložile zakonodajnemu odboru narodne skupsčine v pregled.


Zakonodajni odbor je te naredbe pregledal in so nekatere že zadobile


kraljevo potrjenje ter izšle kot zakon , in sicer:


Zakon, s katerim se začasno izdajajo nekatere gozdnopolicijske in vodnopolicijske
odredbe za področje pokrajinske uprave za Slovenijo. (Razglašen
v »Službenih Novinah« št. 247 dne 4. 11. 1922. Uradnega lista št. 383 dc 1922.)


Ta zakon se razlikuje od prvotne deželnovladne naredbe z dne 19. 5.
1920., Ur. 1. št. 241 v § 6 in 10, v katerih je rok za prijavo sečenj nekoliko razs
širjen. Prijave sečenj so odslej prost e pristojbin. § 22 potrjuje ustanovljeni
deželni gozdni zaklad, ki ga zakon izpreminja v pokrajinski gozdni zaklad.


Zakon, s katerim se izdajajo za Slovenijo predpisi za trajno gozdno go:
,spodarjenje v gozdih veleposestev, spadajočih pod agrarno reformo. (Razglašen


v »Službenih Novinah« štev. 258 dne 17. 11. 1922. Uradneg? lista štev. 422


Ce 1922.)


Izpremembe so nebistvene.


Zakon o nakazovanju kuriva in stavbnega lesa v veleposestniških gozdih
interesentom agrarne reforme v Sloveniji. (Razglašen v »Službenih Novinah«
štev. 258 dne 17. 11. 1922. Uradnega lista štev. 404 de 1922.)


Zakon predpisov prejšnje ministrske naredbe z dne 27. 4. 1921, štev. 12.443
ni izpremenil.
Zakon za gozdno orožništvo. (Razglašen v »Službenih Novinah« štev. 258
dne 17. 11. 1922. Uradnega lista štev. 403 de 1922.)
Inst tucija gozdnih orožnikov v Sloveniji ni vpeljana.


Zakon o varstvu redkih ali za Slovenijo tipičnih in za znanstvo pome~nbrih
zivali in rastlin in o varstvu špitj v področju pokrajinske uprave za Slovenijo.
(Razglašen v »Službenih Novinah« štev. 238 dne 25. 10. 1922. Uradnega
lista štev. 377 de 1922.)


Zakon predpisov bivše deželnovladne naredbe z dne 19. 2. Ur. 1. štev. 64
ni izprcmnil.


Zakon, s katerim se izenačajejo predpisi o prepovedanem lovskem času
v območju pokrajinske uprave za Slovenijo. (Razglašen v »Službenih Novinah«
štev. 243 dne 31. 10. 1922. Uradnega lista štev. 378 de 1922.)


Ta zakon predpisov naredbe deželne vlade z dne 22. 12. 1919., Ur. 1.
štev. 826 ni izpremen 1 ter se nie ni oziral na predlagane izpremembe lovskega
časa. Zato je prišcl skoro v protislovje s prej omenjenim zakonom o varstvu
živali glede zaščite »kozoroga«. Tuđi se zakon ne ozira na izpopolnilo cit. na«
rcdbe, zdano dne 10. 1. 1920., Ura.!. 1. št. 25 glede streljanaja kozličev. V § 6
je izostal odstavek glede zaplembe na nedopušten način pridobljenc divjačinc.


- Zakon priznava deželni lovski zaklad.