DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Bilješke. 847


Ujedno se zaključuje zamoliti Ministarstvo trgovine i Ministarstvo finan*
sija, da kod izradbe ovog carinskog tarifa uzmu u obzir predloge, koji će po
tom odboru biti podneseni.


S time je dnevni red iscrpljen, te predsjednik Turković, zahvaljujući pri´
sutnima na odzivu, zaključuje konferenciju.


Šumari Križevčani stavljaju Jugoslovenskom Šumarskom Udruženju na
raspolaganje iznos od jedne stotine i jedanaest (111) dinara na ugodno sjećanje


I. kongresa u Beogradu.
G. Vilim Čmelik, kr. šumar, nadsavjetnik, darovao je »Borošićevoj hte<
rarnoj zakladi« svotu od 30 dinara.
Bilješke.


Opći zbor »Kmetijske družbe za Slovenijo« vršio se je dne 8. novembra


t. g. u Ljubljani. Družba je bila osnovana 1767. god. te je slavila svoju sto«
pedesetgodišnjicu 1917. godine. Družba je stekla ogromnih zasluga za razvoj
poljoprivrede i za gospodarstvenu prosvetu poljodelaca u zemlji izdavanjem
polumesečnog popularnog stručnog lista »Kmetovalec« te dobavom i posredo«
vanjem svih onih predmeta, koje poljodelci u većim količinama redovno tre«
buju. I" 1921. godini družba je imala 369 podružnica i nešto manje nego
30.000 članova. Stvarnog i novčanog prometa iskazala je u toj godini za
280,000.000 K. — Kod izbora prodrla je ogromnom većinom napredna struja
(samostojna kmet. stranka), dok si je konservativna struja (slov. ljudska
stranka) na štajerskem području sačuvala relativnu većinu. Predsednikom bio
je ponovno izabran za družbu velezaslužan iskušen starina»radenik g. Gustav
Pire. — Osobito svečano raspoloženje vladalo je na zboru družbe i usled toga,
što je prvi puta od opstanka družbe posetio i pozdravio njen zbor i aktivni
ministar poljoprivrede, g. I. Pucelj. — Žel´mo družbi najlepši napredak te se
opravdano nadamo, da će i nova godina doprineti razumevanju međusobnih
interesa šumarstva i poljoprivrede u našem narodnom gospodarstvu. Ing. R.
*


Prvi rektor sveučilišta šumar. Za god. 1922/23 izabran je za rektora sve«
učilišta u Zagrebu gosp. prof. dr. Đuro Nenadić, profesor gosp. šum. fakulteta.
Ovo je prvi slučaj, da je šumar izabran za sveučilišnog rektora. Čestitamo!


*


Predavanje na pučkom sveučilištu. Dne 11. o. mj. održao je g. prof. dr.
Andrija Petračić na pučkom sveučilištu u Zagrebu uspjelo predavanje »Naš
Krš i njegovo pošumljenje«. Predavanje je bilo popraćeno s dvadesetak lijepih
snimaka. — Ovakav način predavanja držimo vrlo potrebnim za popularizo«
vanje naše struke, kako smo to već iznijeli u VII. br. Šum. lista. — I ovaj put
umoljavamo gg. kolege, da nam pošalju snimke zanimivih šumskih objekata,
koje će vrlo dobro doći za ovakova predavanja.