DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 12. Šumarski list. God. 46.


Pokroviteljstvo Njegovog Veličanstva Kralja


nad Jugoslovenskim Šumarskim Udruženjem.


Na prvoj glavnoj skupštini Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja dne 8. septembra u Beogradu primljen je aklamaci=
jom i dugotrajnim pljeskom predlog, da se zamoli Njegov o
Veličanstv o Kral j za pokroviteljstvo nad Jugoslovenskim
Šumarskim Udruženjem.


Povodom tog zaključka podnesena je Kancelariji Njegovog
Veličanstva po predsjedništvu udruženja ova molba:


Vaše Veličanstvo!


Potpisanom je predsjedništvu čast, da u izvršenju zaključka
prve glavne skupštine Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja,
održane u Beogradu u vrijeme od 8. do 11. septembra o. g., iznese
pred lice Vašeg Veličanstva ovu molbu:


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje bilo je medu prvima,
.... je provelo jedinstvenu, veliku i moćnu organizaciju svijušumara na teritoriji cijele naše otadžbine. Ova je organizacijaprivedena životu u prvome redu u cilju, da ispomogne državnojvlasti oko izgrađivanja cjelokupnoga našega šumarstva konzuU
tativnom saradnjom, a tek u drugom redu u cilju promicanjanaših staleških interesa.


Ne treba da tek napose ističemo, kako su za mogućnost te
saradnje zaista dani svi uslovi, jer se u promicanju interesa šwmarstva
ideali rada Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja poklanpaju sa ciljevima državne vlasti.


I Jugoslovensko Šumarsko Udruženje teži kao i državna
vlast za ostvaranjem narodnoga šumarstva, to će reci onoga,
koje neće biti samo recipovanje stranih uzora ili puko primjernjivanje rezultata šumarske nauke, već takovo, koje će svagdavoditi računa o tome, ukoliko se ti rezultati mogu da dovedu u
sklad sa osebinama našega ekonomskog i nacijonalnoga života
uopće.


Jugoslovenskom je šumarskom udruženju ideal takovo šumarstvo,
koje je kadro ne samo da trajno očuva već i da trajnodiže opće naše narodno blagostanje.


i
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 4     <-- 4 -->        PDF

786 Pokroviteljstvo Njeg. Veličanstva Kralja nad J. S. U.


Gledajući ovako u blizu i daleku narodnu budućnost, Jugoslovensko
Šumarsko Udruženje ne može da smetne s uma niti
onih veza, kojima se u istoriji ispreplela šuma s našim narodnim
životom.


Šuma nam je bila vijzkovima najvjernija pomoćnica u borbi
protiv Turaka te u borbi protiv tudjinske vlasti uopće. I ona jepomogla velikom narodnom junaku, Petru Mrkonjiću, blagopokojnom
ocu Vašega Veličanstva, kralju Petru Karađorđeviću l.
oslobodiocu, kad je pokušao da razbije n:gve, što ih je tuđin
nametnuo narodu. U neoslobođenim su krajevima i šume u
vidu raznih općina pomogle, da u narodu održe vjeru u misao
našeg oslobođenja i ujedinjenja.


Šuma je dakle od davnina bila čuvaricom naše slobode!


Šuma je bila i kolijevka naše narodne poezije. Po njoj jenarodna pjesma rasijala junake i vile. Ona nam je svima od
Vardara do Jadrana sačuvala ideal narodnog junaštva — Kraljemvica Marka.


Nemoguće je dakle u istoriji, u sadašnjici i u budućnosti
raskinuti one tijesne veze, koje su i idejno i ekonomski povezalešumu o naš cjelokupni nacijonalni život.


Tradicijom namriješe nam djedovi naši u amanet i ljubav
naprama šumi, koju i svi naši narodni junaci od KraljevićaMarka do komitskih vojvoda zadržaše sve do danas, tako te
veze, što vezuju narodni naš život uz šumu, postadoše još tješnje.


Poznavajući vetiku ljubav Vašega Veličanstva za otadžbinu,
za narod i za šume, gleda Jugoslovensko Šumarsko Udruženje u
Vašem Veličanstvu ne samo Kralja i brižna oca narodu svome
već i narodnog junaka, u kojem još uvijek živi ta tradicijonalna
veza nacijonalnog života i šume.


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, znajući da šuma kao
važni ogranak naše privrede nema i ne može da ima jačega i
moćnijega zaštitnika od Vašeg Veličanstva, donijelo je na svojojprvoj glavnoj skupštini, održanoj 8. septembra o. g. u Beogradu,
jednodušan zaključak, kojim moli, da Vaše Veličanstvo primiprotektorat nad Jugoslovenskim Šumarskim Udruženjem.


U izvršenju toga skupštinskog zaključka čast je potpisanompredsjedništvu, da ovu jednodušnu želju stavi Previšnjem znanjuVašega Veličanstva te da zamoli Vaše Veličanstvo, da prihvati
ovu molbu Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja, koja je potekla
iz dubine srca i svijesti sviju njenih članova.


U Zagrebu, dne 25. septembra 1922.
Predsjednik. Tajnik.
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Pokroviteljstvo Njeg. Veličanstva Kralja nad J. Š. U.


Ovih dana stigao je odgovor, koji doslovce glasi:


Kancelarija Njegovog Veličanstva Kralja.


Br. 3253.


Jugosiovenskom Šumarskom Udruženju
Zagreb.


Kraljevoj Kancelariji je čast izvestiti Vas, da je NjegovoVeličanstvo Kralj blagovoleo odazvati se Vašoj molbi i primiti
se pokroviteljstva Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.


Beograd, 4. novembra 1922. g.


V. d. Šefa Kabineta
Punomoćni Ministar
(Potpis.)
*


Time je naše mlado udruženje dobilo najmoćniju zaštitu u
osobi svog Vladara. Ova će vijest napuniti čuvstvom duboke za*
hvalnosti i neizrecivog veselja sve Članove i prijatelje našeg
udruženja i naše lijepe zelene struke.


Ljepše i dostojnije nije se moglo završiti prvo godište našeg
rada. Ovaj je bio težak i često nije efekat njegov bio u razmjeru
s uloženim silama. Ipak nam ne može nitko zanijekati dobru
volju, naročito kod konzultativne suradnje u momentu, kada je
mlada naša država u svom općem stvaranju i sređivanju iz=
građivala svoje šumarstvo.


Drugovi! Zadržimo tu dobru volju i dalje. Neka nam na
braniku naših šuma u ovim teškim vremenima ne bude teška
nikakova žrtva. Ostavimo ih potomstvu u stanju, u kakovom
bismo ih željeli primiti od svojih predaka.


Pokažimo se dostojni ovog priznanja i blagonaklonosti našeg
Kralja!


Živjelo Njegovo Veličanstvo Kralj Aleksandar!