DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Službene vijesti.


Umrli su:


f Eugen Vadas i Sandor Horvâth.


Madžarsko šumarstvo zadesio je velik udarac; iz zgrade tog šumarstva
otela je smrt dva najjača stupa potpornjaka. Oba su uživala glas i ugled ne
samo kod kuće, nego i u stranom svijetu, pa smatramo potrebnim, da s par
riječi prikažemo njihov rad na polju zelene struke.


Prvi je bio profesor i naučenjak, a drugi zakonotvorac. Obadva su tako
usko srasla s povijesti madž. šumarstva u prošla tri decenija, da su njihova
imena bila uvijek na prvim mjestima.


Vada s je bio od 1891 profesor na visokoj školi za šumarstvo u Ščavnici;
predavao je uzgoj šuma, obranu i šum. zoologiju. God. 1898. osnovao je zavod
za šum. pokuse, kojemu je bio pročelnikom sve do smrti. Izdavao je i uređivao
glasilo pokusne postaje Erveszeti Eisérletek (Šumarski pokusi). Kao takav ste«
kao je priznanje inozemnih stručnih krugova. Na zborovima svjetskog saveza
šum. pokusnih postaja održao je više predavanja, a 1910. godine predsjedao je


VI. kongresu svjetskog saveza šum. pokusnih postaja u Belgiji.
Od njegorih radova ističe se i kod nas po njemačkom tckstv poznata knjiga
>»M onografija akacij e«, a osim toga napisao je između ostalog »N a s
uku o uzgoju šuma« (1898 i 1921) »O uzgoju hrasta« (1888), »O sadnji
i uzgoju vrbe (1896) i dr.
Mnogi od naših šumara, koji su slušali šum. predavanja na ščavničkoj
vis. školi, sjećaju se s osobitim pietetom simpatične pojave prof. Vadasa, koji
je i u starijim godinama znao s mlađanim zanosom oduševljavati svoje slušače
za divnu zelenu struku.


Horvât h je bio do nedavna šef Glavnog odjelenja šumarstva u Minist.
poljodjelstva.


Osobito je zasluge stekao donošenjem i nastavljanjem zakona i proved*
benih naredaba za šume općinske i urbarijalne, kojim je zakonima osnovao
racijonalno gospodarenje u tim šumama. Velike je zasluge stekao i oko dom>
šenja zakona i prakt. provađanja pošumljenja golijeti i vezanja vododerima.
Kroz tri decenija bio je predsjednikom povjerenstva za drž. ispite. Pod konac
života, kad su se svi njegovi drugovi povukli u zasluženo stanje pokoja, pre«
uzeo je na sebe veliku zadaću, da sastavi kodeks šum. zakona. Već je 1914. god.
bila sastavljena ogromna knjiga zakonskog projekta o šumama, kad
je veliki svjetski rat poremitio njegovo dalnje djelovanje.


Počivali u miru!


Imenovanje ispitnih povjerenika za praktični državni


šumarski ispit.


Gospodin Ministar Šuma i Rudnika rešenjem svojim od 15. VII. 1922
broj 11050 postavio je novo ispitno poverenstvo šumarskog državnog ispita za
samostalno vođenje šumskog gospodarstva, a za vreme od 23. septembra 1922
do 23. septembra 1923 i to:


Za predsednika: Stevana Petroviča, predstojnika Šumarskog odsjeka u
Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 76     <-- 76 -->        PDF

784 Službene vijesti.


Za podpredsednika: Vilima Čmelika, kr. min. savetnika u Apatinu.


Za I. skupinu:
Inž. Ferdinanda Holla, upravitelja šum. škole u Sarajevu.
Dr. Andriju Petračića, kr. sveučilišnog profesora u Zagrebu.
Inž. Josipa Balena, kr. šum. nadzornika u Senju.
Dr. Aleksandra Ugrenovića, kr. sveučilišnog profesora u Zagrebu.


Za II. skupinu:


Dr. Doku Jovanovića, direktora Šum. Preduzeća Prometne Banke u


Beogradu.
Bogoslava Kosovića, kr. zem. šumarskog nadsavetnika u Zagrebu.
Petra Manojlovića, kr. šum. nadsavetnika u Vinkovci.
Jovana Metlaša, načelnika Ministarstva Šuma i Rudnika u Beogradu.


Za III. skupinu:


Milana Marinovića, kr. šum. savetnika u Zagrebu.
Petra Rohra, vlast. šum. direktora u Našicama.
Inž. Miodraga Stamenkovića, načelnika Ministarstva Šuma i Kudnika u


Beogradu.
Inž. Vinka Travirku, šum. savetnika u Celju.


Za IV. skupinu:


Aleksandra Havličeka, kr. šum. savetnika u Zagrebu.
Inž. Andriju Perušića, inspektora Ministarstva Šuma i Rudnika u Beogradu.
Inž. Josipa Radulovića, šumarskog nadsavetnika u Sarajevu.
Janka Urbasa, šumarskog savetnika u Mariboru.


Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Ministarstvo Šuma i Rudnika.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 77     <-- 77 -->        PDF

.....


o ....... ....... ......... . ...... .......
... ...... ............... ..... y ......... .........
ce ..... ..... ....... .......... .... 13. ........ 1922 .... y
11 .... ... ..... ... ......:


1. ...... .. ce ....... .......... ......, ...... .. ......
........ .......
2. ...... (......) ..... .... ..... .........., .. he ce
....... .......... .. 11 .... ... ..... .... 13. ........ 1922.
3. . ...... .... ........ ......., .. .. ....... ... ......
...... ..... ....... . .. .. y ....... ......... .. .. ce ...


ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 78     <-- 78 -->        PDF

...... ......... y ... ....... 5% .. .......... .........
... ...., .. .... ...... ......


4. ........ ...... ...... .. ......... ...... ............
.... . ....... y ......., ....... .. ............ ....
u ....... y .........
5. ....... ....... je ......... ..... .... .. . . . .......
. ...... ...., ... je ........ ..... .. ........ ....... ........
y .... ...... ........ ........ ........ .... . .. ........
................ ....... ....... ........
.......... ........ y ...... .. ce .........., ..... ..
je ........ ........ ........ ........... ...........
...... ... ...... . ..... (......, .........) .. .........
..... .... ..... ...... ....... ....... .. ...........


6. ........ je ..... .. ... ...... ....... ..... .. 2%
.. ......... ....., y ... ......... .......... . ....... ..
........ ......, ....... ce ........ ..... ........ .......
- 7. .... ........ ........ ... ce ........ .. 14 .... .....
... je ........ ......... .. je ...... ........, a ..... ........
... .... ce ..... ........ ........ ...., ... .......
....... .. ..... ...... ..... 1923. .......
8. .. ...., .......... ........ ...... . ..... .... ...........
ce ... .. 31. ........ 1923. (........ .....) .. ..........
... .... .... 6. . 7. .. ....... .. 15. ...... .. 31. .......
1923. y ........ ........ ..... ..., .... .. ...., ...... ...
......
9. ... ...... ........ ...... .... ce ....... .. ..... .........
.... ... ................ ..... y ........., ... ........:
......... . ........ y ......... .. y ...... . ......
........., 27. ......... 1922. ....


......-.............. .... ............... ...... ........
.... 25.255.
.. ..
........, .........
11. ....... 1922.


... ......... .... y ........ ......... ce ... 13. ........
1922 y 10 .... ..... ..... . ....... ...... 5 ...... ........
.......


Ta ce ...... ...... y .... ......-...... .... ...... ........
......... .. .. ....... ...... 1—5 .. ..... ...... ...........
........; .. .. ..... ...... .........


........ ...... 2700 ...... no ....... ..... .... ......
..... .. .......... .... ......... 1350 ...... a .. .......
2700 .......


...... ....... ..... .. 20 ...... ..... .. ...... .....
.......... ..... ....... .......


....... ...... ............ ....... . ........ ...... ..
20 ...... ..... .. ...... ......... .... y ........ ..........
.. 10 .... 13. ........ 1922.


....... ...... . ....... ........ .. .. .... ... .....iraje
.... y ........ .... .... 69.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 79     <-- 79 -->        PDF

.... ce ...... ..... y ..... ........ ....... ... ......
...... ... .......... ......... ........ .... . .......
........ ....-., .. .. ........ .... ...... .......... ....
....... .... ........ ...... .. .. ... . ..... ...... ... ........
........


......... .... y .........


OGLAS!


Kod kotarskog ureda u Bugojnu prodavati će se dne 4. novembra 1922. u
10 sati putem javne pismene i usmene dražbe cirka 3000 m3 četinjastog drveta
od sušika, vjetroloma, oštećenih i prestarih stabala iz šume »Prusačka rijeka«.


Prosječna isklična cijena iznaša 53 Din (pedeset i tri dinara) po jednom
kubičnom metru, bez obzira, dali je tehničko ili ogrijevno drvo.
Svaki nudioc imade prije dražbe položiti 15.000 Din kao vadij, inostranci


31.800 Din
u gotovom ili državnim bonovima.
Pismene ponude sa vadijem treba poslati zapečaćene na Kotarski ured i
moraju stići najdulje do 4. novembra u 10 sati.
Reflektanti mogu šumu prije dražbe pregledati.
Uvjeti kupnje i prodaje stoje na uvid kod Kotarskog ureda.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno između usmenih i pismenih


ponuda i može sve bez navedenja razloga odbiti.


KOTARSKI URED U BUGOJNU.
Broj: 8872/22. Bugojno, dne 13. 10. 1922.


OGLAS.


Kod kotarskog ureda u Bugojnu prodavače se dne 3. novembra o. g. u
10 sati putem javne pismene i usmene dražbe oko 400 p. m. bukovog ogrijevnog
drveta, od starih, šuplji i prezrelih stabala, koja se nalaze u šumi »Ptičja glava«.


Isklična cijena iznaša 25 Din (dvadeset pet dinara) za jedan prostorni
metar ogrijevnih drva.
Svaki nudioc mora prije dražbe položiti 1000 Din kao vadij, inostranci
2000 Din u gotovom ili u državnim bonovima.
Pismene ponude sa vadijem treba poslati zapečaćene na kotarski ured i


moraju stići najdulje do 3. novembra u 10 sati.
Stoji svakome reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe pregleda.
Uvjeti kupnje i prodaje stoje na uvid kod kotarskog ureda.
Direkcija šuma bira slobodno između pismenih i usmenih ponuda, i može


sve bez navedenja razloga odbiti.
Kotarski predstojnik: dr. Wilhelm, v. r.


POZIV.


Tek što se je saznalo o osnutku »fonda za rasadnike«, prima podružnica
Ljubljana upite i narudžbe za nabavku sadnica sa svih strana Slovenije. Tako
smo među većim narudžbama primili dve za po 200.000, drugu za 20.000 komada
smrekovih sadnica. Umoljavamo zato sve šumske uprave, kako državne tako
i privatne, da izvole u što kraćem času javiti množinu, kvalitetu i cenu za
oddaju sposobnih sadnica (smrekovih, borovih, jelovih, ariževih, bagrenovih
etc.), koje bi mogle odstupiti na proleće 1923. god.


Naslov za prijave: Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, Podružnica Ljub^
ljana (Križanke). — Ponude su do daljeg odgovora Podružnice neobvezne.
Tajništvo Podružnice Ljubljana.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Broj: 2955./1922.


Oglas dražbe hrastovih
stabala.


Na temelju drvosječne osnove za godinu 1922/23. te odobrenja Šumarskog
odsjeka Ministarstva Šuma i Rudnika u Zagrebu od 19. oktobra 1922 br. 9685/1922
prodavače se javnom dražbom putem pismenih ponuda na dne 22. studen a
1922 u 10 sati do podne kod potpisanog šumskosgospodarstvenog ureda niže
navedena hrastova stabla:


Drvosjeka


Zaliha gorivog


Nadležna kot šuma


a Izklicna


drva, koju ima


M a cijena kupac predati rija i najbliža želj.
nazi v imovni općini stanica te udaljenost


w


3


u Save
J2 u Dinara prost, metara


0


III. Ko!, šumarija u Navoj Gradiški,
3 km od sredine sje-
Podložje 2000 2,005.400 6.600 čine do ´. ave, 8 km od žeIV.
VI.
ljezničke s anice Medari-


VII. Dragalić.
Kot. šumarija u Novske),


Javička greda


VIII. 971 1,468.817 4.800 0*3 km od sredine sječine
br. 11 b. do S_,ve.
Ukupno . . 2971 3,474.217 11.400


Brzojavne i usmene ponude neće se primati. Žaobina iznosi 10% a za
one koji nisu državljani kraljevine SHS iznosi žaobina 20% od isklične ciene.


Od kupljenih stabala smije kupac od nadzemne i podzemne drvne zalihe
izraditi po volji drvnu robu, ali je obvezan staviti nmovnoj općini bezplatno
na raspoložbu, prema ugovoru gore navedene količine gorivih drva.


Propisno sastavljene, jamčevinom obložene i sa 20 Din biljegovane ponude
moraju biti u zatvorenoj koverti predane do 10 sati prije podne na dan


22. studen a 1922 u pisarni gospodarstvenog ureda gradiške imovne općine
u Novoj gradiški.
Na omotu imade se navesti »Ponuda za hrastova stabla u šumi «
a u ponudi samoj ima nuditelj izričito navesti, da su mu dražbeni uvjeti dobro
poznati i da na iste bez svakog prigovora pristaje.


Dražbeni uvjeti, koji zastupaju podjedno ugovor, mogu se svaki dan za
vrijeme uredovnih sati uviditi u pisarni gospodarstvenog ureda gradiške imovne
općine u Novojgradiški i kotarske šumarije u Novojgradiški i Novskoj.


U Novojgradiški, dne 23. listopada 1922.


Šumsko gospodarstveni ured gradiške
imovne općine.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Broj 3123/1922.


Prodaja vrbovog i topolovog drva
na panju.


Na naredbu g. Ministra Šuma i Rudnika br. 23.788/1922. odnosno br.
25.023/1922. prodaje Direkcija Šuma u Apatinu na teritoriju bezdanske i pala*
načke šumske uprave vrbovi i topolovi drveni materijal u niže nabrojenim sje»
tama, i to putem javne licitacije i pismenih ponuda.


I.
Dne 6. novembra 1922. prodaju se ove seče:
1. Siga I. kod Monoštora 33.44 k.
jut. isklična cijena 100.700 Din, kaucija
10.100 Din.
2. Siga II. kod Monoštora 35.66 k.
jut. isklična cijena 167.500 Din, kaucija
16.800 Din.
3. Siga III. kod Monoštora 26.35 k.
jut. isklična cijena 117.800 Din, kaucija
22.800 Din.
II.
Dne 8. novembra 1922. prodaju se ove seče:


4. Siga IV. kod Monoštora 23.49 k. jut. isklična cijena 102.300 Din, kaucija
10.300 Din.
5. Siga V. kod Monoštora 37.29 k.
jut. isklična cijena 228.000 Din, kaucija
22.800 Din.
III.
Dne 10. novembra 1922. prodaju se ove seče:
6. Plavanske Kučine I. 36.18 k. jut. isklična cijena 143.000 Din, kaucija
14.300 Din.
7. Plavanske Kučine II. 34.56 k. jut. isklična cijena 141.000 Din, kaucija
14.100 Din.
8. Harambašina greda (Bučkovac)
50.14 k. jut. isklična cijena 220.000 Din.
kaucija
22.000 Din.
Uvjeti:


1. Seče pod 1 do 5 se prodaju bez
obaveze krčenja panjeva.
2. Seče pod 6 do 8 se prodaju sa obavezom krčenja panjeva i žilja i sa
obavezom pošumljenja u roku od 3 godine, t. j . do 30. IX. 1925. g. Do ovoga
roka raspolaže kupac za zemljom slobodno. Krajem treće godine ima površinu
svoje scče o svom trošku i po uputama direkcije posumiti, inače gubi položenu
kauciju.
3. Pismene ponude imadu se predati najkasnije do 9 sati prije podne u
označene dane licitacija kod Direkcije Šuma u Apatinu, gdje če se javno otvo«
riti u 9 i pol sati prije podne. Poslije određenog roka se ponude ne primaju.
4. Za svaku pojedinu sječu treba predložiti posebnu ponudu u posebnom
omotu.
5. Svaka ponuda mora biti biljegovana sa biljegom od 20 Din.
6. U ime kaucije se prima samo gotov novac ili vrijednostni papiri
7%*nog drž. zajma.
7. Uvjeti prodaje tiskanice za oferti mogu se nabaviti kod Direkcije Šuma
u Apatinu uz cijenu od 5 Dinara.
Direkcija šuma.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 82     <-- 82 -->        PDF

KOTARSKI URED U BUGOJNU.
Broj: 9440/22. Bugojno, dne 26. 10. 1922.


Oglas.


Kod kotarskog ureda u Bugojnu prodavati će se dne 7. novembra 1922
u 10 sati putem javne pismene i usmene dražbe oko 250 prm. bukovog ogrijev»
nog drveta, od starih, šupljih, prezrelih stabala, koja se nalaze u šumi
»Ravni Dol«.


Isklična cijena iznaša 20 Din (dvadeset dinara) za jedan prostorni metar
ogrijevnih drva.
Svaki nudioc mora prije dražbe položiti Din 500 kao vadij, inostranci
Din 1000 u gotovom ili u državnim bonovima.
Pismene ponude sa vadijem treba poslati zapečaćene na kotarski ured


i moraju stići najdulje do 7. novembra u 10 sati.
Stoji svakom reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe pogleda.
Uvjeti kupnje i prodaje stoje na uvid kod kotarskog ureda.
Direkcija šuma bira slobodno izmegju pismenih i usmenih ponuda i može


sve bez navedenja razloga odbiti.


Kotarski predstojnik: dr. Wilhelm, v. r.


Broj: 9415/22. Bugojno, dne 26. 10. 1922.


Oglas.


Kod kotarskog ureda u Bugojnu prodavati će se dne 6. novembra 1922
u 10 sati putem javne pismene i usmene dražbe oko 250 prm. bukovog ogrijev*
nog drveta od starih, šupljih i prezrelih stabala, koja se nalaze u šumi »Smrče»
vački potok«.


Isklična cijena iznaša 20 Din (dvadeset dinara) za jedan prostorninski
metar ogrijevnih drva.
Svaki nudioc mora prije dražbe položiti Din 500 kao vadij, inostranci
1000 Din u gotovom ili u državnim bonovima.
Pismene ponude sa vadijem treba poslati zapečaćene na kotarski ured


i moraju stići najdulje do 6. novembra u 10 sati.
Stoji svakom reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe pogleda.
Uvjeti kupnje i prodaje stoje na uvid kod kotarskog ureda.
Direkcija šuma bira slobodno izmegju pismenih i usmenih ponuda i može


sve bez navedenja razloga odbiti.


Kotarski predstojnik: dr. Wilhelm, v. r.


Cijene oglasima Šumarskog lista jesu:


Vi strana 250 (dvijestopetdeset) Din. 1/i strane 62´50 (šestdesetidva 50/ioo) Din.
V2 strane 125 (stodvajsetipet) Din. Ve strane 31´25 (tridesetijedan 25/ioo) Din.
Sakupljači oglasa dobivaju 20—25 % nagrade.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 83     <-- 83 -->        PDF

........ ..... 1


a. .. .......
Ha .... .... ......... . ..... ....... .......


........-...... : ........ ....., ........
....... .... 229 . 1430.


....... 5,000.000*— ....... ........
.... ..... 4,500.000 .......


..... ce .... .... .......... ........., ..............
.... . ........... ......, ..........., ..............
....... .... .. ....... „.........", ....... .....,
...... . .. ..


..... ..... .. ...... .. ............ .......
......... ......... . ............ ..........


...................................................
^.... ZAGREB . A


* STROSSMAYEROVA ULICA 2.


Telegrafska adr. : Centrobanka. Telefon : 3-07, 5-56 i 7-13.


Uplaćena dionička glavnica K 100,000.000.


Pričuve K 10,000.000.


PODRUŽNICE I ISPOSTAVE:
Ivanec, Klanjec, Krapina, Maribor, Novi Sad, Požega,
Pregrada, Stubica don., Varaždin, Veliko Trgovište.


Prima štedne uloške uz najpovoljnije ukamaćenje
te ih isplaćuje bez obzira na bilo
kakove ustanove o moratoriju - Obavila
sve burzovne transakcije uz najkulantnije
uvjete. - Financira trgovačka i industrijalna
poduzeća. - Posjeduje izravne veze na
svim inozemnim tržištima,


.


.................................................


ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Dionička glavnica: MO,000.0004 Rezerva: Din. 30,000.0004


PODRUŽNICE:


Bled, Cavtat, Celje, Dubrovnik, Hercegnovi, Jelša, Jesenice, Kotor,
Kranj, Ljubljana, Maribor, Metković, Prevalje, Sarajevo, Split, Šibenik, il Tržič, Zagreb.


Amerikanski odio.


Naslov za brzojavke : JADRANSKA.


Afiliirani zavodi:
JADRANSKA BANKA: Trst, Opatija, Wien, Zadar.
FRANK SAKSER STATE BANK, Cortiandt Street 82, New-York


City.
BANCO YUGOSLAVO DE CHILE, Valparaiso, Antofogasta,
Punta Arenas, Puerto Natalos, Porvenir.


liiliUiiillBiiiiillliiiiii


Dioničarsko društvo i Société Anonyme


za eksploataciju drva d´Exploitation forestiere
Zagreb, Gajeva ul. 32 Zagreb, Gajeva ul. 32


Telefon 16-34, 14-55, 12-38. Téléphone 16-34, 14-55,12-38.
Brzojavi: „EXPLOITAT". Télégrammes: „EXPLOITAT".


Parna pilana i tvornica Scierie a vapeur et fabrique
parketa Virovitica. de parquets Virovitica.
Parna pilana Teslić. Scierie a vapeur Teslić.


Prodajni ured Banja-Luka. Bureau de vente Banja-Luka.


Proizvadja i eksportira: Produits et exportés:


matériaux eu chene, hetre


hrastovu robu, parenu i


étuvé et non étuvé, bois ten


neparenu bukovinu, me


dre matériaux de construction
kanu rezanu gradju, gorivo et matérieux sciés et bois pour
drvo te parkete. chauffage et parquets.


A
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Broj 5871/1922.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Na temelju odobrenja nadležne nadzorne vlasti za krajiške imovne općine
od 19. rujna 1922. broj 8796/1922. prodavat će se dne 20. novembra 1922. kod
šumsko«gospodarstvenog ureda brodske imovne općine u Vinkovcima slijedeća
hrastova stabla:


OPĆI DRAŽBENI UVJETI:


1. Svaka hrpa prodavat će se posebno na pismene ponude.
Uvjetne ponude na jednu te istu hrpu, a tako i brzojavne ponude ne
primaju se.


2. Da ponude budu uvažene, moraju biti po propisu biljegovane sa biljegom
od 20 Dinara i obložene sa pet posto (5%) žaobine od procjenbene svote u


ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 85     <-- 85 -->        PDF

„TEGMA"


INDUS1R1JSKO I TRGOVINSKO D. D.


MIHANOVIĆEVA 2 ZAGREB TELEFON INT. 18-60


ODIO za građevni materijal - ODIO za željeznički materijal
- ODIO za centralna grijanja - ODIO za mineralna ulja TEHNIČKI
ODIO


Glavno zastupstvo i skladište tvrtki :
Schoeller-Stahlwerke A.-G. Ternitz : Martin-čelik, čelik za alat,
čelik za brzotokarenje, spec. čelik. Svjetle osi za prenos : Transmisije.


Josip Winter & Co., Radeberg - Sachsen : Vodokazne cijevi.
Tehnička stakla.
„K B" A. - G., Wien : Elektromotori. Ventilatori. Ekshaustori.
Elektromaterijal.
„Watproof" A.-G., Prag: Watproof, Asfalt, Tektina, Xyloleum,
Drvocement.
Plinsko ulje, Petrolej, Cilindersko ulje, Strojna ulja, Vatrene cijevi
za kotlove, Cijevi za plin, Staklarski kit, Krovna ljepenka, Sanitarni
uređaji, Sarafi, Zakovice, Usadnici.
Sinje i sav ostali materijal za normalne i uskotračne željeznice.


Za šumske industrije i trgovce drva:


Pravi Gohlerovi vrpce za mje


kolobroji, šum-renje, brojevi iz


ski cekici, cekici ocjeli u svim


za daske, klupe


veličinama najza
mjerenje,


bolje vrsti kod


SANDORA SCHNELLERA, rezbara


ZAGREB, Strossmayerova ulica 6.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 86     <-- 86 -->        PDF

... . TI .** dioničko društvo


H\SHU/\ I ll\ za industriju drva


u Zagrebu, Zrinjski trg 17


Proizvadja i eksportira raznovrsni drvni materijal.


Specijalna proizvodnja u Siraču kraj Pakraca:


bukov pareni in nepareni rezani materijal.


Prvo jugoslavensko d. d. za šumsko gospodarstvo i industriju.
Centrala: Zagreb, Gjorgjićeva ulica 2/II.


Poduzeća: Parna pilana i tvornica kutija u Podgradcima kod Bosanske
Gradiške. Vlastelinstvo Sirač kraj Daruvara.
Produkcija: sve vrsti jelovog rezanog materijala i gradjevne robe, bukovi
rezani materijal pareni i nepareni, bukovo gorivo drvo,


bukove podvlake, bukovi drveni ugljen i dr.


Uprava: Podgradci, p. Bos. Gradiška, Bosna.


Zeljezn. postaja: Okučani i Jasenovac.


Otprema robe : sa pilane do Bos. Gradiške vlastitom šumskom željeznicom,
u Bos. Gradišci vlastito skladište na sav. obali. Otpremanje
Savom preuzima se dijelom i vlastitim plovnim sredstvima.


é Šumska industrija


FILIPA DEUTSCHA SINOVI


Vrhovčeva ul. 1 ZAGRE B Telefon broj 47


PARNA PILANA U TUROPOLJU.


Export najfinije hrastovine. — Na skladištu ima velike količine
potpuno suve hrastove gradje svih dimenzija.


UTEMELJENA GODINE 1860. JEE


Industrija drva i parna pilana
VINKO AUGUSTIN, CELJE (SLOVENIJA).


Parna pilana u St. Jurju ob južni
željeznici izrađuje prvo vrsne paralelne
smrekove daske. Preuzima
komisije iz smreke i bukve.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 88     <-- 88 -->        PDF

gotovom novcu, ili vrijednosnim papirima, kojima je valjanost priznata u
kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i predane na dan dražbe do> 10 sati prije
podne u blagajni gospodarstvenog ureda u Vinkovci. U ponudi se ima točno
navesti da su nudiocu svi dražbeni uvjeti i mjesni odnošaji dobro poznati, te
da na iste bez svakog prigovora pristaje.


U smislu naredbe ministarstva financija generalne direkcije neposrednih
poreza broj 15,888.920 i broj 18,128.920 mora se nudioc u ponudi iskazati po*
tvrdom, da je platio porez za ranije godine i isteklo polugodište prošle godine.


3. Svaka ponuda obvezatna je za nudioca od časa, kada je preda, dok
uspjeh dražbe obvezuje imovnu općinu tek od dana, kada istu odobri nadležna
nadzorna oblast za krajiške imovne općine.
Do toga dana odriču se obe stranke rokova propisanih u § 862 o. g. z.
za prihvat ponude.


4. Osam dana nakon obavijesti o potvrdi dražbe, imade dostalac u ime
jamčevine povisiti žaobinu na 10% od dostalne svote.
5. Kupovnina ima se platiti: kod hrpe broj 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12 i 15 jedna
polovina najkasnije 30 dana nakon obavijesti, da je dražbu potvrdila nadležna
nadzorna oblast, a druga polovica prije početka izvoza, najkasnije pak 60 dana
nakon prve uplate; kod svih ostalih hrpa cijela kupovnina na jedanput, naj»
kasnije 30 dana nakon obavjesti o potvrdi dražbe.
6. Od prodaje izuzeto je hrastovo drvo nesposobno za tvorivo i građu.
Rok izradbe stabala (panjeva i dužice) i izvoz panjeva i dužice ustanov»
ljuje se od dana uplate odnosno predaje sječine do svršetka godine 1923. izuzis
majući pri tom vrijeme od 1. travnja 1923. do 30. rujna 1923.


7. U smislu naredbe kr. zemalj. vlade od 12. travnja 1902. broj 1285 imat
će kupac povrh pogođjene kupovnine, te istodobno sa istom, odnosno sa prvom
polovicom kupovnine uplatit 0-2% od dostalne svote u uzgojnu zakladu za
potporu djece šumarskih činovnika, koji stoje u zemaljskoj službi i kod imovnih
općina, a u smislu naredbe broj 3736/1920 0´5% za osnivanje privremene zaklade
za pošumljenje primorskog krasa.
Isto tako dužan je dostalac na dan dražbe uplatiti u blagajnu brodske
imovne općine, na temelju zakona o državnoj trošarini o taksama i pristojbama
od 26. juna 1921. po čl. 10. T. broju 12. i taksenu pristojbu od 2% (Percentual«
gebuhr) od dostalne svote.


8. Svi ostali potanji dražbeni uvjeti mogu se saznati za vrijeme uredovnih
sati kod šumskosgospodarstvcnog ureda u Vinkovcih, te kotarske šumarije u
Cerni, Vinkovci, Rajevom selu i Otoku.
Vinkovci, dne 28. oktobra 1922.


Šumsko - gospodarstveni ured brodske
imovne općine.