DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Službene vijesti. 777


Naredbe :


Glavna šumarska direkcija.
Broj 12.842. Beograd, 14. oktobra 1922.


Šumarskom odsjeku Ministarstva Šuma i Rudnika


u Zagrebu.


S razloga navedenih u izvještaju toga odsjeka od 18. aprila 1922. br. 3418
resa vam u predmetu uređenja uprave privatnih velikih šumskih poseda sledeće:


1. Svi veliki privatni šumski posedi dužni su do konca marta 1923. godine
postaviti posebno, za stručnu upravu potpuno osposobljeno, šumarsko osoblje,
koje je uz to i fizički sposobno za vršenje terenske službe.
2. Šume privatnih posjednika, koji u naznačenom roku ne postave svoje
posebno stručno osoblje preuzeće se ili sasvim pod državnu upravu ili će se
stručna uprava povjeriti kojem državnom šumarskom organu. Šumoposjednik
će u ovom slučaju biti dužan u obliku tangente podmiriti ne samo sve troškove
za vršenje vanjske službe već i stanoviti prinos za ostali rad oko uprave i
nadzora nad tim šumama.
U pogledu detaljnih odredaba glede organa političke i državne šumske
uprave, kojima bi se stručna uprava u privatnim šumama imala poveriti, imade
Šumarski Odsjek postupiti po propisima, koji već postoje, odnosno koji će se
izdati obzirom na podjelu zemlje na oblasti. Visinu tangente, koju bi šumo»
vlasnik bio dužan prema razmjeru površine šuma uplaćivati Državnoj blagajni
u ime uprave i nadzora u smislu postojeće Uredbe od 27. juna 1921. određuje
JVO Ministarstvo, a Odsjek imade za svaki pojedini slučaj staviti konkretan
predlog.


U vezi sa točkom 1. i 2. podjedno zabranjujem šumskim organima kod
političke uprave preuzimanje stručne uprave privatnih šuma na vlastitu ruku
primanje bilo kakve odštete ili honorara neposredno od privatnog šumo«


»sednika.


Oni veliki šumoposednici koji već imaju organizovanu šumsku upravu,
lužni su također srazmjemo nositi troškove državnog nadzora u visini dopri»
losa, koji će na temelju obrazloženog predloga toga odsjeka odrediti ovo
Ministarstvo. Ministar Šuma i Rudnika, Ž. Rafajlović, v. r.


Osnova zakona
ovlaštenim inženjerima i arhitektima u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.


Clan 1.


Cilj zakona.


Zakon o ovlaštenim inženjerima i arhitektima sviju struka ima da zaštiti,
koliko se odnosi na stručnost: prava i interese države, samoupravnih tijela,
rivatnih lica, ovlaštenih inženjera i arhitekta i njihove struke.


Član 2.


Tko može postati ovlašteni inženjer i arhitekt.


1. Ovlašteni inženjer=arhitekt može postati svaki inženjer i arhitekt bilo
)je struke pod slijedećim uslovima:


ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Službene vijesti.


a) da je svršio tehnički fakultet ili visoku tehničku školu, odnosno akas
demiju umjetnosti za arhitekturu, sa položenim propisanim ispitima iz struke
za koju hoće ovlaštenje,


b) da ima državljanstvo naše države,
c) da ima najmanje 3 godine prakse iza položenih ispita provedene u


državnoj, samoupravnoj ili privatnoj tehničkoj službi svoje struke,
d) da je položio administrativni ispit,
e) da je besprikorna života i vladanja,
f) da nije osuđivan i da se ne nalazi pod istragom zbog onih prekršaja,


koje povlače gubitak građanskih časti i da nije pod starateljstvom,
g) da govori i piše službenim jezikom.


2. Državni i samoupravni inženjeri i arhitekti mogu izvršivati pojedine
radove, koji spadaju u djelokrug rada ovlaštenih inženjera i arhitekta, ako im
to dozvoli nadležna vlast i inženjerska komora.
Clan 3.


Podjela i djelokrug ovlaštenih inženjera i arhitekta.


Ovlašteni inženjer ili arhitekt dobiva ovlaštenje za onaj rad, za koji je
dobio stručnu spremu propisanu pod čl. 2. a) i c).


Podjela pojedinih struka i njihov djelokrug izvršiti će se pravilnikom, koji
će propisati Ministarstvo Građevina po saslušanju inženjerske komore. Ovaj
pravilnik dužan je Ministar Građevina propisati u roku od godine dana obna=
rodovanja ovog zakona.


Član 4.
O ispitu za ovlaštenog inženjera i arhitekta.


1. Ispit je usmen te sadržava samo zakone i propise koji spadaju u struku
kandidata.
2. Pravila o polaganju ispita.
Pravila o polaganju ispita za sticanje ovlaštenja inženjera i arhitekta pro*
pisati će Ministar Građevina u sporazumu s inženjerskom komorom.


3. Oslobođenje od ispita.
Inženjeri i arhitekti, koji su istupili iz državne ili samoupravne službe, a
proveli su najmanje 3 godine u državnoj ili samoupravnoj službi oslobođuju se
od polaganja ponovnog ispita, ako su u toj službi položili administrativni ispit
analogan ispitu za ovi. inž. i arh. Isto tako profesori i docenti tehničkog fakul»
teta na univerzitetu, tehničkim visokim i srednjim školama, ako žele pored
toga postati ovi. inž. i arh. ne polažu administrativnog ispita.


4. Ispitni odbor.
Ispitni odbor, koji će se obrazovati kod građevinske direkcije ne može
biti manji od 3 člana. Polovicu članova ovog odbora određuje Ministar Gras
devina iz reda ovi. inž. i arh. po predlogu inžinjerske komore, a drugu polovicu
i predsjednika, koji mora biti po zvanju najstariji član, iz reda državnih inže>
njera.


5. Ocjene.
O položenom ispitu ocjena je: povoljna ili nepovoljna.
6. Rezultat ispita.
O rezultatu ispita odbor izvještava pismeno putem građevinske direkcij«
Ministra Građevina, a kandidatu izdaje uverenje.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Službene vijesti.


7. Ponavljanje ispita.
Za slučaj, da kandidat dobije nepovoljnu ocjenu na ispitu, on ima pravo
ponovnog polaganja još samo dva puta.


Član 5.


Izdavanje ovlaštenja.


Ovlaštenja izdaje Ministar građevina u formi dekreta i to po naplati
takse predviđene zakonom o taksi. U njemu treba da stoji, da vrijedi za
obavljanje poslova samo po dotičnoj struci na cijelom teritoriju Kraljevine.
Ovlaštenje će se objaviti preko »Službenih novina«. Ovo se zavodi u registar
kod Ministarstva građevina i dostavlja se inž. komori.


Član 6.


Dužnosti ovlaštenog inženjera i arhitekta.


1. Mjesto stalnog stanovanja.
Ovlašteni inženjer^arhitekt odabrati će si mjesto stalnog stanovanja, koji
će se objaviti preko »Službenih novina«. Promjenu stalnog stanovanja mora
prijaviti inženjerskoj komori.


2. Zakletva.
Da prije početka rada položi propisanu zakletvu pred svojom nadležnom
vlašću.


3. Evidencija o radu.
Da u svojoj kancelariji vodi i čuva dnevnik tehničkih radova i sve ono,
što utiče na izvršenje poslova, koje preuzima.


4. Obveza u radu.
Da se drži u svome stručnom radu; tehničkih propisa, zakona, zakonskih
propisa i naredaba, te pravilnika za dotičnu struku.


5. Kontrola i pregled rada.
Kontrola i pregled rada ovi. civ. inž. i arh. može se izvršiti samo po
rješenju inž. komore.


6. Čuvanje poslovne tajne.
Da ne povjerava bez pismene dozvole onoga za čiji se račun posao
obavlja, ma koje podatke svojih poslova, bilo da su isti u radu ili su već
zvršoni.


7. Potpis dokumenata.
Na sve pismene radnje i crteže staviti će datum, svoj ručni potpis i žig.
Član 7.


Prava ovlaštenog inženjera=arhitekta jesu:


1. Da vrše privatne tehničke poslove vani i u pisarni po struci za koju
IU ovlašteni.
2. Da primaju u službu tehnička lica i da ih pod svojom odgovornošću
:aposle i tako zaposlenim o njihovu radu izdaju svjedodžbe.
3. Da postupaju i pomažu stranke kod sviju vlasti u granicama izdanog
m ovlaštenja.
4. Da na poziv zainteresovanih pregledaju i primaju radove, koje su već
žvršili drugi ovlašteni inženjeri i arhitekti.


ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 72     <-- 72 -->        PDF

780
Službene vijesti.


5. Da se odreknu posla:
a) kad je po njihovom znanju i uvjerenju štetan ma po interes i neizvediv
po tehničkim propisima,
b) ako je spriječen bolešću.
c) ako mu se ne isplaćuje ugovorena nagrada ili zarada,
d) ako mu se na vreme ne predadu ugovoreni podaci, koji utiču na iz»


vršenje
ugovorenog posla,
ej ako ne ispunjava druga ugovorena stranka svoje ugovorom predviđene
obaveze.


6. Da za svoj trud i sve izdatke učinjene oko izvršenja posla ma za čiji
račun naplaćuje nagradu, koja ne može biti manja, nego što su predviđena
po honorarnim tabelama.
Član 8.


Prestanak prava ovlaštenih inženjera i arhitekta.


1. Prijemom državne ili samoupravne službe, kod česa se izuzimaju oni,
koji imaju pravo po čl, 4 zak. Ova obustava vrijedi samo za vrijeme dok je
dotični u javnoj službi.
2. Ostavkom na rad dat mu ovlaštenjem.
3. Napuštanjem podanstva.
4. Na osnovu osude po djelima navedenim u čl. 2. (f).
Clan 9.


Opće odredbe.


1. Diplomu stranih tehničkih visokih škola ili tehničkih fakulteta na uni»
verzitetima ispituje tehnički fakultet odnosno tehnička visoka škola najbliža
sjedištu građevinske direkcije na čijem će području kandidat imati dati da
polaže propisani ispit.
2. Prekoračenje kruga rada.
Ministar Građevina raspravlja i rješava o prekoračenju djelokruga rada
ovlaštenja inž. i arh. po predhodnom saslušanju komore i dotičnog resornog
Ministarstva.


3. Važnost isprava.
Sve pismene radnje potpisane od strane ovi. in. arh. imaju važnost pred
svima državnim i samoupravnim vlastima. Ako je protivna strana spori, onda
dotična vlast cijeni ima li mjesta stručnom komisijskom pregledu.


4. Filijale.
Ovlašteni inženjer^arhitekt ne može otvarati stalne filijale ni iz struke
za koju je dobio ovlaštenje. Pisarne kod izvedbe nekog posla ne važe kao
filijale.


5. Kazne za ovi. inž. i arh.
Ovlašteni inženjer i arhitekt može biti kažnjen:
a) novčano,
b) oduzimanjem ovlaštenja.
6. Kazne za neovlaštene inženjere i arhitekte:
Tko se ! :<>´- vno izdaje za ovi. inženjera*arhitekta, ili obavlja njihove
poslove, ..... će se po odredbama krivičnoga zakona. Državni i samoupravni
organi, koji primaju u postupak radove neovlaštenih, kazniti će se discipli«
narno, ako se to na tužbu i nadležnim putem ustanovi od nadležnih im vlasti.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Službene vijesti.


Kazne neovlaštenih (neklafikovanih):


Ako se neko neovlašteno lice primi pripremnih ili izvršnih inženjersko*
arhitektonskih poslova, kazniti će se novčano od 500 do 1500 dinara u korist
državne kase ili zatvorom od 10 do 30 dana, kao i plaćanjem troškova. Ovom
kaznom kazniti će se i lice, koje mu je povjerilo posao; u ponovljenom slučaju
kazne su dvostruke od poslednje kazne. Ako se ne može naplatiti novčana
kazna od neovl. lica, platiti će lice, koje mu je povjerilo posao.


8. Privremeno odstranjenje od posla i to odmah može uslijediti:
a) čim za kontrolu određeno lice ili komisija nađe nesolidnost po stabil«
nost građevinskog objekta uzetog u posao;


b) čim padne pod starateljstvo uslijed umnog bolovanja.


Odstranjenje traje dok se uzroci ne uklone i riješenje o produženju posla
ne donesu od strane Ministra Građevina po predlogu dotičnog resornog Mini«
starstva.


Za vrijeme odstranjenja od posla može Ministar Građevina na predlog
inženjerske komore odrediti mu za zastupnika jednog ovlaštenog inženjera«
arhitekta najbližeg posla; određeni se mora zastupništva primiti, ako ga ovaj
ili drugi zakoni ne izuzimaju.


9. Izveštaj o izrečenoj kazni.
O izricanju ma kakve krivične kazni na ovlaštenim inženjerom=arhitek«
tom mora se izvjestiti inženjerska komora.


10. Nadzor.
U samome radu za poslove za koje su dobili ovlaštenje stoje pod nad«
zorom Ministra Gređevina uz sudjelovanje Ministarstva u čiji resor spada
dotična struka.


11. Osoblje bez fakultetskog obrazovanja ne može se upotrebiti za samo«
stalan rad ni pod kontrolom ovi. inž.«arh.
12. Odgovornost.
Za svoje stručne poslove ovi. inž.«arh. odgovara materijalno a krivično
odgovara u koliko je i kako je predviđeno po krivičnom zakonu.


13. Pregled radova.
Ministar Građevina može određivati, kad se opravdano nađe, pregled
radova prije i poslije izvršenja. Ovlašteni inženjer«arhitekt dužan je dati od«
ređenom licu ili komisiji za kontrolu sve podatke i planove.


14. Žalba za neizdavanje ovlaštenja, podnosi se državnom savjetu na
način, kako je propisan.
Clan 10.


Prelazne ustanove.


1. Strana poduzeća mogu projektovati i izdavati u (zemlji samo one
poslove ako se za dotičnu struku ne nalazi ovlašteni inženjer«arhitekt u državi.
U tom slučaju moraju dokumenti u smislu čl. 6. biti potpisani po domaćem
ovlaštenom inženjeru«arhitektu srodne struke, te se gradnje mogu izvadati
samo pod nadzorom domaćeg ovlaštenog inženjera«arhitekta odnosno kod drž.


ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 74     <-- 74 -->        PDF

782 Službene vijesti.


i samoupravnih gradnja pod nadzorom drž. odnosno samoupravnih inženjera
i arhitekta.


2. Ovlaštenja dosadašnjih ovlaštenih inženjersarhitekta, koja su izdana
prije ovoga zakona, ostaju i nadalje u krijeposti. Ranije ovlašteni inženjeri
i arhitekti i geodeti imadu od Ministarstva Građevina zatražiti putem svoje
građevinske direkcije izdanje novog dekreta i ovlaštenja u smislu ovoga za*
kona, u koliko to već nisu učinili.
Geodeti t. j . apsolventi geodetskog tečaja sa državnim ispitom na teh>
ničkim visokim školama (fakultetima) stupaju u prava apsolvenata geodetsko»
inženjerskih odjela na tehničkim školama u koliko su apsolvirali geodetski
tečaj prije 1. januara 1923 te u koliko inače odgovaraju ustanovama čl. 2.


Ovlašteni geometri, koji nemaju geodetske kvalifikacije (geodetski državni
ispit), građevni mjernici i zemljomjeri zadržavaju svoja dosadašnja ovlaštenja
i djelokrug.


3. Glede prakse predviđene u slučajevima da je pojedinac usljed rata
morao da prekine studije na kojoj od navedenih visokih škola, a za ovo
vreme vojne dužnosti vršio službu u svojoj struci i posjeduje dokumente o
tome, osim toga bio na takovom položaju gđe se je zahtjevalo izvjestno teh*
ničko teoretsko znanje — uračunat će mu se pola vremena obavljene prakse,
kao da je istu obavio nakon položenog zaključnog državnog ispita.
4. Kompetenciju inženjerske komore, predviđenu ovim zakonom do njena
osnutka vrši Udruženje jugoslovenskih inženjera i arhitekta.
Član 11.


Važenje zakona.


Ovaj zakon stupa u život od dana kada ga kralj potpiše, a tada gube
silu i važnost raniji zakoni, u koliko se odnose na ovo pitanje.


*


Primjetba uredništva.


Donosimo ovaj nacrt prema tekstu, otisnutom u Tehničkom listu br. 19.
Odatle ne vidimo, je li to z v a n i č n i nacrt, kojeg je prihvatila glavna
skupština Jugosl. Inž. i Arh. u Sarajevu ili samo predlog zagrebačke sekcije
tog udruženja.


Prema tome nacrtu isključene su nekoje kategorije inženjera ispod do*
hvata ovog zak. projekta (agronomi, rudarski, šumarsk i inženjeri).


Mi smo svojedobno upozorili na ovu okolnost i J. Š. U. je poslalo svog
izaslanika u Sarajevo, da brani interese šumara.
Je li hotice ili nehotice, ovi se interesi ipak ne uvažuju, kako se vidi iz
ovog projekta, pa je zato stavljeno ovo pitanje na dnevni red naredne sjednice


J. Š. U., da se ono zauzme za interese šum. inženjera.