DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Zaključeno da se za svaki pojedini slučaj zauzmu dotične direkcije na
nadležnom mjestu.


Predsjednik , zahvaljujući prisutnima, što su u tako lijepom broju
prisustvovali sjednicama društva, još jednom pozdravlja članove, pozivajući ih
na ustrajan i složan rad oko procvata našeg društva, te zaključuje skupštinu
u 12 sati 30 m. poslije podne.


U Zagrebu, dne 25. septembra 1922.


Predsjednik: Turković v. r.


Tajnici: Ing. Marinović v. r. Ing. Miletić v. r.


Zapisnik ovjerovljuju: Prof. dr. Petračić v. r. Ing. Karop v. r. Ing. Šivic v. r.


Primjetba:


Naknadno smo primili brzojavni pozdrav »U s t f e d n i jednot c čeho*
slov. lesnietva« u Pragu i srdačan dopis, u kojem ovo udruženje žali što
radi kratkoće vremena ne može učestvovati na skupštini J. Š. U. u Beogradu
Ujedno već naprijed poziva naše udruženje na svoj zbor, koji će biti 1923 u
Banskoj Bistrici u Slovačkoj. Nadamo se, da će se jugosl. šumari oda»
zvati u dostojnom broju ovom bratskom pzivu to više, što je mjesto skupštine
(prije Beszterczebânya) glasovito sa svog intenzivnog gospodarenja.


Sa zakašnjenjem je stigao i topli pozdrav skupštini od g. min. savjetnika
Lukača u Sarajevu. Tajništvo.


Izvadak


iz zapisnika 1. sjednice glavne uprave J. Š. U. održane dne 11. IX. 1922. na
brodu »Kralj Petar« za putovanja Beograd—Smederevo.


Prisutni: Podpredsjednik ing. Ćirković, ing. Karop. Tajnici: ing. Marinović,
ing. M.letić. Blagajnik: ing. Čeović. Odbornici: Bajić, ing. Slijepčević, dr. Danda,
Knežević, ing. Šivic, ing. Stojanović, ing. Božić, Lang, Gocdcrcr, ing. Manojlos
vić i ing. Ružić.


Ćirkovi ć otvara sjednicu u 10 sati prije podne. Predlaže, da blagajnik
i tajnici prema zaključku skupštine dodadu budžetu potrebnu svotu za puto*
vanja odbornicima naravno prema budžetskoj mogućnosti.


Ružić : Podružnica je pokrenula osnutak naročitog fonda za propagandu
šumarstva. Drži, da i putovanja odbornika služe istoj svrsi. Obvezuje se s kol.
Šivicem na sastav pravilnika za taj fond.


Nakon odulje debate prima se predlog Ružićev. »Fond za glavnu skup*
stinu« predložen po ljublj. podružnici je neovisan od tog fonda. I za ovaj
imadu Šivic i Ružić izraditi statut.


Ružić : Treći predlog podružnice govori o osnutku fonda za drevesnice
(biljevišta).
Ćirkovi ć drži, da je taj fond u protivnosti sa zakonom o drž. računo*
vodstvu.


Razvija se debata, u kojoj učestvuje većina odbornika te se dolazi do
zaključka, da se ovo nastojanje slov. podružnice treba poduprijeti naravno
isključenjem bilo kakovog rizika za udruženje te se prihvaća ponuda Ružić*
Šivic za izradu pravilnika za taj fond do naredne sjednice.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 769


Tajnik Marin o vi ć čita podnesak prof. dr. Nenadića glede izdanja nje=
gove knjige »Računanje vrijednosti šuma«. Tiskara, koja je isplaćena, traži
povišicu, na koju nema prava. Pošto članovima gl. uprave nije poznat ugovor,
sklopljen za izdavanje tih knjiga između finans. odbora hrv. šum. društva, i
tiskare, ima se pozvati šum. nadzornik Srećko Majer, koji je pregovore vodio
i imao na brizi izdanje te knjige, da do slijedeće sjednice cijelu stvar objasni,
nakon čega će se donijeti zaključak.


Tajnik Marinovi ć čita molbu Zavoda za šum. pokuse za otstup knjiga
i časopisa iz društvene biblioteke u Zagrebu. Obrazlaže, da je ta molba bila
razpravljana na likvid. skupštini hrv. šum. društva, ali da nije došlo do za«
ključka, pa je zavod stvar ponovno urgirao. Predlaže, da se stvar konačno
riješi. Nekoji članovi se protive, da se knjige otstupe zavodu, jer mjesta, u
kojima će se osnovati podružnice (n. pr. Sarajevo, Beograd i t. d.) nemaju nika»
kovih knjiga, pa ako već ima društvo kakovih duplikata, neka ih prepusti
ovima, a zavod ima prilike, da se služi sa svim knjigama knjižnice u Zagrebu.


R u ž i ć misli, da bi se moglo otstupiti zavodu duplikate i to ne samo iz
Zagreba, nego i iz Ljubljane, gdje postoji velika knjižnica. Ostale knjige da
treba davati članovima zavoda kao i ostalim članovima udruženja.


Marinovi ć obrazlaže želju zavoda, gdje su naučni radnici, koji ne
mogu dangubiti traženjem knjiga, koje momentano trebaju. Pošto vidi neraspo;
loženje u odboru za trajni otstup knjiga u svojinu zavoda, misli, da bi se
pitanje moglo tako riješiti: 1. da se otstupe u svojinu zavoda svi duplikati tako
iz Zagreba kao i Ljubljane; 2. da se posude zavodu na dulju porabu one knjige,
kojih nema u dvostrukom primjerku, a kod knjižnice udruženja u Zagrebu da
se te ostupljene knjige upotpune iz knjižnice u Ljubljani. Zaključuje se povjeriti
SivicusMarinoviću, da do naredne sjednice sastave iskaz svih knjiga tako iz
Zagreba kao i iz Ljubljane, pa da iskažu one knjige i časopise, koje će se
moći otstupiti.


Zaključuje se održati narednu sjednicu u Dobljinu.


Odborska sjednica J. Š. U. održati će se 12. (dvanajstog) i narednih dana
mjeseca novembra o. g. u 9 sati prije podne u Dobrljinu (Bosna).
Dnevni red:


1. Čitanje i ovjerovljenjc dvaju zapisnika zadnjih sjednica.
2. Izvješće tajnika i blagajnika.
3. Rasprava o ponudama, predloženim po g. Ministru šuma i rudnika
naročito u pogledu preduzeća Dobrljin—Drvar.
4. Stanovište udruženja prema zak. nacrtima: »O neposrednim porezima«
i »O ovlaštenim inžinjerima i arhitektima«.
5. Izradba zakonskog nacrta o ekspropriaciji velikog šumarskog posjeda
prema pozivu min. šuma i ruda broj 27.447.
6. Rasprava o predmetima, koji su po I. glav. skupštini dodijeljeni glavnoj
upravi.
7. Eventualija.
Zatražen je popust na željeznici.