DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 54     <-- 54 -->        PDF

762 Bilješke.


»Šumarska liga zemalja sredozemnoga mora«, (Sylva mediterranea, Ligue
Forestiere Méditerranéenne Internationale) održaje svoj kongres 30. oktobra
i slijedećih dana u Marseju (u Francuskoj). Našu će državu — kao delegat
Ministarstva Šuma i Rudnika — zastupati prof. dr. Aleksandar Ugrenović.
O radu kongresa izvjestit ćemo po povratku našega delegata.


Skupština društva gospodarskih i šumarskih činovnika kraljevine SHS


15. o. mj. održana je u Đakovu skupština ovog društva, koje već 16 godina
zastupa interese naših privatnih šumarskih i gospodarskih činovnika. Radi
rđavog vremena i nezgodne veze s Đakovom nije bio velik posjet, ali je bio
dovoljan broj za održanje skupštine, jer su prisutni bili delegati s više glasova.
Na skupštini su se dali zastupati: Jugosl. šumarsko udruženje, Hrv.*slav. gospod,
društvo, Poljoprivredno udruženje, Šumarski odsjek u Zagrebu i Klub gospo*
darskih slušača sveučilišta.
Predsjednik Lambert Krišković otvorio je sjednicu u 10 sati prije podre


te se je prešlo i na pojedine točke dnevnog reda, koje su bez debate riješene.


Iz izvješća upravnog odbora vidi se, da je udruženje koncem 1921. godine


imalo 410 članova i to: 220 gospodar, činovnika, 110 šumara i 80 ostalih. Uz


to 28 utemeljitelja i 2 podupirajuća člana. Društvo izdaje glasilo »Zrno« u


Osijeku, koje je radi skupoće štampe izlazilo vrlo neredovito.


Glavni rad društva bio je koncentrisan oko sastava »Nacrta utanačenja,
kojima se ureduju pravni odnošaji između službodvca te gospodar, i šum. či*
novnika u privatnoj službi«.


Veća rasprava se razvila kod čitanja toga nacrta, koji je primljen u rc*
dakciji upravnog odbora s nekim izmjenama ing. Petra Rohra.


Zatim je prisutni delegat križevačke srednje gosp. škole govorio.u ime
Poljoprivrednog udruženja, koje poziva ovo društvo, da skupa s ostalim gospo»
darskim organizacijama sačini jedno jedinstveno društvo za čitavu državu. U
debati, koja se je razvila, uzima učešća od gospodara ing. Zoričić i ing. Varga,
koji simpatično pozdravljaju ovaj poziv naglašujući potrebu kooperacije svih
gospodara u državi. Ta kooperacija može samo onda imati pravih rezultata,
ako budu u njoj osim privatnih još i državni činovnici.


Od šumara govorio je ing. Rohr ističući, kako je cilj toga društva imao
materijalnu zaštitu činovnika prema službodavcu. Ta zaštita postignuta je onim
momentom, čim bude primljen po društvu izrađen nacrt o uređenju pravnih
odnošaja. Nakon toga je društvo u glavnom ispunilo svoju zadaću, te bi mo<
ralo preći na drugu, koja je šira, a sastoji u radu oko promicanja općih na«
rodno*gospođarskih interesa, koji će se postići u svezi s ostalim gospodarskim
organizacijama. Tu onda nastaje pitanje, je li potrebna daljnja sveza gospo*
dara i šumara u jednom društvu, to više, što su mnogi šumari već članovi


J. Š. U. Ako ovo dade garancije šumarima za daljnju zaštitu njihovih inte*
resa, to bi po njegovom mišljenju nakon likvidacije ovog društva bilo najbolje,
da svi šumari pristupe J. Š. U., a svi gospodari tom novom udruženju svih
ekonoma, koje se ima osnovati.
Nakon govora tajnika ing. Zoričića i ing. Varge zaključeno je, da se
ovlasti upravni odbor na vođenje pregovora kako s Poljoprivrednim udruže*
njem tako i s J. Š. U., pa da s gotovim predlogom izađe pred glavnu ili izvan*
rednu skupštinu. Pošto je dosadašnji tajnik ing. Zoričić, koji je kroz 16 godina
radio neumorno za ovo društvo, tu čast otklonio, izabran je tajnikom ing.
Varga.