DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Vršna obratnica kod šumskih željeznica. 739


Ing. Julije Sztehlo (Teslić):


Vršna obratnica kod šumskih željeznica.


Pruge šumskih željeznica vodimo radi racionalnog i svrsi
shodnog izvoza šumskih proizvoda obično — ali ne isključivo —
duž kakovog potoka. Općenito sačinjavaju tokovi voda prirodni
put za građenje šumskosprometnih uređaja, pa prema tome i
šumskih željeznica.


Imade gdjekad slučajeva, kad moramo napustiti ovaj pri*
rodni put, te odrediti pruzi šumske željeznice drugačiji razvitak:
ili zbog toga, da obiđemo poteškoće terena ili da dopremo do
veće visine s velikim drvnim masama.


Iskustvo kod eksploatisanja šuma pokazuje osim toga, da
tokovi potoka, prema kojima gravitiraju znatne količine drveta,
imadu vrlo nepravilan pad, t. j . čas im je pad vrlo umjeren, čas
opet padaju u kaskadama. Nadalje možemo opaziti, da takovi
tokovi potoka u gornjem i donjem dijelu pokazuju umjeren pad,
dočim se upravo u srednjem toku u obliku vodopada ruše preko
terenskih stepenica.


Takav slučaj vidimo u primjeru, prikazanom slikom I. To je
potok Blatnica u Šumariji Teslić u Bosni, koji u gornjem i donjem
toku, od A — B, i od C — D pokazuje normalan pad, naprotiv
u srednjem toku od B — C imade nenormalno jak pad.


Jasno je, da željezničku prugu ne možemo u cijelosti voditi
duž takovog potoka, jer bismo od B — C za athezionu željeznicu
dobili prevelik uspon. Da ga nadvladamo, moramo tražiti drugi
razvitak pruge.


Ovo se pitanje rješava često pomoću vršne obratnice (Spitz=
kehre, csucsfordulô), što je osobito svrsnishodno, kad su gorske
kose strme, a korito potoka usko. Riješenje je slijedeće:


U točku E pruge položimo skretnicu, te odatle vodimo prugu
do mjesta F u protivnom smjeru prvobitnog pravca pruge. U
točku F položimo opet skretnicu, te vodimo prugu prema G i
dalje u prvobitnom pravcu pruge.


Velika prednost vršne obratnice leži u tome, što kod primje*
njivanja njezinog možemo prugu u cjelini graditi bez preko=
račenja maksimalnog uspona, te je prema tome omogućeno rije*
šenje razvitka pruge najkraćim pravcem. Ova prednost može da
postane vrlo mjerodavnom, osobito u slučajevima, gdje je kapital
za investicije strogo odmjeren.


Daljnja je prednost vršne obratnice kod šumske željeznice,
što takovu prugu možemo u vrlo kratko vrijeme izgraditi, jer je
omogućeno maksimalno skraćenje iste. Ova okolnost dolazi u
obzir, kad kanimo žurno iskoristiti povoljnu konjunkturu za sječu
drva.