DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 30     <-- 30 -->        PDF

738 Podaci za kritiku »zakonskog projekta o neposrednim porezima« itd.


tirati, da li su te mere, osobito u našim siromašnim odnošajima,
više štetne ili korisne za općenitost. Mnenja smo, da su apso*
lutno, moralno i materijalno, samo štetne. Budućnost će da sudi.


Ako neposredni porezi i onako u svim detaljima obuhvataju
sve grane zaslužbe, nek se radije već ti primarni porezi povise
na toliko, koliko iole mogu podneti dotične radnje. Čemu treba
ponovno pretresati one iste prihode, koje smo već tamo do*
voljno ocenili? Jamačno ne radi utrošnje papira niti radi pomno*
ženja činovničkog aparata, a mislimo da nema smisla niti razlog
sramežljivosti pred inozemstvom, da mu se tobože prikrije vi*
soko oporezovanje vlastitih državljana.


Visokim porezima i onako niko ne može uteći; mnenja smo,
da se porezovniku treba barem uštediti tegoban posao oko pri*
jave u svrhu odmere osobnog dohodarinskog poreza. To se može
uraditi, ako bi se sve obaveze, bilo na kamatima tuđeg kapitala
bilo kakve druge slične obaveze, uzelo u obzir već kod odmere
onih detaljnih poreza. Time bi se prištedio čitav ogroman rad
oblastima i raznim poreznim »komisijama«, koje i onako nemaju
bogzna kakvog smisla, već služe faktično samo za odvalu odgo*
vornosti poreznog referenta. Kako da članovi takve komisije
ocenjuju materijalni položaj obaveznika, kojeg u najviše sluča*
jeva niti osobno ne poznaju? Pri obilju stranaka, o kojima mora
komisija izreći svoje mnenje, posvema je isključeno, da bi čla*
novi komisije mogli i znali temeljito oceniti sve referate poreznih
referenata.


Upozoriti valja nadalje na okolnost, da svaki porezni oba*
veznik ne može kao kakav ured zahtevati od svakog primaoca
kakve isplate namirnice ili potvrde od strane primaoca novca.
Svatko bi morao biti ili perfektan knjigovođa ili bi morao na*
mestiti posebnog činovnika ili više takvih, da vrše poslove po*
trebne za udovoljenje zahteva poreznih oblasti.


Ako bi dakle već na samim primarnim vrstama poreza tra*
žili pokriće svega onoga, što država u svojim gospodarstveno,
političko etc. opravdanim zahtevima potrebuje, te bi prema tome
dignuli ili snizili % prvotnih porezovnih stopa, otpala bi lako
sva ona teška i na obe strane odvratna i dangubna manipulacija
oko priprava za oporezovanje putem osobne dohodarine. Time
bi se ugnuli i onom famoznom »kažnjavanju marljivosti«, koje
se sve više i sve gore pojavljuje i koje taj novi nacrt sa svojom
progresijom postotaka još kudikamo umnožuje.


(Svršit će se.)