DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


9. Vidoje
Dunst, nadšumar Beli Monastir.
6—9 prep. min. sav. ČmeliksSlijepčević, 4—5 HeidesKnežević.
10. Josip Ton, šumar Bockovci.
11. Dragutin Mareš, šumar
Podr. Moslavina.
12.
Ivan Drtik, šumar Šljivoševci.
10—12 prep. šumarnik Krišković Lambert.
13.
Zdenko Vilder, kr. šum. nadsav. Zagreb
(prep. Marinović -- Čeović).
14. Ing. Jovan Savin, šum.
nadinž. Turbe (Bosna).
15. Ing. Dušan Šljivić, šum.
nadinž. Sarajevo.
16. Ing. dr. Dimitrije Milosevic, šum. tajnik Sarajevo.
17. Ing. Josip Divljak, šum. nadinž. Banjaluka.
18. Ing. Josip Waszncr, šum. nadsav. Sarajevo.
19. Alojz Augner, šumar Teslić.
20. Ante Sokolić, šumar Teslić.
21 Karlo Saler, šumar Teslić.
22.
Stjepan Živčić, šumar Teslić.
14—22 prep. dr. Danda -, Knežević.
Kao utemeljači primaju se:


1. Poljopriv. d. d. Zagreb.
2.
Ivan Štimac, trg. drvom Zagreb,
prep. Nagler * Helebrant.
3.
Semko Peter.
4.
Golob Franc.
3—4 prep. Podružnica u Ljubljani.
Po podne se nastavlja sjednica u 4 sati. Čita se blagajnički izvještaj te
budžet za konac 1922 i 1923.


Prima se.
Ćirkovi ć izjavljuje, da je srpsko šum. društvo prigodom današnje
likvidacione skupštine izjavilo želju, da stara uprava ostane. Ako to skupština
prihvati, imalo bi se samo upotpuniti stari odbor, a uz to izabrati još 5 članova
prema Pravilima. Uzima se na znanje. Nakon toga je sjednica zaključena u 7 s.


Zapisnik


I.
glavne skupštine Jugoslov. šumarskog udruženja, održane u Beogradu dne
8.—10. septembra 1922.
1. dan skupštine 8. septembra.
Predsjednik T u r k o v i ć otvara skupštinu u 10 sati prije podne, te sa
toplim i srdačnim riječima pozdravlja prisutne članove, koji su se u tako
lijepom broju odazvali pozivu na glavnu skupštinu, koju proglašuje otvorenom
želeći, da sa što više uspjeha i pozitivnih rezultata posvršavamo poslove, radi
kojih smo se ovdje, u našoj prostolici, na historijskom tlu gordog Beograda,
sastali.


Predlaže, da se Njeg. Veličanstvu, Kralju Aleksandru I. odašalje brzojavni
pozdrav slijedećeg sadržaja:
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


Njegovom Veličanstvu Kralju


Aleksandru Prvom
Marijine Lažni.


Sa prve redovne skupštine Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja, održane
u našoj junačkoj prestonici, smatramo za svoju najsvetiju dužnost podneti Vas
šem Veličanstvu izraze svoje nepokolebive odanosti i vernosti, spremni i uvek
odlučni založiti svu svoju snagu, da pod mudrom vladavinom Vašeg Veličan«
stva naše zelene gore proevetaju u punom svom sjaju i budu nepresušno vrelo
za dobro i blagostanje našeg cjelokupnog naroda. Predsjednik.


Ustajanjem prihvaća se predlog jednodušno, te ga skupština popraćuje sa
dugotrajnim i burnim poklicima »Živio Kralj!«


Potpredsjednik Čir ko vi ć pozdravlja dobrodošlicom u ime Srbije. Beo«
grada te članova. Srp. Šum. Udruženja mile goste, koji su sa svih strana do«
hrlili u Beograd, želeći im ugodan boravak u našoj prestolnici.


Predsjednik Turkovi ć predstavlja g. dr. Velimira Stojkovića, kao iza«
slanika poljoprivrednog društva te izaslanike Udruženja Jug. Ing. i Arhitekata,
gg. ing. Vojka Koprivnika i ing. Ljubivoja Maletića.


Načelnik ministr. S. Ili ć pozdravlja sve prisutne u ime generalnog di«
rektora dr. M. Vasića, koji je radi bolesti otsutan, te ne može učestvovati u
radu skupštine.


Tajnik ing. Marin o vi ć čita imena umrlih članova našeg društva:


1. Geschwind Andrija, šum. nadsavj. Mostar. 2. Bađović Ljubomir, podšum.
Peć, 3. Petković Živojin, podšum. Aleksinac, 4. Demi Eduard, šum. ing. Zagreb,
4. Kadržavek Leo, šumarnik, Bjelovar, 5. Miklau Valentin, šum. nadsavj. Beo«
grad, 6. Zcrulka Ivan, šum. nads. Vinkovci, 7. Senđcrdi Ljudevit, šum. nadsavj.
Zagreb, 8. Stojanović Ilija, š. nadsav. Sušak, 9. Steller Slavoljub, šum. sav. Kar«
lovac, 10. Vilhar Dušan, veletrg. drvom, šušak, 11. prof. Šandor Franjo, Zagreb
i 12. Dionis Sevef, š. nads. Belovar, te se njihovoj uspomeni odaje poštovanje
ustajanjem i poklicima »Slava im!«
Prije prelaza na dnevni red prof. dr. A. Ugrenović u kratkom govoru pred«
laže, da se zamoli Njeg. Velič. Kralj, da se primi protektorata nad našim
društvom, što se prima aklamacijom i dugotrajnim pljeskom.


Za vođenje skupštinskog zapisnika biraju se na predlog predsjednika Tur«


. kovića dva tajnika i to: ing. Žarko Miletić te ing. Gjorgje Jelača, a za njegovo
uvjerovljenje izabrani su članovi: Ing. Karlo Karop, prof. dr. Andrija Petračić
,i ing. Antun Šivić.


Tajnik ing. Marinović čita pozdrav načelnika g. Jave Metlaša, što se
prima do znanja.


Predsjednik Turkovi ć određuje prelaz na dnevni red te moli tajnika
ing. Marinovića, da izvjesti o radu u prošloj godini.
Tajnik Marinovi ć čita Izvješće o radu glavne uprave. (Vidi Šum list
br. 9—1922.)


Blag. Čeovi ć čita svoj blagajnički izvještaj, koji nije drugo nego stanje
blagajne 1. IX. o. g., pošto godina još nije zaključena:
Iz izvještaja se razabire slijedeće financijalno stanje društva:


4*
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Blagajničko poslovanje centralne uprave Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja u Zagrebu od 1. jula 1921 do 31. avgusta 1922.


Primici
Gozdarsko društvo u Ljubljani predalo upravi Din 2.500.—
Srpsko šumarsko društvo u Beogradu predalo upravi „ 15.000.—
Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu predalo upravi „ 4.055.02
Ministarstvo šuma i rudnika dalo potporu „ 3.750.—
0.1% doprinos od utrška prodanog drva na javnim dražbama „ 9.806.92
Uplaćena članarina, upisnina i za pravila „ 11.753.10
Taksa za oglase otisnute u Šumarskom listu „ 9.690.50
Razne potpore ,, 2.885.—
Doprinosi članova utemeljitelja „ 7.000.—
Pretplate na Šumarski list ., 2.647.50
Stanarina za Šumarski dom u Zagrebu „ 20.050.17
Prinosi članova dobrotvora ,, 9.000.—
Podružnica u Ljubljani poslala „ 432.29
Kamati na vrijednosne papire ,, 7.50


Ukupno Din 98.578.—


Udruženje potražuje:
Pristojbe za oglase otisnute u Šum. listu broj 8 Din 12.818.75
Članarina redovitih članova za godinu 1922. ., 10.919.—
Pretplate za Šumarski list za godinu 1922. „ 7.352.50
Dugovinu na članarini iz ranijih godina „ 1.902.75
Kod banke Makso Mautner Zagreb položenih za tiskanje knjiga
dr. Levakovića i dr. Nenadića (uplatilo Hrv. šum. društvo) „ 29.600.—
Prenos gotovine u mjesec septembar 1922 „ 27.751.49


Potraživanja Din 90.344.49


Odbiv dugovinu Din 41.994.20


Aktiva je društva Din 48.350.29


Izdaci :
Plaće pomoćnom osoblju (pisari i podvornik) Din 2.287.50
Pisaće potrebštine (knjige, papir, tinta i t. d.) „ 899.85
Za poštarinu „ 1.022.53
Plaća tajniku i blagajniku „ 6.800.—
Za tiskanje pravila „ 3.000.—
Tajniku za putovanje u Ljubljanu za korekturu Šum. lista „ 2.350.—
Tiskanje Šum. lista (podružnica u Ljubljani platila 16.250 Din) ., 42.750.—
Za knjige i časopise za društvenu knjižnicu „ 187.50
Za biljege na račune i namire „ 71.45
Honorari za članke u Šumarskom listu „ 2.649.—
25% nagrade sakupljačima oglasa za Šumarski list „ 5.567.63
Potpore ., 1.900.—
Kamati za dug od 18.000 Din I. hrv. štedionice u Zagrebu „ 597.50
Za tiskanje članskih karata „ 534.25


Za razne sitne potrebe „ 209.30
Prenos u mjesec septembar 1922 „ 27.751.49
Ukupno Din 98.578.—
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 693


Udruženje duguje:
25% nagrade sakupljačima oglasa za Šum. list Din 187.49
Honorar za članke u Šumarskom listu „ 686.50
Dug brodskoj imovnoj općini (posudjeno od Hrv. šumarskog
društva za gradnju Šum. doma) „ 11.558.11
Dug I. hrv. štedionici u Zagrebu (posudjeno za tiskanje knjiga
dr. Levakovića i dr. Nenadića) „ 18.000.—
Dug pripomoćnoj zakladi Korôskenyi (posudjeno za tiskanje
knjiga dr. Levakovića i dr. Nenadića) „ 6.619.73
Dug literarnoj zakladi Borošić (posudjeno za tiskanje knjiga dr.
Levakovića i dr. Nenadića) „ 4.942.37


Ukupno Din 41.994.20


Zagreb , 31. augusta 1922.


Ing. Rusti a izvještava o radu nadzornog odbora te u njegovo ime pred*
laže, da se blag. izvještaj primi do znanja i blagajniku da se podijeli apsolu«
torij, jer je poslovanje provedeno u redu. Jedino predlaže, da se izabere odbor
od dva lica sa sjedištem u Zagrebu, koji će pregledati zaključne račune bivšeg
Hrv. Šum. Društva, koje je nakon svoje likvidacije sa svim svojim aktivama
i pasivama prešlo u jedinstveno Jug. Šum. Udruženje.


Predsjednik otvara debatu o izvještajima te podjeljuje riječ g. S. M a j e r u.


Majer govori o slobodi, koja nam omogućuje, da smo se ujedinjeni u
Beogradu sastali. Naša najpreča zadaća jest izgradnja naše slobodne države,
čemu smo dužni, da mi prema svojim silama doprinesemo. Drži, da upr. odbor
nije u tom pravcu poradio u onolikoj mjeri, koliko je to trebalo. Upr. odbor
nije ispunio one nade, koje su na njega stavljale, jer je velika ekonomsk a
idej a premalo došla do izražaja u njegovu radu i djelovanju. Opaža se opće
propadanje našeg privrednog života, ipak, dok su ostale grane narodne pri«
vrede, a naročito agrikultura u težem položaju, naša je situacija mnogo lakša.
Ekonomska sloboda je važan dio opće narodne slobode. Šumarstvo je zvano,
da najviše doprinese izvojštenju te ekonomske slobode, ono je dužno da dade
podlogu za rad u tom pravcu. Uzalud govorimo o nekom bogatstvu, ako se
ne umijemo koristiti u punom opsegu sa blagom koje u sebi kriju naše stare
sastojine.


Upr. odbor u pogledu eksploatacije naših šuma nije imao stalnog pravca
i stalne direktive, te nije svom strogošću zastupao naše interese — on je tražio
velike ideje i koncepcije u radu našeg društva; nu na osnovu opažanja drži,
da je rad društva u tom pogledu jednak nuli . Konačno nije mu poznato, da
li je upr. odbor raspravio izvještaj o radu društva, da li se s njime saglasio,
te nadalje tko ga je sastavio.


Iza Majerovog govora razvija se debata u kojoj učestvuju prof. Petračić
i dr. Đ. Jovanović.


Dr. Petračić podvrgava kritici Majcrove navode. On iz njegovog govora
razabire, da se Majer oduševljava za ideje o vođenju š. gospodarenja, koje su
svojedobno pismeno propagirane, a naročito o potrajnosti. Ne slaže se s njim,
jer je njegovo pisanje naišlo na jednodušnu osudu u svoj šumarskoj javnosti.


D r. Jovanovi ć slaže se sa navodima dr. Petračića te ističe, da to
pitanje apsolutno nije trebalo potezati i vezivati ga sa izvještajem o radu upr.
odbora.
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Rad društva u prvoj godini njegovog života je u prvom redu bio orga »
nizatorni , trebalo je organizovati našu zajedničku suradnju te stvoriti sve
preduvjete za uspješan zajednički rad. To je uprava u svakom pogledu bezs
prikorno riješila pa predlaže:


1. da joj se izrazi hvala i priznanje na razvijenoj djelatnosti te podijeli
razrešnica i
2. da se umoli isti upravni i nadzorni odbor, da i dalje vodi društvene
poslove, koje je i do sada na opće zadovoljstvo obavljao.
Ćirkovi ć objašnjava Jovanovićeve predloge, našto skupština prihvaća
jednoglasno oba predloga s time, da se stari upravni odbor još popuni prema
odredbama pravila.


Predsjednik Turković uvodi g. Min. Šuma i Rudnika Ž. Rafajlovića, te ga
pozdravlja u ime skupštine, što i ova popraćuje s burnim poklicima.


Ministar pozdravlja skupštinu dobrodošlicom, želeći joj sretan i uspješan
rad. Napominje hitnu potrebu novog šumskog zakona, jer današnji ne štite
dovoljno šume od satiranja. Cijene drvetu su danas tolike, da ne stoje u ni*
kakvom razmjeru sa kaznama, koje zakon predviđa. Naročito apelira na vanjske
šumare, da svim silama čuvaju povjerene im šume, jer iz vlastitog opažanja
može da ustvrdi, da se šume više sijeku, negO´ podižu.


Govoreći o šumskim požarima, koji su u prošlim godinama zauzeli u našim
šumama veće dimenzije, navada kao glavni razlog uz sušu, nepažnju i nemar
stanovništva, a i željeznice su skrivile mnogi šumski požar.


Milo mu je što može konstatovati, da su upravo šumari bili na svojim
mjestima kod gašenja i lokalizovanja požara. Poziva zbor da predloži mjere,
koje treba poduzeti, da se spomenutim zlima stane na put.


Način eksploatacije naših šuma trebalo bi u mnogočemu revidirati. Nas
pominje pitanje industrijalnog poduzeća: DobrlinsDrvar te će na sutrašnju
sjednicu iznijeti jednu ponudu o tom objektu, pa moli skupštinu da ona to
pitanje raspravi i iznese svoje mišljenje.


Opraštajući se sa skupštinom izjavljuje, da mu je drago, što se održava
u Beogradu, koji je dostojan da bude prestolnicom ujedinjene države, a na
zemljištu krvi posvećenom. Ministar odlazi u društvu predsjednika Turkovića
praćen burnim »Živio« povicima.


Predsjednik određuje odmor od 10 časaka za dogovor glede izbora novih
članova u upravni odbor.


Sjednica se nastavlja u 12 sati. — Podpredsjednik Ćirković, obzirom na
to, da su se pojavila razna mišljenja glede izbora nadopunskih članova odbora,
prekida skupštinu i urice njen nastavak za 3 sata poslije podne.


Poslije podne nastavlja se sjednica u 3 s. i 50 m. Dr. Jovanović čita
sporazumno sastavljenu listinu članova nove uprave, koju preporuča da se
prihvati.


Skupština prihvaća jednoglasno pročitanu listinu. Prema tome izabran je
slijedeći upravni odbor:


Predsjednik: Milan Turković (Zagreb). Podpredsjednici: Ing. Miloš Ćirs
ković (Kruševac), Josip Lenarčič (Ljubljana) i ing. Karlo Karop (Sarajevo)
(novi). Tajnici: Ing. Milan Marinović (Zagreb) i ing. Žarko Miletić (Zagreb)
(novi). Blagajnik: Ing. Ivan Čeović (Zagreb). Odbornici: Prof. dr. Aleksandar
Ugrenović (Zagreb), Vilim Dojković (Novi Marof) (novi), ing. Miloš Nešković
(Bajina Bašta), ing. Dragoljub Petrovič (Đevđelija) (novi), ing. Miodrag Stas
menković (Beograd), ing. Ilija Slijepčević (Deliblat), ing. Petar Manojlović
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


(Vinkovci), ing. Risto Stojanović (Zavidovići) (novi), dr. Edo Danda (Sarajevo),
dr. Stjepan Landikušić (Beograd), Milan Knežević (Teslić), Milan Bajić (Sara*
jevo), ing. Ante Ružič (Ljubljana), ing. Anton Šivic (Ljubljana) (novi), Franc
Lang (Brežice), Josip Goederer (Leonovo), ing. Franc Pahernik (Maribor), ing.
Josip Grunwald (Našice) (novi), ing. Petar Rohr (Našice) (novi)> prof. dr.
Đuro Nenadić (Zagreb) (novi), ing. Vilim Čmelik (Apatin) (novi), ing. Cvjetko
Božić (Boh. Bistrica) (novi).


Nakon izbora predlaže ing. Marinović, da u odbor za pregledbu računa
Hrv. Šum. Društva budu izabrana gg. profesori dr. Nenadić i dr. Levaković,
što skupština prihvaća.


Ćirković predlaže, da se u nadz. odbor, koji ostaje stari, na mjesto člana
ing. R. Sarnavkc izabere ing. Babić, što skupština prihvaća.


M. Divja k se zahvaljuje na povjerenju članova, koji su ga prošle godine
birali za tajnika, koju dužnost ne može više da vrši radi premještenja u Beo«
grad. Prema svojim silama radio je na pripremnim radovima oko ujedinjenja
Šumarskih društava te mu je drago, da je to ujedinjenje potpuno uspjelo.
Tajnik ing. Marinovi ć čita razne stigle predloge, koji se otpremaju
nadležnim sekcijama.


Predsjednik određuje prelaz na 4. tačku dnevnog reda. Izvještaj o radu
sekcija. Konstatuje se, da se neke nijesu još konstituisale, što se ima obaviti,
a zatim se ima saslušati izvještaj o njihovu radu. Predsjednik umoljava poje«
dine odsjeke, da obrade dodijeljenje in referate, da se na sutrašnjoj sjednici
uzmogne povesti o njima diskusija.


Nadalje predsjednik predlaže, da se u finansijski odbor, koji će izraditi
odnosno pregledati osnovu budžeta za slijedeću godinu izaberu slijedeći članovi:


Financijalni odbor: Ing. Čeović, Todorović, ing. Marinović, ing. Ober=
eigner, Baić, Javornik.


Skupština prihvaća predloženu listinu.


U odbor za izmjenu, odnosno nadopunu pravila predlaže predsjednik sli*
jedeće članove:


Ing. Marinović, ing. Ružič, dr. Danda, ing. Slijepčević, ing. Petrovič, ing.
Stojanović i dr. Petračić.


Prihvaća se.


Nakon toga zaključuje predsjednik današnju sjednicu u 6 sati i 30 m, a
slijedeću urice za 9. IX. u 11 sati prije podne.


Drugi dan zbora — 9. sept. 1922.


Predsjednik Turkovi ć otvara sjednicu u 11 sati 20 m. prije podne.
Tajnik ing. Marinović čita brzojavni pozdrav kolege Branka Živanovića
iz Dl. Milanovca.
Blagajnik Čeovi ć čita te objašnjava predlog budžeta za konac godine
1922. — Prihvaća se jednoglasno.
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Proračun za vreme od 1. septembra do 31. decembra 1922. god.
Primici:


1. Članarina redovitih članova
2.
Članarina članova pomagača
3. Doprinos
članova podupirajućih
4. Pretplata
za Šumarski List
5. Doprinos
članova utemeljača
6. Za oglase u Š. L.
7. 0.1% od utržka dobivenog na javnim dražbama
8. Doprinos
članova dobrotvora
9. Stanarina za Šumarski Dom od 1. VII. do 31. XII. 1922
10. Doprinos Srpskog Šumarskog Udruženja
11. Prenos
iz meseca augusta 1922.
12.
Razni nepredvidljivi prihodi
Ukupno:
(Devedeset i sedam hiljada četiristotina pedeset


Izdaci:


1. Tiskari Šumarskog Lista
2. Nagrada
tajniku i uredniku Šum. Lista a 1000
3. Nagrada
blagajniku a 500
4. Nagrada
strojopisačici a 1000
5. Nagrada
podvorniku a 100
6. Poštarina
i bilježi
7. Pisaće potrebštine
8. Nabava
stručnih knjiga i časopisa
9. Honorari
suradnicima Šum. Lista
10. 25% (dvadesetpet posto) sakupljačima oglasa
11. Razne potpore
12. Otplata
duga Brodske Imovne Opštine
13. Efektivni troškovi Uredniku Š. L. za putovanje u
14. Porez
15. Nepredvidljivi izdatci
Din 12.821.75
100.—
500 —


7.352.50
3.000.—
24.818.75
5.000.—
6.000.—
7.010,3.000.—
27.751.49
100.—
Din 97.454.49


i četiri dinara i 49/100).


Din 35.000.


4.000.
2.000.4.000.
400.800.—
500.—
500 —
1.300.—


2.700.—


1.000.-


848, Ljubljanu
1.000.
1.500.—
1.000.—


16. Za rezervu 40.906.49
Ukupno: Din 97.454.49
(Devedeset
i sedam hiljada četiristotina pedeset i četiri dinara i 49/100).
U Beogradu, 9. septembra 1922. god.


Zatim blag. Čeovi ć referišc o predlogu budžeta za g. 1923., prema
kojemu prihodi i rashodi dosižu svotu od 202.000 Din. — I ovaj se predlog
budžeta prima jednoglasno.
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
Proračun za godinu 1923. Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.


Primitci :
1. Članarina redovitih članova 1000 a 50 Din 50.000.—
2. Članarina članova pomagača 50 a 25
3. Doprinos članova podupiratelja 50 a 100
4. Doprinos članova utemeljača 20 a 500
5. Pretplata na Šumarski List 200 a 100
6. Za oglase u Šum. Listu 1 a 3750
7. 0.1% od utržka dobivenog na javnim dražbama
8. Potpore od Ministarstva, Imovnih Općina, Gradova,
Poduzeća, privatnika i t. d.
9. Doprinos članova dobrotvora 5 a 3000
10. Stanarina za Šumarski Dom u Zagrebu 14.020*90
11. Razni nepredvidljivi primitci
1.250 —
5.000.—
10.000,20.000.—
45.000 —
20.000.—
20.000.—
15.000.—
14.110.—
1.640.—
Ukupno: Din 202.000 —
(Dvesta dve hiljade dinara).


Izdatci:


1. Tiskanje Šumarskog Lista 12 br.
Din 110.000.—
2. Nagrada tajniku i uredniku Š. L. 1000 Din mjesečno 12.000 —
3. Nagrada blagajniku 500 Din mjesečno
6.000 —
4. Plaća strojopisačici 1000 Din mjesečno
,. 12.000.—
5. Nagrada podvorniku 100 Din mjesečno
,, 1.200 —
6. Poštarina, bilježi i t. d.
„ 2.400.7.
Pisače potrebštine
„ 3.000.—
8. Nabava stručnih knjiga i časopisa
3.000.—
9. Honorari suradnicima Š. L. „ 5.000.—
10, 25% nagrade sakupljačima oglasa za Š. L. 10.000 —
11.
Razne potpore „ 5.000 —
12.
Otplata duga Brodskoj Imovnoj Opštini 1. II. i 1. VIII. 1922 „ 1.696.—
13.
Efektivni troškovi uredniku Šum. Lista za putovanje u Ljub»
ljanu (l 3.600.—
14.
Nabava pisaćeg stroja „ 9.000.—
15.
Nabava pisaćeg stola i namještaja 5.000 —
16.
Podružini u Ljubljani na budžet 1923. god. „ 8.300.—
17.
Porez „ 3.000.—
18.
Razni nepredvidljivi izdatci „ 1.804 —
Ukupno
Din 202.000 —


(Dvestotine dve hiljade dinara.)


Predsjednik Turkovi ć predlaže, da se iduća glavna god. skupština održi
u Ljubljani, što se jednoglasno prihvaća.


Dr. Jovanovi ć kao pročelnik I. sekcije govori o potrebi poboljšanja
materijalnog stanja šum. činovnika, a naročito onih iz južne Srbije. U tu svrhu
potrebno je regulisati pitanje našeg službovanja i u drugim krajevima, jer je
materijalno stanje šumara posvuda dosta teško. Moli skupštinu da delegira
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 60     <-- 60 -->        PDF

698 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


odbor od pet lica, koji će izraditi konkretne predloge za poboljšanje stanja
šum. činov, sa osobitim obzirom na južne krajeve. U taj odbor biraju se:
Krstić, za Južnu oblast; Knežević za Bosnu i Hercegovinu; Koprivnik za
Sloveniju; Slijepčević za Vojvodinu i Grunwald za Hrvatsku i Slavoniju.


Dr. Nenadi ć predlaže, da se donese rezolucija da se mladićima studen»
tima iz Južne Srbije dade stipendija do 2000 Din mjesečno za polazak šumars
skog fakulteta. To obrazlaže time, što se obzirom na tešku terensku službu
rijetko tko odlučuje na polazak šumarskih nauka iz tih krajeva.


Otpućuje se odboru.
Na mjesto ing. Slijepčevića, koji moli da ga se ne delegira u odbor
za pobolj. mat. stanja, jer su prilike u Vojvodini i Hrvatskoj iste, te pošto
želi učestvovati u skupštinskom radu, bira se ing. Bogičević . — Prelazi se
na narednu tačku dnevnog reda Izmjena pravila.
Izvjestitelj odbora ing. Marinović izvješćuje, da je nužno pravila ispraviti,
jer su se uvukle neke pogreške. No pošto je promjena pravila teška, predlaže
da se taj posao ne shvati kao »izmjena« pravila, nego kao njihova nadopuna
dotično ispravak prema orig. zapisniku kostit. skupštine u Zagrebu. Prelazi
na pojedine članove pravila:
Čla n 5. Odbor za promjenu pravila predlaže, da se u članu 5. iza
točke a) umetne točka b) s ovim tekstom: »Članovi pomagači mogu biti sva
ona lica, koja upravni odbor kao takove primi. Sve osoblje u šumarskim
zvanjima, koje po točki a) ne može biti redovnim članom, plaća polovicu, a svi
ostali, primljeni za članove pomagače, plaćaju dvostruki godišnji prinos re*
dovnih članova.« — (Točke b—d postaju c—e).
Predlog se prima jednoglasno.
Čla n 14. nije unesen u pravila prema zaključku konstit. skupštine. Čita
taj član prema stenografskom zapisniku kako je prihvaćen na konstit. skupštini
u Zagrebu. Ondje glasi ovako: »Glavni kontrolni i konstitutivni organ jeste
glavna godišnja skupština, sastavljena od svih članova društva s pravom glasa,
koji dodju lično na skupštinu te izaslanika članova, koji ne dođu lično na
skupštinu. Ovo zastupanje organizirat će podružnica tako, da jedan zastupnik
zastupa najviše deset članova, koji nisu lično došli. Zadatak je glavne godišnje
skupštine, da dade sud o radu glavnoga odbora, da odobrava proračun, da bira
predsjednika, tri podpresjednika, tajnika, blagajnika i pet članova glavnoga
odbora, te da prima odbornike, koje su izabrale podružnice u glavni odbor po
članu 15. i da u općim potezima utvrđuje program za rad glavnoga odbora
u narednoj godini, nadalje da donosi zaključke u svim pitanjima opće važnosti,
naročito, ako to zahtjeva koja podružina.«
Glavni odbor podnosi redovnoj glavnoj skupštini:
a) izvješće o ukupnom godišnjem djelovanju,
b) račun o prihodu i cijelom stanju društvene imovine, poimence o šu*
marskom domu i ostalom društvenom inventaru i zakladama, kojima društvo
upravlja,
c) eventualne predloge sastavljene na procvat društva i unapredjenje
šumarstva.« —
Jednoglasno se zaključuje, da se taj član rediguje prema stenografskom
zapisniku, koji je mjerodavan.
Čla n 15. Kod toga člana predlaže umetak slova »i« u 3. stupcu iza riječi
»uprava«, tako da sada glasi: »... glavna uprava, i posebnim ugovorom...«
Prihvaća se jednoglasno.
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Čla n 30. U tom članu je bio prema originalnom stenografskom zapisniku
predložen ovaj tekst: »Podružine udruženja obrazovaće se pored mjesta gdje
su do sada udruženja postojala, još po potrebi u mjestima, u kojima ima naj*
manje 40 redovnih članova.


U slučaju, da broj postojeće podružine spadne ispod 40 redovnih članova,
njen se rad privremeno obustavlja, a članovi prilaze drugoj podružnic:, koja
im u saobraćajnom pogledu stoji najbliže.


Imovinu i arhivu udruženja, kojim se služi podružnica, predaje ona na
čuvanje glavnoj upravi udruženja ili upravi podružnice, kojoj prilazi, dok se
stvori mogućnost za ponovan rad.«


Ministarstvo Šuma i Rudnika odobravajući pravila izmjenilo je taj član
ovako: »Podružnice udruženja mogu se obrazovati na teritoriju svake šumarske
direkcije, ako to većina članova dotične teritorije izjavi.


Više direkcija ne mogu obrazovati jednu podružnicu.


Ako´ podružnica prestaje funkcionisati, onda se imovina i arhiva njena
predaje na čuvanje glavnoj upravi udruženja, dok se ne stvori mogućnost za
ponovan rad.«


Odbor za promjenu pravila dobio je predlog ing. Ružica, koji je išao za tim,
da kompromisnom stilizacijom toga članka izmiri dva skrajnja stanovišta, koja
su u tom pitanju zauzeta. Jedno stanovište je bilo da se član 30. uzme prema
stenografskom zapisniku t. j . da se više podružnica može po volji spajati u
jednu, a drugo je stanovište Ministarstva, koje to spajanje onemogućuje. Nakon
odulje rasprave odbor je prihvatio ovu kompromisnu stilizaciju, koja težište
pitanja i konačnu odluku za stapljanje više podružnica u jednu prenosi na
glavnu skupštinu udruženja. Ovo je bilo to potrebnije, što su mnogi članovi
u izmeni Ministarstva vidjeli nepotrebno uvlačenje politike u udruženje. Predlog
odbora glasi:


»Podružnice udruženja mogu se obrazovati na terit. svake direkcije, ako
to većina članova dat. teritorije izjavi.
Članovi udruženja iz više direkcija mogu obrazovati i jednu podružnicu
ako na to pristane natpolovična većina glavne skupštine.


3. pasus ostaje po izmeni Ministarstva.«
Dr. Gj. Jovanović tvrdi da je taj predlog izmjena, a ne na dos
pun a pravila, na što nijesmo ovlašteni. — Postavljanje više podružnica iz
više direkcija znači jedno novo društvo, na što se ne može pristati pa predlaže,
da se odborov predlog ne primi.
Ing. Ružić polemizira sa Jovanovićevim navodima, naročito drži isključe^
nim, da bi to značilo obrazovanje novoga društva.
Ing. Petrovi č pita, tko je ovlastio Ministra, da jednostavno mijenja
pravila? Ako se Ministarstvo nije saglasilo sa kojom odredbom pravila, moglo
ih je povratiti, dok nikako nije bilo vlasno da ih samovoljno bez našeg pris
stanka mijenja.
Ing. P. Manojlović pita, što je sa sekcijama rada te drži, da je uz
njih suvišno spajanje više podružnica u jednu, čemu se protivi.
Ing. Dudukovi ć pledira za predlog dra. Jovanovića.
Dr. Jovanovi ć odgovarajući ing. Ružicu spominje, da je dijeljenje na


sekcije rada tako intenzivno, da nije potrebno udruživanje podružnica sa ...
dručja više direkcija u jednu novu. Za Petrovićevu primjetbu kaže, da je
neumjesna, jer je Ministar vlastan da čini stanovite izmjene u pravilima. Če«
binac upada.
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 62     <-- 62 -->        PDF

700 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Ing. Ćirković govoareći o podružnicama navada, da su upravo ove zadale


toliko muke kod sastava pravila.


Potpuno je izlišno mijenjati pravila od ovoga smisla, koji je samim praviš


lima izražen. Resorni Ministar svakako ima pravo da vrši neke izmjene u pred*


leženim pravilima. — Predlaže da se pitanje podružnica skine sa dnevnog reda


i da član 30. ostane nepromjenjen.


Čebinac lično napada dra. Jovanovića, te mu predsjednik oduzima riječ.


Ing. Petrovi č naglašujc suvereno pravo skupštine, da odbaci pravila


izmijenjena jednostrano po Ministru.


Ing. M ari novi ć razlaže, da su sekcije rada konsultativni organi


za stručna pitanja, dok podružnice organizuju administrativn i rad, te


se ta dva pojma, kako opaža zamjenjuju. Moli da se to pitanje ne riješava na


prečac.


Ćirkovi ć objašnjuje, da sam naš rad ide protiv pravila, te moli da mi
sami ne kršimo pravila. Predlaže da član 30. ostane onakav, kakav je u pra*
vilima.


Dr. P e t rači ć konstatuje, da je na dnevnom redu izmjena pravila pa
se o tome može raspravljati. Konkretna pravila nijesu ona, koja smo mi prihvas
tili, nego neka nova.


Predsjednik T u r k o v i ć obzirom na poodmaklo vrijeme prekida skup*
stinu u 12 sati 30 m., te zakazuje njen nastavak u 4 sata poslije podne.


Sjednica se nastavlja u 4 sata 30 m.


Tajnik ing. Marinović čita pozdravne brzojave stigle od članova udruženja
i to od narod. posl. Josipa Drofenika te okr. šum. Nenada Nikolića, Milova»
novića i Drajića.


Ing. Ruži ć izjavljuje, da povlaci svoj predlog o promeni člana 30. pra«
vila. Konsolidacija našeg udruženja nije još toliko napredovala da bi se o tom
pitanju moglo raspravljati onako, kako je zamišljeno, pa pošto se s nekoje
strane shvaća njegov predlog kao izraz nekih separatističnih tendenca, moli
skupštinu da se o tom predmetu više ne raspravlja.


Skupština prima ovu izjavu na znanje pa prema tome ostaje član 30.
nepromjenjen.


Izvjestitelj odbora ing. Marinović čita:


Na 10. strani pravila imalo bi se iza IV. odsjeka umetnuti naslov »Glavna
skupština«. — Prima se.
Član 33. Da se dovede ovaj član u svezu s članom 14. imala bi se druga
alineja toga člana promeniti te bi glasila:
»Zaključci skupštine su valjani, ako na njoj učestvuje barem polovica čla*
nova bilo lično bilo preko delegata.« — Prima se.
Time je svršen izvještaj o promjeni pravila te se ovlašćuje odbor da
poduzme daljne korake za provedbu prihvaćenih ispravaka u pravilima.


(Svršit će se).
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 701


Rezolucije,


donesene na glavnoj skupštini J. S. U. u Beogradu.


I. REZOLUCIJA:
J. Š. U. raspravljajući na svojoj prvoj godišnjoj glavnoj skupštini u
Beogradu o načinu eksploatacije u državnim šumama, donijelo je
ovu rezoluciju:
»Način eksploatacije drž. šuma stoji u tijesnoj vezi s financijalnim, opće
gospodarskim i privrednim prilikama. Eksploatacija naših drž. šuma obavlja se
danas na način, koji nije opravdan ni s gledišta racionalnog šumskog gospo»
darenja, ni s gledišta drž. fiskusa.


U želji da bi se postiglo svuda naglašivano načelo povećanj a pro *
d u k c i j e , a s time i povećanje drž. prihoda, J. Š. U. se je složilo u ovim
načelima, koja bi imala da vode eksploataciju naših drž. šuma.


I. Eksploatacija šuma pomoću dugotrajnih ugovora, po kojima
se u prijedjelima, udaljenim od općih komunikacionih sredstava daju konce*
sionarima uz nisku cijenu velike količine drveta uz uvjet, da izdane im šumske
objekte provide mrežom komunikacija, držimo štetnom tako s gledišta drž.
fiskusa i racionalnog uzgoja šuma, kao i intenzivnosti gospodarenja sa šumama.
Princip nacionalne ekonomije, da kontrahent ne smije crpsti glavnu dobit
iz tuđeg vlasništva, već to treba da crpi vlasnik sam, mora se poštivati i kod
šumskog gospodarenja.


Stojeći načelno protiv dugotrajnih ugovora pomoću koncesija, koji su
ostatak kolonijalnog izrabljivanja šuma po´ prijašnjoj tuđinskoj vladavini i kod
kojih se otvara široko polje partizanstvu i sumnjičenju, a napušteni su po svim
naprednim državama u vrijeme, kada one nisu bile u povoljnijem općem stanju
nego li je sada naša država — zaključuje J. Š. U., da će uložiti sva zakonom
dozvoljena sretstva protiv sklapanja novih ovakovih ugovora, te moli gospodina
Ministra šuma i rudnika, da u slučaju, kada bilo s kojeg razloga dođe ipak
u pitanje sklapanje kojeg ovakovog ugovora, da se pozove na izjavu i sasluša
nepristrano mnijenje i Jug. Šum. Udruženja. Što se tiče starih ugovora, da se
prepusti nezavisnoj komisiji najboljih stručnjaka prosuđivanje, ne
bi li se našlo načina za njihovo postepeno dokidanje i uvađanje racionalnijeg
načina gospodarenja.


II. Postepeno s dokidanjem starih ugovora treba pristupiti i to sukcesivno
onom načinu eksploatacije šuma, koji je uobičajen u svim naprednim državama,
a poznat je pod imenom vlastite režije.
Jedan od glavnih razloga, da taj viši stupanj šumskog gospodarenja nije
kod nas zaveden, ima se tražiti u tome, što šume nisu otvorene pomoću š u m 5
skih prometila.


Jug. Šum. Udruženje stoji na stanovištu, da šumovlasnik (dakle u ovom
slučaju država) ima da sam izgradi mrežu šumskih prometila te
ih dovede u svezu s općim komunikacijama. Da se to čim prije
provede, predlažemo:


1. da se kod svih šumskih direkcija odmah pristupi sastavu investi ;
cionog i amortizacionog plana za sva prometila, što se imadu izgra;
diti za narednih 10 (deset) godina;


ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 64     <-- 64 -->        PDF

702
Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


2. da se po Direkcijama osnuju investicioni fondovi za čije bi
se rukovanje imao izradit naročiti statut. Sredstva za taj fond mogla bi se
namaknuti:
a) upotrebom vanrednih šum. prihoda,
b) dizanjem amortizacionih zajmova,
c) upotrebom čistih prihoda pojedinih direkcija u stanovitim budžetskim


godinama,
d) stavljanjem stanovite svote u redoviti budžet i
e) priključivanjem stanovitog procenta čistog prihoda obrtnoga
fonda , osnovanoga za vlastitu režiju


3. Pošto momentano nisu kod svih Direkcija popunjena mjesta gradjevnih
referenata, i nema izvježbanog građevnog osoblja u dovoljnoj količini, pred*
lažemo:
a) da se ta mjesta popune čim prije putem konkurza,
b) da se po nekoliko mlađih stručnjaka šalje na stanovito vrijeme pris
vatnim građevnim preduzećima u praksu.


III. Izgradnjom prometila moći će se postepeno proširivati rad u vlastitoj
režiji; sada ga pak treba omogućivati i pospješavati na svim
mjestima, gđe ga prilike dozvoljavaju.
Zato treba ukloniti sve zapreke, koje taj rad za sada onemogućuju,
a to su:


1. ukočena birokratska uprava, mjesto koje treba zavesti u admis
nistraciju veću gipkost i brže poslovanje,
2. uzak djelokru g Direkcija i Šumarija, koji će se popraviti administras
tivnom dekoncentracijom i davanjem prilike šumarijama, da budu s am o s
stalne financijske jedinice s Vlastitim budžetom i pris
mjernim djelokrugom,
3. smanjivanjem površina prevelikih šumskih uprava dotično
pridjeljivanjem dovoljnog broja pomoćnog osoblja,
4. uklanjanjem okolnosti, koje sada tjeraju mlađe ljude iz državne šus
marske
službe, a te su u glavnom materijalnoga karaktera. Za to treba:
a) urediti beriva osoblja, naročito deputate i paušale,
b) uvesti renumeraciju za vlastitu režiju svima, koji oko nje rade,


5. uklanjanjem nedostataka u izobrazbi tehničkog i šum. pomoćnog
.osoblja, tako:
a) da se u predjelima s karakterističnim vrstama drveta osnivaju uzorne
šumarije, kojima bi se privremeno dodjeljivalo tako akademsko kao i ostalo
šumarsko osoblje, gdje bi se držali tečajevi, skupštine, ekskurzije itd. što bi se
sve moralo materijalno poduprijeti i omogućiti.


Ovo postepeno uvađanje vlastite režije imalo bi se za prvi
početak ograničiti samo na proizvodnju drvnih sortimenata, potrebnih šum.
industrijama, dočim bi se podizanje industrijalnih preduzeća, proizvodnja polus
fabrikata kao i njihovo unovčivanje na svjetskom tržištu imalo prepustiti ostas
lim granama šumarstva, dakle šumskoj trgovini i industriji koje će, oslobođene
velikog posla oko eksploatacije šuma moći svu brigu koncentrisati oko svog
pravog poziva.


IV. Da nebi eksploatacija šuma nadmašila pošumljivanje te se održi
između jedne i druge potrebni ekvivalenat, koji bi mogao biti ugrožen, ako


ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


bude ovisan samo o redovnom budžetu, predlažemo osnutak kulturno g
fonda , u koji bi pored drugih svota ulazile i one kazne, koje se ubiru za
učinjene šumske štete.


II. REZOLUCIJA.
glede osnutka Privrednog savjeta.


J. Š. U. uvidjajući svu važnost odredbe ustava Kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca, po kojemu se ima za donošenje novih privrednih zakona osnovati
Privredni savjet, sa žalošću konstatuje, da se ovakovom osnivanju nije još
uvijek pristupilo.
Konsolidacija prilika nastalih ratom i poratnim nevoljama moći će se tek
onda provesti, ako se čim prije donesu valjani zakoni koji će, uzimajući u obzir
najraznoličnije prilike pojedinih krajeva naše domovine, izgladiti sve posto«
jeće opreke i napetosti.


Ovakove zakone mogu izraditi samo stručnjaci, koji stoje visoko iznad
svih političkih trzavica i sićušnih partijskih obzira.


J. Š. U. se zato priključuje zahtjevu privrednih institucija, koja su se
jednoglasno izjavile za osnutak privrednog savjeta, te se umoljava Narodna
Skupština, da se tom osnutku čim prije pristupi.
III. REZOLUCIJA
o unapređenju šum. struke.
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje po dosadašnjoj praksi i radu poje=
dinih šumarskih nadleštava dolazi do uvjerenja, da se, kako na administrativnom
tako isto i na šumsko privrednom polju ne radi onako, kako bi to trebalo
i moglo da bude.


Razlozi su u tome, što je nedovoljno sprovedena organizacija samoga
Ministarstva Šuma i Rudnika, što je zavladala nesigurnost autoriteta pojedinih
šefova i područnog osoblja, što se postavljaju za stanovite poslove nedovoljno
spremni činovnici, a kao najveći razlog je oskudica u principima, na kojima
treba da bude zasnovana sama šumska privreda i uprava kao i šumarska
politika.


Zato Jug. Šum. Udr. smatra potrebnim ovdje naglasiti, da bi trebalo b e z =
odvlačno izraditi principe šumske politike i administra»
oij e jednim pravilnikom) , koji će regulisati njihovu jednoobraznost.
Nadalje, da se u Glavnoj Šumarskoj Direkciji obrazuje od šefova i referenata
zakonom obezbeđeni Savje t odnosno odbor, kroz koji će morati proći sva
važnija pitanja uprave šumske privrede i politike a naročito osetljiva pitanja
personalne prirode, kako bi se na taj način zaštitilo područno osoblje od
eventualnih nepravdi.


IV. REZOLUCIJA
o činovničkom pitanju.
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje nalazi, da je jedan od bitnih uzroka
nedostataka današnje državne Uprave, što činovništvo nije dovoljno materijalno
obezbeđeno i što još ni do danas njegov socijalni položaj nije zakonom određen
i osiguran.
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 66     <-- 66 -->        PDF

704 Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


S toga predlaže Jug. Šum. Udr. Gospodinu Ministru Šuma i Rudnika, da


najenergičnije nastoji na tome, .da se što pre donese toliko željeni zako n o


državnim činovnicima.


U struci državnih šumarskih službenika u našoj zemlji treba istaći kao


najhitnija otvorena pitanja:


1. Pitanje o pristojnoj plati.
2. Pitanje o deputatima.
3. Pitanje o putnim paušalima.
4. Pitanje o stanovima.
1. Današnje prinadležnosti šumarskih službenika stoji ispod najpotrebnijeg
minimuma potrebnog za opstanak, a kamo li za vođenje života onakvog, kako
to društvo od njega zahteva.
2. U pogledu deputata ima u zemlji toliko raznolikih uredaba tako, da u
nekojim krajevima još ni do danas osoblje nema deputata, te zbog toga princip
pravednosti zahteva, da se deputatne prinadležnosti prema prilikama pravedno
urede.
3. S obzirom na putne troškove, Jug. Šum. Udr. predlaže, da se paušali
određuju prema lokalnim prilikama dotičnog nadleštva, a u onoj visini, koja
stvarno odgovara faktičnim izdacima službenika koji putuje.
Gdje nedostaje dovoljno željezničkih veza, dade se ovo pitanje najlakše
rešiti tim načinom, što će se Upravama dodeliti potrebna sprega ili jahaći konji.


4. Prema današnjim prilikama, gdje ni u varošima ni u selima nema mo»
gućnosti za smještaj činovnika, je pitanje o stanovima bitno pitanje provođenja
držav, šumarske organizacije.
Zbog toga je Jug. Šum. Udr. tvrdo uvereno, da se šumarska organizacija
ne će moći uspešno sprovesti, ako država ne podigne kuće za stanovanje služs
benika sviju kategorija na svim mestima, gdje to interesi službe zahtevaju.


Pošto su prilike službovanja u našim jugoistočnim krajevima, u Staroj
Srbiji i Crnoj Gori najteže, Jug. Šum. Udr. traži, da se što pre izradi jedan
plan, po kome će se sistematski sanirati nesnosljivo sadanje stanje državnih
šumarskih činovnika i podčinovnika u tim krajevima.


Kao prve najhitnije mere, koje treba preduzeti, smatra Jug. Šum. Udr.
sledeče:


1. Povišenje specijalnog dodatka na južne krajeve od 25% na 50% zbog
vanredno skupih životnih prilika i oskudice u stanovima, hrani i saobraćajnim
sredstvima.
2. Da treba odmah i prvenstveno u tim krajevima pristupiti građenju
potrebnih državnih kuća za stanovanje i kancelarije.
3. Da se paušali za putovanje što pre regulišu u onoj visini, kako bi
odgovarali faktičnim troškovima, koji će biti sigurno skuplji i veći za 50%
nego u drugim krajevima.
4. S obzirom na oskudice u saobraćajnim sredstvima staviti bezuslovno
hitno na raspoloženje svakoj šumskoj upravi po jednog jahaćeg konja za
obavljanje vanjske službe.
5. Pošto je lična bezbednost svakog šumar, službenika kod obavljanja
terenske službe u tim krajevima stalno ugrožena, treba zakonom osiguratiobezbediti ga u slučaju nesreće, kako njega tako i njegovu porodicu.
6. Deputate u zemljištu treba s obzirom na tamošnje prilike, gdje u blizini
šumskih uprava nema dovoljnog pogodnog državnog zemljišta, dati u obliku
odgovarajuće novčane vrednosti.


ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 705


7. Deputat u drvima treba dostaviti činovnicima u stan, pošto troškovi
prevoza iz redovno udaljenih šuma inače apsorbiraju pogodnost, koja se hoće
time pružit; činovniku.
8. Da se čuvarsko tehničko pomoćno osoblje u svemu izjednači sa njihovim
kolegama u ostalim krajevima naše države.
J. S. U. skreće pažnju Gospodinu Ministru nato da će se izvršenjem
gornjh zahtjeva postići neocjenjive materijalne i moralne koristi po državu
i opštu narodnu privredu, dočim u protivnom slučaju, ako se ova bitna pitanja
po šumarstvo naše države odmah povoljno ne rese, današnje teško i neuređeno
stanje neće tako lako doći do ozdravljenja.
V. REZOLUCIJA
u pitanju željezničkog saobraćaja.
1. Za provedbu građevnog programa željezničke mreže u kraljevini SHS
smatra J. Š. U. potrebnim, da preporuči Narodnoj skupštini, da ista usvoji
program Udruženja Jugoslav. Inžinjera i Arhitekta, izražen u Odluci konte»
rencijc delegata svih sekcij toga Udruženja od 5.—8. augusta 1922.
2. Za poboljšanje prometa na sadašnjim željeznicama neka se Ministarstvo
saobraćaja pobrine:
a) da se ukloni sadašnji nedostatak na prikladnim vagonima za preva*
žanje tramova u eksportu za Italiju i to tipa 1 K pO´ 10 m duljine.
b) da u vlastitom interesu čim prije nadomjesti sadanje talijanske vagone
s vlastitima, jer je upotreba oko 90 % talijanskih vagona za eksport u Italiju
preveć skupa za želj. promet. Taj promet iscrpljuje skoro svu tovarninu i želj.
uprava obavlja sav taj promet tako reći bez svakog dohotka.


c) Da Ministarstvo nastoji orno toga, kako se nebi neprestano ponavljalo
zatvaranje glavne pruge od Zidanog Mosta do Beograda uslijed prenatrpanja
pruge s natovarenim vagonima. U tu svrhu nek željeznička uprava zahtjeva
od svojih službenika potpuno izrabljenje radne sposobnosti preko dosadanjcg
preveć kratkog radnog vremena, naravno uz primjerno povišenje dnevne za«
službe. Nadalje neka željeznička uprava, prilagođujući se sadašnjoj skupoći,
zapreci, da najbolje stručne sile ostavljaju željezničku službu.


cl) Neka se poduzmu potrebne mjere za rasterećenje spomenute glavne
pruge na taj način, da se jedan dio tereta prenese na Dravsku željeznicu, a
drugi dio pretovari u Sisku na Savu.


e) Ako se iz financijskih obzira ne može na glavnoj pruzi napraviti još
jedan kolosjek, neka se čim prije umanji udaljenost željezničkih stanica osnis
vanj em novih stanica.


f) Ministarstvo saobraćaja neka stupi u dogovor s Ministarstvom vanjskih
posala radi sporazuma s Mađarskom, da se omogući uporaba Dravske željez«
niče, u koliko ta željeznica teče po teritoriju Mađarske države.


3. Umoljava se Ministarstvo saobraćaja da u ankete, koje se sazivlju
radi željezničkog pitanja, pozove delegate Jugoslovenskog Šumarskog Udru»
ženja, da ti delegati uzmognu ondje zastupati interese šumarstva. Naročito,
da se ti delegati pozovu na rasprave kod utvrđivanja tarifalnih pristojbi.
Molb a i poziv ! Za uspješan rad u VI. sekciji neophodno je potrebno
sabiranje podataka, što se tiču željezničkog prometa. Stoga se pozivaju svi
članovi udruženja da sabiru sve podatke što se odnose na taj promet te ih
šalju predstojništvu sekcije. Naročito, da se pošalju podaci o raznim ncdo=
stacima kod sastavka željezničkih tarifa.


5