DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 689


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Izvadak iz zapisnika


VII. sjednice J. Š. U. održane u Beogradu dne 7. septembra 1922.
Prisutni svi odbornici osim ing. Pahornika i Rihteršića.


Predsjednik Turković otvara sjednicu u 9 sati prije podne.


Čita se i ovjerovljuje zapisnik VI. sjednice.


Tajnik ing. Marinovi ć razlaže, da bi po pravilima trebalo tiskati iz*
vješće o radu glavnog odbora šest tjedana prije skupštine. Pošto ove godine
nismo imali budžeta, a nije još ni zaključena godina, to izvješće ne bi moglo
biti potpuno. Da članovi ipak budu obaviješteni o radu, tiskan je u Šum. listu
Izvještaj o radu glavnog odbora, pa moli, da se gl. uprava solidarise s tim
izvješćem.


Uzima se na znanje i glavna uprava se solidarise s izvješćem, koje se
ima pročitati na skupštini.


Prijavljuje se osnutak Podružine makedonske u Skoplju.


Zatim se određuje broj delegata u glavnu upravu. Pošto imamo samo dvije
podružine, odlučeno je birati u glavnu upravu broj delegata prema broju čla»
nova dot. teritorija (dot. prema broju članova bivših društava). Tako bi došlo
u Sloveniji 7 delegata na 286 članova, u Hrv. i Slav. na 456 čl. 10 delegata, u
Srbiji na 126 članova 4 i Makedonija na 15 članova 2, u Bosni na 105 članova
4 delegata.


Ing. Marinovi ć ističe vijest, koja se uzima s veseljem na znanje, da
je šum. organizacija za Bosnu i Herceg, donijela odluku, po kojoj mogu nje»
zini članovi stupiti u udruženje. S time je riješen i ovaj neugodni incidens,
koji je godinu dana ležao kao težak teret na srcu svih članova udruženja.


Tajnik Marinović predlaže, da se u točci za izmjenu pravila na skup»
stini izabere odbor od nekoliko lica, koji će stvar pretresti i iznijeti pred
plenum.


Bira se odbor kao i tajnici za vođenje te članovi za ovjerovljenje skup»
štinskog zapisnika.
Raspravlja se o promjeni pravila. Zaključuje se stati na stanovište, da u
pravila ima doći tekst prema orig. stenografskom zapisniku.


Podnaša se 13 predloga sekcije Ljubljana, podnesek prof. Ugrenovića (o
požarevima u šumama), prof. Nenadića (O tisku knjige Računanje vrijednosti
šuma), Jov. Jekića (O zaštiti interesa šumarstva), Save Vučetića (O činov»
ničkom pitanju). Sve se to otpućuje sekcijama dot. novom odboru.


Primaju se za nove redovne članove:


1. Ing. Josip Pogačnik, šum. nadsav. Sarajevo.
2. Emil Rivosechi, šumarnik Glina.
3. Ing. Emil Kariolić, aps. šumarstva Sušak.
4. Ing. Radovan Marković, šum. inž. asist. Bos. Dubica.
5. Karlo Šerbašić, dir. firme Una, Bos. Dubica.
6. Dragutin Mohr, šum. inšp. Belje.
7. Vilim Haring, šumarnik Belje.
8. Koloman Schaller, šumarnik Tikveš.
4