DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 46     <-- 46 -->        PDF

600 Pravoužitničtvo krajiških imovnih općina.


....... . ....... .. ....... . . . 5.00 »
........ .. ............ .. . . 0.80 »
...... . . . 15.10 ....


............. (a ....... .. .. .. .... .....) .. je .. .........
y ... ...... ...... ...... ........ .... .. 5,000-000 ....
AKO .. ce .. .... ............ y .... .. 20 ...... .. .........
. ............. 1-2% . ... .. ce y .... ...... ...........
... 400-000 ....... ......., .... .. ...... .... ....... ..........
... .. 1.50 .... — ..... .... ........ ............ ......
.. no ...... 16.60 .... — ... ce ... ... .. .. ...... ..............
....... ....... 1S—20 ...., .... .. ..... .....
............ .... .... 34.«0—36.6Q ...., ..... ..... ......
.... ............. ..... 40—45 ....


....... .. ... ....... ......... ....... ......... .
......... ...... o ........... ........., a .. ... .... ....
...... .. ........ ... ..... y ...... ..... ....


Pravoužitničtvo krajiških imovnih općina.


i.
Pravoužitnici krajiških imovnih općina jesu od žitelja samo i isključivo
svi zakoniti potomci takovih obitelji, koje su ispunjavale krajiške dužnosti
i obveze.
Pravoužitničko pravo žitelja krajiških imovnih općina jest osobno pravo,
ali je, hoće li ga se izvršavati, vezano na posjed: a) kuće i gospodarskih
zgrada, b) oranica i livada i c) domaćeg blaga.
Da su od ž´telja pravoužitnici kriijiških imovnih općina samo i izključivo
potomci obitelji, koje su izpunjavale krajiške dužnosti i obveze, slijedi nedvos
umno iz ustanova § 1. naputka A. zakona od 11. VII. 1881., prema kojima
su po zakonu od 8. lipnja 1871. o otkupu šumskih služnosti pravoužitnici izlu*
čenih šuma i šumskih tla, d) krajiške obitelji, koje pravu krajišku zadrugu
doduše sačinjavale nisu, — nu koje su ipak krajiške dužnosti i obveze u pogledu
davanja vojnika u svoje vrijeme ispunjavale.


Kad bi ma koji drugi žitelji mogli biti pravoužitnici, morali hi sva*
kako u toj odlučnoj ustanovi biti navedeni. Okolnost da su u toj zakonskoj
ustanovi navedene samo obitelji, koje su ispunjavale krajiške dužnosti, jasno
dokazuje, da samo i isključivo potomci takovih obitelji mogu biti pravoužit»
nici krajiških imovnih općina.


Ne mijenja na stvari ništa, što kod obitelji, navedenih pod točkom d)
nije izrijekom navedeno, da su rečene dužnosti i obveze ispunjavale, — jer
je opće poznato, da su sve krajiške zadruge te dužnosti i obveze ispunja«
vati morale i ispunjavale.


Još jasnije slijedi gornji zaključak iz ustanova § 70. pravilnika za šumsku
službu u c. kr. vojnoj krajini iz godine 1860., jer prema potonjem imadu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Pravoužitničtvo krajiških imovnih općina. 601:


na . . . šumske užitke pravo sam o pravi krajišnici ... pa valja obzirom na
dotične besplatne užitke, vazda na to gledati, da . . . »drvarcnje* šumska
paša i žirenje ne budu protegnuti i na individue, koji ne spadaju strogom
obligatnom krajiškom staležu, ili na ine izvan zadružne veze živuće, ili
vojnike neuzdržavajuće stanovnike krajine.«


Da su svi takovi žitelji pravoužitnici, slijedi iz istih tih zakonskih propisa.
Jer da nisu svi ti žitelji pravoužitnici,. bile bi u tim propisima navedene
ili bar najavljene takove iznimke. A to nije učinjeno ni tu ni u ikom drugom
zakonskom propisu.


Da su danas zakoniti potomci tamo navedenih obitelji pravoužitnici,
prirodno je, jer krajiške su obitelji prestankom vojne krajine prestale biti
krajiškim obiteljima. Pa kad se navedeno pravo ne bi protezalo na njihove
potomke, onda uopće ne bi b lo žitelja pravoužitnika.


Da je piavoužitničko pravo žitelja krajiških imovnih općina osobno
p^ravo, proizlazi i opet iz gore navedenih zakonskih propisa. U § 1. nabrojeni
su pravoužitnici, a navedene su tamo i one obitelji pod slovom cl), i one pod
slovom e) kao pravoužitnic .


, Kako je baš uz svojstvo, što su krajiške obitelj, zajedničko svojstvo tih
dvoju kategorija krajiških obitelji samo još okolnost, da su krajiške dužnosti
i obveze ispunjavale, (radi kojih su i postale pravoužitn cima) — dakle osobno
svojstvo, očito je, da je to piavoužitničko pravo osobn o pravo .


Proizlazi taj zaključak još jasnije iz ustanove navedenog § 70, prema
kojem šumski užici imadu pripadati samo pravim krajišnikom , dakle
očito osobama, koje daljni tekst te ustanove uz njihova ostala svojstva opisuje,
samo zato, da ne bude o tom dvojbe, koje su to osobe ili pravi krajišnici.


Da je to osobno pravoužitničko pravo vezano na posjed kuće i gospo»
ciarstvenih zgrada, slijedi iz ustanova § 6. navedenog naputka A.


Prema tim ustanovama pripada navedenim krajiškim obiteljima jedino
pravo na drvo za građu odnosno na drvo za palenje opeka i vapna za novu
gradnju i uzdržavanje njihovih kuća i gospodarstvenih zgrada,
nadalje na drvo za ogrijev za domaću, odnosno točnije, — (jer hauslichen _ )
kućnu potrebu.


Iz tih propisa očevidno slijedi, da može biti pravoužitnika, koji imaju
osobno pravo, a da nemaju pravo na drvo.


Slijedi taj zaključak i iz ustanova § 68. gore spomenutog pravilnika iz
god. 1860., prema kojima spada među služnosti, koje terete državne šume
vojne krajine medu ostalima . . . pravo krajiških obitelji na bezplatno do«
bivanje drva za građu i gorivo za kućn u potrebu, kao i iz ustanove § 70.
istog pravilnika, po kojoj valja vazda paziti na točno ustanovljenje kućn e
potreb e kao i na to, da ne budu drvarenje, šumska paša i žirenje prošireni
nad kućnu potrebu.


Da je gore navedeno osobno pravo vezano na posjed oranica i livada,
proizlazi iz slijedećeg: Prema ustanovama § 10. navedenog naputka A. će povje»
renstvo, istodobno sa ustanovljenjem potrepština drva, izviditi i u izkazu . . .
ubilježiti za gospodarstvo cijelog, "U, */« i ´U selišta neophodno potrebiti broj
konja, goveda, ovaca i svinja.


Jedino za obrađivanje gospodarstva neophodno potrebita stoka moći će
se utjerivati na pašu i žirenje u šume imovne općine besplatno, odnosno uz
plaćanje obaljene cijene.
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Literarni pregled.


Iz dosada rečenog slijedi očito, da pravoužitnik, koji se želi služiti blago*
dati paše i žirenja, mora posjedovati gospodarstvo.
Takav pravoužitnik može se pašom i žirenjem služiti samo u toliko, da
na pašu i žirenje utjeruje za to svoje gospodarstvo neophodno potrebiti broj


3/4, 2/4


blaga. Taj broj blaga ovisan je o veličini gospodarstva cijelog, i ´/*
selišta.
Prema § 7. navedenog naputka A. razlikuju se izmjere selišta (cijelo.
"/4, 2/I i 1li) prema površini; oranica i livada.


Prema tomu ne može biti dvojbe, da je osobno pravo pravoužitnika
imovnih općina, ako se želi izvršavati tako, da se ti pravoužitnici služe blago*
dati paše i žirenja, vezano na posjed oranica i livada, i to koli kod
pravoužitnika s naslova slova d), toli i onih s naslova e) § 1. spomenutog
naputka A.


Da u tom slučaju mora dotični pravoužitnik biti posjednik blaga, —
slijedi osim iz gore navedenih ustanova, jasno iz ustanove § 68. spomenutog
pravilnika iz god. 1860., prema kojoj spada u služnosti, kojima su opterećene


državne šume vojne krajine i pravo krajiških obitelji, na besplatnu pašu i
žirenje njihovoga vlastitog a blaga . (Nastavit će se.)
a.


Literarni pregled. ^^^^^^ =


Dr. Max Wolff i dr. Anton Krausse: Die forstlichen
Lépidopter e n. Systematische und biologische Obersicht samtlicher
schadlichen und harmlosen Arten des deutschen Sprachgebietes unter Mitbe»
riicksichtigung wichtiger aufierdeutscher palaarktischer Arten. Zum Gebrauch
fur Zoologen, Forstwirte und Studierende der Forsrwissenschaft, sowie fur
Freunde der Entomologie. Jena, Gustav Fischer 1922 ima 337 strana, a cijena ?


Velikim trudom složili su profesor šumarske akademije u Eberswaldu i
asistent pokusne šumarske postaje ovu knjigu, u kojoj je sabrano sve, što se
zna o leptirima obzirom na šumu.


I. U uvodu str. 1—38 govori se o sistemu, morfologiji, razvoju i fizijolo»
g;ji leptira, navode se autori za znanstvena imena leptira i njihovih namet»
nika, dodav zgodno posve kratke podatke glede autora te se opravdava nova
biološka formula, koju ne treba naučiti na pamet, jer to nema smisla, nego
ima služiti jasnoj, jednostavnoj predodžbi. Ta formula ima 4 broja u 4 kvas
dranta: ———I ..]..._ mjesec{ označeni brojkama tako da n. pr. formula


kukuljica | leptir


6/7 I 8/6
I o/0
znagj, Ja jaja miruju u junu, julu; gusjenica u augustu, septembru;


10.5 I 6/7


kukuljica miruje u oktobru, prezimi i leži do konca maja; leptir leti u junu,
julu. Ako prezimi metne se I! kao u ovoj formuli, ako prezimi više godina
metne se n. pr. 4 A (annus —= godina). Mogu se označiti i trećine mjeseca:
prednja = anterius —. a, srednja = médium — m, zadnja trećina — poste»
rius — p, kao i još neke druge detalje za pojedine slučajeve u koje se ovdje
ne upuštam. Formula je jednostavna, jasna, zgodna.


II. Šumski leptiri. Ima sistematičko biologički pregled svih šumskih leptira,
vrlo iscrpivo po broju vrsti ali samo sa kratkom oznakom na str. 39—89
a dobro je, što taj pregled ima velik broj leptirova, 480 od kojih su neki po