DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 9. Šumarski list. God. 46.
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović, Zagreb.
Agrarna reforma i šuma.


U svoje vrijeme potaknuto je pitanje, da profesorski zbor
gospodarsko*šumarskog fakulteta na sveučilištu Srba, Hrvata .
Slovenaca u Zagrebu iznese svoje mišljenje o pitanju agrarne re*
torme. Povodom toga preložio sam nacrt predstavke u tom pred*
metu.


I. Potreba, da se digne i glas zastupnika nauke
u ovom važnom pitanju, rodila se iz duboke svijesti rečenih na*
stavnika, da su pitanja agrarne i šumarske politike uopće a pi*
tanja agrarne reforme napose od odsudne važnosti po
čitavu našu poljoprivredu i šumsko gospodar*
stvo te narodno blagostanje uopće.
Kad se dakle radi o izrađivanju osnovice, na kojoj po*
čiva sva naša privreda te sva naša ekonomska budućnost ne samo
da je opravdana već je i potrebna saradnja svih onih
faktora , koji su zvani da promiču naše privredne interese,
a medju te faktore valja neosporno ubrojiti i zastupnike nauke.


Potreba ove saradnje ukazuje se to većom, ako se uoči do*
sadanji način postanka i izgrađivanja agrarne
reforme , koji se u velikim istorijskim časovima vršio zapravo
bez ikakove stručne konzultativne saradnje. Privredni savjet
priveden je doduše životu no njegov se rad još nije toliko raz*
mahao, da bi mogao da se detaljno pozabavi pitanjem agrarne
reforme.


Pa i osjećaj odgovornosti naprama potom*
s t v u, koje je možda više interesovano na uspjehu agrarne re*
forme nego sadašnjica, goni nas na to, da zauzmemo gledište
u ovom pitanju te da tako skinemo sa sebe odgovornost za even*
tualne prigovore sa strane budućih naših pokoljenja.


Danas je to lakše ulaziti u stručnu raspravu ovih pitanja,
jer se i načelno gledište nadležnih faktora jas*
nije iskristalizovalo — dapače ponešto u b 1 a *
žil o — očito pod uplivom odlučnih nacionalno*ekonomskihstručnih momenata, koji su tečajem izgrađivanja agrarne re*
forme dozrijevali te izbili na površinu. U tom nas utvrđuje
činjenica, da je tečajem razvitka agrarne reforme, koja je u
prvi čas pala u resor ministarstva za socijalnu skrb, ipak pošlo
za rukom, da se gospodarskim i šumarskim stručnjacima odnosno
ministarstvu za poljoprivredu te ministarstvu šuma i rudnika
osigura odlučna riječ u tom pitanju.


Danas se svakako vide već i praktičniposljecipro*
vođenja agrarne reforme, pa oni mogu da posluže
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 4     <-- 4 -->        PDF

558 Agrarna reforma i šuma.


kao mjerilo u prosuđivanju ispravnih agrarno*političkih te šu*
marsko*političkih mjera i puteva, kojima je dosada udarala
agrarna referma.


Danas su pogledi na agrarnu reformu, koje je zapravo pro*
dukac istorijsko*revolucionarnih vremena mirniji, hladniji i
stvarniji, te se dade potpuno opravdati, ako se gledište zastup*
nika nauke iznosi tek nakon što se stišao val, koji je ustalasao
našu poljoprivredu.


Konačna potreba iznošenja gledišta zastupnika nauke imade
i svoj posve realni povod u tome, što se baš ovaj čas radi o
nacrtu odnosnoga zakona, pa je dakle potrebno pra*
vovremeno iznošenje ovih misli.


II. Prije nego uđemo u kritičku analizu i ocjenu onih agrar*
nepolitičkih i šumarsko*političkih mjera, koje su se skupile pod
imenom agrarne reforme, a odnose se na pitanje šuma, potrebno
je da bacimo kratak pogled na istoriju njenog po*
stanka odnosno na motive, koji su je pokretali.
Agrarna je reforma u nas izraziti produkat revolucionarnog
vremena, te su je kao takovu pokretali brojni motivi , koji
u tako velikim historijskim časovima svagda zajednički djeluju.
U te motive valja ubrojiti ove:


1. Nacionalno politički motiv bio je veoma od*
lučan. Propast austrougarske monarkije, koja je na svim lini*
jama bila ljuta protivnica svih naših nacionalnih težnja i probi*
taka, morala je logično povući za sobom borbu protiv onih feu*
dalaca, koji su bili najjači potpornjevi bivše monarkije.
2. Ekonomski motivi očitovali su se u faktičnom lo*
kalnom nedostatku u ogrijevu, građi, paši i žirovinj zemljorad*
nika i stočara, kao pripadnika onih šumskih općina, što vuku
svoju lozu iz razrešenja feudalnih odnosa i istorijskog akta seg*
regacije. Svoju konkretnu formu dobivali su ti motivi brojnim
zahtjevima za revizijom segregacije odnosno traženjem državne
potpore za pasivne šumske općine.
3. Socijalni motivi rađali su se odatle, što niti bivša
monarkija a niti feudalci nisu imali dovoljno razumijevanja za
socijalne potrebe narodnih masa. Šume državne bile su u pra*
vilu, a one šumskih feudalaca vrlo često- bile su tretirane kao
država u državi, koja nije imala nikakovog razumijevanja niti
osjećaja za narodne potrebe. Posve je razumljivo, da se odatle
rodio trajni borbeni stav naroda prema državi odnosno prema
feudalcu.
Socijalnim motivom valja smatrati i pitanje naših narodnih
dobrovoljaca, kojima su još na frontu učinjena izvjesna obe*
ćanja gredom na pitanje drvarije i paše, pa je to obećanje tre*
balo i izvršiti. Potreba, da se iskupi zadana riječ, pojačala se
još i tim, što je mnogi od tih dobrovoljaca vrativši se u ota*
džbinu našao razoren ili osiromašen svoj dem, pa je tome zlu
trebalo brzo odmoći.


Konačno među socijalne motive valja ubrojiti i jaki val ko*
munizma odnosno boljševizma, koji se u času našeg oslobođenja
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Agrarna reforma i šuma.


počeo da valja s istoka, noseći u sebi klicu razorne ideje o do«
kidanju privatnog vlasništva te nakrećući i šumu na svoje vode.


4. Karakteristično je za genezu agrarne reforme, da opć i
nacionalnome k onom. ski i šumarsko politički
motiv i nisu gotovo nigdje došli do- izražaja. A na njima bi
zapravo trebali da počivaju najjači argumenti za agrarnu re=
formu. Baš ovaj momenat nuka nas i potiče, da, iznoseći svoje
gledište o agrarnoj reformi, naročito kritički osvijetlimo one na=
cionalnosekonomske i šumarsko političke momente, koji govore
za nju odnosno protiv nje.
III. Najvažnije zakonsko i pravno uporište, na
kojem danas stoji pitanje agrarne reforme, jeste 61. 41. ustava,
koji kaže:
»Privatni veliki šumski kompleksi eksproprišu se po zakonu
i prelaze u svojinu države ili samoupravnih tijela. Zakon će od*
rediti, ukoliko veliki šumski kompleksi mogu biti svojina drugih
javnopravnih tijela, koja već postoje ili će se obrazovati.«


Dakle već sam ustav daje rješavanju ovoga pitanja izvjesnu
direktivu, predviđajući mogućnost obrazovanja »drugih javno;
pravnih tijela«. Drugim riječima već sam ustav u isti čas dok
dokida privatni veliki šumski posjed, otvara vrata mogućnosti
formisanja novih tijela odnosno transformaciji današnjih velikih
šumskih posjeda privatnika u šumski posjed »drugih javno prav*
nih tijela«.


Time je dakle već sam ustav preneo težište ovoga pitanja
s tačke »da li državne, općinske i privatne šume« na tačku gle*
dišta »da li samo državne ili državne i nedržavne šume«.


Prema tome odnosna ustanova 61. 41. ustave nije
zapravo imperativ već fakultativ.
Naše je uvjerenje da su zakonodavca kod stvaranja ovih
ustanova vodila tri važna razloga:


1. Mogućnost u dovolj en j a narodnim potrebama.
2. Načelno neodstupanje od principa prava privatne svojine.
3. Potreba očuvanja interesa šumske industrije.
Sam ustav ne sadržava doduše nikakvog obrazloženja ove
ustanove, no moramo pretpostaviti, da je svakoj agrarno=poli*
tičkoj mjeri, tako i ovoj, konačni cilj dizanje intenziteta cjelo*
kupne naše produkcije. Ovaj ćemo cilj i mi držati na umu diljem
čitavog našeg izlaganja.


IV. Dok smo malo prije prikazali one motive, koji su bili
odlučni kod postanja i pokretanja agrarne reforme u istorijsko*
revolucionarno vrijeme, pokušati ćemo sada da te motiv e
podvrgnemo ocjeni, da uzmognemo iz toga konačno
stvoriti zaključak, ukoliko se njima dade opravdati put, kojim
je agrarna reforma udarila.
1. Nacionalnospolitički motiv ne može da ulazi
uopće u raspravu na ovom mjestu, jer on nije stručne naravi pa
mi kao stručnjaci niti možemo da se o njemu izražavamo niti
je naše mišljenje u tome smjeru odlučno. Odlučno je samo u
tom samo gledište narodnog predstavništva i državne vlasti.
i*
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 6     <-- 6 -->        PDF

560 Agrariia reforma i šuma.


Uostalom nas ovdje interesuje na prvome mjestu pitanje ob=
jekta, o kojemu se radi — dakle šuma s ekonomske, socijalne,
nacionalno-ekonomske, šumarsko=političke i finansijske strane,
a tek na drugom mjestu pitanje sopstvenika utoliko, ukoliko je
ono u vezi s nacijonalno^ekonomskom vrijednosti objekta.


2. Ekonomskim motivima valja priznati, da su oni
djelomično i lokalno zaista postojali. Oni su se očitovali kao
kućna i gospodarska potreba pripadnika šumskih općina. Uzroci
tih potreba također su postojali. Bio je to: Manjak na segregi*
ranim površinama, zatim činjenica, da su po kvalitetu i aronda=
eiji najlošije površine dodjeljivane šumskim općinama, da ras«
pored ekonomskog zemljišta, ljudskih naselja i šuma nije bio
uvijek u skladu sa narodnim potrebama, konačno da se ovo zlo
povećalo lošim gospodarenjem samih općina od vremena segre=
gacije ovamo. Dok ovako priznajemo egzistenciju dvih lokalnih
i djelomičnih potreba, te uvidjamo, da je prijeko nužno, da se
te potrebe pokriju i osiguraju, dotle na drugoj strani valja nas
glasiti, da ove potrebe treba redukovati na pravu mjeru, te ih
dovesti u sklad s ciljevima napredne agrarne i šumarske p o
litike.
Tri su kategorije narodnih potreba, koje su
od osobite važnosti: ogrijev, građa i paša


Potrošak o g r i j e v a danas je gotovo četiri puta veći, nego
je to potrebno, a to s razloga, jer su u nas uobičajena otvorena
ognjišta, koja izrabljuju jedva 50% ogrijevne snage drveta, dok
se daljnih 25% gubi uslijed toga, što se gotovo isključivo troši
sirovo drvo.


U građevn e svrhe troši se danas na selu daleko vis?
drvnog materijala" nego što je to od potrebe za gradnju kuća i
gospodarskih zgrada te za podizanje ograda. I taj bi se nedosta*
tak mogao razumno redukovati, kad bi se drvo kao građevni ma=
terijal nadomjestilo ciglom, kamenom, betonom, žicom i t. d.,
čim bi se polučila nesamo velika prištednja na đrvetu već i ve^
like građevne prednosti.


P a š u u onoj formi, kako se ona danas vrši kod nas, te
gotovo uvijek na štetu šume i šumskog gospodarstva a i poljo
privrede, ne ćemo danas više naći u nijednoj kulturnoj državi.
Progres naše poljoprivrede odlučno traži, da se pašnačko gospo*
darenje sustavno preudesi, da se zavede uzgoj krmnog bilja i
stajsko timarenje stoke, te da se take racijonalno izrabi onaj
gnoj, koji se danas neracijonalnim pašarenjem rasipava širom
šume. Tijesno s tim vezano je i pitanje melioracije naših ogroms
nih pašnjačkih površina, koje danas leže zapravo kao neproduktivno
i mrtvo tlo, uslijed česa štetuje poljoprivreda i šumsko
gospodarstvo.


Dakle prije svega redukovanje rečenih narodnih potreba na
pravu i potrebnu mjeru putem valjanih mjera agrarne i šumar=
ske politike, općeg prosvjećivanja i kulturnog podizanja, te va=
ljane i uspješne administracije te nadzora sa strane upravnih
oblasti uz intenzivnu suradnju stručnjaka a tek onda pokrivanje
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Agrarna reforma i šuma. 561


eventualnih nedostataka ekspropriacijom velikog šumskog po«
sjeda.


4. Socijalna nužda kao motiv. Raspored šuma i
potrošišta drveta nije svagdje jednak. U nas imade područja, u
kojima je produkcija drveta jednaka trošnji, ima nadalje po*
dručja s izrazitim manjkom te takovih sa izrazitim suviškom
drveta. U slučajevima jednakosti produkcije i trošnje moći će
lako nadzorna vlast riješiti tu socijalnu brigu oko pokrivanja
potrebe. Naprotiv je za područje manjka i suviška drveta po«
trebna nivelacija odnosno raspodjela drveta, a to može da se
vrši samo razumnom saobraćajnom politikom. Važnost ovoga
momenta iskače još većma, ako uvažimo, da se u nas područja
s manjkom drveta prilično poklapaju s područjima suviška
žitarica i obrnuto, te da će se prema tome jednim potezom sa*
obraćajne politike moći u isti čas da riješe dva važna pitanja:
reparticija žitarica i drveta, dakle osnovnih uslova za život
uopće.
Prema tome se i pitanje socijalne nužde gledom na opskrbu
drvctom može daleko ispravnije riješiti razumnom saobraćaj;
nom politikom i administracijom nego eksproprijacijom.


5. Nacionalno ekonomski, šumarsko «poli*
tički i finansijski motivi.
a) Nacionalno«ekonomska važnost šume kao
gospodarskoga objekta ne izvire toliko iz prirode ili kategorije
njegove vlasnosti već iz njega samoga iz njegovih osebina, ko«
risti i prihoda, što ih ona odbacuje s posredstvom administracije
i ekonomisanja. Dakle bitnost nacijonalno«ekonomske važnosti
nekoga objekta, kojim se ekonomiše, u tom je- da taj objekat
uistinu odbacuje maksimum koristi po općenitost (prihodi, mo«
gućnost zarade i podmirenja potreba, klimatička, higijenska
važnost šuma), tek je na drugom mjestu pitanje forme posjeda
odnosno kategorije sopstvenosti. Ili drugim riječima: bitnost je,
kako se gospodari i upravlja nekom šumom — gledom na opće«
nitost — a u drugom je redu pitanje, da li je ta šuma državna,
općinska ili privatna.


b) Nijedna grana privrede ne stoji pod tako intenziv «
nim oblasnim nadzorom kao šumsko gospodarstvo. Nig«
dje ne zahvata državna vlast u sferu privatnika tako duboko
kao kod šumskog gospodarstva. I to se zahvatanje i ograničiva«
nje dade još pooštriti i proširiti. Dakle je državi dana potpuna
mogućnost, da već snagom svoje nadzorne vlasti skrene šumsko
gospodarenje privatnika u kolosjek najširih narodnih interesa
a da pristupi k eksproprijaciji onda. kad putem nadzora te even«
tualnog podržavljenja uprave ne bi došla k cilju.


c) Pa sve kad bi se dopustilo, da je odlučan momenat vlas«
nosti, te kad se uporedi šumsko gospodarskog privatnika s
onim države i općine- nesumnjivo je, da je pored današnjeg
stanja državno administrativnog aparata da prihod šume pri«
vatnog šumskog gospodarstva (vidi Lenarčič: Misli o agrarnoj
reformi u Sloveniji) veći. Razlozi toj velikoj prednosti privatnog
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 8     <-- 8 -->        PDF

562 Agrarna reforma i šuma.


šumskog gospodarstva nad državnim posve su jasni. Ono je
prosto od sap on a birokratizma, slobodno u inicijativi- odluci i
finansiranju te tako pokretno, da može dovoljnom brzinom sli*
jediti kretanja na drvnom trgu, kod česa često i minuta odlu*
čuje po konačni uspjeh gospodarenja više, nego čitavi deceniji
turnusa. Naprotiv toga stoji teška pokretnost državnog admini*
strativnog aparata, dugi kancelarijski put, uski djelokrug čirov*
nika, te ukočenost budžetiranja.


d) Ovaj je momenat to važniji, što je neosporno, da je per*
spektiva budućnosti industrijalizacija šumskog g o «
spodarstva . Kako se u posljednjoj četvrti prošlog stoljeća
počela u nas naglo dizati trgovina drvetom te industrija, počeo
se s tim uporedo sve jače razvijati rad u vlastitoj režiji, kojemu
je konačni cilj industrijalizacija šumsko gospodarske proizvod*
nje. Kako je industrija jedan od osnovnih uslova za uspješni
razvitak neke države, kako je naša država gledom na postotak
svoje šumovitosti i kvalitete svoga drveta eksportna zemlja
prvog reda, kako je vanredno veliki zadatak, koji pripada drvo
kao izvozni artikal. kod jačanja naše financijske snage i dizanja
vrijednosti novca, važno je, da se u budućnosti omogući trajno
poslovanje industrijskih preduzeća. Ovaj je momenat za nas od
to veće važnosti, što u nas već postoje šumska gospodarstva,
koja su se posvema industrijalizovala a imadu uređeno prvo*
klasno šumsko gospodarstvo (n. pr. »Krndija d. d. Našice«)-


Važnost ovoga momenta vrlo je ispravno shvatilo i samo
ministarstvo šuma i ruda, kad je u svom naređenju br. 3201
februar 1922. skrenulo pažnju na iznimni položaj onih šumskih
velikih posjeda, koji imadu svoja industrijska postrojenja ili
koja su snabdjevala druga industrijska poduzeća. I naš sadanji
zakon od 26. marta 1894. (o upravi i upravi gospodarenja šu*
mama, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom) u § 14. daje
iznimni položaj šumama, koje su u posjedu industrije^ odnosno
nije ih supsumovalo pod pojam privatnih šuma. Uostalom ova*
kove transformacije privatnoga posjeda predviđa i član 41.
ustava.


e) Čim bude država u položaju, da organizuje i rukovodi
administrativni aparat jednako vrijedno kao privatnik, biti će
eksproprijacija opravdana. No do toga cilja daleki su i teški pu*
tevi. Ne valja prilaziti tome cilju putem ekonomske revolucije,
već putem razumne evolucije.


f) Eksproprijacija se dade bezuslovno opravdati za one
šume, koje stoje na apsolutno šumskom tlu ili nose ka*
rakter šuma zaštitnih i šuma zabrana ili su one važne
po obranu zemlje, onda kad državna vlast ne može niti
putem intenzivnog državnog nadzora- niti podržavljenjem uprave
a niti slobodnim kupom da dođe do cilja. To se naše gledište
posvema poklapa s ustanovom 51. 41. ustava alineja druga.


g) Posvemašnje dokidanje privatne svojine
očito nije bilo na umu niti samome ustavu, jer bi to značilo po*
četak socijalizacije, ova se može smatrati opravdanom tek onda,
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Agrarna reforma i šuma.


ako se počne s provedbom jednakih mjera i kod ostalih forma
kapitala. Jer takovom se jednostranošću nanosi nepravda onima,
koji su slučajno svoj imetak uložili u šume, dok je onaj, koji ga
je transformisao n. pr. u vrednosne papire ostao pošteđen.


h) I sam ustav u 51. 43. predviđa naknadu za e k s p r o *
prisana zemljišta. Kad bi došlo do momentanog podržava
ljenja svih privatnih šuma, nastali bi po državu tako veliki
izdaci, da bi se tim teretom mogle teško oštetiti naše finansije
i prama vani i prama unutra. Ovamo bi morali da udju nesamo
izdaci za odštetu već i novi izdaci za investicije (prometala), go*
spodarske radove (kulture), režijsko poslovanje, upravu miro*
vine, otpravnine i t. d.- dok bi na drugoj strani iz budžeta ispali
porezi i jedan velik dio prihoda od šuma, koji će se nesumnjivo
obaliti uslijed manje intenzivnog i rentabilnog načina gospoda*
renja.


i) Ako nam je želja da agrarno političkim mjerama dignemo
intenzitet našeg šumarskog gospodarstva, onda je vi prvom redu
od potrebe, da povećamo prihod naših šuma uopće.
Tu je na prvom mjestu ogromna površina krša, koji se protegnuo
od Slovenije do Crne Gore, te koji je po svojoj prirodi apso*
lutno šumsko tlo i danas još posve neproduktivno. Uslovi našeg
normalnog razvoja u budućnosti traže njegovo pošumljenje.
Naša će poljoprivreda vremenom apsorbirati sye više relativno
šumskoga tla, te se uspinjati smjerom vječnog napredovanja
kulture iz nizine prema humlju, potiskujući tako domenu šume
sve više na apsolutno šumsko tlo. Na pošumljenje krša sili nas
ne samo potreba podizanja njegovog produktiviteta već i nje*
gova klimatična važnost.


Kad dakle znamo, da pred nama stoji ovako važni nacijo*
nalnosekonomski zadatak, kao što je krš, koji već sam po sebi
traži ogromne materijalne žrtve, onda je nemoguće zamisliti´
da povrh toga u isto vrijeme prinesemo još i daljne velike finan*
sijske žrtve, što bi nam ih nametnula eksproprijacija čitavog pri*
vatnog šumskog posjeda.


j) Pomisao na eksproprijaciju privatnog šumskog posjeda
uz ostavljanje nekoga minimuma odnosno mak«
s i m u m a uključuje u sebi daljnje mrvljenje i rasparčavanje
šumskog posjeda uopće, koje s gledišta šumarske politike znači
bezuslovno korak natrag. Kod dosadanjih pokušaja, da se utvrdi
granica toga minimuma, počinjene su griješke, koje su mogle
nastati samo na taj način, da su s jedne strane prosto ostale
predviđene osnovne značajke šume, dok je s druge strane šum*
sko gospodarstvo mjereno jednakim mjerilom kao poljoprivreda.
Kod prosuđivanja pitanja minimuma odnosno maksimuma, valja
uvažiti, da je šuma po svojoj prirodi objekat, koji operiše s du*
g im vegetativnim periodom, traži velike površine i velike kapi*
tale u obliku drvne mase. Prihod kod poljoprivrede ulazi s či*
tave površine* dok kod šumskog gospodarstva samo sa jednog
dijela t. j . iz onoga, što ga čini kvocijent površine i turnusa.
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 10     <-- 10 -->        PDF

564 Agrarna reforma i šuma.


Razlike u veličini minima odnosno maksima naprama poljo*
privrednom zemljištu biti će to veće, ako se uvaži, da je poljo=
privreda po svome prostornom razmještaju okupirala tlo boljeg
boniteta (plodne nizine), te bliže saobraćajnim sredstvima (ceste,
željeznice), dok je šuma po svojoj prirodi, te razvitkom kulture
potisnuta na najlošije bonitete tla, te na površine, koje su ...^
udaljenije od prometala i saobraćajnih površina te često veoma
niskog rentabiliteta.


Konačno niti ostale države, kojima su pronujale revolucije,
kao što je to n. pr. Francuska i Češka nisu posvema dokinule
privatnih posjeda putem eksproprijacije. U Češkoj na anketi
državnoj 15. I. 1921. u Pragu došlo je do izražaja mišljenje, koje
je protivno posvemašnjem dokidanju privatnog posjeda- te koje
je tražilo najveći oprez i evolucioni put, kod rješavanja
ovoga velikog i važnog pitanja. Državni proračun za Francusku1
osigurava jedan milijun franaka za kup (acquisition) —
dakle ne rekviziciju — šuma na apsolutno šumskom tlu.


V. Reasumirajući dakle naše gledište u pitanju
agrarne reforme gledom na šume i šumsko gospodarstvo, slo=
bodni srno iznijeti ove naše misli i primjedbe.
1. Iznoseći ovo- naše gledište puštamo posvema po strani
nacionalnu politiku i državno pravnu stranu
ovoga pitanja u uvjerenju, da pri tom ne mogu da odlučuju
stručni momenti, već isključivo interes države i nacije.
2. Držimo da se ustanova čl. 41. al. 1. ustava, koji govorio
eksproprijaciji velikih privatnih šuma i kompleksa nema shvatiti
kao imperativ, već kao fakultativ. To će reći ta se
ustanova ima bezuslovno provesti ondje, gdje to traži interes
naroda. Među te interese ubrajamo potrebe, koje smo razložili
pod tačkom IV./2. Da se doista radi o fakultativu, utvrđuje nas
drugi dio iste alineje ustava, koji predviđa mogućnost, da rečene
privatne šume mogu biti svojina drugih javnopravnih tijela- koja
već postoje ili će se obrazovati. Ukoliko se radi o pokriću manjka
na produkcijonoj površini šum. općina, ima se eksproprijacija
provesti u njihovu korist. U svim drugim slučajevima u korist
države.
3. Bezuslovno je opravdana eksproprijacija za šume na apso*
lutno šumskom tlu za šume zaštitne, šume zabrane te u interesu
obrane zemlje u slučajevima izloženim u tačci IV./5, no nikako
ne u korist samoupravnih tijela već države, jer ta tijela ne mogu
nikako da dadu dovoljno jamstva, da će se polučiti svrha, za
kom ide šumarska politika.
4. Šume, koje su vlasnost ili posjed industrij =
sk i h pred u zec a ili služe za njihovo trajno alimentovanje
moraju biti pošteđene od eksproprijacije, jer to traži interes
naše drvne industrije i našeg eksporta. To je naše gledište pot=
puno saglasno sa zakonom od 26. III. 1894. i gledištem ministar=
stva šuma iznošenom u naređenju br. 3201 od 1922.
´ »Revue des eau>: et forets«. 1922, str. 133.
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Gozdarstvo na Kranjskem. 565


5. Eksproprijacija se ima vršiti isključivo razumni m
evolucionim putem, držeći svagda u vidu konačni njen
cilj t. j . jačanja naše produkcije i podizanje općeg blagostanja.
(Vidi tačku IV./5 f).
6. Za sve šume bez razlike kategorije vlasnosti valja propis
sati prihodnu potrajnost u uživanju šuma te u tom cilju udesiti
i cjelokupni državni nadzor.
7. Vodeći računa o socijalnim potrebama, valja vlasnika
šume obvezati na podmirivanje opravdanih i faktičnih potreba
na ogrijevu, građi i paši svih državljana, ukoliko nisu pripadnici
šumskih općina, putem slobodnog kupa. Za provedbu ove mjere
ima skrbiti nadležna šumarska policijska vlast.
8. Eksproprijacija ima se vršiti svagda držeći pred očima
razumnu arondaciju i komasaciju jednako šumskog
kao i poljoprivrednog zemljišta te kloneći za svakog rasparčavanja-
cijepanja i dijeljenja velikih šumskih kompleksa, bez
kojih nema valjanog šumskog gospodarenja.
9. Postupa k kod eksproprijacije treba dati u ruke redo=
vitim sudovima.
Inž. V. Putick — Ljubljana:


Gozdarstvo na Kranjskem.


Pod naslovom »Das Waldwesen in Krain« je izšla pred 20.
leti v zalogi Gozdarskega društva za Kranjsko in Primorsko bro=
sura kot poseben odtisek cele vrste člankov priobčenih v časo*
pišu »Argo«, VIII. in IX. letnik, iz peresa muzejskega kustosa,
profesorja A. Mullner=ja v Ljubljani 1902. Označena brošura
ima za zgodovinski razvoj posestva in lastništva kranjskih goz=
dov stalno vrednost, ker je skrbno posneta po arhivaliških virih
in je pregledno sestavljena.


Tozadevno je »Slovenski Narod« v Ljubljani dne 25. sep*
tembra 1902, št. 220, ter dalje v svojih št. 221 do 228, na podlagi
bogate vsebine te brošure objavil v uvodnih člankih kulturno^
zgodovinsko krajinsko sliko, ki jo radi gozdnoznanstvenega
značaja priobčujemo v »Šumarskem listu«.


V ta namen začnimo z ono znamenito staro dobo, o kateri
vemo in znamo, da so tačasni gozdovi v primeri s sedanjimi
pokrivali mnogo večji del naše ljubljene domovine. — Bili so to
neizmerni, gosti pragozdovi, polni plemenite in roparske divja=
čine, ki so se raztezali splošno na dolgo in široko čez gorovja
in deloma tudi še po dolinah, kjer so si naši slovenski pradedi
ustanovili svoje prve, primitivne naselbine. Napačno pa bi bilo
misliti, da je bila Kranjska poprej popolnoma pokrita z gozdovi;