DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1922 str. 48     <-- 48 -->        PDF

540
Literarni pregled.


Literarni pregled.


Prof. A. B u h 1 e r : Der Waldbau nach wissenschaftlicher Forschung


praktischer Erfahrung.


Imademo pred sobom potpuno izdanje gori navedene knjige u dva sveska,


ukupno sa preko 1300 stranica. Prvi svezak izašao je još godine 1918., a drugi


je, radi smrti autora (1. januara 1920), mogao izaći tek ove godine.


Ovo je bez dvojbe iz uzgoja šuma najveća do sada u njemačkom jeziku
izašla knjiga, jer najopširnija dosadanja djela iz te discipline obuhvaćaju tek
600—800 stranica. Zato je i sam autor nazvao ovo djelo: Ein Hand = un d
L eh rb u eh. Za praktičkog šumara je ova knjiga dobar priručnik, jer sas
držaje mnoge rezultate iz radnje šumskih pokusnih postaja, te cijelu literaturu
iz uzgoja šuma. Kao učbenik za početnika đaka je ova knjiga preopširna, no
učinjena je i u tu svrhu dovoljno uporabivom preglednom razdiobom sadržaja,
a osim toga je samim tiskom, debljim i sitnijim slogom, upozoreno na veću
ili manju važnost pojedinih stavaka.


Gradivo je u glavnom razdjeljeno na slijedeća poglavlja:


Prvi svezak.


A. Uvod . (Šumsko gospodarstvo i narodno gospodarstvo.)
B. Upliv prirodnih i narodnogospodarskih odnošaja
«a šumsko gospodarstvo.
I. Pregled prirodnih odnošaja. Površina, razdioba, položaj,
geol. formacije i klima šuma.
II. Upliv ekonomskih i socijalnih odnošaja na šumu.
Gustoća pučanstva, prometala, veličina šumskih posjeda, pravni odnošaji šuma.
historički razvitak šumskog gospodarstva.
III. Zadać a uzgoj a šuma . Racionalno gospodarenje, metode uzgoj
šuma
i nauka o uzgajanju šuma.
Dio I. Prirodni faktori uzgoja šuma.


1. Vrst i drveća : Općenito, drveće i grmlje srednjoeuropejske šume,
uzgojna i gospodarska važnost pojedinih vrsti, statistički podaci i vrstama koje
čine sastojine, iz biljne geografije.
2. S t o j b i n a.
a) Klima : Općenito o klimi, upliv svjetla, temperature zraka, vlage
zraka, oborina (padalina), ishlapljivanja, i upliv vjetrova na uzgoj šuma.
b) P o 1 o ž a*j : Općenito o položaju, upliv nadmorske visine i geogr.
širine, eksfozije tlo, inklinacije tlo, oblik površne tla.
c) T1 o : Općenito o tlu, mineralni sastav tla, sadržaj humusa, sadržaj
vode u tlu, temperatura tla, struktura i profil šumskog tla, biologija tla, kas
Takter´stika
glavnih vrsti tla.
d) Pregled : Opis stojbine, opis sastojine, bonitet stojbine.


3. Važna šumsko uzgojna svojstva raznih drveća, Opće=
nito, podnašanje zasjene, transpiracija, zakorjenjivanje, trajanje života, raz»
mnažanje, vladanje drveća u sastojinama, o prirastu.


ŠUMARSKI LIST 8/1922 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Literarni pregled.


Dio II. Gospodarski temelji uzgoja šuma. Sumskosuzgojna
produkcija u opće, vrednost tla, sastojine, rad kao faktor kod uzgoja šuma,
uzgajanje drva za vlastitu potrebu i za trgovinu, uzgajanje ogrevnog i gradev?
nog drva, cijene drva, gospodarski položaj šumovlasnika.


Drugi svezak.


Dio III. Praksa uzgoja šuma.


Uporaba tla, njega tla, domaće i strane vrsti drveća u praktičnom šumi
skom gospodarstvu, uzgoj drveča i čistim i mješovitim sastojinama, naravno
i ručno pomlađivanje šuma, njega sastojina, vrsti šumskog uzgoja (niske, visoke
proborne, srednje šume, i druge vrsti uzgoja), pretvorba jednih vrsti šuma u
druge, vrsti uzgoja u ekonomskom pogledu.


IV. dio. Iz po v jesti o uzgoju šuma kao znanosti i kao
prakse.
U prvom svesku (662 stranice), koji je izdan jošte za života autorovog,
osim u nekim početnim poglavljima, koja spadaju više u šumsku politiku,
obradio je dr. Biihler, profesor na univerzi u Tiibingenu i predstojnik wurten*
berške šumske pokusne stanice, a prije i predstojnik ziiriške šumske pokusne
stanice, sa neobičnom marljivosti i velikim trudom i razumjevanjem upi v
prirodnih faktora na uzgoj šuma sa skroz znanstvenog stanovišta, kao što to
do sada nitko obradio nije, pa ni prof. Mayr u svojoj knjizi Waldbau auf
naturgesetzlicher Grundlage. Sve svoje navode i tvrdnje potkrijepljuje on sa
mnoigm rezultatima iz radnja na šumsko»pokusnim postajama, koje su radnje
u ovoj knjizi, kako pisac kaže u predgovoru, po prvi puta u velikom opsegu
došle do uporabe za šumsko uzgojne svrhe. Već sama činjenica, da je pisac
te podatke sakupio i zgodno ih upotrijebio, daju ovom djelu veliku naučnu
vrednost.


Osobitu pažnju posvećuje pisac uplivu stojbine na uzgoj šuma. jer o njoj
raspravlja u pretežnom dijelu prvoga sveska. Upliv svjetla na uzrast šumskih
biljka pokazuje sa 10 fotografija, u kojima predočuje uspjeh uzgoja na čisti*
nama i pod različitom zasjenom u raznim sastojinama. Na poznavanje tli
kod uzgoja šuma polaže veliku važnost i mnije, da bi odnošaj gline i pijeska
morao biti šumaru poznat u svakoj šumi. U tom poglavlju navada mnoge
vrijedne podatke o ulozi vode u šumskom tlu, o važnosti temperature tla za
uzgoj šuma i t. d.


O šumsko=uzgojnim svojstvima drveća raspravlja pisac na blizo 200 stra»
nica. Naročito je ovdje poučan onaj dio, u kojem govori o značenju traiispi«
racije za prirast drveća i sastojina. I o prirastu drveća raspravlja Buhler u
ovom poglavlju opširno, mnogo više, nego su dosadanji pisci o uzgoju šuma
to običavali činiti. Držimo, da je u ovom razlaganju b:o pisac preopširan, jer
u kolikogod stoji uzgoj šuma sa prirastom istih u uskoj vezi, ipak se naukom


o prirastu mora baviti više uređajna skupina šumske nauke nego uzgojna.
Drugi svezak uredili su nakon smrti piščeve po ostavljenom manuskriptu
šumarski savjetnik O. Mang i šumarnik H. Probst. Jamačno bi Buhler, da je
sam pripravio t´sak i ovog sveska, koješta ispustio, a nešta i pridodao, te bi
i ovaj svezak izašao u nekim poglavljima bolji no što je sada, prem je vrednost
njegova i ovako velika.


Ovaj drugi svezak, kao što smo u pregledu naveli, počinje sa poglavljima


o uporabi šumskoga tla. naročito o poboljšanju lošega šumskoga tla. kao o