DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Službene vijesti. 491


Službene vijesti.


Zavod za primijenjenu zoologiju.


Ovaj je zavod osnovan mjesto dosadašnje Hrv. biološke centrale nared»
bom pokrajinskog namjesnika za Hrvatsku i Slavoniju od 26. aprila 1922. br.
779/Prs.snar. gosp. kao državna ustanova pod nadzorom pokrajinske uprave za
Hrvatsku i Slavoniju odjeljenja za narodno gospodarstvo.


On se dijeli na četiri odjela:


1. ornitološk i (za ptice i druge kralježnjake osim riba);
2. i h t i o 1 o š k i (za ribe i ribarstvo) ;
3. entomološk i (za kukce i ostale nekralježnjake);
4. apidološkosbakološki (za pčelarstvo i svilarstvo).
Zavodu je zadaća proučavanje načina života gore pomenutih životinjskih
skupina i primjena rezultata toga proučavanja na praksu u svim granama nas
rodnog gospodarstva. U tu će svrhu zavod:


a) proučavati uslove i način života štetni h životinja i na temelju toga
proučavanja tražiti načine i sredstva za njihovo suzbijanje;
b) proučavati uslove i način života korisni h životinja i tražiti načine
za racionalno iskorišćivanje tih životinja u privredi;


c) davati stručna mišljenja, upute i savjete na zahtjev interesenata (dr=
žavnih i samoupravnih vlasti i ustanova korporacija i pojedinaca) u svim pita=
njima koja se odnose na točke a) i b);


d) širiti poznavanje savremenih rezultata istraživanja o šteti i koristi ži=>
votinja u privredi svim sredstvima propagande (letačima, predavanjima, publia
kacijama itd.).


Tu zadaću postizavati će zavod radom u laboratoriju u pokušalištima i u
terenu. Kod vanjskog uredovanja, gdje se radi isključivo o privatnom interesu
pojedinaca ili privatnih poduzeća, padaju troškovi izaslanja osoblja zavoda na
teret tražioca. Isto se tako plaćaju u ovim slučajevima i pristojbe za istražiš
vanje i za stručna mišljenja po cijeniku, koji će propisati pokrajinska uprava
odjeljenje za narodno gospodarstvo.


Ovime se upozoruju svi privredni krugovi na ovaj za naše narodno go«
spodarstvo vrlo važan zavod uz poziv, da se njime služe u svim pitanjima, koja
zasijecaju u njegov gore istaknuti djelokrug.


Da se pako privredni krugovi mogu tim zavodom u svakom slučaju potrebe
služiti i njega u njegovom radu podupirati, izdaje se za pojedine odjele nje=
gove slijedeća


UPUTA.


Za ornitološk i odjel: U svrhu da se ustanovi korist i šteta pojedinih
vrsti ptica za razne grane narodnog gospodarstva valja ovomu zavodu šiljati
želuce i žvate (volje, guše) raznih vrsti ptica, izvadjene iz njih i umotane u
krpu namočenu formaldehidom (formolom) ili alkoholom (žestom) uz točnu
naznaku imena ptice te mjesta i dana gdje i kada je ubijena. Ako pošiljatelju
ev. nije poznata vrst ubijene ptice, neka cijelu dostavi zavodu.


Proučavanje selidbe ptica provadjati će se od sada u ovom odjelu u istom
smjeru, kako je to do sada bilo u Hrv. ornitološkoj centrali slučaj. Zato se


5
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 70     <-- 70 -->        PDF

492 Službene vijesti.


umoljavaju motritelji selidbe ptica, da svoje podatke o dolasku i odlasku ptica


dostavljaju od sada ovomu zavodu.


Ovaj će se odjel za sada baviti takodjer proučavanjem ostalih štetnih


kralježnjaka (miševa, voluhara itd.) koje valja priposlati zavodu na isti način


spremljene, kako je to spomenuto kod želudaca ptica. Osim tamo navedenih


podataka treba ovdje još navesti nač´n štete i vrst biljke, na kojoj je šteta


prouzročena.


Za ihtiološk i odjel: Istraživanje vode u svrhu ribarskog iskorlšćivanja
iste može obaviti isključivo samo stručnjak na licu mjesta, a isto vrijedi i u
onom slučaju, kada se radi o onečišćenju vode, prouzročenom po kojem indus
strijalnom poduzeću. Zato je bezuvjetno potrebno, da se u takovim slučajevima
traž; izaslanje stručnjaka ovoga zavoda.


Ako se pako gdje pojavi bolest kod riba ili raka, valja bolesne komade
priposlati ovomu zavodu po mogućnosti žive, a samo ako to nije moguće,
mrtve, ali još posv e svježe . Ovo treba za kratkotrajni transport zamotati
u papir, platno ili slično sa dosta leda, za dulji pako se ribe razrezu i namoče
u 4% rastopini formola. Ova se pripravlja na taj način, da se obični kupovni
formol razrijedi sa desttorostrukom množinom vode. Sve ovakove pošiljke
valja otpremati ekspre s te ih pravodobno najaviti uz točan opis pojava
bolesti i pobližih okolnosti.


Za entomološk i odjel: Opažanje, da li je koja biljka oštećena po
kojem kukcu ili drugom štetnom nekralježnjaku, ima se provoditi na korjenu,
stabljici, lišću, cvijeću i plodu. Na štetnike i oštete ima se paziti iz blizine, jer
kada se šteta vidi već iz daleka redovno je svako sredstvo za dotičnu godinu
prekasno.


Oštećena biljka ili njezin dio ima se zajedno sa štetnikom, po
mogućnosti živim, poslati ovomu zavodu u čvrstoj kutijici ili bočici dobro
zamotanoj i svezanoj. Materijal za istraživanje ima biti što svježiji i sastojati
od više primjeraka oštećenih biljki.


Ovako spremljenoj pošiljci valja priložiti pismo sa podacima, koji je usjev
na toro zemljištu bio prije sadanjega usjeva, čime se je i kada zemlja gnojila,
da li je zemljište suho, močvarno, vapnenasto, ilovasto, pjeskovito itd. Zatim
valja spomenuti, da li je zaraza jaka ili slaba, jako ili slabo raširena i kakovo
je vrijeme pogodovalo odnosno spriječavalo pojavu štetnika.


Lica koja su voljna voditi opažanja ošteta i štetnika, neka se obrate na
ovaj zavod, koji će im rasposlati upitne arke o štetnicima. Te će arke opažač
po mogućnosti točno i savjesno ispuniti i vratiti ovomu zavodu.


Za apidološkosbakološki odjel ne može se sada izdati nikakav
naputak u pogledu njegova rada, budući da mu još nije imenovan pročelnik,
koji će odnosne poslove obavljati.


Za specialne slučajeve gdje su potrebne uz ove općenite još posebne
upute, daje ovo na zahtjev interesenata ZAVOD ZA PRIMIJENJENU ZO*
OL´OGIJU, ZAGREB, KACICEVA UL. 9. TEL. 1846.


Rudarske direkcije. Rješenjem g. ministra šuma i rudnika RBr. 1530 od 7.
marta 1922. ukinuti su rudarski odsjek ministarstva šuma i rudnika u Ljubljani
i rudarski odsjek ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu, a njihove dužnosti
prešle su u nadležnost rudarskoga odsjeka min´starstva šuma i rudnika u
Sarajevu. Ovim se zainteresovani obavještavaju, da se po svima predmetima,
koji su spadali u nadležnost ukinutih odsjeka, obraćaju na rudarski odsjek
ministarstva šuma i rudn´ka u Sarajevu.