DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 479


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Zapisnik


občnega zbora Gozdarskega društva v Ljubljani v likv. in ustanovnega zbora
Podružnice Ljubljana Jugoslovenskega šumarskega udruženja, ki se je vršil
v Mariboru dne 4. maja 1922.


Predsednik Josip Lenarčič otvori občni zbor, pozdravi prisotne, posebej še
tajnika LJdružcnja svetnika inž. Marinovića in konstatira sklepčnost zbora. Po
§ 12 začasnih pravil Gozdarskega društva je za sklepčnost potrebna prisotnost
30 članov, prisotnih pa je blizu 100 članov.


Predno preide na poročilo se spomni vseh umrlih članov. Med temi so
bili mnogi, ki so se zelo zavzemali za društvo. Ohranili jim bodemo trajen
spomin. Zapustili so nas in se preselili v večne gozdove gg. Konrad knez Ho*
henlohe, Venceslav Polan, Anton Jaklič, Franc Žagar jun., Hubert Novak,
Albert Hauke, ing. Hinko Kenda, dr. Karel Leuschner, Josip Goederer sen.,
Oton baron Apfaltrern, Aurel Rauer, ing. Vladimir Šuklje, HugO´ Veriand knez
WindischsGraetz, Franc Schitnik, Ferdo Arnejc, Hubert Galle, Rudolf Jeglič,
Anton Kobi, Norbert Povodenj, Friderik bar. _Rechbach, Hugo Roblek, Franc
Tome, Miha Ladinik, Franc Sorb.


Zboroval« se na klic »slava jim!« dvignejo s sedežev.
Nato poroča predsednik o delovanju društva v zadnjih treh letih. Ko
smo se sešli dne 20. februarja 1919. leta, se je izvolil začasni odbor z nalogo,
da pripravi pravila in redni občni zbor. Sklenilo se je iskati stikov z drugimi
obstoječimi društvi v državi, da bi prišli do skupne organizacije. Intenzivno
delovanje odbora v tej smeri je vsled velikih težkoč, ki jih je bilo treba pre*
magati, napredovalo izredno počasno. Na naše pozive so se bratska društva
brez pridržkov takoj odzvala in je bilo upati, da pridemo v kratkem času do
cilja. Težkoče, ki so razvoj zadrževale, morejo se osredotočiti v vprašanju:
ali savez ali enotno društvo? Velika večina se je izrekla za slednje in tako
smo došli do mogočnega Jugoslovenskega Šumarskega Udruženja, ki pred»
stavlja skupnost vseh interesov gozdarstva, torej moralično in materijelno silo,
katera nam že danes jamči, da se nobeden načelen ukrep v gozdarstvu ne bo
napravil brez sporazuma z Udruženjem. Vlada je olajšala pot Udruženju in je
pristala na to, da bodemo posvetovalni organ Ministarstva za šume in rudnike.
Formelno pa je treba še dogotoviti delo. ki so ga deleg´ranci opravili. Ko
je bilo potrebno sklepati, se nas je vprašalo, ali imamo potrebna pooblastila?
Ta smo morali prekoračiti, ker so se glasila samo za pogajanja, rekli pa smo,
da imamo vsa pooblastila, samo da se delo še dalje ne zavleče, v upanju, da
bo občni zbor to naše stališče naknadno potrdil. Tudi okrog skupnega glasila
je bilo treba premagati težave. Imamo »Šumarski List«, o katerem bo natanč«
neje poročal tajnik; predsednik omeni le, da so nekateri člani pomotoma prve
številke lista vrnili, ker o vsem niso bili dovolj poučeni. Pri posvetovanju smo
došli do velikih težkoč tudi glede članstva. Z več strani se je zahtevalo, da
bodi naše skupno Udruženje čisto strokovno in stanovsko, mi pa smo odločno
zahtevali da to Udruženje mora biti tudi poljudno in gozdnogospodarsko. V
tem smo popolnoma uspeli. — Društveni odbor je delal po svojih močeh. imcP
smo več odborovih sej in anket, posebno znano anketo o agrarni reformi. O
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 58     <-- 58 -->        PDF

480 Iz Jugoslov, Šumarskog Udruženja.


tem je odbor dal natisniti posebno brošuro, ki je članom že znana. Glavna
tendenca našega delovanja je bila: ščititi šume, ohraniti gospodarstvo in priti
nasproti tistim, ki potrebujejo gozdne pridelke.


Danes pride na vrsto formelna likvidacija gozdarskega društva in usta?
novitev Podružnice J. Š. U. v Ljubljani. Poprej pa poročata še tajnik in bla*
gajnik. Poročilo predsednika se soglasno odobri.


Tajnik omenja, da mu je poročilo predsednika izdatno olajšalo današnjo
nalogo ter bo njega poročilo kolikor mogoče kratko. Med intenzivnim delom
okrog Udruženja, kamor smo vedno prišli z izdelanimi načrti, se ni zanemari
jalo navadnega društvenega dela. V velikem številu (okrog 30) ožjih in širših
odborovih sej ter anket se je obravnavalo in ugotovilo stališče nasproti vsem
tekočim vprašanjem gozdarstva. Tako je bila izdelana leta 1919 spomenica o
agrarni reformi, precizirano stališče našega gozdarstva nasproti položaju, ki je
nastal z rapalsko pogodbo, o težkočah trgovine in industrije in dr. Naštevati
vsega tega dela v kratkem času m mogoče. Vknjiženih aktov se je rešilo v letu
1919 89, v letu 1920 20, leta 1921 pa 51. V letu 1922 pa imamo že doslej 134
opravilih številk, kar najbolj dokazuje, kako blagodejno se je z ustvarjenjem
Udruženja delo oživelo.


Gospod predsednik je v kratkih besedah očrtal genezo Jugoslovenskega
Šumarskega Udruženja. Udruženje je ustanovljeno kot okvir, kot organizacija
vsega gozdarstva, sedaj pa je treba ta okvir oživeti in delati. Za to nam je
treba kolikor mogoče več članov. Redni član more postati vsak gozdarski stro=
kovnjak, gozdni posestnik, lesni trgovec in industrijalec. Podporni člani pla*
čajo nekaj več članarine, utemeljitelji 500 Din enkratno in podporniki 300O
Din. Vsi člani dobivajo »Šumarski list«, ki sam stane društvo letno izvod okrog
80 Din, brezplačno. List izhaja vsakomesečno in prinaša prispevke v narečju
in pisavi kakor so došli glavnemu uredniku. Uredništvo za slovenske prispevke
vrši tajnik podružnice Ljubljana, kamor je vse takc prispevke pošiljat´. List
je naše najučinkovitejše sredstvo in želeti je, da bi prinašal tudi poljudnih
člankov. Treba je pisati, ker en sam ali dva člana ne zmoreta vsega. Treba
pa je tudi nabirati člane, posebno podpornike in utemeljitelje, da dobimo sred*
štev za list. Sramota bi bila, če bi edini naš strokovni list pešal na pomanj*
kanju sredstev. — Organizacija Udruženja je izborna, nekatere pomanjkljiv
vosti v pravilih se bodo sčasoma popravile. Na področju vsake tč. direkcije
šum se morejo ustanoviti podružnice, ki pošljejo delegate v centralno upravo.
S tem je omogočeno pravilno zastopanje vseh krajevnih interesov države. Čim
več članov ima kaka podružnica, tol´ko več odposlancev sme voliti v glavno
upravo in toliko bolj gotovo bo mogla zastopati tudi interese svojega področja
in skupnosti. V strokovnem oziru je bilo ustanovljenih 9 delovnih odsekov, to
so odsek za zakonodajo, za pogozdovanje, za gozdorejo, varstvo gozdov in
gozdno produkcijo, za popis in cenitev gozdov, za agrarno reformo, za promet,
industrijo in trgovino, za enotno terminologijo, za prosveto in za propagando
in finance društva. V vsakega od teh odsekov voli vsaka podružnica 1 do 4
člane, sodelovati pa more vsak član Udruženja pri vsakem vprašanju. S tem
je omogočeno uspešno strokovno delo. Glavna uprava je zavezana vprašati v
vseh važnejših stvareh za mnenje delovnega odseka. — Udruženje je torej
mogočna, enotna organizac;ja vseh gozdnih interesentov Kraljevine v eno samo
gospodarsko in kulturno društvo. Vlada nas podpira in vpošteva. Da je naše
LTdruženje za ohranitev, ureditev in povzdigo našega celokupnega gozdarstva
velikega pomena, naj naštejem samo dosedanje delo glavne uprave. V povojih
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 481


smo. vendar pa smo že doslej pokazali veliko uspehov, med katerimi ni pod«
cenjevati tistega, da smo se spoznali. Šele ko smo prišli skupaj, smo videli,
da smo vsi eno in želimo enako le najboljše. Zastopniki Macedonije, Srbije,
Bosne, Crnegore, Hrvatske, Vojvodine in Slovenije: vsi smo se vedno zedinili
v vseh važnejših vprašanjih in kar je najbolj zanimivo, vedno doslej bre z
glasovanja, torej soglasno. Vršile so se doslej 4 odborove seje, vsa*
kokrat v drugem kraju države in reševale so se v takem bratskem soglasju
najtežje naloge, kakor začasna organizacija gozdarske službe, zakoni o lovu,


o državnih preizkušnjah, o razmejitvi gozdov v Srbiji, posvetovanja in razmo*
trivanja o agrarni reformi, o inženjerjih, hudourništvu, o gozdnem zakonu i. dr.
Prihodnja seja se vrši v Ljubljani dne 13. maja t. 1. z istotako važnim
programom. — Interesi pravilnega dela zahtevajo, da naj bi v podružničnem
odboru bila zastopana vsa področja Slovenije, seje odbora naj bi se vršile —
kakor pri glavni upravi — vsakokrat v drugem večjem kraju. — Predvsem
pa moramo še formelno likvidirati gozdarsko društvo in ustanoviti podružnico.
Upa, da se bo to izvršilo s soglasnim sklepom. Dne 12. maja t. 1. ima tudi
veliko hrvatsko društvo enako skupščino, ki bo takorekoč odločilnega pomena,
in naša dolžnost je, da napravimo z našim sklepom dobro prognozo za bo*
dočnost. — Poročilo tajnika se odobri.


Nato poroča blagajnik o stanju članov in blagajne. Doslej smo imeli le
redne člane, in sicer šteje naše društvo 286 članov. Članarino za leto 1922. je
popolnoma plačalo 237 članov, 49 članov pa le delno. Blagajniško stanje
koncem leta 1921 je bilo sledeče:


Dohodki :


Preostanek iz 1. 1920 11.211 K 23 v
Članarina 1. 1921 17.104 „ —
Obresti 62 „ 05
Subvencije za potovanja etc. .... . 9.000 ., —
Razni dohodki . . . . . . . . 128 „ —
»Ressljev fond«, preost. iz 1. 1920. . . . 1.698 „ 89
Obresti 1921 17 „ 94
»Pogozdovalni fond«, preost. iz 1. 1920. . . 4.899 „ 33
Obresti 1921 29 „ 61
(Oba fonda sta se s sklepom odborove seje


z dne 25. okt. 1920 pripisala k imovini.)


Skupna imovina . . . 44.151 K 05 v


Stroški :


Upravni stroški 7.830 K 18 v
Biblijoteka 109 „ 50 „
Oddano glavni upravi . 10.000 „ — „
Različni stroški ........ . 2.186 „ 60 „


Skupno . . . 20.127 K 28 v


Stroški od dohodkov odšteti: 20.127 „ 28 „


Ostanek koncem 1921 . . . 24.023 K 77 v


Razen tega ima društvo nekaj inventarja in precejšnjo strokovno
biblijoteko.
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Poroč lo blagajnika se odobri.
Nato se na predlog preglednika računov soglasno sklene absolutorij odboru
in s tem odobri njega delovanje.


Predsednik Lenarčič: Kdor je proti likvidaciji Gozdarskega
društva v Ljubljani, naj dvigne roko. — Ker se nobena
roka ni dvignila, je s tem soglasno likvidirano bivše
Gozdarsko društvo.


Predsednik: Kdor je proti ustanovitvi Podružnice Ljub«
Ijana Jugoslovenskega Sumarskega Udruženja, naj dvigne
roko. — Ker noben član ni dvignil roke, proglašam soglasno
ustanovitev podružnice. (Živahno odobravanje.)


Na predlog tajnika se soglasno sklene, odposlati naslednja vdanostna in
pozdravna brzojava:


»Njegovo Veličanstvo Kralj Aleksandar Prvi — Beograd. — Zastopniki
celokupnega šumarstva Slovenije, zbrani dne 4. maja 1922 v Mariboru na histo*
ričnem zboru, ki je soglasno likvidiral bivše gozdarsko društvo za Slovenijo in
ga preobrazil v Podružnico Ljubljana Jugoslovenskega Sumarskega Udruženja,
pošiljajo Vašemu Veličanstvu, svojemu ljubljenemu junaškemu kralju, najvda*
nejši pozdrav.«


»Gospodu ministru za šume i rudnike Živojinu Rafajloviču — Beograd. —
S historičnega zbora, ko so pravkar na slavnosten način soglasno preosnovali
bivše gozdarsko društvo za Slovenijo v Podružnico Ljubljana Jugoslovenskega
Sumarskega Udruženja." vdano Vas pozdravljajo zastopniki celokupnega šu=
marstva Slovenije kot svojega visokega vladnega predstavnika s prošnjo, blago»
hotno uvaževati delovanje velikega Udruženja v smeri povzdige in procvila
našega divnega šumarstva.«


Predsednik omenja, da bo novi odbor moral napraviti pravilnik podružnice
v smislu ustave Udruženja. Sedaj se bodo vršile volitve. Po stanju članov bomo
volili 7 odbornikov v glavno upravo. Ob 12.30 uri prekine sejo.


Na popoldanski seji pozdravi došlega odličnega sodelavca iz Zagreba g.
univ. prof. dr. Andriju Petračića. — Nato se je takoj pristopilo k volitvam.
Inž. Ružič opozori, da funkcijonarji Podružnice takoj po izvolitvi nastopijo
svoja mesta, funkcijonarji Udruženja pa šele po odobritvi po glavni skupščini
Udruženja, ki se bo letos vršila septembra meseca v Beogradu.


Predsednika se je volilo tajno z listki, ostale funkcijonarje per acclamas
tionem.


Za predsednika podružnice je bil na novo izvoljen s 26 glasovi g. Josip
Lenarčič. Ing. Pahernik je dobil 17 glasov, ing. Rustia 2 glasa, prazni sta bili
2 glasovnici.


Za podpredsednika sta bila izvoljena soglasno gg. ing. Franc Pahernik in
dvorni svetnik ing. Josip Rustia.


Za odbornike podružnice so bili izvoljeni gg.: gozd. nadsvetnik ing. Anton
Šivic, vladni svetnik Oton Détela, gozd. nadsvetnik ing. Emil Obereigner, velepo»
sestnik ing. Anton Rudež, veleposestnik ing. Milan Lenarčič, tajnik kmet. družbe
ing. Rado Lah, gozd. nadkomisar ing. Ante Ružić, gozd. upravitelj Josip Goede*
rer, inšpektor ing. Viljem Putick, industr. Viktor Glaser, veleposestnik Anton
Podlesnik, okr. gozdar Fran Petrič, pos. in trgovec Ivo Čater, gozd. svetnik ing.
Vinko Travirka, gozd. nadkomisar ing. Janko Urbas, gozd. nadupravitelja Franc
Lang in Franc Sonnbichler, gozd. nadupravitelj ing. Cvetko Božič, gozdni nad*
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


komisar ing. Gustav Hržič, velcpos.,´ lesna trgovca in industrijalca Franc Dolenc
in Josip Javornik.
Za preglednike računov gg. gozd. svetnik ing. Karel Tavčar in gozd. rele*
rent ing. Anton Sodnik.


V častni sod (§ 46 ustave) so bili izvoljeni gg. Rustia, Šivic, Lenarčič st.,
Obereigner, Détela, LJrbas, Travirka, Tavčar, nadupravitelj ing. Kosjek m nad*
komisar ing. Odlasek.


Predsednik Lenarčič se živahno pozdravljen zahvali za poverjenjc in izjavi,
da izvolitev sprejme. Isto stori imenom obeh podpredsednikov dvorni svetnik
ing. Rustia ter poudari nujnost složnega dela in medsebojnega podpiranja. Ime*
nom odbornikov se zahvali g. Goederer. G. dvorni svetnik ing. Rustia poudari
požrtvovalno in smotreno delo ing. Ružica in ga naprosi, da tako tudi nada;
ljuje. Ing. Ružić sprejme izvolitev.


V Glavno upravo so bili soglasno izvoljeni: kot predestin. podpreds. Udru»
ženja: Josip Lenarčič st., kot predestin. član nadzornega sveta: dv. svetnik ing.
Josip Rustia; kot odborniki gg. Šivic, Božič, Détela, Pahernik, Ružić, Goederer
in Lang.


Pri volitvi delegatov za Glavno upravo je zastopnik okrajnih gozdarjev
ugovarjal, ker ni v Glavni upravi njih zastopstva. Ko je tajnik pojasnil, da se
ne smemo cepiti v kategorije, da je sedaj najvažnejša naloga Udruženja zako=
nodaja, ki zahteva moči najvišje strokovne spreme in da bodo odborniki pri
vsaki priložnosti zastopali tudi interese gozdarjev, tako privatnih kakor tudi
državnih, je predstavnik gozdarjev g. Rihteršič svoj ugovor umaknil.


Prešlo se je na volitev članov za delovne odseke.


Ing. Lenarčič ml. predlaga, da se vrši volitev za vsak odsek posebej po
predlogu odborove liste. Ing. Ružić izrazi mnenje, da bi posebna debata o
vsakem posameznem delovnem odseku volitve zelo zavlekla, zato prosi, da se


o predlogu odbora glasuje v celoti. Predlog odbora se z vsemi glasovi proti
glasu g. ing. Lenarčiča ml. sprejme. S tem so bili izvoljeni v zakonodajni odsek
gg. Rustia, Šivic, Détela, Ružić; v pogozdovalni odsek: gg. Obereigner, Fasan,
Travirka, Odlasek; v odsek za gozdorejo, varstvo gozdov in gozdno produkcijo
gg. Rustia, Lang, Urbas, Rus; v odsek za popis in cenitev gozdov gg. Putick,
Sivic, Božič, Goedercr; v odsek za agrarno reformo gg. Lenarčič st., Pahernik,
Détela, Ružić; v odsek za promet, industrijo in trgovino gg. Lenarčič st., Goe«
derer, Hieng, Lenarčič mL; v odsek za enotno terminologijo gg. Tavčar, Goes
derer, Sevnik, Rus; v prosvetni odsek gg. Šivic, Urbas, Kosjek, Kraut; v odsek
za propagando in finance društva gg. Sodnik, Božič, Hieng, Urbas.
Po končanih volitvah se preide na naslednjo točko dnevnega reda. to je
začasni proračun za leto 1922 in definitivni za leto 1923. Poroča blagajnik nad«
svetnik ing. Obereigner. Na predlog poročevalca se je soglasno sklenilo, pos
oblastiti odbor, da izdela in pravočasno predloži glavni upravi definitivni pro*
račun za leto 1923, obči zbor pa, da obravnava le začasni proračun. Nato je
poročevalec stavil nastopni proračunski predlog za leto 1922 :


D oh o d k i :
Članarina in pristopnine . . . . . 8.715.— Din.
Obresti kapitala 122.— ..
Prispevki in subvencije . . . . . 1.600.— .,
Volilo trg. in indust. družbe »Sava« . . . 25.000.— „


Vsota dohodkov . . . 35.437.— Din.
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Iz Jugoslov. šumarskog Udruženja.


Stroški:


Upravni stroški 992.— Din.


Nagrada blagajniku in tajniku ... . 1.500.— „


Stroški za poljudna predavanja, seje in pro=


pagando v smislu volila družbe »Sava« . 12.300.— „


Biblijoteka 300.— „


Nepredvideno 12.— ,,


Oddaja Glavni upravi 20.333.— „


Vsota izdatkov . . . 35.437.— Din.


Ta predlog se soglasno odobri.


Nato prevzame besedo predsednik g. Lenarčič st.: »Gospoda moja! Kakorje
omenil že g. blagajnik, bi naš proračun izkazoval za tekoče leto velik pri»
manjkljaj, ki bi ga morala kriti glavna uprava. Konstatirati imam pa veselo
dejstvo, da nam je bilo poklonjeno v zadnjem času od lesne trgovske in indu*
strijske družbe »Sava« večje volilo v znesku 25.000 Din, z namenom, omogočiti
delovanje podružnice na znotraj in na zunaj, to je med narodom in v za*
stopstvu.


Gospoda! Mislim, da storim svojo dolžnost, ako se tu lesni in trgovski
družbi »Sava« za to plemenito darilo, ki nam kaže predvsem veliki pomen
narodne industrije in trgovine za procvit gozdarstva, imenom občnega zbora
najtopleje zahvalim. (Enodušno odobravanje.) Pismeno se je družbi že izrekla
zahvala. Zahvala zbora se bo gospodom tudi dala na znanje.« Predsednik pres
bere nato zadevni dopis družbe »Sava«. S tem nam je omogočeno delovanje in
je odpadel deficit v proračunu. Vendar pa ne smemo pozabiti, da izdajanje
lista zahteva ogromnih denarnih sredstev. Zato apelira na vse faktorje, ki mo*
rejo čez svoje dolžnosti prispevati, naj prispevajo.


Nato poroča tajnik Ružič, kot član redakcijskega odbora, o »Sumarskem
Listu« in prosi za literarne, posebno poljudne prispevke za društveno glasilo.


Predsednik Lenarčič poudarja, da je velik del članstva interesent agrarne
reforme. Če bo Udruženje energično zastopalo upravičene interese teh članov,.
bodo isti imeli veselje do društva in ga bodo tudi podpirali. Mi moramo ohra*
niti to, kar se je tekom stoletij ustvarilo. Moramo ščititi obstoječe, ker ne
vemo kakšno bo to, kar naj se postavi na njega mesto. Naše pridobitveno
gospodarstvo je tako angažirano, da se mora braniti. Prosi za to duševno pods
poro. Če se to zgodi, bo Udruženje deležno izdatnega gmotnega podpiranja s
strani premožnejših pridobitnih krogov.


Ker se k eventualijam nihče ne priglasi za besedo, je bil s tem dnevni red
izčrpan, nakar zaključi predsednik ob 17. uri občni zbor in se srčno zahvali
vsem udeležencem za interes, ki so ga pokazali.


Dne 5. maja je podružnica priredila skupni izlet v krasno Dravsko dolino
in Sv. Lovrenc. Izleta se je udeležilo okrog 40 članov in gostov občega zbora.
Prispevši v severni centrum Pohorja, v Sv. Lovrenc, je nadkomisar ing. Urbas
imel skoraj enourno, izčrpno in izredno zanimivo predavanje o Pohorju in
njega potrebah in je za svoj trud žel splošno zahvalo. Svoje predavanje bo na
prošnjo poslušalcev spisal in obelodanil v »Sumarskem Listu«. Izlet se je ob
krasnem vremenu in pod vodstvom lokalnega tehničnega vodje izvršil popol*
noma po programu in je nudil udeležencem obilo užitka v divni spomladanski
naravi Pohorja. Tehnične zanimivosti, ki so bile predmet intenzivnega ogleda,
so s svojo veličastnostjo nadkrilile vsako pričakovanje. Posebna zahvala gre