DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Br. 7. Šumarski list. God. 46.


Prof. Franjo Šandor.


Gospodarsko-šumarski fakultet univerziteta zagrebačkog
— a po njemu i čitavo naše šumarstvo — zadesio je težak
udarac. Iz redova njegovih nastavnika ugrabila je smrt
najstarijega i najodličnijega. Otela nam ga je u naponu njegove
muževne i stvaralačke snage te u času, kad je nama,
njegovim saradnicima i otadžbini njegov um,´ njegova sprema,
njegova beskrajna ljubav za rad bila od najveće potrebe.


Čitav njegov život bio je jedan neprekinuti lanac, neumorna
žilava i čelična rada na velikome i prostranome polju
nastave, čiste nauke te njene praktične primjene. On je
zapravo bio onaj, koji je preuzeo na se teški zadatak, da
presađujući nauku na tlo njene praktične primjene, utre
prve puteve dizanju produktiviteta naših pržina i vriština.
On je zapravo bio onaj, kojemu smo dužni blagodarnost, da
je široki vanjski naučni svijet uopće znao za našu šumarsku
visoku školu.


Pa i sama ga je smrt zatekla u radu, u kojem nije
gotovo niti poznavao prekidanja.


Umro je na ekskurziji na stijenju i kamenju zagrebačke
gore, koja mu je kao draga družica dala svoje najmilije
uzglavlje, izdahnuo je uz oproštajni šapat šume, kojoj se
tako tijesno priljubio, umro je u naručaju omladine, koju
je toliko volio i radio za nju tvrdo vjerujući, da je ona
najbolji zalog sretne naše budućnosti.


I tako se rastao od nas u času vršenja dužnosti, umro
je smrću, koja niti je mogla biti ljepša niti dostojnija njega
kao neutrudivog radenika. Jer ne samo da je radeći umro,
već je još i umirući — radio!


*


* *
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 6     <-- 6 -->        PDF

428 t Prof. Franjo Šandor.


Gubitak, što ga je pretrpio gospodar sko=šumar ski fakultet
smrću prof. Franje Šandora, ne da se ovaj čas pravo niti ocijeniti.
Njegov rad — od prirode tih no intenzivan — traje već od
osnutka šumarske visoke škole, dakle već pune dvadeset i četiri
godine. Prema tome je pokojnik bio među nama najstarij i
nastavnik , koji je već četvrt stoljeća te bez prekida razvijao
svoju djelatnost. Više od dvadeset godišta praktičnih šumarskih
radenika te svi nastavnici šumarske struke na gospodarsko = šu=
marskom fakultetu oplakuju u prof. Franju Šandoru svoga
negdanjega učitelja.


Kolika je bila sprema pokojnikova te koliki opseg njegova
rada razbire se iz činjenice, da je on predavao ove discipline :
mineralogiju, petrografiju, geologiju, nauku o tlu i staništu, ke=
mijsku tehnologiju i biokemiju. Naravno da su o ta predavanja
bile vezane vježbe i ekskurzije.


Od odlučne je važnosti po naše šumarstvo — odnosno po
kulturu našega tla uopće — činjenica, da je prof. Šandor bio
među prvima u nas, koji je shvatio ogromnu važnost nauke o
poznavanju tla i staništa za nas kao agrikulturnu državu. On
je kao čovjek, u kojega je bilo i geološkog i mineraloškog i ke=
mijskog znanja, bio jedan od rijetkih, koji je posjedavao naj*
šire preduslove, da pedologiji kao nauci u nas udari
osnove. Kako je posjedavao odličnu sposobnost, da je znao
brzo rasuditi praktičnu važnost izvjesnih primjenjenih disciplina,
dao je državi poticaj, da se osnuje »Z avod za istraživan
nje tla«. No ne samo da je taj za nas vrlo važni institut pri=
veden u život, već je prof. Šandor upravljao njime sve do svoje
smrti.


Još i prije otvorenja rečenoga instituta nastojao je, da se
i u nas uvede naučni rad na polju poznavanja tla. Već godine
1902. u ljetnim školskim praznicima polazi na rad u terenu s ne=
kim stranim (ruskim i švedskim) agrogeolozima (prof. dr. Glinka,
Treitz, Thamm, dr. Nesselmann).


Počev od 1910. izvodi u »Zavodu za iztraživanje tla« siste;
matska ampelogeološka istraživanja tla našeg vino«
gorja, koja su poslužila podlogom kod regeneracije vinograda.
Rezultati ovih radova katalogizovani su u obliku matične knjige
za svako vinogorje. U radu oko publikovanja kartografskog ma*
terijala prekinula je pokojnika smrt.


U institutu je započeto s izrađivanjem pregledne a g r o =
geološk e kart e prethodno za Hrvatsku i Slavoniju. Na
zahtjev vlade istraženi su pojedini tipovi našega tla (slanjače,
vrištine i pržine).


Od godine 1910. članom je internacij onalnoga
a g r o g e o 1 o š k e g a komiteja, kojemu je bila zadaća da
utvrdi jedinstvene metode u istraživanju tla. Na geološkom
kongresu u Štokholmu izložio je zbirku tipova našeg tla i pre=
davao o klimatskim tipovima tla u Hrvatskoj i Slavoniji. Na
kongresu je ujedno vršio funkcije tajnika kongresnog odbora.
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 7     <-- 7 -->        PDF

t Prof. Franjo Sandor.
429


Kako je u poslijedne vrijeme započeo s naučnim radom
oko ispitivanja tla i drugih naših krajeva, dopremio je nedavno
zemlju s Kosova, da je naučno ispita.


Da prikažemo, kako jemnogostrukiopsežan bio rad
prof. Franje Šandora, navesti ćemo ukratko sva ona polja, na
kojima je pokojnik radio pored već rečenih poslova.


Član izvjestitelj acetilenskog povjerenstva (1903), predavač
na strukovnom tečaju za učitelje, u geološkom povjerenstvu od*
sječni geolog za agrogeološka kartiranja, zastupnik bana u po*
vjerenstvui za procjenu vune, upravitelj ureda za ispitavanje
papira i tkiva, zastupnik bana u povjerenstvu za novinski papir,
član komisije za izradu novčanica.


Pored svega toga dospijevao je pokojnik i da živo lite *
rarno radi.
Počevši od 1911. članom je redakcijskoga odbora
i suradnik internacijonalnog časopisa za pedologiju.


Na poziv »Jugoslovenske akademije znanosti« učestvovao
je kod naučnih ekspedicija broda »Vila Velebita« te je preuzeo
istraživanja morskoga dna i kemijska istraži*
van j a vode . (»Izvještaj o naučnom istraživanju Jadranskoga
mora«. Jug. akademja 1913 i 1914.)


Posve je dovršena radnja: »Istraživanja o radioaktivitetu u
Hrvatskoj i Slavoniji I. dio«, koja je naišla na priznanje peštan*
skoga radijskoga instituta (prof. dr. Wesselsky).


»Izvještaj o radu agrogecloške sekcije. Ekskurzija u podrav*
ske rijeke. Ekskurzija u ličko i krbavsko kolje. Vijesti iz labora*
torija agrogeološke sekcije«. (Vijesti geol. povjerenstva. Sve*
zak I.)


»Ekskurzija u podravske pijeske i u ličko polje. Sustavno
ampelogeološko kartiranje. Slanjače u Srijemu. Istraživanja pra*
pora u Srijemu, Bilo Gore i sa Rajne. Određivanje vodljivosti
nekih voda iz jezera«. (Vijesti geol. povjer. Svezak II.)


»Ampelogeološko kartiranje. Slanjače u Hrvatskoj i Slavo*
niji. Praporasti nanos otoka Šuška. (Vijesti geol. povjer. Svezak
III., IV.)


»Prvi izvještaj o istraživanju tla šumskih kultura u Lici«.
(Vijesti geol. povjer. Svezak V. i VI.)


Od knjiga napisao je ove:


»Opskrba vodom u Hrvatskoj i Slavoniji«. Zagreb 1907.


J.
svezak, 356 str., 82 slika, II. svezak: nacrti.
»Kemija i mineralogija«. IV. izdanje 1919.
»Anorganska kemija«. II. izdanje 1918.
»Organska kemija«, čistopis udešen za štampu.
Pored svega ovoga rada prof. Franjo Šandor živo je sarađivao
na internim fakultetskim odnosno univerzitet*
skini radovima. Naročito je sarađivao kod osnivanja gospodar*
sko=šumarskoga fakulteta te mu je i bio prvim dekanom kao i
kod izrađivanja novoga jedinstvenoga univerzitetskoga zakona.


Za
zasluge odlikovan je ordenom bijeloga orla


V.
stepena.

ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 8     <-- 8 -->        PDF

430 t Prof. Franjo Šandor.


Umnoga radnika, druga, prijatelja i učitelja prof. Franju
Šandora, kr. javnoga redovitoga profesora gospodarsko=šumar=
skoga fakulteta na sveučilištu zagrebačkom ote nam hladna smrt


20. maj a 1922. Mrtvo tijelo neprežaljenoga pokojnika dostojna
predadosmo materi zemlji.
U ime nastavničkog zbora gospodarsko=šumarskoga fakul*
teta oprostio se sa pokojnikom pisac ovih redaka ovim slovom.


*


* #
Zalobni zbore! Mili druže!


Tko bi u ovome času mogao da nađe dovoljno riječi,
da njima iskaže svu bol, što nam prolama dušu, bol dublju
nego ovaj svježi i još nesklopljeni grob — bol za izgubljenim
drugom?


Tko bi u ovome času mogao da nade dovoljno snage,
da razmrsi splet crnih i tužnih misli, što se savio oko našeg
uma i sjeda na grudi svom težinom ove svježe zemlje !


Tko bi u ovome času tuge mogao da izmiri nizove
svijetlih i dragih uspomena sa mračnom i ledenom zbiljom?


Vedrog, proljetnog, sunčanog popodneva pošao si u
Zagrebačku Goru, vodeći brižnom rukom marna nastavnika
omladinu, da je učiš, kako se zagleda u kamenu dušu
gore, da je učiš, kako se osluškuju otkucaji vječnog njenog
srca!


A nisi slutio tužan, da je to poslijednji put, što Te vinula
na grudi tek ozelenjela gora. Nisi slutio jadan, da je
to poslijednji zagrljaj matere zemlje, iz koga više povratka
nema!


I kad pade prvi mrak, sniješe — ojađena srca i slomljene
duše —učenici učitelja svoga sa planine mrtva zavazda!


A kad do nas stiže crni glas, nama, drugovima Tvojima
bi, kao da nam neka ledena i gruba sila razbi redove
naše, kao da nam silan vihor obori stablo, koje se već
nemalo trideset godina grana na njivi narodnoj, noseći
ploda obilata.


I sve se to zbi baš u času, kad nam je Tvoje znanje
i sprema, Tvoje ogromno životno iskustvo, Tvoj neviđeni
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 9     <-- 9 -->        PDF

t Prof. Franjo Šandor.


mar, beskrajna istrajnost i energija bila za izgrađivanje gospodarsko
- šumarskoga fakulteta — a po njemu i sretne
narodne budućnosti — potrebnija nego ikad prije.


Mili druže! Tebe više nema među nama živa. No široke
brazde Tvoga dugotrajnoga i žilavoga rada još su
svježe. Narodna njiva Tvojim je trudom duboko podorana.
Sjeme, što si ga uzgojio, još će dugo donositi ploda
domovini.


Mi, drugovi Tvoji, znajući predobro, što je s Tobom
izgubila i nauka i nastava i privreda i otadžbina — a i mi
svi — održat ćemo u našim srcima trajnu i harnu uspomenu
na Tebe kao naučnog radnika, nastavnika, druga,
prijatelja i učitelja našeg, čuvajući je u amanet potomstvu.
A narod — sav naš ujedinjeni i oslobođeni narod — koristeći
se plodovima Tvoga rada, moći će da Te blagoslivlja
i da kliče zajedno s nama:


Slava Franji Sandoru!


Prof. dr. Aleksandar Uurenović.