DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 42     <-- 42 -->        PDF

464 Pohorje.


Ing. Janko Urbas (Maribor):


Pohorje


(Opisno predavanje o priliki izleta ljubljanske podružnice Jugoslovenskega
Šumarskega Udruženja v Sv. Lovrencu na Pohorju dne 5. maja 1922.


Pohorje se imenuje oni del goratega slovenskega ozemlja, ki leži južno
reke Drave ter sega na jugu do okrajne oziroma državne ceste MislinjesVitanje*
KonjicesSlovenska Bistrica, na vzhodu do prostranega dravskega polja in na
zahodu c!o hladne mislinjske doline. Hrbet Pohorja je dolg 60 km ter nekoliko
proti jugu vzbočen; največjo višino doseže v Črnem vrhu (1543 m), najbolj
znana pa je Velka Kapa (1542 m) vzhodno Slovenjgradca. Od vrha Planinke
(1529 m), katera leži približno na sredini, se odcepi daljši gorski greben zahodno
proti Hudi luknji, južnovzhodno proti Slovenski Bistrici in vzhodno proti Maris
boru. Tukaj tvori 1200—1300 m nad morjem ležečo 10 do 25 km široko gorsko
ravan, nad katero se dvigajo Rogla (1517 m), severno te Plcšivec (1407 m),
vzhodno Klopni vrh (1335 m), Pohorski vrh (1345 m) z idiličnim in obče pri*
ljubljenim planinskim letoviščem Ruške podružnice SPD pri Sv. Arehu (1249 m).
Kot zadnja višinska točka proti Mariboru se omenja še železni razgledni stolp
(1146 m) in v njegovi bližini Mariborska koča podružnice SPD v Mariboru.


Od tega glavnega hrbta se odcepljajo proti severu in jugu gorski grebeni
z več ali manj zložnimi pobočji, izvzemši strma in mestoma skalnata pobočja
ob DravL


Celo navedeno gorovje ima 117 krajevnih občin in leži v 3 okrajnih gla=
varstvih (Maribor, Konjice, Slovcnjgradec) ter meri 979 km´2, od katerih ods
pada 57.800 ha ali okroglo 60% na gozdove, 35.100 ha ali okroglo 35% na njive,
travnike in pašnike, 270 ha ali 0.3% na močvirja, jezera in neproduktivno,


4.800 ha ali 4.7% na stavbišča, vrte in vinograde.
Temeljno hribino tvori granitni masiv, na katerem leži gnajs in na tem
bliskavi škriljevec. Apnenec je umazane barve ter ga je najti le mestoma.
Sestavni del granita t. j . kis je najti med gnajsom in škriljavcem v čistih,
debelejših plasteh. Granit je posebno v zahodnem delu fine sestavine. Naj=
večji tak kamnolom ima g. ing. Lenarčič v Josipdolu, kjer se sedaj večinoma
izdelujejo kocke za tlakovanje cest.
Neprodirne granitne plasti so provzročile na grebenu Pohorja postanek
temnih z ruševjem (Pinus mughus) obdanih jezer, kakor so to Ribniško jezero
(1535 m), Sv. Lovrenška jezera (1529 m) ter obsežna močvirja v bližini Klopnega
vrha, kjer raste ruševje, živordeči sleč (Rhododendron hirsutum), ter močvirni
bor (Pinus uliginosa). Na teh mestih se nahaja tudi do 2 m debela plast šote.
Pohorje ima veliko rud, ki pa niso tako bogate, da bi omogočale izrabo
v velikem obsegu. Omenjam svinčeno rudo pri Rušah in Rakovcu, graf t,
magnetno železno rudo pri Ribnici, ki se je izkopavala za bivše železne fužine
v Mislinju. Rjava železna ruda je v Rdečem bregu. Sledovi premoga posebno
lignita so na mnogih krajih.
Razen potokov Pake in Hudine. ki se izlivata v Savinjo, se izteka vse
vodovje v Dravo. Pohorje je bogato na padavini ter ima vsled razsežnih go=
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Pohorje. 465


zelov in z debelo humozno plastjo pokritih tal pod grebenom in na severnem
pobočju veliko število neusahljivih studeneev in voda. Vodni tok teh potokov,
ki imajo več ali manj hudourniški značaj, je le kratek, struge so močno vdrte
in pobočja precej strma. Gornji tok se odlikuje po mnogih vodopadih, med kate*
rimi je najlepši »Šumik« na Lobnici. Med največje hudournike šteje Radlca pri
Sv. Lovrencu na Pohorju, ki izvira pod vrhom Rogle (1517 m) in se pri istoimeni
železniški postaji izliva v Dravo. Ob tem potoku je leta 1814. zasul plaz iz
Plešivca gornji del trga Sv. Lovrenc in Hackelbergove fužine, ki so stale na
prostoru prejšnje glažute. Plaz je provzročilo sekanje na golo na Plešivcu.
Leta 1917. je isti potok razrušil skoraj vse jezove v svoji strugi ter uničil in
poškodoval mnogo žag, katerih ima še danes 36 ob svojem toku. To katastrofo
je predvsem pripisati obsežni golosečnji za vojne dobe na strmih pobočjih in
skladanju posekanega lesa ob strugi. Zato vse te vode niso porabne za prosto
plovbo lesa, četudi so se ponekod prej rabile v ta namen. Reka Drava teče od
Dravograda do Maribora večinoma globoko vdrta med strmimi, deloma skalo*
vitimi pobočji ter ima na tej 60 km dolgi progi 145 m srednjega padca na
1 km. Tem ugodnim okolnostim ima zahvaliti svoj postanek tudi elektrarna
na Fali.


Pohorje ima hladne in srednje hladne klimatične razmere, ki so posledica
pogostih padavin ter obsežnih visokih največ četinastih gozdov. Radi slednjih
se imenuje tudi »Zeleno« Pohorje. Na vzhodnih obrobnih pobočjih so razsežni
vinogradi, med temi slove po svojem vinskem pridelku vinogradi pri Pekrah
in Slovenski Bistrici.


Pohorje je izrecno gozdn o gorovje in meri nepretrgani kompleks veli*
kih gozdnih posestev slovenjebistriške, falske, josipdolske, lehenske, konjiške
in mislinjske grajščine, na grebenu in ob njem od Arha do Male Kape okroglo


13.000 ha ali 23% vseh gozdov. Ostalih 77% odpade na, kmetska gozdna pose*
stva, ki leže na pobočjih in v nižjih legah. Prebivalstvo živi od g o z d o r e j e.
Dohodki od polja krijejo življenjske potrebščine komaj do novega leta. Bolj
razvita je živinoreja, ki je pa tudi omejena, ker je odvisna od travniških pris
delkov. Poskusi, da bi se napravili na Pohorju planinski pašniki, združeni s
planšarstvom, so se izjalovili. Sicer so na širokem hrbtu od Klopnega vrha,
predvsem pa od Rogle do Male Kape razsežna travišča, kjer se mestoma med
poletjem pase živina. Ta travišča pa ne nudijo živini sočne in redilne trave,
temveč le baloh, ki je za živino vžiten le v prvi pomladi. Zato iz teh pašnikov
živina ne prihaja na jesen zrejena, kar je predpogoj za pravi planinski pašnik;
če je pa poletje suho, pa sploh ne najde potrebne hrane.
Omenjeno bodi, da je v bližini letovišča pri Arhu poskusila pašniška za=
druga v Limbušu s pomočjo državne podpore ustvariti planinski pašnik z iz=
krčenjem primernega dela gozda na zemljišču nekega bivšega planinskega
kmetskega posestva v morski višini 1000 m. Stroški za izkrčenje gozda in za
redno oskrbovanje teh pašnikov pa so, če se primerja izguba prirastka na lesu
z doseženim uspehom, tako visoki, da je danes večina delničarjev te zadruge
proti povečanju pašnikov na račun gozda. Zato se je ta načrt kljub ugodnim
višinskim, talnim in vodnim razmeram le deloma izvedel ter je to zemljišče
ohranilo svoj prvotni značaj planinskega kmetskega posestva. Iz tega sledi,
da se morejo na Pohorju ustvariti planinske senožeti ali pašniki le za kritje
gospodarskih potrebščin lastnih planinskih kmetij, da pa govori vsako ustvari
jenje ali povečanje obstoječih planinskih pašnikov na račun gozdorejc proti
krajevnim kulturnim in gospodarskim interesom.
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 44     <-- 44 -->        PDF

465 Pohorje.


Kmetije na Pohorju obstojajo iz zaokroženih, večinoma nad 50 ha velikih
posestev, posebno na severnem pobočju, kjer se nahaja eela vrsta 150 do 300 ha
velikih kmetskih gozdnih kompleksov. Kot zgled se navaja, da je v okolici Št.
Lovrenca na Pohorju 27 lastnih, torej nad 115 ha velikih kmetskih lovišč in
sicer v občini Kumen 5, Smolnik 2, Lobnica 5, Reccnjak 2, Lehen 5, Rdeči
breg 8. Sklenjene vasi so le po dolinah, na južni in vzhodni strani pa tudi v
hribih, med slednjimi najvišja vas Šmartno na Pohorju (780 m), najznamenis
tejša pa po svoji id lični legi Ribnica na Poh. (715 m).


Od večjih kmetskih posestev jih je cela vrsta pritegnjenih v agrarno
reformo, kar vzbuja med prizadetimi iz narodnogospodarskega in nacijonab
nega stališča upravičeno nevoljo. Ta velika kmetska posestva so se ohranila
vsled običaja, ne zakona, da se celo posestvo daje nedeljcno tistemu dediču,
katerega posestnik med svojimi smatra za najbolj sposobnega. Vsi ostali des
diči se ali izplačajo, ali pa skrbe starši že prej, da se na drug način primerno
odškodujejo. Postanek in obstoj teh večjih posestev torej nista provzročila
ne denarna špekulacija, ne pohlepnost, temveč gospodarska potreba, katere
upravičenost je dokazala stoletna neizpremenjena velikost teh posestev.


Neodvisnosti gmotno dobro podprtega prebivalstva tukaj na severni meji
Slovenstva je tudi pripisati, da se je ob tem gorovju ustavil ponemčcvalni
naval iz severa. Tako je upravičeno ponosen pohorski kmet. naj si bode mal
ali velik, na svojo hribovito zemljo, obraščeno s prekrasnimi temnimi gozdi,
katere vzgaja z vso ljubeznijo in s prirojenim čustvom sam s svojo pridno
družino, kakor to kažejo njih mišičaste in žuljave roke. Zato je neumljivo,
da se še do danes, po preteku treh let, ni popravila krivica, ki se godi temu
delavnemu delu našega naroda vsled šablonske uvrstitve večjih kmečkih po»
sestev pod udar agrarne reforme!


Gozdne razmere so na Pohorju zelo ugodne. Gornja meja gozda sega
povprečno do 1400 m, na ugodnih severnih legah in pri pravilni gozdoreji je
prav zadovoljiva obrašča do 1500 m. Najvišji gozdni pas obstoja iz smreke,
hoja in bukev pa segata do 1350 m. Z rednim gozdnim gospodarstvom se
more računati le do 1350 m. V tej višini daje pod istimi talnimi in obrastnimi
razmerami ter skoraj isto drevesno višino 15 do 17 m največjo lesno množino
bukev, potem hoja, in za to smreka. Prva kaže na dobrih tleh in pri polni
obrašči do 430 p/m, zadnja do 140 p/m lesne mase na 1 ha.


V splošnem se intenzivnejše izkoriščajo kmetski gozdovi kot veliki graj*
ščinski. To je tudi vzrok, da je v prvih naravna sprememba bukovih gozdov
v čiste, deloma mešane smrekove, hojeve in bukove, večinoma že končana,
med tem, ko opažamo pri graščinskih gozdih še velike komplekse čistih bus
kovih gozdov.


Glavno drevo je med listovci bukev, v nižjih legah in mestoma posas
mezno ali v skupinah pravi kostanj, gaber, hrast, javor, jesen, lipa, črni gaber,
breza, na mokrem svetu črna in zelena jelša. Med četinavci prevladujeta
smreka in hoja, deloma mešano, deloma čisto, v nizkih legah, posebno pa na
diluvijalnih tleh ob Dravi in na dravskem polju beli bor. V srednje visokih
solnčnih legah, posebno na zahodnem delu Pohorja bi bilo omeniti navadni
macesen (Larix europea), ki je posamezno primešan ali v manjših skupinah
ter ima v primerni legi dobro in zdravo rast. Omenjena bodita še ruševje in
močvirni bor, na planini ter v severnih legah pa vedno bolj redka tisa. Pohorje
ima prirodno izvrstno lego za nekatere eksote, ki po dosedanjih uspehih obc=
tajo najboljšo bodočnost. Omenjam le najvažnejše, kakor Douglas (Pseudotsuga
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Pohorje. 467


Douglasii) zeleni in sivi, japonski macesen (Larix japoniea), gladki bor (Pinus
strobus), Chamaeciparis Lausoniana, Planinski bor ali cemprin (Pinus cembra)
in med listovci črni oreh (Juglans nigra). Pri do 40 letnih kulturah V vseh
višinskih legah so te drevesne vrste daleč prekosile dobre nade. katere so
dale kultivatorjem povod za njih nasadbo. O uspehUi teh kultur o drugi pris
liki kaj več!


V kmetskih gozdih je običajno prebiranje, ki je združeno z naravnim po«
mlajevanjem, v graščinskih razen prebiranja in vedno bolj običajne oplodit«
vene sečnje, največ sečnja na golo s sledečim umetnim pomlajevanjem s se»
menom ali s sadikami. V novejšem času prevladuje sajenje s sadikami, med
tem ko so prej goloseke največ požigali ter eno ali dve leti rabili za pridelavo
poljskih pridelkov, krompirja in žita. S slednjim pomešano se seje smrekovo
seme. Če so te kulture pravočasno redčili in trebili, so imele popolen uspeh,
priporočljiv pa ta način gozdoreje ni, posebno ne v kmetskih gozdovih in v
visokih legah, kjer je naravno pomlajenje v varstvu starega gozda predpogoj
za ohranitev produktivnosti tal in možnosti racijonelne gozdoreje, kakor to
dokazujejo nekatere ponesrečene golosečnje na grebenu Pohorja pri Črnem
vrhu, kjer v neugodnih zimah mraz uniči že odrasle nasade, ali na močvirnatem
svetu pri Klopnem vrhu, kjer se je od leta 1862. do 1875. z golosečjo uničil
osuševalni učinek starega drevja ter onemogočila zopetna zareja gozda.


Vsled mineralno krepkih tal preprežajo goljave takoj po odseku bujno
razvijajoči se plevel, v nižjih legah ostroga in travna zelišča, v višjih malinje.
Kultiviranje takšnih zanemarjenih goljav stane mnogo truda in denarja. Zato
se mora prebirati previdno in smejo na čisto posekati le že zadostno pomla*
jena mesta, če se hoče zabraniti večletni izpad lesnega prirastka na sečnih
prostorih.


Sečna obhodnja je odvisna od porabnosti lesa, večkrat pa tudi od gospo=
darskih potreb. Pri večjih posestvih je običajna 80 do 100 letna od 1300 m
naprej do 120 letna obhodnja. Na vzhodnem in deloma na južnem pobočju,
kjer gozdna posestva niso tako razsežna, se zniža obhodnja na 60 let.


Do zadnje četrtine preteklega stoletja so graščinski gozdovi na Pohorju


zalagali 6 steklaren in 2 železni fužini s potrebnim gorivom na oglju in drveli,
kateri produkti so tvorili glavni dohodek višinskih gozdov. Danes producira
Pohorje predvsem les za tehnično porabo in drva. Oglje se je začelo izdelo«
vati v večji meri v novejšem času z ozirom na ugodne tržne cene. Za oglje
se porabi le s čiščenjem in trebljenjem pridobljeni materijal, v višinskih legah
in pri težkem spravilu tudi vsa bukovina.
Ukoriščanje gozdov je pri večjih gozdnih posestnikih konservativno. Vsled
ugodnih vodnih sil ima na severnem in zahodnem pobočju skoraj vsak gozdni
posestnik svojo vodno žago, na kateri zreže svoj pridelek okroglega lesa. Tako
je ob potoku Radlca 26 vodnih žag v obratu, med temi 2 polnojarmenika. Vse
druge so venecijanke z 1 listom. Prodaja se predvsem surovo rezano, manj
tesano ali okroglo blago. Drugačne pa so razmere na vzhodu v slovenje;
bistriškem okraju, kjer imajo žage le nekateri gozdni posestniki in je zato
običajna prodaja na štoru oziroma okroglega in tesanega lesa raznim lesnim
trgovcem, ki na svojih žagah podelujejo kupljeni les.


Les za žago se podela v 4 ali 6 m dolge krije, redkeje se rabijo druge
dolžine. Dolžina je mnogokrat odvisna od stanja ter izvedbe izvoznih poti.
ker ostri ovinki zahtevajo krajše dimenzije. Les za stavbe se navadno obteše
na licu mesta v gozdu, oziroma ob robu gozda. Veliko stavbenega lesa se
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 46     <-- 46 -->        PDF

468 Pohorje.


prideluje pri Slovenjgradeu. S trebljenjem in prebiranjem mladega lesa dob*
ljeni materijal se podela v trsno kolje, največ pa v hmelovke. Razen tega bi
še bilo omeniti v omejenem obsegu les za lesovino in jamski les, za slednjega
se porabijo največ borovci v nižinskih legah. Pohorje je ubogo na dobrih
»pravilnih napravah. Vozne poti so ob pobočju zelo strme, do 35% in mehke,
po dolinah pa v slabem stanju. Med stalnimi napravami za spravilo lesa je
omeniti vodno drčo falske in slovenjebistriške graščine z dolžino po 12 km,
električno, 11 km dolgo železnico mislinjske grajščine in že deloma končano


12.6 km dolgo gozdno železnico ing. Lenarčiča. Tvrdka Weiss ima v Sv. Lo»
vrencu 5 km dolgo žično vzpenjačo, katera pa ne obratuje, četudi je sedaj
v dobrem stanu.
Lesne produkte iz višinskih leg in drva tudi iz nižjih leg spravljajo naj*
več v zimi pri snegu s samotežnimi sankami. Z vozom se spravlja celo leto,
za priprego se rabijo v hribih predvsem voli, po cestah v dolini pa konji. Lc=
tošnje ostre zime, ko je Drava od falske elektrarne približno do Brezna do
1 m na debelo zamrznila, so na progi Sv. Ožbalt — Sv. Lovrenc spravljali drva
tudi po ledu. Stroški na 1 km so znašali pri uporabi samotežnih sank 35 K,
pri uporabi konjske sile pa 16.50 K za 1 prm.


Pohorje je krog in krog obkroženo od železnic, deloma državne, deloma
Južne, in sicer od Dravograda po dravski dolini do Maribora, odtod čez drav»
sko polje do Poljčan, od tam do Konjic in od Mislinja po mislinjski dolini
do Dravograda.


Razen tega se splavi iz gozdov dravske doline veliko lesa po Dravi.
Plavi se v vezanih plavih povprečno 18 do 25 m dolžine in 5 do 7 m širine,
stavbeni les in deske s telesnino do 80 plm. V predvojnem času so plavili les
tudi v čajkah, kateri način se je pa danes radi previsokih stroškov za napravo
čajk opustil. Da se morejo plavi neovirano plaviti mimo visokega jeza falske
elektrarne, je tam v ta namen posebna naprava. Drava omogoča ceneje, četudi
za kvaliteto plavljenega lesa manj ugodno spravilo, kot po železnici v Banat,
Srbijo, r.a Ogrsko itd.


Velike pomanjkljivosti imamo pri konstrukciji obstoječih žag in s temi
združeni izdelavi ter manipulaciji lesa.


V rabi so navadno najpriprostejši sistemi vodnih žag z enim listom,
med katerimi ni najti žag, ki bi odgovarjale vsem predpogojem za dobro
žago, od katere se zahteva popolna izraba razpoložljive vodne sile in s to
združena čim večja produkcija rezanega blaga, snažnost in preciznost reza
ter čim najmanj odpadkov. Na vseh teh žagah se ponoči ter v mrzlem zim*
skem času ne reže, zato zreže takšna žaga, če se upoštevajo prazniki in razne
ovire, letno komaj 200 plm okroglega lesa.


Izdelava rezanega lesa je prepuščena mnogokrat Žagarjem. Ti so pa danes
brez strokovnega pouka in večinoma nimajo tudi potrebne praktične izvež»
banosti. Tako se dogaja, da se, ne oziraje se na debelino, kvaliteto ter po»
rabnost, krlji zrežejo kakor to zahteva slučajno naročilo oziroma recimo komo»
diteta Žagarja. Zato se potrati veliko dragocenega lesa, ki gre v žaganje ali
v krajnike in odrezke.


Deske se zrežejo največ konično in le na zahtevo paralelno, vse pa
neegalno t. j . z man>šo debelino na tanjšem koncu krlja.


Razen opisanih navadnih vodnih žag so posebno po prevratu postavili v
lesotržnih središčih, posebno v Mariboru in Slovenski Bistrici ter v dravski
dolini celo vrsto Jjolnojarmenikov s parnim, turbinskim, bencinskim in v
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Pohorje. 469


4 slučajih z električnim pogonom. Te žage so dobro urejene ter po veliki


večini v rokah lesnih trgovcev ali lesotržnih družb.


Večinoma se režejo sveža debla, zato je za dobro kvaliteto rezanega blaga


potrebno, da se to pravočasno in pravilno posuši, na kar se polaga le premalo


važnosti. Tako dobiva rezano blago že tukaj kal gnilobe, ki zmanjšuje njegovo


tehnično porabnost ter tržno vrednost.


Vse naštete napake so tudi ponajveč vzrok, da si pohorski les ni pri«


dobil dobrega glasu na lesnem trgu, četudi razpolaga Pohorje v splošnem z


/elo širokim, na južnem lesnem trgu priljubljenim blagom.


Opisanim razmeram je pa deloma tudi kriv dosedanji tukajšnji lesni


odjemalec, kajti izdelava lesa je predvsem odvisna od zahtev lesnega trga.


Do prevrata so prodajali skoraj vse lesne produkte na Ogrsko in Hrvatsko


in tukaj se ni gledalo na kvalitetno temveč na kvantitetno blago. Trajalo bode


še dokaj časa, preden se bode dosedanja zastarela izdelava lesa opustila ter


nadomestila z racijonelnim sortiranjem blaga.


Preidem k najaktuelnejšemu vprašanju za povzdigo gozdnega gospodar*
stva ne samo tukaj na Pohorju, temveč v vseh delih Slovenije, kjer je gozdo«
reja glavni vir dohodkov našega naroda. Vemo, da se zle posledice napačne
vzgoje ali ukoriščanja gozda in njegovih produktov pokažejo šele čez več
let in se dajo odpraviti šele tekom več desetletij in to mnogokrat z velikimi
žrtvami. Sedanje slabo gospodarstvo se torej maščuje še na prihodnjem rodu.
Pri tem gre velikanski del našega narodnega premoženja v zgubo ne samo na
škodo lastnikov gozdov temveč tudi celokupne države.


Omenil sem že, da ima naše gozdno prebivalstvo prirojeno čuvstvo za
pravilno razumevanje gozdoreje. Kaj pa pomaga ta naravni dar, ako se ljud»
stvu ne nudi prilika, da si pridobi strokovne izobrazbe, razbistri svoje od
očetov prevzete, večkrat zastarele, napačne nazore o gozdnem gospodarstvu.
Danes niti ljudske niti gospodarske šole raznih strok, ki imajo za cilj splošno
izobrazbo naroda nimajo v svojem učnem načrtu potrebnega osnovnega pouka


o gozdarstvu, četudi je vsakomur znano, da tvorijo gozdovi velikanski del
splošnega narodovega premoženja in da je za prebivalstvo razsežnih delov
naše domovine gozdoreja življenjsko vprašanje.
Ni čudo, da se je koj po prevratu in postanku naše narodne države ravno
med našim pohorskim prebivalstvom vzbudil mogočen klic po gozdarski šoli,
kjer bi se njihovim sinovom nudila prilika, pridobiti si primerno strokovno
znanje. Ta gozdarska šola naj bi se osnovala na širši podlagi, tako da bi b:la
dostopna za vse naše sinove, pod pogojem primerne predizobrazbe, ki jim daje
možnost slediti pouku, bodisi kot prihodnji gospodarji, bodisi kot pomožni
gozdarski uslužbenci.


Merodajni faktorji so upoštevali upravičenost te zahteve ter določili za
sedež gozdarske šole Maribor, ki tvori gozdno industrijski centrum za celo
dravsko dolino in kjer so dani predpogoji za uspešnost tega pouka. Pred enim
letom pa je zadeva glede ustanovitve gozdarske šole v Mariboru iz neznanih
vzrokov prišla na mrtvo točko; šele v zadnjem času so poročali časopisi zopet


o njej in želeti bi bilo, da bi načrt gozdarske šole ne zaspal, temveč čimprej
našel povoljno rešitev v smislu zahtev in gospodarskih potreb našega naroda.
Kratko naj še omenim, da je Pohorje bogato na divjačini in da imajo naši
lovci smisel za primerno negovanje divjačine. Najbolje je zastopana srna. Pri
»Šumiku« in pod »Črnim vrhom« je nekaj divjih koz, ki se pa ne morejo
razmnožiti, ker nobena koza, ki se odcepi od svojega krdela, ne uide krogli.