DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 10     <-- 10 -->        PDF

432 Jednostavni visomjer.
Inž. Ferdinand Holl (Sarajevo):
Jednostavni visomjer.


Prodajom drveta na panju dolazi mjerenje visine stabala,
koje se je prije upotrebljavalo samo za šumsko=taksatorske
svrhe, sve više i više među svakdanje poslove šumarskih organa,
kojima je povjereno izdavanje te kubisanje stojećih stabala.


Većina šumskih organa pomaže si doduše tako, da procijeni
visinu stabla od oka, što je istina jednostavno, no samo za vrlo
izkusne šumare upotrijebivo. Dok se ne stekne vještina, da se
visina stabla na 1 m tačno procijeni, traje dugo, a pogriješke
u tom pogledu i za više metara nijesu rijetke dapače i za iskus*
nog šumara. Zato će mjerenje pomoću visomjera ostati za tačno
opredjeljivanje visine i time i mase stabla i u buduće neizbježivim.


Visomjer je stoga danas tako važna sprava,
da bi trebalo, da ju svaki šumarski organ sobom
u džepu nosi kao i metar.


Šumaru stoji na raspolaganju mnogo sprava za mjerenje
visine stabala. Da su se od svih ovih sprava mogle u praksi udo*
maćiti samo nekoje, uzrok je taj, što su te sprave ili komplici*
rane te sbog toga preskupe, ili što je njihova upotreba vezana
na uvjete, koji se ne mogu u svakom slučaju ispuniti. Do sada
najviše upotrebljavani visomjeri od Faustmann=a, Weise^a i Press*
lersa preskupi su u sadašnje doba te samo za školovanog šumara
prikladni, koji je vješt rukovođenju osjetljivih aparata.


Da se tome doskoči te da se svaki šumarski organ, koji ima
posla s izdavanjem i kubisanjem stabala na panju, kao i trgovac,.
koji kupuje takova stabla, može poslužiti spravom za mjerenje
visine, nastojao sam da iskonstruišem visomjer, koji, što se tiče
tačnosti, ne zaostaje za gore navedenim visomjerima; što se
pako tiče rukovođenja, ono je tako jednostavno, da se s njim
može svaki šumarski pomoćni organ poslužiti.


Kao većina visomjera, temelji se i taj novi na principu slič*
nosti pravokutnih trokuta, no bitno* se razlikuje u konstrukciji.


Na polukružnoj daščici od 1 cm debljine i 14 cm promjera
nalazi se na jednoj strani nacrt u obliku kvadratične 2 mm guste
mreže.1 Ta mreža razdijeljena je sa polumjerom (CD) (vidi sliku),
koji stoji okomito na promjeru (AB), u 2 kvadranta, te sadržaje
dvije skale: jednu za udaljenosti a drugu za visine. Skala za
udaljenosti nalazi se na polumjeru (CD), a skala za visine na
promjeru (AB); osim toga je skala za visine označena na peri*


1


Nacrt može biti napravljen na goloj daščici samoj ili na papiru ili na
tablici od lima. Sbog jeftinoće sam se odlučio za papir, koji je na daščici pri=
Ijepljen te s lakom namazan kao visomjer Presslerov.
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Jednostavni visomjcr.


feriji mreže. Po tome pokazuju vodoravne t. j . crte mreže uspo*
redne sa promjerom AB udaljenosti od stabala a vertikalne t. j .
crte usporedne s polumjerom CD, visine stabala.


U središtu polukruga (C), u kojem se siječe skala za udalje;
nosti sa skalom za visine, učvršćen je visak od svilene niti s
olovnom kuglicom (E). U miru t. j . ako se visom jer ne upotreba
ljava, metne se kuglica u rupicu, izbušenu postrance na pločici.
Posebnog okulara za viziranje nema, nego se vizira slično kao
kod Presslerovog visomjera, uzduž plohe (FG).1


Na periferiji polukruga (ADB) nalazi se skala u gradima,
a na stražnjoj strani daščice ručica za držanje.


L0


Rukovođenje je sasma jednostavno: Motrioc se stavi na
kojegod mjesto, s kojega vidi vršak i podnožje stabla, odmjeri
vodoravnu udaljenost od stabla te vizira uzduž plohe (FG) na
vrh stabla. Ako vizura pogađa vršak stabla, nagne daščicu na
jednu stranu — upravo kao kod Presslerovog ili Weiseovog viso*
mjera, da se visak na daščici stabilizuje. Sada gleda motrioc,
gdje visak siječe vodoravnu crtu mreže, koja pokazuje udaljenost


- Nema sumnje, da se može i jednostavni okular i objektiv na daščici
učvrstiti; od toga se je odustalo radi skupoće.


ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 12     <-- 12 -->        PDF

434 Jednostavni visomjer.


od stabla. Komad ove crte od polumjera daje visinu stabla od


očiju motrioca do vrška, a pročita se na skali za visine. Isto se


tako postupa kod visiranja na visinu panja. Dobivena dva broja


se saberu, ako leže na obim kvadrantima, te se jedan od drugoga


odbije, ako leže na istome kvadrantu.


Primjer neka razjasni postupak:


Ako je udaljenost od stabla 24 m, to nam pokazuje vodo
ravna crta mreže, koja ide kroz br. 24 na vertikalnoj skali,
udaljenost od stabla. Ovu crtu siječe visak u tački (a). Udalje*
nost (a) od polumjera (CD) daje nam visinu stabla (HJ) iznad
očiju. Ovu visinu pročitamo na vodoravnoj skali ili na periferiji
mreže, u našem slučaju kao 18. Visina komada stabla (HJ) iznaša
dakle 18 m.


Ako se dogodi, da je udaljenost od stabla veća nego što po*
kazuje vertikalna skala, ili ako je visina tako velika, da visak
siječe crtu udaljenosti izvan mreže, to se pročita visina na crti
od pola udaljenosti, a dobiveni broj se podvostruči.


Primjer: Udaljenost je 28 m. Visak siječe crtu u udaljenosti
izvan mreže. U tom slučaju se pročita visina na crti od polu*
udaljenosti t. j . na crti od 14 m. Ovu crtu siječe visak u tački (b),
koja je udaljena od polumjera IOV2 m, što pročitamo na skali
visine. Visina dotičnog komada stabla je prema tome 10% +


10.2 = 21 m.


Drugi primjer: Udaljenost motrioca od stabla je 40 m. Ova
se udaljenost ne nalazi na visomjeru. Usprkos toga može motrioc
vizirati na vršak, a visinu pročitati na crti, koja pokazuje udalje*
nost od 20 m, te dobiveni broj podvostručiti. U našem slučaju
bismo dobili 15./2 + 15./2 = 31 m. Moguće je dapače visinu pro*
čitati iz trećine ili četvrtine udaljenosti te dobiveni brc j po
tro* ili četverostručiti. Naravno, da se u takovim slučajevima
tačnost umanji.


Dok se kod visomjera navedenih na početku mora da mjeri
udaljenost od stabla uvijek prije viziranja. omogućuje ovaj viso*
mjer viziranje i prije poznavanja udaljenosti od stabla, što je
mnogo prikladnije. U tom slučaju se kod viziranja ne pročita
visina na mreži nego kut, koji pravi visak sa vizurom i to na
skali s gradima, a tek onda, ako je udaljenost poznata, pronađe
se visina, polažući visak na dotične grade na poznati način.


Kako se vidi, može motrioc sa kojega god stajališta naći
visinu, ako od ovoga stajališta može vizirati na vršak i podnožje
stabla i mjeriti udaljenost od stabla.


Budući da polumjer sa skalom udaljenosti dijeli daščicu u
dva kvadranta i da nema posebnog okulara i objektiva, to se
može visomjer rukovoditi s desnom i s lijevom rukom, kako je
tko naučen.


Princip ovog visomjera nije nov. Već Konig je upotrijebio
pačetvornu daščicu sa kvadratičnom mrežom i viskom za mje*
renje višine stabala.1 No taj je visomjer bio nezgodan za upo*


1 Konig´s Forstmatcmatik 1864.
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Eksproprijacija velikih šumskih posjeda.


trebu te se stoga nije mogao da udomaći u praksi. Ovaj novi na
istom principu sagrađeni visomjer je u tom pogledu mnogo pri*
kladniji, dade se lako u džep staviti te odgovara radi lakog ruko*
vođenja potpuno svrsi, kojoj je namjenjen: naime da podupire
šumarski organ pri kubisanju stojećih stabala.


Još nešto o skali s gradima. Ovaj je visomjer snabdjeven
gradima sbog toga, da se može upotrijebiti i za određivanje na=
giba tla, što je nužno kod opisivanja stojbine. Viziranjem niz ili
uz obronak na točku stabla, koja leži u visini čovjeka, može se
nagnuće tla lako naći. Ovdje se naime ne radi o opredjeljivanju
nagiba tla tačno na 1 stepen nego samo približno, što je dostatno
kod opisa sastojine, gdje se tlo prema nagibu obično uvrsti u 5
razreda kao ravno, lahko nagnuto i t. d.


Da se može ova skala dobro upotrijebiti i kod mjerenja vi«
sine, navedeno je gore.1


Ing. Petar Rohr, Našice:


Eksproprijacija velikih šumskih posjeda.2


Udovoljavajući pozivu Glavne Šumarske Direkcije Mini«
starstva Šuma i Rudnika od 24. II. 1922. br. 3201., slobodan sam
ovime iznijeti svoje mišljenje na stavljena pitanja povodom eks=
proprijacije velikih šumskih posjeda, u najboljoj namjeri, da po=
služim dobroj intenciji.


Članak 41. Ustava predviđa eksproprijaciju velikih šumskih
posjeda u korist države i samoupravnih tijela. Radilo1 bi se dakle
samo o tome, da se nadje stručnjački najshodniji oblik, prema
kojemu bi se imalo prigodom same eksproprijacije postupati,
dok bi pitanje da li, zašto i u kojim se slučajevima imade veliki
šumski posjed, ukoliko se isti sada nalazi u vlasnosti privatnika
ekspropriisati, bilo izlišno.


No isti taj članak ustava predviđa ipak i mogućnost, da
veliki šumski posjedi mogu i nadalje biti svojinom drugih javno*
pravnih tijela.


Uredba pako cd 27. juna 1921. »O organizaciji šumarske
službe u kraljevini SHS« ne dira u načelo privatnoga šumskog
posjeda — a i sama pitanja, koja su predmetom ovoga elaborata


1 Visomjer se može nabaviti kod izumioca. Cijena mu je, skupa s koricama,
25 Din i poštarina.


- Pod ovim naslovom donosit ćemo odgovore članova V. sekcije J. Š. U.
stigle na poznata pitanja Ministarstva šuma i rudnika. Odgovore ćemo donositi
bez obzira na to, da li se s njima slažemo ili ne pridržajući si pravo, da se
na njih naknadno osvrnemo. Uredništvo.