DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Službene vijesti. 421


Službene vijesti.


Naredba


Ministra Šuma i Rudnika od 4. maja 1922. b r. 13.054 o upravi
te službovanju i gospodarenju sa šumama krajiških i m o v *
n i h općina.


Na osnovu čl. 5. i 36. Uredbe od 27. juna 1921. o izmjenama i dopunama
Uredbe o Ustrojstvu Ministarstva Šuma i Rudnika od 15. marta 1919. i o orga»
nizaciji šumarske struke u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca propisujem
slijedeće:


Član 1.


Država preuzima, ne dirajući u pravo svojine, u svoju direktnu upravu
šume i posjede svih krajiških imovnih općina.


Član 2.


Gospodarstveni uredi krajiških imovnih općina i područne im kotarske
šumarije prevesti će se u državne šumarske urede, pridržavajući privremeno
dosadašnje svoje naslove dotle, dok se na osnovi posebnog pravilnika, koji
će se donijeti na osnovu čl. 39. u uvodu citirane Uredbe od 27. juna 1921., a u
smislu čl. 35. iste Uredbe, ti uredi posve ne pretope u jedinstvenu državnu
šumarsku upravu. U tome cilju donosit će se postepeno naknadna naredjenja.


Do svoje likvidacije stoje šumsko gospodarstveni uredi krajiških imovnih
općina u svim predmetima zvanične korespondencije u direktnom saobraćaju
sa Šumarskim Odsjekom Ministarstva Šuma i Rudnika u Zagrebu.


Član 3.


Službeno osoblje.


Sve zvanično osoblje, zatečeno u javnoj šumarskoj ili gospodarskoj službi
kod krajiških imovnih općina, prevest će se u državnu službu sa svim pravima
i dužnostima, koje ima državno ukazno, odnosno neukazno šumarsko osoblje
na teritoriji Hrvatske i Slavonije, a godine službe, provedene kod krajiških
imovnih općina, računaju se na osnovi čl. 36. spomenute Uredbe u državnu
službu.


Kod toga prevodjenja dobit će činovničko osoblje one nazive, koje imaju
dosadanji državni šumarski činovnici istog činovnog razreda, dok se ti nazivi
ne zamijene novima u smislu čl. 29. i 32. Uredbe.


Prevodjenje činovnika u državnu službu izvršit će se Kraljevim Ukazom,
a ostaloga (neukaznoga) osoblja dekretom Šumarskog Odsjeka Ministarstva
Šuma i Rudnika u Zagrebu.


Od časa stupanja na snagu ove naredbe, dakle i prije nego se izvrši to
prevodjenje osoblja ukazima i dekretima, Ministar Šuma i Rudnika raspolaže
sa tim osobljem po propisima, koji važe za državno šumarsko osoblje.


Za nova postavljanja, unapredjenja i premještenja važe isti propisi, koji
važe za državne šumarske činovnike.


5*
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 70     <-- 70 -->        PDF

422 Službene vijesti.


Prema tome prestaje važiti čl. 20. zakona od 15. juna 1873. o imovnim
općinama u hrvatsko»slavonskoj Vojnoj Krajini i § 8. zakona od 11. jula 1881.,
kojim se razjašnjuju, odnosno preinačuju neke ustanove toga zakona.


Član 4.
Za nepravilno vršenje službenih dužnosti i za druge prekršaje navedene
u čl. 26. Uredbe od 27. juna 1921. izricat će se u buduće protiv činovnika
i službenika kazne za neurednost po tom istom članu.
Ustanove osmog odsjeka Naputka C) za službovanje i gospodarenje kod
krajiških imovnih općina k zakonu od 11. jula 1881. o redovitim globama
stavljaju se van snage, u koliko se odnose na činovnike i službenike.
Dosadanji disciplinski propisi za činovnike i ostale službenike krajiških
imovnih općina stavljaju se van snage, te se u buduće na ukazno (činovnike)
i neukazno (službenike) osoblje, koje službuje kod krajiških imovnih općina,
imaju primjenjivati disciplinski propisi, koji važe za državne šumarske činov=
nike i službenike na teritoriji Hrvatske i Slavonije, tim dodatkom, da činovs
niku ili službeniku, koji služi kod imovne općine, može suditi samo karnosno
povjerenstvo, ustrojeno kod koje državne Direkcije Šuma.


Član 5.


Plate i sve ostale prinadležnosti u državnu službu prevedenih činovnika
i službenika krajiških imovnih općina imaju se po propisima za državno ukazno
i neukazno šumarsko osoblje i nadalje isplaćivati na dosadanji način direktno
iz blagajne šumskosgospodarstvenog ureda odnosne imovne općine dotle, dok
se na osnovu čl. 5. spomenute Uredbe od 27. juna 1921. ne ustanovi prinos,
koji će imovne općine imati plaćati državi u ime upravnih troškova, odnosno
dok rashod za državnu upravu imovnih općina i njihov doprinos za to ne
bude unesen u državni budžet. Do toga vremena imaju imovne općine na do»
sadanji način uplaćivati i doprinose u činovnički penzionerski fond, a isto tako
direktno isplaćivati penzije i ostale prinadležnosti onih činovnika i ostalog
službenog osoblja i njihovih porodica, koji budu penzionisani nakon stupanja
ove naredbe na snagu.


Član ..
Zastupstvo imovne općine.


Ustanove o djelokrugu i dužnostima zastupstva imovne općine, piopis
sane u §§ 10. do 13. drugog odsjeka Naputka C) k zakonu od 11. jula 1881.,
ostaju na snazi, osim ustanove § 10. pod slovom c) o ustanovljenju visine
plata činovnika i ostalog službenog osoblja, kao i ostalih njihovih prinadlež*
nosti, koja se van snage stavlja.


Član 7.
Gospodarstveni odbor i predsjednik imovne općine.
Dok šumskosgospodarstveni uredi i šumarije u smislu čl. 35. Uredbe od


27. juna 1921. ne likvidiraju, ostaju na snazi ustanove o djelokrugu i dužno«
st´ma gospodarstvenog odbora, propisane u §§ 14. do 17. drugog odsjeka Na«
putka C) k zakonu od 11. jula 1881., osim ustanova pod slovima b), d) i f)
§ 15. u pogledu popunjenja ispražnjenih činovničkih i službeničkih mjesta
i pregledbe poslovanja gospodarstvenog ureda, koje se izvan snage stavljaju.


ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Službene vijesti.


Ustanove § 18. Naputka C) spomenutog zakona o osobitim dužnostima


predsjednika ostaju na snazi, osim ustanove drugog stava istog § i ustanove


drugog stava § 5. samog zakona od 11. jula 1881., po kojima uz upravitelja


šumsko«gospodarstvenog ureda i predsjednik potpisuje službene naloge, iz»


vješća i ostalu korespondenciju, koji se propisi stavljaju van snage, a dosljedno


tome stavlja se van snage i § 19. Naputka C) citiranog zakona.


Predsjednik ne mora u buduće stanovati u sjedištu šumsko»gospodarstve»


nog ureda.


Clan 8.


Zastupstva i gospodarstveni odbori imovnih općina pridržavaju i nadalje
svoj djelokrug i prava, koja proističu iz zakona od 8. juna 1871. o ustanovama
za otkup izlučenja prava na drvlje, pašu i uživanja šumskih proizvoda, što
krajiški stanovnici imaju u državnim šumama nalazećim se u Vojnoj Krajini
(§§ 4., 8. i 9.), nadalje iz zakona od 15. juna 1873. o imovnim općinama u Hrv.s
Slav. Vojnoj Krajini (članci 1., 4., 10., 11. i 21.) i zakona od 11. jula 1881.,
kojim se razjašnjuju, odnosno preinačuju nekoje ustanove spomenutog zakona
(§§ 4. i 12.).


Clan 9.


Vladin povjerenik.


Prvu konstituirajuću skupštinu novoizabranog zastupstva imovne općine
saziva vladin povjerenik.


Svim ostalim skupštinama zastupstva imovnih općina i gospodarstvenih
odbora, koje saziva predsjednik imovne općine, ima vladin povjerenik pri«
sustvovati, i pri tom paziti, da se rasprave vode i zaključci stvaraju u grani*
čama kompetencije, koja je zastupstvu i gospodarstvenom odboru zakonima
i propisima odredjena. i da sve rasprave i zaključci budu ubilježeni u sjednički
zapisnik i da taj zapisnik svaki put prije potpisa bude ovjerovljen.


Vladin povjerenik vlastan je u svim onim slučajevima, u kojima pred*
sjednik ne ispunjava dužnosti, na koje je obvezan, mjesto njega izvedenje
zaključka obustaviti i sjednicu zatvoriti.


Radi neispunjavanja dužnosti vlastan je vladin povjerenik na osnovu
§§ 111. do 115. Naputka C) zakona od 11. jula 1881. o imovnim općinama
izricati novčane globe zastupnicima imovne općine.


Sve ostale ustanove, koje se odnose na vladinog povjerenika, a koje su
sadržane u čl. 27. zakona od 15. juna 1873. o imovnim općinama i u §§ S. i 9.
Naputka C. zakona od 11. jula 1881. stavljaju se van snage kao logična posije»
dica podržavljenja uprave šuma i posjeda krajiških imovnih općina.


Clan 10.
Gospodarstveni uredi, šumarije, blagajne.


Poslovanje i služba kod gospodarstvenih ureda i šumarija i blagajničko
rukovanje i obračunavanje vršit će se i nadalje po ustanovama III., IV. i V.
odsjeka Naputka C) k zakonu od 11. jula 1881. i po odnosnim naknadno izda»
nim propisima i naredbama, u koliko nisu u protuslovju sa Uredbom od 27.
juna 1921. dotle, dok se na osnovi čl. 39. iste Uredbe ne donese posebni
Pravilnik o izvodjenju te Uredbe, po kojem će označeni uredi na osnovu čl.


35. iste Uredbe likvidirati i posve se ujediniti sa državnom šumarskom upravom.


ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 72     <-- 72 -->        PDF

424 Službene vijesti.


Član 11.


Službene dužnosti šumarskostehničkog pomoćnog osoblja i čuvarskog
osoblja (nadlugara, lugara, čuvara) propisane su u VI. odsjeku Naputka C)
k zakonu od 11. jula 1881., koji za njih važi do dalje naredbe.


Član 12.


Kao logična posljedica podržavljenja uprave imovnih općina u bivšoj
Hrv. Slav. Vojnoj Krajini, izvršenog na osnovu čl. 5. u uvodu citirane Uredbe
od 27. juna 1921., prestaju važiti svi zakoni, propisi i naredbe o spomenutim
imovnim općinama, u koliko nisu u saglasnosti sa tom Uredbom i ovom Na*
redbom.


Član 13.
Ova Naredba stupa na snagu danom zvaničnog publikovanja.


Ministar Šuma i Rudnika, Ž. Rafajlović v. r.


Osobne vijesti.


Ukazom ministarskog savjeta kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 5.
maja 1922. godine postavljeni su: nadšumarnik direkcije šuma u Sarajevu, Mis
lan D r n i ć , za kr. šumarskog savjetnika u VII. činovnom razredu kod direk*
čije šuma u Zagrebu s godišnjom platom od 4.800 dinara; kr. šumarski nadzor*
nik II. razreda, Paja Pop o vi ć, kod šumarskog odsjeka u Zagrebu, za kr.
šumarskog savjetnika u VII. činovnom razredu kod direkcije šuma u Zagrebu
s godišnjom platom od 4.500 dinara; kr. šumarski nadinžinjer Vilim Perši ć
kod direkcije šuma u Zagrebu, za kr. šumarskog savjetnika iste direkcije s
godišnjom platom od 4.500 dinara; kr. računarski oficijal XI. činovnog razreda,
Mladen Širola , za kr. računarskog oficijala u X. činovnom razredu kod direk*
čije šuma u Zagrebu s godišnjom platom od 2.000 dinara; kr. pisarnički oficijal


XI. činovnog razreda, Petar M i c i ć , za kr. šumarskog oficijala u X. činovnom
razredu kod direkcije šuma u Zagrebu s godišnjom platom od 2.000 dinara ;
šumarski inženjerski asistent X. činovnog razreda kod direkcije šuma u Sara=
jevu, Ljubomir Marković , za privremenog kr. šumarskog inženjerskog pris
stava u X. činovnom razredu kod direkcije šuma u Vinkovcima s godišnjom
platom od 2.600 dinara; ekonom II. klase kr. županijskog agrarnog ureda u
Ogulinu, Milutin Lončar , za privremenog kr. šumarskog povjerenika u X.
činovnom razredu kod kotarske oblasti u Dugomsclu s godišnjom platom od
2.000 dinara, i apsolvent gospodarskosšumarskog fakulteta u Zagrebu, ing. Mis
hailo Mudrica , za privremenog inženjerskog pristava u X. činovnom raz«
redu kod direkcije šuma u Zagrebu s godišnjom platom od 2.000 dinara.
*


Ministar šuma i rudnika rješenjem od 9. maja 1922. postavio je za pisar*
ničkoga akcesista XI. činovnog razreda kod otočke imovne općine s godišnjom
platom od 1.600 dinara Tomu Rukavinu , p´sarničkoga akcesistu ogulinske
imovne općine.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Službene vijesti.


Ukazom ministarskog savjeta kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 5.
maja 1922. uvažena je ostavka Josipa Hohnjeca , računarskog oficijala X.
činovnog razreda kod šumarskog odsjeka u Zagrebu, koju je podnio na državnoj
službi.


*


V imenu Njegovega Veličanstva Aleksandra I. kralja Srbov, Hrvatov in
Slovencev a na osnovi pooblastila (čl. 59. Ustave) Ministrski svet kraljevine
Srbov, Hrvatov in Slovencev.


Na predlog ministra gozdov in rudnikov in na osnovi čl. 38. Uredbe od


27. junija 1921. leta o izpremembah in dopolnitvah Uredbe o ustroju ministr»
stva gozdov in rudnikov od 15. marca 1919. leta in o organizaciji gozdarske
stroke v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev vnapredimo:
Za višjega gozd. oskrbnika v VIII. čin. razred inž. Cvetka Božičk a pri
šumski upravi v Bohinjski Bistrici, dosedanjega gozd. oskrbnika na istem mestu.


Za gozdarske oskrbnike v IX. čin. razredu: inž. Alojzij Rus * a pri Direk»
ciji šum v Ljubljani, inž. Franjo Miklavič= a pri Direkciji šum v Ljubljani,
inž. Hcnrih R e j i c » a pri Šumski upravi v Boh. Bistrici, inž. Franc Sevniks a
pri Šumski upravi v Boh. Bistrici, dosedanje gozd. asistente na istih mestih.


Minister gozdov in rudnikov naj ta ukaz izvrši.


V Beogradu, 5. maja 1922. leta.


Predsednik ministrskega sveta in zastopnik ministra inostranih del:
JVifc. P. Pašić, s. r.
Minister gozdov in rudnikov: Ž. Rafajlović, s. r.


Premješteno sjedište šumske uprave. Ministarstvo šuma i rudnika svojim
rješenjem od 1. svibnja 1922 br. 8433 premjestilo je sjedišt e kr. šumsk e
uprave iz Novske u Kajić, gdje je danom 2. svibnja 1922 nastavljen
rad ove uprave.


Umrli su:


Ivan Zezulka, umirovlj. kr. šum. nadsavetnik.
Kako smo već u zadnjem broju spomenuli, na 24. aprila o. g. preminuo
je u Vinkovcima umirovljeni kr. šum. nadsavetnik Ivan Zezulka.


Rodio se 1858. god. u Kbelu kod Plzenja u Češkoj. Počeo je služiti u
Zagrebu 1. marta 1874. god. te je, skoro, svu svoju službu proveo u našoj
zemlji. Kao Čeh mnogo je voleo naš narod i zato bešc poštovan i cenjen u
svakom mestu, u kojem je služio.


Bivša madžarska uprava državnih šuma, pod kojom služaše, proganjaše
ga mnogo i ako beše jedan od najispravnijih šumara. Proganjaše ga zato, jer
bese potpuno narodan čovek.


Godine 1917. penzionisaše ga. Naše oslobođenje zateče ga kao penzionera
u Novoj Gradišci. Narodno veće u Novoj Gradišci, poziva ga godine 1918. u
službu i on preuzima kr. Šumsku upravu u Novoj Gradišci, vršeći istodobno
nadzor nad upravama u Jasenovcu, Lipovljanima i Novskoj, koje begstvom
Madžara ostahu bez stručnih starešina. Godine 1919. bude reaktiviran, dolazi
direkciji u Vinkovce, gde je, sa 1. decembrom 1921. god. penzionisan.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 74     <-- 74 -->        PDF

426 Službene vijesti.


Pokojni Zezulka bese vrstan strukovnjak. Javljaše se, u svoje vreme, člans
cima u Šumarskom listu. U službi bese strog, energičan i neumoran. Za celo
vreme svoje boljelice, pokazivaše najživlji interes za prilike službe i struke.
Može se reći, da njegove zadnje reči, na samrtnoj postelji, behu o službi. Oče«
kivaše oporavak i govoraše, kako će on ostati i dalje u kontaktu sa prilikama
službe i ako u penziji. Tolika bese njegova ljubav za struku, u kojoj ostaje
njegovo ime svetio, umirući mirne i čiste savesti.


Njegova sahrana bese dokaz opštega poštovanja, a napose njegovih do*
jučeranjih saradnika, činovnika vinkovačke direkcije šuma, koji mu na odar
položiše drugarski venac, isprativ ga do hladnoga groba, oprostiv se s njim
zadnjim pozdravom: Slava blagopokojnom drugu Ivanu Zezulki! Laka mu,
bratska, jugoslovenska zemlja! M.


f Andrija Geschwind. Šumarstvo je zadesio težak gubitak. Smrt je ugra»
bila jednog od najmarljivijih radnika i poznavatelja hercegovačko s dalmatin*
skog krša šum. nadsavjetnika A. Geschwinda. Bio je redoviti član hrv. šum.
društva te kao takav prešao i u novo J. Š. U. Na rad ovog odličnog stručnjaka
osvrnit ćemo se opširnije. Počivao u miru!


t Prof. Franjo Šandor. Šumarski fakultet u Zagrebu izgubio je vrsnu silu.
Na ekskurziji sa svojim slušateljima, a u času, kad je vršio dužnost, zatekla
ga je smrt.


Slušači su donijeli mrtvo tijelo do grada.


Pokojnik je predavao na gosp. šum. fakultetu geologiju, biokemiju i
tloznastvo. Poznat je kao tih radnik, profesorsnaučenjak, koji je uživao pošto»
vanje i odanost kako među slušačima tako i među profesorskim kolegama. —


Slava mu! Uspomeni pokojnika posvetit ćemo u narednom broju poseban
članak.


Ispravi.


U članku »Književna objava« otisnutom u 5. broju Šum. lista o. g. treba
ispraviti ove tiskarske pogrješke:


1. Na strani 327 u tabeli A. Promjer 60 cm, razdjeljak 14, drugi stupac ši*
rine horizont linija 2 ima stajati 57-50 mjesto 51-50.
Na istoj strani u istoj tabeli u razdjelku 19, stupac debljina ima stajati


28-858 umjesto 28-868
28-758 umjesto 28-768
28-658 umjesto 28-668
28-558 umjesto 28-568


3. Na strani 328 u prvom tiskanom redku ima se izostaviti riječ »medju«.
4. Na istoj strani, u drugom redku ima se broj 2320-32 ispraviti na 2220-32.
U istom broju na str. 339 pod naslovom Bilješke govor je o ovlaštenim
građanskim , a ne građevnim inžinjerima. Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Načelnik sreza fočanskog.
Broj: 4312/922. Foča, 26. aprila 1922.


Oglas.


Kod sreskog načelstva u Foči prodavače se dne 2. juna 1922. g. od 10 do
12 sati prije podne putem javne, usmene i pismene dražbe oko 2000 kubnih
metara četinjastoga drveta sa iskličnom cijenom od 45 Din za kubni metar
korisnoga i 5 Din za svaki prostorni metar otpadajučeg ogrijevnog drveta pri
razmjeru 85 : 15.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iznosu od 9000
dinara u gotovom ili u državnim bonovima.


Pismene ponude sa vadijem treba poslati zapečaćene sreskom načelstvu
u Foči sa naznakom: »Ponuda na kupnju drveta u šumi Korči« i moraju stići
najdalje 2. juna 1922 u 10 sati prije podne.


Nakon usmene dražbe otvoriće se pismene ponude.


Drvo se nalazi u šumi »Korči« i stoji svakome reflektantu slobodno, da
ga prije dražbe pregleda.
Pogodbe kupnje i prodaje mogu se vidjeti kod sreskog načelstva u Foči.
Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno izmedju usmenih i pismenih
ponuda i može sve bez navadjanja razloga odbiti.


Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.


Broj 3299—1922. Kr. kotarska oblast na Sušaku, dne 8. maja 1922.
Predmet: Hreljin»Ružić selo i Šmrika z. z. prodaja etata 1922.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju zaključka skupštine ovlaštenika z. z. Hreljin=Ružić selo od


25. XI. 1921. tač 75, te z. z. Šmrika od 9. X. 1921. tač. 2, odobrenih otpisom
upravnog odbora županije modruškosriječke u Ogulinu od 25. IV. 1922. broj
880 i od 29. X. 1921. broj 1905 prodavače se dne 3. juna 1922 u 10 sati pr. p.
kod kr. kotarske oblasti u Delnicama putem pismene ponutbene dražbe niže
navedena stabla.
I. U šumi z. z. HreljinsRužić selo 156 jelovih stabala procjenjenih na
936.49 m3 gradjevnog i 234.12 m3 ogrevnog drva uz iskljičnu cijenu od Din 57.369.
II. U šumi z. z. Šmrika 63 jelova i 8 bukovih stabala procjenjenih na
231.57 m3 jelovog tvoriva i 82.43 m? jelovog i bukovog goriva uz iskličnu cijenu
od Din 14.172-50.
Propisno sastavljene i biljegovane ponude za svaku z. z. napose obložene
sa 10 % žaobine od isklične cijene imadu se predati najkasnije do 3. juna 1922
do 10 sati pr. podne kod urudžbenog zapisnika kr. kot. oblasti u Delnicama.


Ponude zakasnjele, brzojavne, nerazumljive, ustmene, propisno ne bilje*
govane, neobložene dostatnom žaobinom, kao i one ispod isklične cijene neće
se uvažiti.


Dražbovatelji imadu u ponudi navesti, da su im dražbeni uvjeti zastu*
pajući kupoprodajni ugovor dobro poznati i da iste bezuvjetno prihvaćaju.


Dražbeni uvjeti koji se odnose na prodaju gore navedenih stabala, stoje
na uvid za vrijeme uredovnih sati u uredovnici kr. šum. teh. izvjestitelja u
Fužinama.


Upravitelj kotara:
Kr. odsječni savjetnik: Dr. Cukar v. r.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Broj 1259 d. k.


Oglas dražbe stabala.


Na osnovu rešenja Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu od 25. aprila
1922, broj 69 sckv. obdržavati će se dana 24. maja 1922 u 11 sati prije podne
pismena dražba stabala i to:


Šumarija
Četinjavotvorivo drvo
Bukovo
tvorivo drvo
.m
Bukovo
gorivo drvo
prostornih metara
Brod naCrnilugDelniceLokveSkradZalesina
Kupi
... .
... .
... .
... .
6.910
7.470
4.905
13.700
475
3.300
50
50
50
300
605
450
750
1.800
60
300


Svega . . 36.760 450 3.965


Opći dražbeni uslovi:


1. Dražba će se obaviti samo putem pismenih ponuda (oferta).
2. Ponude imaju biti dobro zapečaćene i biljegovane taksenom markom
od 20 dinara, te se imaju predati najkasnije do 11 sati prije podne 24. maja
1922 u kancelariji šumarsko«dohodarstvenog ureda u Lokvama.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su nudiocu svi dražbeni uslovi
dobro poznati i da ih u cijelosti prihvaća. Uz to ima ponudi priložiti u ime
žaobine (vadium) 5 % iskličnc cijene one hrpe, za koju ponuda glasi. Žaobina
mora biti položena u gotovom novcu ili uložnoj knjižici kojeg domaćeg zavoda.
Inostrani podanici imaju položiti žaobinu od 10 %.
4. Odobrenje dražbe zavisi od Ministarstva Šuma i Rudnika u Beogradu.
5. Ponude otvarati će se 24. maja 1922 tačno u 11 sati pred komisijom,
koja je za to određena.
6. U ime jamčevine ima se u roku od 14 dana nakon obavijesti da je
dražba odnosno ponuda odobrena položiti u gotovom 25 % od kupovnine kod
šumskog i dohodarstvenog ureda u Lokvama. Ostatak kupovnine uplaćivati će
se u roku od mjesec dana nakon dostavljena obračuna o izrađenom materijalu.
7. Za sječu i izrađivanje kupljenih stabala ustanovljuje se rok do konca
mjeseca juna 1923, a izvoz robe iz šume do konca mjeseca novembra 1923.
8. Svi ostali dražbeni uslovi kao i izkazi čestica (lozova) prodajnih hrpa
mogu se dobiti kod šumarskosdohođarstvenog ureda u Lokvama.
U Lokvama, dne 1. maja 1922.


Državni komesarijat


za šumsko dobro kneza Thurn i Taxisa u Lokvama.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Broj 2648—1922.


Objava licitacije ciglje.


Kr. šumska uprava u Rajiću prodavače na 6. juna o. g. u 9 sati pre podne


170.000 komada ciglje, složeno kod drž. stana u Novskoj, udaljeno od željez»
ničke stanice Novska .... Licitacija će se držati u Novskoj kod državnog
stana. Ciglja je iz vremena 1914. god., po svojem kvalitetu prve vrste. Lice joj
je potpuno uglačano. Isklična cena po 1000 komada 450 Dinara.
Držače se usmena i ofertalna licitacija. Najpre će se — u 9 sati početi —
usmeno licitirati manje količine, a nakon ove otvarati oferti.


LTslovi:


1. Oferti imaju biti zatvoreni predani do 9 sati pre podne, provideni sa
20 Dinara taksenih maraka te žaobinom od 4250 Dinara u gotovom novcu. Kod
usmene licitacije ima svaki, koji licitira, položiti u ime žaobine, po svakoj
1000 komada ciglje, 25 Dinara u gotovom novcu.
2. Usmeno licitirane količine ciglje ne će se ustupati, u koliko komulativna
ponuda ofertom bude povoljnija iznad sviju suma usmene licitacije.
3. Rok
izvoza ciglje je do konca jula 1922. god.
4. Pobliži uslovi mogu se saznati za radnog vremena kod kr. direkcije
šuma u Vinkovcima i kr. šumske uprave u Rajiću.
LI Vinkovcima, dne 2. maja 1922. god.


Kr. direkcija šuma.


Prodaja rezanega in tesanega lesa.


Državna uprava veleposestva Lamczan Salins v Kokr i nad Kranjem pros
daja sledeče partije izdelanega lesa:


I.
part, a) ca 250 m-´ paralel, desk 25, 30, 40 mm 4 m dolgih,
b) » 25 » različnih lat 1 do 4 m dolgih,
c) » 35 » različnih moralov 4 m dolgih,
d) » 100 » bukovih desk 20 in 33 mm 1 do 4 m dolgih.
IL part, ca 35 m3 mecesnovih plohov 40 in 50 mm 4 m dolgih.


III. part, ca 7000 čevljev tesanega smrekovega lesa 4 do 8 m dolgega
3/3 do 6/8 col.
Rezan les se proda loko žaga Kokra, tesan les pa loko skladišča uprave po
obstoječih trgovinskih uzancah. Z 20 Din kolekovanc ponudbe je vlagati po
določilnih prodajnih pogojev (razpoložljivih pri upravi) d o 15. junij a 12 h
na upravo v Kokri.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 78     <-- 78 -->        PDF

K broju 2802—1922.


Oglas licitacije.


Kr. Direkcija Šuma na Sušaku prodavat će temeljem odobrenja Ministar»
stva Šuma i Rudnika od 17. V. broj 12806—1922 god. dne 3. jula 1922 god. u
11 sati prije podne samo putem pismenih ponuda u XIII prodajnih skupina u
šumi na panju jelova i bukova stabla kako slijedi:


CI!
C
*a
Sječina jelovine bukovine Isklična
cijena
s na području u sjekoredu m3 m3 Dinara
mI.
II.
III.
Kr.
šumske uprave
u Krasnom
AIV, 14,15,
A III, 10,11,
AI, 3,
4124
2296
1361
5301
3847
2444
121.419
71.652
49.281
IV.
V.
VI. Kr.
A VI, 29, 156
739
282
644
3519
1388
7.800
41.488
17.311
VII.
VIII.
IX.
X.
šumske uprave
u Ljeskovcu
A I," 8,
A V, 25,
1125
1991
844
1330
984
1443
1146
740
30.708
46.887
23.531
28.829
XI.
XII.
XIII.
Kr.
šumske uprave
u Otočcu
A II, 15,
A I, 9, 10,
A II, 16,
3654
258
12690
2321
29326
26131
61.959
212.527
371.895
1


USLOVI:


1. Primaju se samo zatvorene — do 11 sati gore odredjenog dana kod ove
Direkcije predane — pismene ponude taksirane sa 20 Dinara s priloženom po»
tvrdom o uplati 10% žaobine od isklične cjene u gotovom ili vrijednosnim pa»
pirima, kojima država priznaje valjanost jamstva.
Kasnije predane ponude, brzojavno saopćene, nepotpuno ili nikako taksi»
rane odbijaju se.


2. U ponudi treba naročito istaknuti, da su nudiocu poznati svi uslovi pro»
daje te da ih u cjelosti prihvaća.
3. Gospodinu Ministru Šuma i Rudnika pristoji pravo da prihvati koju god
ponudu bez obzira na visinu iste.
4. Svi pobliži ugovorni uslovi. iskaz prodajnih skupina, obrazac ponude te
napis na omotu ponude mogu se saznati kod Kr. Direkcije Šuma na Sušaku ili
kod Kr. šumskih uprava u Krasnom, Ljeskovcu i Otočcu, a i dobiti uz odštetu
od 10 Dinara kod kr. Direkcije Šuma na Sušaku.
Sušak, dne 23. maja 1922,


Kr. Direkcija Šuma.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 79     <-- 79 -->        PDF

„SLAVEKS"


dion. društvo za šumsku industriju, Zagreb.


Proizvadja i eksportira: Rezanu hrastovinu najbolje slavonske
kakvoće sa pilane Brod n./S. Parenu i neparenu
bukovu gradju znamenite kakvoće sa pilane Pakrac.


„SLAVEKS"


société anonyme d´exploitation forestiere,
Zagreb.


Produit et exporte: Sciage Chene, de meilleure qualité de
Slavonie de sa scierie de Brod s./S. Sciage Hetre de la
célebre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac
(Slavonie) Etuvagé égal. Usine de talons en bois de Hetre.


MILAN PRPIC D. D.


VELETRGOVINA DRVOM


Telefon br. 5-60. ZAGREB Bakačeva ul. 4.


Eksploatacija šuma i proizvodnja
svakovrsnog materijala
iz tvrdog i mekanog
drva. — Kupuje i prodaje
sve vrsti drva na veliko.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 80     <-- 80 -->        PDF

na dionice
za industriju drva


SLAVONIJA društvo


ZAGREB, Mažuraničev trg H.


Telefon broj 20-56 i 17-22. Brzojavi ; „SLAVONIJA".
Osnovano godina 1904. Dionička glavnica K 80,000.000.
Zaposleno 1200 radnika. Pričuvna glavnica K 37,5000.000.


Parna pilana, tvornica furnira, pokućtva, sjedala za stolice
i parketa u Brodu na Savi.
Izradjuje razanu gradju iz svih vrsti tvrdog drveta, naročito
iz slavonske hrastovine, zatim furnire iz svih vrsti domačog
i eksotičnog drveta te iz vočaka. Sjedala za stolice i parketa
iz hrastovine i bukovine.
Proizvadja masivno pokućtvo iz bukovine, hrastovine, brestovine,
jasenovine i javorovine.


Podružnice i zastupstva u Beogradu, Brodu n. S., Wienu,
Pragu, Brnu, Budapešti, Segedinu, Oradea Mare (Nagyvârâd),
Aradu i Bukareštu.


Dioničarsko društvo Société Anonyme


za eksploataciju drva d´Exploitation forestiere
Zagreb, Gajeva ul. 32 Zagreb, Gajeva ul. 32
Telefon 16-34, 14-55, 12-38. Téléphone 16-34, 14-55, 12-38.
Brzojavi: „EXPLOITAT". Télégrammes: „EXPLOITAT".


Parna pilana i tvornica Scierie a vapeur et fabrique
parketa Virovitica. de parquets Virovitica.
Parna pilana Teslić. Scierie a vapeur Teslić.


Prodajni ured Banja-Luka. Bureau de vente Banja-Luka.


Proizvadja i eksportira: Produits et exportés:


matériaux eu chene, hetre


hrastovu robu, parenu i


étuvé et non étuvé, bois ten


neparenu bukovinu, me


dre matériaux de construction
kanu rezanu gradju, gorivo et matérieux sciés et bois pour
drvo te parkete. chauffage et parquets.


-
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 81     <-- 81 -->        PDF

. Šumska industrija


FILIPA DEUTSCHA SINOVI


Vrhovčeva ul. 1 ZAGREB Telefon broj 47


PARNA PILANA U TUROPOLJU.


Export najfinije hrastovine. — Na skladištu ima velike količine
potpuno suve hrastove gradje svih dimenzija.


UTEMELJENA GODINE 1860.


Velika građanska


.. tvornica tanina i ...........


Mihanovićeva ulica 2. Telefon 5—11,


KUHARICA


listovni i brzojavni naslov Taninpila.


upravo izašla!


Pilane u Sušine-Gjurgjenovcu, Andri-


Sadržaje stotine praktičnih i proku


jevcima, Ljeskovici, tvornice tanina, šanih recepta. Sastavljena uz sudje


bačava, parketa i pokučtva u Sušine-lovanje mnogih iskusnih gospođa.


Gjurgjenovcu, ispostave u svim većim 288 str. vel. osmine.


mjestima. Lijepo opremljena stoji Din 20´—,
poštom preporučeno Din 22-—.


Proizvadja sve vrsti tvrdog gradjevnog
i stolarskog drva, gorivo drvo, Nakladnik :
parkete, bačve za vino i pivo u V. VOŠICKI, Koprivnica.


svim veličinama.


Zahtjevajte popis knjiga !


Učiteljska tiskarna v Ljubljani


je najmodemeje urejena in izvršuje vsa tiskarniska
dela od najpriprostejšega do najmodernejšega.


Tiska šolske, mladinske, leposlovne in znanstvene knjige. —
Ilustrirane knjige v eno- ali večbarvnem tisku. — Brošure in
knjige v malih in tudi največjih nakladah. — Časopise, revije
in mladinske liste.


Okusna oprema ilustriranih katalogov, cenikov
in reklamnih listov.


Lastna izdelovalnica šolskih zvezkov.


Šolski zvezki za osnovne šole in srednje šole. Risanke, dnevniki
in beležnice.


UČITELJSKA KNJIGARNA


prodaja slovenske znanstvene, strokovne, leposlovne, pripovedne
in mladinske knjige; dalje knjige za osnovne šole,
srednje in obrtne šole ; zaloga vsakovrstnega papirja, pisalnih,
risalnih in šolskih potrebščin in učil ; razglednice, umetne in
pokrajinske v veliki izbiri.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Lj ubij ana Fr. Ševčik Židovska ul. 8


puškar in trgovec z orožjem


Ustanovljeno 1. 1882.


Kr. prodaja smodnika (baruta). Na drobno in debelo.


Največja zaloga raznovrstnih pušk, repetir pištol in samokresov kakor tudi
vseh lovskih potrebščin in zraven spadajoče municije. Opozarjam zlasti na širom
znane sulske brezpetelinarice in trocevke. Bogata izbira finih oprem za lovce.


Orožje in municijo oddajam samo proti veljavnemu orožnemu listu.


Razpošiljalnica za vso državo.


Ki RDI


GLAVNA SKLADIŠTE:


preporuča jugoslovenskim šumarima i lovcima solidnu
izradu vlastitih tvornica na brdskim i šumskim
cipelama, vojničkim bakandžama te
raznim štrapacnim i luksuznim vrstama obuće za
gospodu i dame.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Prva Hrvatska Štedionica


U ZAGREBU.


Osnovana godine 1846.
Osnovana godine 1846


Dionička glavnica : Pričuve :
K 160,000.000-— K 100,000.000-—


Ulošci preko *..«_. v L
K 1.200,000.000´- Mjenjačnica u Zagrebu.


Podružnice :
].. ! Beograd, Bjelovar, Brod na Savi, ..


:


III llllll 1 = Celje, Crkvenica, Čakovec, Da:
ru ar, Delnice, Djakovo, Gjur


]..1
1 :|:||


gjevac, Ilok, Karlovac, Kraljevica,


III
llllll I ] I i mili .


:
Križevci, Mitrovica, Nova Gradiška,
Ogulin, Osijek; Požega,


"... \


Rijeka, Senj, Sisak, Subotica,


i ] ´
..


: Sušak, Sv. Ivan Zelina, Varaždin,
CXDI Velika Gorica, Vinkovci, Viro.
vitica, Vukovar, Zagreb Ilica


m
mm m i


117 a, Zemun.


.1.\


Ispostave :


1 III i
3D


Osijek donji grad, Vinica.


PRIMA uložke na uložne kjižice i na tekući račun.
ESKOMPTIRA mjenice i devize.
OBAVLJA burzovne naloge te izplate na vsa tu-


i inozemna mjesta.
IZDAJE čekove i kreditna pisma.
FINANCIRA trgovačka, obrtna i industrijalna


poduzeća.
OBAVLJA sve štedioničke i bankovne poslove
najkulantnije.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 84     <-- 84 -->        PDF

/=— —-= .


CENTRALNA ESKOMPTNA
l MJENJAČNA BANKA


DIONIČARSKO DRUŠTVO — ZAGREB, ILICA 26.


Telefon ravnateljstvo 8—78. Telefon blagajne 15—30.
Brzojavni naslov: BRODBANKA.


Dionička glavnica . . K 75,000.000-—


Pričuve preko .. . K 22,000.000-—


Ulošci preko .. . K 45,000.000-—


Pedružnice: BROD nS, OSIJEK, DJAKOVO.


PRIMA ULOŠKE na knjižice i u tekućem računu uz najbolji kamatnjak.
Novi ulošci vraćaju se odmah i bez otkaza.


DAJE MJENBENE I KONTOKORENTNE VJERESIJE, finansira trgovačke
i industrijalne poslove uz najpovoljnije uvjete.


OBAVLJA SVE BURZOVNE POSLOVE kupuje, i prodaje devize,
valute i efekte, izvršava sve naloge brzo i kulantno.


\ , -i


®


Delniška glavnica: Dio. 30,000.0004 tava: Din. 15,0


PODRUŽNICE:


Celje, Cavtat, Dubrovnik, Ercegnovi, Jelsa, Korčula,
Kotor, Kranj, Ljubljana, Maribor, Metković,
Sarajevo, Split, Šibenik, Zagreb.


Naslov za brzojave: JADRANSKA.


Afiliirani zavod:


FRANK SAKSER STATE BANK


82 Cortland Street. New York City.