DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 66     <-- 66 -->        PDF

418
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


14 dana preda zapisnički »Jugoslov. Šum. Udruženju«. Ovu predaju da izvrši
odbor hrv. šum. društva na ruke delegata Jugoslavenskog Šum. Udruženja.«


Nakon oba izneta predloga razvila se je debata, u kojoj su uzeli ueešća
dr. Petraeić, Srećko Majer, Rudolf Pilepić, dr. Vučković, dr. Jovanović, a nakon
debate, poziva predsjednik prisutne odbornike, da dizanjem ruke glasaju, tko
je za predlog Srećka Majera.


Kako su za same debate napustili dvoranu četiri odbornika, to je za
vreme glasanja bilo prisutno svega, osim predsednika, dvanajst odbornika, od
kojih je osa m glasalo za predlog Srećka Majera.


Predsjednik proglašujc, da je primljen predlog Srećka Majera.


IV.
Tajnik čita zapisnik prošle sjednice.
Zapisnik se prima bez primedbe, a za overovljenje zapisnika biraju se
članovi uprave
Rudolf Erny i dr. Andrija Petraeić.
Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik zaključuje sednicu u 7 sati uvečc.


Zapisnik


glavne skupštine hrv. šum. društva, održavane 12. maja 1922. godine u prosto*
lijama »Šumarskog Doma pod predsjedanjem društvenog predsjednika Milana
Turkovića, u prisutnosti društvenih potpredsjednika dra Đure Jovanovića i
Dragutina Trotzera, tajnika Manojla Divjaka, vršioca dužnosti blagajnika Rus
do-lfa Ernva, i članova: Ambrinac .loso, Agić Oskar, Blažić Dimo, Baličević
Ante, Bek Ivan, Budiselić Mijo, Borošić Josip, Balen Josip, Benić Emil, Brajdić
Ferdo, Bjcgović Tomo, Briksi Stjepan, Čikoš Stjepan, Čop André, Čcović Ivan,
Demetrović Đuro, Dražić Jure, Draženović Ivan, Dereta Mihajlo, Dujić Branko,
Eisenhut Viktor, Ervaćanin Miloš, Frkić Stjepan, Fuksa Vaclav, Frušic Andro,
Finke Mihajlo, Griinwald Josip st., Giirt Dragutin, Đureković Milan, Grunwald
Josip mL, Djukić Dušan, Helebrant Adolf, Hajek Bogoslav, Flavličck Aleksan*
dar, Hradi] Dragutin, Ivić Franjo, Ilić Nikola, Jcrbić Ivan, Ivanović Antun,
Jović Dušan, Jagrović Svetozar, Jelmann Bela, Koroskenv Velimir, KovačevTć
Petar, Kovačić Borislav, Kundrat F^mil, Kolibaš Rudolf, Krišković Lambert,
Kovačević Roko, Laksar Dragutin, Lach Gustav, Lazić Jovo, Ljuština Mihajlo,
Leustek Albin, Lončar Ilija, Maksić Ratislav, Mark Ante, Matizović Dragutin,
Miljković Ivan. Malčić Vatroslav, Majcr Srećko, Markić Mihovil, Marinović
Milan, Miljuš Petar, Miletić Žarko, Medaković Mirko, Manojlović L´ranko,
Muždeka Damjan, Majnarić Marijan, Matolnik Ivan, Mihaldžić Vidoje, Nefes
rović Franjo, Naglcr Hinko, Odžić Vladimir, Odlasek Andrej, Pejčić Viktor,
Petrovič Stevan, Pleško Bartol, Puk Miško, dr. Andrija Petračić, Petar Prpić,
Pichler Milan, Perušić Andrija, Piršić Vilim, l´remužić Andrija, Polak Velimir,
Petrovič Petar, Petrak Đuro, Popović Pajo, Ress Koritić Antun, Rukavina
Rude, Rukavina Branko, Solarić Teodor, Sever Dionis, Svoboda Bogdan, Slap*
ničar Slavoljub. Sutlić Slavko, Stipčić Filip, Siruček Vjenceslav, Stivičcvić Nis
kola, Sekulić Milorad, Šurić Stjepan, Schmidt Josip, Smidinger Rikardo, Šuštić
Josip, Štefović Josip, Škrljac Petar, dr. Vladimir Škorić, Šebetić Marko, Šubcrt
Nikola, Šnajder Luka, Totzauer Adolf, Tropper Antun, dr. Ugrenović Aleksan*
dar, Viđale Jaromir, dr. Vučković Vaso, Vuković Petar, Vlatković Petar,
Weiner Milan, Vorkapić Laza, Zec Dušan, Žibrat Milan, Bugarović Ljubo*
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
419


mir, zatim punomoćnici utemeljača: Mitrovačke paropile d. d., Mitrovačka
tvornica hrast, ekstrakta, Jugoslavenske šumske industrije d. d., Prvog jugosl.


d. d. za šumsko gospodarstvo i industriju, Šumsko gospod, ured petrovaradin«
ske im. općine, kr. direkcija šuma u Vinkovcima, Ljudevit Weis, veletrgovina
drvom, te utemeljači Šolz Svetozar, Marino Bona, Bogoslav Kosović i Gašo
Vac. —
I.
Predsednik Milan Turković otvara skupštinu u 9 sati i 30 prije podne,
pozdravljajući prisutne i izlažući cilj današnjeg sastanka. Iznosi, da je radi
toga održana jučer sjednica upravnog odbora, koja je donela sledeči zaključak:


Tajnik čita: »Odbor predlaže glavnoj skupštini, da pristupi likvidaciji
tako, da svu pokretnu i nepokretnu imovinu, uz sve obaveze, koje društvo
ima, u roku od 14 dana preda zapisnički »Jugoslovenskom Šumarskom Udru»
ženju«. Ovu predaju da izvrši odbor hrv. šum. društva na ruke delegata


J.
Š. U.«.
Predsednik moli skupštinu, da predlog aklamacijom usvoji.
Dr. Petrači ć uzima riječ te iznosi, da je on na odborskoj sjednici
iznio drugi predlog, pa moli, da se i on sasluša. Njegov predlog glasi: »Pošto
pravila hrv. šum. društva nisu zvanično odobrena, te ono postoji pod imenom
Hrv. slav. šum. društva, i kao takvo ima danas da likvidira, to upravni odbor
stavlja glavnoj skupštini ovaj predlog: Društvo pristupa likvidaciji i to tako,
da se od društvene imovine (šumarskog doma, muzeja i knjižnice) osniva za*
klada pod imenom »Kesterčanekova zaklada«, kojom će upravljati i njene pri«
hode uživati »Jugosl. Šum. Udruženje«. Za slučaj razlaza toga društva ili pre«
mještaja sjedišta iz Zagreba upravlja zakladom gradsko poglavarstvo grada
Zagreba, i to tako, da šumarski muzej i knjižnicu uživa zagrebačko sveučilište
iz prihoda šumarskog doma. Višak prihoda od izdržavanja knjižnice i muzeja
ima se upotrebiti za pošumljenje hrv. prim. Krasa. Za izvršenje ovoga predloga
izabire skupština tri člana.«
Moli, da se prije donešenja konačne odluke sporazumiju članovi o ovome
predlogu, da ga eventualno i modificiraju, ali da nikako ne prelaze preko njega.
Povodom toga kao i povodom molbe postaje za šumske pokuse na sve«
učilištu u Zagrebu, da joj se prije likvidacije ustupe neke knjige, razvija se je
živa debata, u kojoj se je uvuklo i pitanje po kojim pravilima da se glasa,
naime, da li po pravilima hrv. slav. šum. društva ili po´ izmenjenim pravilima
hrv. šum. društva.
U debati su uzeli živo učešće dr. Petračić, Milan Turković, dr. Jovanović,
Bogosav Kosović i dr. Nenadić. U toku debate posjetio je skupštinu Ministar
Šuma i Rudnika g. Žika Rafajlović, koga je predsednik toplo pozdravio moleći
ga, da uvek prima u zaštiti šumarstvo i šumare.


G. Ministar zahvaPo se na pozdravu i u još toplijem otpozdravu naglasio
potrebu našeg ujedinjenja, obećavajući, da će se zauzimati i raditi na dobrobit
naše lepe i važne šumarske struke doklegod bude u tome položaju.
Pošto je Ministar napustio dvoranu, predsjednik je pozvao članove, da
glasaju o predlogu odbora, pri čem se je porodila diskusija, da li da se glasa
javno ili tajno, pošto pravila ništa naročito ne propisuju. Pošto se članovi ni
u tom nisu mogli složiti, pristupljeno je poimeničnom glasanju, tko je za javno
a tko za tajno glasanje, i kad je utvrđeno, da je velika većina za javno glas
sanje, pristupilo se je poimeničnom javnom glasanju za predlog odbora i to
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 68     <-- 68 -->        PDF

420 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


tako, da su svi članovi, koji su za predlog odbora glasali sa »za«, a koji su
protiv predloga sa »protiv«.


Nakon prcbrajanja glasova po izabratim skuratorima Bartolu Plcšku i
Roki Kovačeviću utvrdjeno je, da je za predlog uprav, odbora glasalo 93
(devedeset tri) člana, a protiv predloga odbora 42 (četrdeset i dva) člana,
prema čemu je predlog odbora velikom većinom primljen.


Pošto je ovo druga skupština, koja ima da odluči o likvidaciji društva,
na kojoj je za pravovaljanu odluku o likvidaciji dovoljna nadpolovična većina
prisutnih članova, predsjednik proglašuje, da je hrv. slav. šum. društvo likvi«
diralo, i da njegova imovina prelazi u smislu napred istaknutog zaključka u
svojinu J. Š. U.


II.
Predsjednik moli skupštinu, da izabere 2 člana, koji će pripremiti sve
za predaju i ovu izvršiti u smislu ov. zaključka.
Skupština bira tajnika M. Divjaka i vršioca dužnosti blagajnika Rudolla
Ernysa.
Pošto je dnevni red iscrpen predsjednik zaključuje sednicu u 11 sati prije
podne.


Tajnik: Manojlo Divjak. Predsjednik: Milan Turković.


Ovjeravaju: Ing. Roko Kovačević, Bartol Pleško.


Opći zbor Gozdarskega društva u Ljubljani. U 4. broju oglašeni zbor toga
društva održan je u Mariboru 4. maja t. g. Tom je prigodom društvo´ likvidiralo
i proglasilo se podružnicom J. Š. U. Sutradan bio je lijep izlet u okolicu Mari«
bora na Pohorje.


Izvadak skupštinskog zapisnika izostao je radi tehničkih zapreka. U nas
rednom broja donijet ćemo ga skupa s opisom izleta na Pohorje.


V. Sjednica upravnog odbora J. Š. U. Glavna uprava održala je za 13. V.
zakazanu sjednicu u Ljubljani. Zapisnik sjednice donijet ćemo u narednom
broju.