DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Odbor usvaja predlog predsjednika, da se likvidacija izvrši po pravilima
»Hrv. slav. šum. društva«.


II.
Tajni k čita molbu zavoda za šumske pokuse na sveučilištu u Zagrebu.
da mu se prilikom likvidacije ustupe 183 knjige i sva godišta nekojih njemačkih
časopisa iz društvene knjižnice i predlaže, da se molbi udovolji.
M a r i n o v i č nema ništa proti toga, da se molbi udovolji, ali smatra
potrebnim ovom prilikom napomenuti, da je ovo društvo mnogo učinilo, da do
osnivanja toga zavoda dođe, te je udruženje delegiralo svoga člana u njegovoj
osobi, koji bi imao učestvovati kod izrade uredbe za osnivanje zavoda, pa je
ipak ta uredba nekako krišom donesena uz suradnju profesora bez ijednog
praktičara. Na prvom koraku u život osnivači zavoda se obraćaju ipak onima,
čiju suradnju nijesu tražili kod sastavka pravila te se smatra pobud j en, da
ovom prilikom spočitne takav postupak.
Maje r navodi, da je po vladi donesena ta uredba u vrijeme, kad se
očekivalo, da će Marinović imenovanjem za sveuč. profesora postati pripadnik
fakulteta te kao takav ne bi mogao zastupati praksu.
Marinović : Onda se je moglo tražiti drugog delegata.
Dr. N e n a d i ć navada, da ne će zavod za pokuse u buduće raditi bez
učešća praktičara. Zavod postoji samo na papiru, jer nemamo novaca za njes
govo ostvarenje, a ako se ostvari, a kad se ostvari radiée u sporazumu s praks
tičarima.


Grunwal d predlaže, da se ustupe samo one knjige od kojih postoje
dva primerka.


Maje r predlaže, da se molba u cijelosti uvaži.


Odbor usvaja predlog Majera i zaključuje predložiti skupštini, da molbu
zavoda za šumske pokuse u cclosti usvoji.


III.
Dr. Petrači ć iznosi, da se imovina društva sastoji iz »Šumarskog
Doma«, »Koroskenijeve zaklade«, »Borošićeve zaklade«, »Jubilarnog stipendija«,
»Zaklade za uzgoj djece«, gotovine i dugog. Predlaže, da odbor donese ...
kretan, formulisan predlog u pogledu likvidacije, s kojim će izaći pred skup»
stinu.


Sa svoje strane predlaže, da se usvoji predlog ove sadržine: »Pošto pra*
vila hrv. šum. društva nisu zvanično odobrena, te ono zvanično postoji pod
imenom Hrv. slav. šum. društvo i kao takovo imade danas da likvidira, to
upravni odbor stavlja glavnoj skupštini ovaj predlog: Društvo pristupa likvi«
daćiji i to tako, da se od društvene imovine (šumarskog doma, muzeja i knjižs
niče) osniva zaklada pod imenom »Kesterčanekova zaklada«, kojom će upravs
ljati i njene prihode uživati »Jugoslovensko Šumarsko Udruženje«. Za slučaj
razlaza toga društva ili prenošenja sjedišta iz Zagreba, upravlja zakladom
gradsko poglavarstvo grada Zagreba i to tako, da šumarski muzej i knjižnicu
uživa zagrebačko sveučilište, iz prihoda šumarskog doma. Višak prihoda od
uzdržavanja knjižnice i muzeja ima se upotrebiti za pošumljenje hrv. primor«
skog Krasa. Za izvršenje ovoga predloga izabire skupština 3 člana.


Maje r se ne slaže s predlogom dra Petračića i iznosi slijedeći predlog:
»Odbor predlaže glavnoj skupštini, da pristupi likvidaciji tako, da svu
pokretnu i nepokretnu imovinu uz sve obaveze, koje društvo ima u roku od