DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Zapisnik


glavne skupštine hrv. slav. šumarskog društva, sazvane za 12. novembra 1921.
za 9 sati prije podne u šumarskom domu.


Prisutni su: Dr. Petračić, R. ...., Milorad Sekulić, Makso Fischer, I.
.Jerbić, dr. Levaković, Milan Marinovič. Najstariji od prisutnih g. .... točno
u 10 sati čita dopis predsjednika društva bar. Turkovića, da radi bolesti ne
može prisustvovati skupštini; ujedno saopćuje telefonsku izjavu g. podpred»
sjednika Trôtzera, da radi bolesti ne može prisustvovati skupštini.


Prisutni konstatuju, da je po § 24. Pravila hrv. slav. šumarskog društva


1. saziv ove skupštine dva mjeseca prije priopćen članovima, 2. da nije prisu»
tan
dovoljan broj članova za vijećanje dotično za glasanje o razlazu društva.
Nakon te konstatacije prisutni potpisuju i zaključuju zapisnik.


Rudolfo ...., v. r. Dr. Petračić, v. r.


Sekulić, v. r. lng. Marinovič, v. r. Jerbić, v. r.


Dr. Levaković, v. r. M. Fischer, v. r.


Izvadak iz zapisnika


ođborske sjednice hrv. šum. društva održavane 11. maja 1922. god. u prosto»
rijama šumarskog doma pod predsjedanjem društvenoga predsjednika Milana
Turkovića, u prisustvu društvenog tajnika Manojla Divjaka, zastup. blagajnika
Rudolfa ......, članova uprave podpredsjednika dr. Doke Jovanovića i Dra=
gutina Trotzera, te odbornika Dionisa Severa, Slavoljuba Slapničara, Žarka
Miletića, dr. Aleksandra Ugrenovića, Josipa Griinwalda, dr. Vase Vučkovića,
Rudolfa Pilepića, Jure Dražica, dr. Dure Nenadića, dr. Andrije Petračića, Srećka
Majera i Milana Marinovića.


I.
Predsjedni k otvara sjednicu u 5 sati poslije podne, naglašujući, da
se odborska sjednica ima održati povodom sutrašnje skupštine, sazvane radi
likvidacije društva. Moli odbor, da donese zaključak, kakvo će stanovište
zauzeti na sutrašnjoj skupštini.


Dr. Petrači ć pita, po kojim pravilima ima sutra društvo da likvidira,
da li naime po pravilima »Hrv. slav. šumarskog društva«, koja su izmenjena prilis
kom izmene imena u »Hrv. šum. društvo«, ili po tim izmenjenim pravilima »Hrv.
šum. društva«, po kojima se je do sada radilo, ali koja nisu potvrdjena. Što ta
pravila nisu potvrdjena, baca krivicu na tajnika, koji se nije starao da do
potvrde dodje, šta više on sumnja, da se ona možda nalaze negde kod tajnika
u stolu. Naglašuje, da je to veoma važno već radi toga, što su po starim pra»
vilima lugari bili članovi II. raz. i ne bi imali pravo glasa, dob bi po novim
pravilima to pravo imali.


Predsjedni k drži, da se likvidacija ima obaviti po onim pravilima,
koja su od strane oblasti potvrdjena. dok se nepotvrdjena pravila imadu sma<
trati kao da ne postoje.


M i 1 e t i ć drži, da bi se imalo likvidirati po pravilima »Hrv. šum. društva«.
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Odbor usvaja predlog predsjednika, da se likvidacija izvrši po pravilima
»Hrv. slav. šum. društva«.


II.
Tajni k čita molbu zavoda za šumske pokuse na sveučilištu u Zagrebu.
da mu se prilikom likvidacije ustupe 183 knjige i sva godišta nekojih njemačkih
časopisa iz društvene knjižnice i predlaže, da se molbi udovolji.
M a r i n o v i č nema ništa proti toga, da se molbi udovolji, ali smatra
potrebnim ovom prilikom napomenuti, da je ovo društvo mnogo učinilo, da do
osnivanja toga zavoda dođe, te je udruženje delegiralo svoga člana u njegovoj
osobi, koji bi imao učestvovati kod izrade uredbe za osnivanje zavoda, pa je
ipak ta uredba nekako krišom donesena uz suradnju profesora bez ijednog
praktičara. Na prvom koraku u život osnivači zavoda se obraćaju ipak onima,
čiju suradnju nijesu tražili kod sastavka pravila te se smatra pobud j en, da
ovom prilikom spočitne takav postupak.
Maje r navodi, da je po vladi donesena ta uredba u vrijeme, kad se
očekivalo, da će Marinović imenovanjem za sveuč. profesora postati pripadnik
fakulteta te kao takav ne bi mogao zastupati praksu.
Marinović : Onda se je moglo tražiti drugog delegata.
Dr. N e n a d i ć navada, da ne će zavod za pokuse u buduće raditi bez
učešća praktičara. Zavod postoji samo na papiru, jer nemamo novaca za njes
govo ostvarenje, a ako se ostvari, a kad se ostvari radiée u sporazumu s praks
tičarima.


Grunwal d predlaže, da se ustupe samo one knjige od kojih postoje
dva primerka.


Maje r predlaže, da se molba u cijelosti uvaži.


Odbor usvaja predlog Majera i zaključuje predložiti skupštini, da molbu
zavoda za šumske pokuse u cclosti usvoji.


III.
Dr. Petrači ć iznosi, da se imovina društva sastoji iz »Šumarskog
Doma«, »Koroskenijeve zaklade«, »Borošićeve zaklade«, »Jubilarnog stipendija«,
»Zaklade za uzgoj djece«, gotovine i dugog. Predlaže, da odbor donese ...
kretan, formulisan predlog u pogledu likvidacije, s kojim će izaći pred skup»
stinu.


Sa svoje strane predlaže, da se usvoji predlog ove sadržine: »Pošto pra*
vila hrv. šum. društva nisu zvanično odobrena, te ono zvanično postoji pod
imenom Hrv. slav. šum. društvo i kao takovo imade danas da likvidira, to
upravni odbor stavlja glavnoj skupštini ovaj predlog: Društvo pristupa likvi«
daćiji i to tako, da se od društvene imovine (šumarskog doma, muzeja i knjižs
niče) osniva zaklada pod imenom »Kesterčanekova zaklada«, kojom će upravs
ljati i njene prihode uživati »Jugoslovensko Šumarsko Udruženje«. Za slučaj
razlaza toga društva ili prenošenja sjedišta iz Zagreba, upravlja zakladom
gradsko poglavarstvo grada Zagreba i to tako, da šumarski muzej i knjižnicu
uživa zagrebačko sveučilište, iz prihoda šumarskog doma. Višak prihoda od
uzdržavanja knjižnice i muzeja ima se upotrebiti za pošumljenje hrv. primor«
skog Krasa. Za izvršenje ovoga predloga izabire skupština 3 člana.


Maje r se ne slaže s predlogom dra Petračića i iznosi slijedeći predlog:
»Odbor predlaže glavnoj skupštini, da pristupi likvidaciji tako, da svu
pokretnu i nepokretnu imovinu uz sve obaveze, koje društvo ima u roku od