DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Zapisnik


glavne skupštine hrv. slav. šumarskog društva, sazvane za 12. novembra 1921.
za 9 sati prije podne u šumarskom domu.


Prisutni su: Dr. Petračić, R. ...., Milorad Sekulić, Makso Fischer, I.
.Jerbić, dr. Levaković, Milan Marinovič. Najstariji od prisutnih g. .... točno
u 10 sati čita dopis predsjednika društva bar. Turkovića, da radi bolesti ne
može prisustvovati skupštini; ujedno saopćuje telefonsku izjavu g. podpred»
sjednika Trôtzera, da radi bolesti ne može prisustvovati skupštini.


Prisutni konstatuju, da je po § 24. Pravila hrv. slav. šumarskog društva


1. saziv ove skupštine dva mjeseca prije priopćen članovima, 2. da nije prisu»
tan
dovoljan broj članova za vijećanje dotično za glasanje o razlazu društva.
Nakon te konstatacije prisutni potpisuju i zaključuju zapisnik.


Rudolfo ...., v. r. Dr. Petračić, v. r.


Sekulić, v. r. lng. Marinovič, v. r. Jerbić, v. r.


Dr. Levaković, v. r. M. Fischer, v. r.


Izvadak iz zapisnika


ođborske sjednice hrv. šum. društva održavane 11. maja 1922. god. u prosto»
rijama šumarskog doma pod predsjedanjem društvenoga predsjednika Milana
Turkovića, u prisustvu društvenog tajnika Manojla Divjaka, zastup. blagajnika
Rudolfa ......, članova uprave podpredsjednika dr. Doke Jovanovića i Dra=
gutina Trotzera, te odbornika Dionisa Severa, Slavoljuba Slapničara, Žarka
Miletića, dr. Aleksandra Ugrenovića, Josipa Griinwalda, dr. Vase Vučkovića,
Rudolfa Pilepića, Jure Dražica, dr. Dure Nenadića, dr. Andrije Petračića, Srećka
Majera i Milana Marinovića.


I.
Predsjedni k otvara sjednicu u 5 sati poslije podne, naglašujući, da
se odborska sjednica ima održati povodom sutrašnje skupštine, sazvane radi
likvidacije društva. Moli odbor, da donese zaključak, kakvo će stanovište
zauzeti na sutrašnjoj skupštini.


Dr. Petrači ć pita, po kojim pravilima ima sutra društvo da likvidira,
da li naime po pravilima »Hrv. slav. šumarskog društva«, koja su izmenjena prilis
kom izmene imena u »Hrv. šum. društvo«, ili po tim izmenjenim pravilima »Hrv.
šum. društva«, po kojima se je do sada radilo, ali koja nisu potvrdjena. Što ta
pravila nisu potvrdjena, baca krivicu na tajnika, koji se nije starao da do
potvrde dodje, šta više on sumnja, da se ona možda nalaze negde kod tajnika
u stolu. Naglašuje, da je to veoma važno već radi toga, što su po starim pra»
vilima lugari bili članovi II. raz. i ne bi imali pravo glasa, dob bi po novim
pravilima to pravo imali.


Predsjedni k drži, da se likvidacija ima obaviti po onim pravilima,
koja su od strane oblasti potvrdjena. dok se nepotvrdjena pravila imadu sma<
trati kao da ne postoje.


M i 1 e t i ć drži, da bi se imalo likvidirati po pravilima »Hrv. šum. društva«.