DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 62     <-- 62 -->        PDF

414 Bilješke.


nas priječi u tom radu. Iz kratkog života našeg udruženja uvidjeli smo, da
se organizacija rada dade najbolje provesti, ako se pod centralnim vodstvom
decentralizira posao prema interesnim skupinama. Te bi skupine bile u smislu
pravila p o d r u ž i n c. Do sada je osnovana takova podružina samo u Slo»
veniji, i svi osjećamo, da bi ih trebalo osnivati i drugdje. Temelj rada je
međusobno upoznavanje, zajednički sastanci i raspravljanje o specijalnim odnos
šajima. Za većinu članova su takovi češći sastanci omogućeni sam o unuta r
podružina , jer daleka putovanja na zajedničke kongrese i skupštine moći«
će si dozvoliti sanu> malen broj članova.


U razgovoru s mnogo drugova iz svih krajeva države razabralo
se negodovanje, što je Ministarstvo unijelo u čl. 30. Pravila »da više direkcija
ne može obrazovati jednu podružinu.«


Bez obzira na to, da ovo ograničenje miriše po politici, koju ne damo
uvlačiti u udruženje, nema ono smisla ni s gledišta valjane organizacije rada.
Zajednički interesi pojedinih krajeva ne moraju koincidirati s birokratskom ili
političkom podjelom pojedinih direkcija.


Zato se je među članovima iz svih krajeva države povela akcija, da se
nađe sporazum za nekoje izmjene pravila, od kojih bi najvažnija bila: zahtjev
za brisanjem te ograde u čl. 30.


Oko organizacije podružine radi se za sada ozbiljno u Hrvatskoj i Bosni.


Zakon o opštoj upravi, o podjeli zemlje na oblasti, o oblasnoj i sreskoj
samoupravi. U službenim novinama objelodanjeni su gornji zakoni. Od tih za*
kona najviše nas zanima zakon o općoj upravi, jer prema njemu pod tu upravu
dolaze svi šum. poslovi osim uprave državnih šuma. Prema tom zakonu imali
bi dosadašnji šum. odsjeci likvidirati, a uprava općinskih šuma (z. zajednica,
općina itd.) kao i cjelokupni šumsko policajni nadzor potpasti pod oblasnu
upravu.


Štetnost ove uredbe za šumarstvo isticali smo od onog momenta, kad je
nacrt toga zakona objelodanjen u službenim novinama. Stali smo na sta»
novište uredbe od 27. juna 1921. kejom se uređuje šumarska služba u našoj
državi i prema kojoj se postavlja unifikacij a šum. službe t. j . spajane
uprave drž. i opć. šuma s šumsko polic, nadzorom u uredima, koji bi bili koors
dinirani (a ne podređeni) polit, upravama kao nezavisni drž. šum. uredi (dis
rekcije dot. šum. uprave). O tom pitanju izlazila je opširna rasprava šum.
savjetnika ing. Marinovića kroz pet brojeva Šum. lista, u kojoj je dovoljno
i za vremena objašnjena opreka između obje uredbe.


J. Š. U. stalo je na stanovište uredbe od 27. juna te prema istoj izradilo
nacrt pravilnika za provedbu te uredbe. Svojim rezolucijama (vidi str. 33. u
I. broju i str. 257 u IV. broju Šum. lista) pokazalo je udruženje, da se u
pogledu unifikacije i nezavisnog uređenja šum. službe potpuno identificira s
Ministarstvom šuma.
NTe ćemo istraživati, čija je krivnja, da je taj zakon donošen s odred«
bama, koje su štetne po interese šumarstva. Jedno znamo da riješenjc toga
pitanja u smislu zakona o opštoj upravi ne može nikako zadovoljiti šumarske
krugove te smo uvjereni, da će ono poduzeti sva legalna sretstva, da se odredbe
toga zakona izmijene u korist šumarstva, kojemu je na srcu jedin o s a č u *
v a n j e i održanje šum a.


Ne treba tek dokazivati, da bi ova borba bila sigurnija i uspješnija, kada
bi u sastavu zakonodavnog tijela vidjeli u onom broju zastupane privredne