DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Službene vijesti.


. p e . . e .


.......... ....... .. ...... ...., a ...... . ....... .. ..... ....... .. ...
........ ...... .. .......... ......... .... y ...... .. 1921. ......, . ..:


....... .. .......


|


...


VO ... ...... ......
iS .... ....


X ...... ......


Et


OJ ... . ... | . ... . ... I .


eu


1. ...... 304.689 93 150.950 10 153.739 83
2. ........ ... . 127.330 45 210.306 12 — — 82.975 67
3. ....... ... . 353.042 10 229.391 96 123.650 14 — —
4. 319.318 39 184.765 44 134.552 95 — —
5. .... ......... . . 131.540 52 154.669 81 — — 23.129 29
6. ...... 184.118 20 142.562 02 41.556 18 — —
7. .... ..... . . . 48.442 45 146.155 38 — — 97.712 93
8. ......... . . . 45.093 50 172.605 98 — — 127.512 48
9. ......... ... . 607.914 48 149.030 90 458.883 58 — —
10. 1,188.428 05 168.624 97 1,019.804 08 — —
11. ...... 37.173 80 106.381 14 — — 69.207 34
12. .... .... . . . 29.693 87 140.960 94 — — 111.267 07
13. ... 196.225 57 124.593 42 71.632 15 — —
14. ..... 239.532 79 98.699 33 140.833 46 — —
15. ....... ... . 22.561 45 134.322 15 — — 111.760 70
16. ...... 64.400 30 75.784 06 11.383 76 — —
..... . . 3,899.505 85 2,389.803 72 2,156.036 13 623.565 48


17. ......... .... . — — 81.914 02 — — 81.914 02
...... . . 3,899.505 85 2,471.717 74 2,156.036 13 705.479 50


C . . . a :


....... ... 3,899.505-85
....... „ 2,471.717-74


..... ...... ... 1,427.788-11


*
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 84     <-- 84 -->        PDF

354
Službene vijesti.


Broj 10.725 — 1922.
Predmet:
Lugarski i lovopaziteljski ispiti.


Oglas.


U smislu propisa normativne naredbe od 2. III. 1891. broj 30.551 .. 1890.
odnosno one od 23. XI. 1898. broj 43.532 .. 1898. obdržavati će se kod potpis
sane kr. županijske oblasti i kod kr. kotarske oblasti u Petrinji dne 16. i slije«
dećih dana mjeseca augusta t. g. lugarski i lovopaziteljski ispiti.


Kandidati, koji se žele jednom ili drugom ispitu podvrći, imadu svoje
propisno biljegovane i u smislu gorespomenutih naredaba propisno obložene
molbe najkasnije do 1- juna 1922. ovoj kr. županijskoj oblasti podnijeti.


Kr. županijska oblast.


U Zagrebu, dne 4. aprila 1922.
Kr. podžupan: Mojsilović, v. r.


Broj 317/1922.
Šumska uprava Han Kompanija.


Oglas.


Na 10. maja 1922. u 10 sati prije podne prodavače se kod šumske uprave
u I lan Kumpaniji putem usmene javne dražbe i pismenih ponuda oko 14.000
prost, metara bukovog drveta sposobnog za palenjc ugljena, odnosno izradjen
ugljen od ovoga.


Drvo se nalazi i to:


1. oko 2500 pr. m. na stovarištu u Kruščici (Centralna paliona drvenog
ugljena) a kvaliteta sastoji se iz bukovog gorivog drveta izlučenog t. j . kvrgavo,
oblici i grane za ugljen sposobnog drveta.
Iskhčna cijena je po pr. m. 32.50 Din (Tridesetidva 50 % dinara).


2. oko 850 pr. m. izradjenog bukovog drveta (Vio % jelovog) u šumi Vrioće
na
panju, kvaliteta mu je: nesortirano po 1 i l´j.m duljine.
Isklična cijena po pr. m. 11.25 Din (Jedanaest 25 % dinara).


3. oko 3000 pr. m. ne izradjenog ležećeg bukovog drveta u šumi Vrioće
na panju, sa iskličnom cijenom od 2-50 Din (Dva 50 % dinara) po pr. m.
Za drveni ugljen od ovog drveta je isklična cijena 60 Din para (šezdeset)
po kilogramu franko vagon Krušćica.
Nudiocimasieflcktantima stoji slobodno da drvo prije dražbe razgledaju.
Uslovi kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod ove šumske uprave.
Prije početka dražbe imade svaki nudioc položiti vadij u iznosu od 10%


eijelokupne kupovnine t. j . 18.500 Din u gotovom ili u vrijednostnim papirima
i taksenu marku od 20 Din. Strani podanici polažu vadij u dvostrukom iznosu. .


Pismene ponude moraju stići najkašnje do 10 sati dne 10. maja 1922.
šumskoj upravi u Han Kompaniji, propisno biljegovane s odredjenim vadijem,
zapečaćene i na omotu sa oznakom »Ponuda na čumursko drvo odnosno gotov
čumor u Krušćićkoj planini« a u istoj se imade izričito naglasiti, da li se
reflektira na drvo kao takovo ili gotov ugljen.


Direkcija šuma u Sarajevu bira slobodno izmedju usmenih i pismenih


ponuda
i može sve bez navoda razloga odbiti.
Do riješenja vezani su nudioci na svoju ponudu.
Han Kompanija, dne 29. aprila 1922. Šumska uprava.
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Broj 148=2. Šumska uprava HansKompanija.


Oglas.


Kod šumske uprave u Han Kumpaniji prodavati će se dne 10. maja 1922.
u 14 sati putem ustmene dražbe i p´smenih ponuda 10.000 (Deset hiljada) ko*
mada izradjenih bukovih pragova za uskotračnc željeznice po 1.60 metra
duljine u propisnim dimenzijama.


Isklična cijena iznaša 12.50 (Dvanaejst 50 %) dinara po komadu franko
stovarište u Krušćici (udaljeno od željezničke stanice Han Kumpanija Vitez
..... svezana željezničkom šumskom prugom sa parnim pogonom).


Nudioci imadu prije početka dražbe položiti vadij u iznosu od 10 %
cijelokupne kupovnine t. i. 12.000 dinara u gotovom ili u vrijednostnim držav«
nim papirima. — Strani podanici polažu vadij u dvostrukom iznosu.


Pismene ponude biljegovane sa taksenom markom od 20 dinara, snabdjenc
sa propisanim vadi jem, zapečaćene i na omotu sa oznakom obilježene:


»Ponuda na 10.000 komada bukovih željezničkih pra»
gova « moraju stići pravovremeno ovoj upravi i to do 14 sati dne 10. maja 1922.


Ponude koje budu stigle poslije odredjenog roka neće se uzeti u obzir,
isto tako neće se uvažiti naknadno pismene ponude i očitovanje.


Uslovi kupnje i prodaje izložene su na uvid kod šumske uprave u Han
Kumpaniji, gdje se za vrijeme uredovnih sati mogu interesentima saopč´ti.


Direkcija šuma u Sarajevu bira slobodno izmedju stavljenih usmenihpismenih ponuda, i može sve bez navoda razloga odbiti.


Do riješenja vezani su nudioci na svoju ponudu.


Han Kumpanija, dne 29. aprila 1922.


Šumska uprava.


Radionica za preciznu mehaniku


VILJEM SEQUARDT


Ljubljana, Dalmatinova ulica 5.


Teodoliti, tahimetri, nivelacijoni poljski i šumarski mjerači
instrumenti, nivel. letve, trasirke, libele, busole, mjerači
lanci i vrpce, planimetri, pantografi, ombrografi, ombrometri,
visinski barometri, aneroidi, brojčani čekići, šumska
kladiva i sve šumarske instrumente i potrebštine, crtaći
pribor, precizna šestila, tuši, svjetlobni prozirni i milimetarski
papiri.
Brušenje risaćih pera i sve popravke točno i solidno. Zajamčeno
precizna rektifikacija geodetskih instrumenata.
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Prvo jugoslavensko d. d. za šumsko gospodarstvo i industriju.


Centrala: Zagreb, Gjorgjićeva ulica 2,11.


Poduzeća: Parna pilana i tvornica kutija u Podgradcima kod Bosanske
Gradiške. Vlastelinstvo Sirač kraj Daruvara.


Produkcija: sve vrsti jelovog rezanog materijala i gradjevne robe, bukovi
rezani materijal pareni i nepareni, bukovo gorivo drvo,
bukove podvlake, bukovi drveni ugljen i dr.


Uprava: Podgradci, p. Bos. Gradiška, Bosna.


Želj ezn. postaja: Okučani i Jasenovac.


Otprema robe : sa pilane do Bos. Gradiške vlastitom šumskom željeznicom,
u Bos. Gradišci vlastito skladište na sav. obali. Otpremanje
Savom preuzima se dijelom i vlastitim plovnim sredstvima.


Zrinjski trg 17 ..DOlVl Telefon 4 — 42


DIONIČKO DRUŠTVO ZA DRVENE GRADNJE
Tvornica: Černomerec ZAGREB Brzoj, naslov: „Dom"


Radione za drvene konstrukcije i blanjanje, parna pilana. Tvornica za izradbu vrata,
prozora, parketa i nutarnjih uredjaja. - Poduzeće za specijalne drvene gradnje, te
izradbu drvenih kuća u rastavljenom i stabilnom stanju. - Radione za pokućtvo i za
vrt po stanovitim tipovima. - Konstrukcione radione za izložbene zgrade te dvorane.


Preporuče svoju specijalnu tvornicu za izradbu jednoličnih kuća, prozora, vrata, parketa kao i jednoličnog
pokućtva, baraka te svih vrsti konstrukcija izradjenih po stanovitim tipovima. — U svrhu
pojeftinjenja i normaliziranja gradjevno - stolarskih radnja specijalizirali smo vlastiti pogonski odio
za jeftinu izradbu na veliko te izradjujemo normalna okovana i neokovana vrata sa ili bez opšava
i pošva u veličinama od 0´65 X 2´°0 m» t e 0´90 X 2"00 m, i dvokrilna 125 X 2´25 m svijetlosti ; nadalje
prozora 1*00 X 1*77 m, 1´— X 1*35 m, 1´— X 1´02 m, 090 X 1 50 m, 0´95 X 1*90 m,
1*50 X i´90 m» stalno na zalihi, prema tomu uz svakodobnu dobavu.


„SLAVEKS"


dion. društvo za šumsku industriju, Zagreb.


Proizvadja i eksportira: Rezanu hrastovimi najbolje slavonske
kakvoće sa pilane Brod n./S. Parenu i neparenu
bukovu gradju znamenite kakvoće sa pilane Pakrac.


„SLAVEKS"


société anonyme d´exploitation forestiere,
Zagreb.


Produit et exporte: Sciage Chene, de meilleure qualité de
Slavonie de sa scierie de Brod s./S. Sciage Hetre de la
célebre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac
(Slavonie) Etuvagé égal. Usine de talons en bois de Hetre.
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 87     <-- 87 -->        PDF

na dionice
za industriju drva


SLAVONIJA društvo


ZAGREB, Mažuraničev trg 11.


Telefon broj 20-56 i 17 22. Brzojavi : „SLAVONIJA".
Osnovano godina 1904. Dionička glavnica K 80,000.000.
Zaposleno 1200 radnika. Pričuvna glavnica K 37,5000.000.


Parna pilana, tvornica furnira, pokućtva, sjedala za stolice
i parketa u Brodu na Savi.
Izradjuje razanu gradju iz svih vrsti tvrdog drveta, naročito
iz slavonske hrastovine, zatim furnire iz svih vrsti domačog
i eksotičnog drveta te iz voćaka. Sjedala za stolice i parketa
iz hrastovine i bukovine.
Proizvadja masivno pokućtvo iz bukovine, hrastovine, brestovine,
jasenovine i javorovine.


Podružnice i zastupstva u Beogradu, Brodu n. S., Wienu,
Pragu, Brnu, Budapešti, Segedinu, Oradea Mare (Nagyvârâd),
Aradu i Bukareštu.


Dioničarsko društvo Société Anonyme


za eksploataciju drva d´Exploitation forestiere
Zagreb, Gajeva ul. 32 Zagreb, Gajeva ul. 32
Telefon 16-34, 14-55, 12-38. Téléphone 16-34,14-55,12-38.


Brzojavi: „EXPLOITAT". Télégrammes: „EXPLOITAT".


Parna pilana i tvornica Scierie a vapeur et fabrique
parketa Virovitica. de parquets Virovitica.
Parna pilana Teslić. Scierie a vapeur Teslić.


Prodajni ured Banja-Luka. Bureau de vente Banja-Luka.


Proizvadja i eksportira: Produits et exportés:


matériaux eu chene, hetre


hrastovu robu, parenu i


étuvé et non étuvé, bois ten


neparenu bukovinu, me


dre matériaux de construction
kanu rezanu gradju, gorivo et matérieux sciés et bois pour
drvo te parkete. chauffage et parquets.
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 88     <-- 88 -->        PDF

........................


Mihanovićeva ulica 2. Telefon 5—11,
listovni i brzojavni naslov Taninpila.
Pilane u Sušine-Gjurgjenovcu, Andrijevcima,
Ljeskovici, tvornice tanina,
bačava, parketa i pokučtva u Sušine-
Gjurgjenovcu, ispostave u svim većim
mjestima.
Proizvadja sve vrsti tvrdog gradjevnog
i stolarskog drva, gorivo drvo,


parkete, bačve za vino i pivo u
svim veličinama.


Puškama


KRANJU


r. z. z o. z.
Tvornica lov. pušaka s elektr. pogonom.
Skladište svakovrsnog oružja,
municije i lov. potrebština. Sve popravke
izvršuje stručnjački.
Brzojavi: PUŠKARNA KRANJ.


Cijeniki na zahtjev !


Daje se na znanje šumskim posjednicima,
šumarskim uredima kaotrgovcima sa sjemenom, da se može
dobiti kod potpisanog sjemena od
crnog bora (Pinus austriaca) uz


cijenu za 1 kg Din 50´—.
Sjeme je izvrstne kvalitete, jamčim
za 80% klicavosti — te podesno za
sijanje u svim krajevima naše države.
Sjeme se dobiva iz šume, koje
se nalaze 700 m nad morem.


M. Dubravčić
Nerežišće, otok Brač (Dalmacija).


........ .... ......"."....... ........
......... ........... ......,
........ . .... ........... ...
........ ........ ...........
........: ........ .....
...... .... .. ......!


preporuča jugoslovenskim šumarima i lovcima solidnu
izradu vlastitih tvornica na brdskim i šumskim
cipelama, vojničkim bakandžama te
raznim štrapacnim i luksuznim vrstama obuće za
gospodu i dame.
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Strojeve za svakovrsnu obradu đrveta


Gatre, skobelnike, J . Turbine
tesarske stolove, ^ . .. W
kružne i pasne |^ f t izradjuju najsolidpile
i dr. AE ..§ nije i najjevtinije;


Strojne tovarne in livarne d. d. Ljubljana.


Lovske puške sviju vrsti


od jednostavnije do najfinije izrade, za sačmu ili kuglu,
trocjevke, automatične pištole, flobertpuške, po tipu ili narudžbi,
municiju i pribor dobavlja najjeftinije, nadalje
preuzima i izvršuje popravke i preudezbe oružja sviju vrsfi


SLOVENSKA TVORNICA ORUŽJA


prije i P. WERNIG, BOROVLJE, d. a o.j.


RADOVLJICA (SLOVENIJA).


Izradba svih vrsti štampilija i pečata iz gume i pečata


IG. JUSTITZ, graveur


ZAGREB, Strossmayerova ulica 8.
Telefon 4—40. Utemeljeno 1896.


NA SKLADIŠTU : Promjerke (klupe) za mjerenje drva, kolobroji,
mjer. vrpce iz platna i čelika,´ kliješta za plombiranje
i plombe ; izradba šumarskih čekića i. t. d. i. t. d.


Za šumske industrije i trgovce drva:
pravi Gohlerovi kolobroji, šumski čekići, čekići za daske,
klupe za mjerenje, vrpce za mjerenje, brojevi iz ocjeli u
svim veličinama najbolje vrsti kod


ŠANDOR SCHNELLERA, rezbara
Zagreb, Strossmayerova ulica 6. *
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Ljubljana Fr. Sevčik Židovska ul.S


puškar in trgovec z orožjem


Ustanovljeno 1.1882.
Kr. prodaja smodnika (baruta). Na drobno in debelo.


Največja zaloga raznovrstnih pušk, repetir pištol in samokresov kakor tudi
vseh lovskih potrebščin in zraven spadajoče municije. Opozarjam zlasti na širom
znane sulske brezpételinarice in trocevke. Bogata izbira finih oprem za lovce.


Orožje in municijo oddajam samo proti veljavnemu orožnemu listu.


Razpošiljalnica za vso državo.


Učiteljska tiskarna v Ljubljani


je najmoderneje urejena in izvršuje vsa tiskamiška
dela od najpriprostejšega do najmodernejšega.


Tiska šolske, mladinske, leposlovne in znanstvene knjige. —
Ilustrirane knjige v eno- ali večbarvnem tisku. — Brošure in
knjige v malih in tudi največjih nakladah. — Časopise -ije
in mladinske liste.


Okusna oprema ilustriranih katalogov, cenikov
in reklamnih listov.


Lastna izdelovalnica šolskih zvezkov.


Šolski zvezki za osnovne šole in srednje šole. Risanke, dnevih
niki in beležnice.


UČITELJSKA KNJIGARNA


prodaja slovenske znanstvene, strokovne, leposjpvne, pripovedne
in mladinske knjige; dalje knjige za osnovne šole,
srednje in obrtne šole ; zaloga vsakovrstnega papirja, pisalnih,
risalnih in šolskih potrebščin in učil ; razglednice, umetne in
pokrajinske v veliki izbiri.


´ . ´ . " " ´ " ´^
NATISNILA UČITELJSKA TISKARNA V LJUBLJANI.