DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF
Literarni pregled. 323


.... ....... ............ .. ........ ......... ..... ............
.... ..... . .......... ......... ............ ........
.. ........... ..... y ........, ....... he y .......... ..
.......... ........... ...... ....... ........, ....... ....
.. ce ........ ...... ........ ........... . ............. ...........
........ . ... ....... ........ y ..... ....... ...
....... ............


.... je ......, .. y ......... ......., .... he ....... ..........
..... ........... .. .. ... .... ..... ......... ......
............ ........ .. ........... ..... y .........
......... .. .. na ... ..... ........ ............. .............
........ . ..... ...........; ...... ........... ..........
he ........ . ......... .... ..... . ....... he .. ....
..... ....... y ..... . ....... (...... .. ce.)


Literarni pregled.


Sylwan, organ malopoljskog šum. društva. Izlazi pod redakcijom prof.
dr. Simona Wicrdaka u Lavovu.


Od XL. godišta 1922 primili smo dva broja. Od članaka su važniji: Članci
historičkog značaja St. Sokolowskog in St. Pawlika; O potrebi šum. statistike
od inž. Maleekog; O šumi Bialovjeskoj od inž. Kohanovskog; O rastu bukve
u Karpatima od St. Winiarskog; O Bupalus piniarus L. od J. Wilczeka; O po*
trebi inform. biroa za cijene drveta od dr. inž. Kokurewiczog.


Gorski pregled, organ bugarskog šum. udruženja. Izlazi pod redaks
cijom G. Petrova u Sofiji.
Od VIII. godišta 1922 primili smo 3 broja.


Sadržaj 1. broja: G. Petrov: Jedan pogled unatrag; V. Stojanov: Pokusne
stan´ce; D. Andrejčin: Nepravde. Društveni dio. Razno.


2. broja: Toškov: Šume u Trnskoj okolici; I).: Nekoliko misli o šum.
žandarmeriji; Kotarov: O eksploatacijama i koncesijama u rilsko^monastirskoj
šumi; Dimitrov: Odijelo šum. stražara. Društveni dio. Književnost. Razno.
3. broj: Stojanov: Izvadak iz Buhlerovog Waldbau o uplivu svjetlosti na
šume; Stcršenov: Nalazi drveta u Trevnenskim šumama. Društveni dio.
Kronika. M.
Francuska.


»Revue des eaux et iorets.« Paris. Pr mili smo dosada dva broja
ove ugledne francuske šumarske revije (za januar i februar 1922) pa donosimo
ovdje ukratko njihov sadržaj.


Broj 1. (januar 1922). B a u b y: »Le Cypres Chauve dans les Marais
des BouchersduRhône« (»Tisovica
dium distichum] u barama na ušću
Rone«), A r n o u 1 d : »Les Tarifs de chemin de fer pour les bois« (»Željezničke
tarife za drvo«), Chronique forestier (Šumarska kronika).


Broj 2,- (februar 1922). J o u b e r t : »Forets et Monopoles« (»Šume
i monopoli«), Mathieu : »Les Parcs Nationaux de France, d´Algérje, de
Tunisie et du Maroc« (»Narodni parkovi Francuske, Alžira, Tunisa i Maroka«),


4