DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Načela organizacije šumarske službe u našoj državi. 313


čeme tome ni ovdje izbjeći. Mi imademo danas u nekim kraje=
virila šum. stručnjaka, koji nisu bili u prilikama, da svrše visoke
škole ali je mnoge od njih praksa i sposobnost dovela do velike
stručne spreme. To je činjenica, koju moramo u ovom slučaju
uvažiti pa obzirom na te naše drugove zahtijevati nadšumarski
sistem za čitavu državu samo pro futur o.


Obzirom na heterogenost gospodarenja u raznim krajevima
države bit će mjesta, u kojima će još neko- vrijeme bolje odgo=
varati šumarnički sistem. Postavljanje jednog pravila za tako
različite krajeve nemoguće je i nepotrebno.


Što se tiče osoblja, koje se ima postaviti na pomoć stares
šinama šumskih uprava, vrijedi ono, što je već naprijed rečeno.
Broj i kvalifikacija tog osoblja ovisi o sistemu organizacije
šumske uprave i stupnju gospodarenja. Ondje, gdje bude uveden
nadšumarski sistem, morat će pomoćno lug. osoblje biti bolje
izobraženo, jer će uz čuvarsku obavljati i pomoćnu tehničku
službu. Kod šumarničkog sistema postoje za pomoćnu tehničku
službu revirski šumari sa srednjom školom, pa lugarsko osoblje
obavlja samo čuvarsku službu.


U jednom i drugom slučaju mora se naročita pažnja posve?
titi kancelarijskoj službi. Dajući upraviteljima šumarija i šum«
sko=policajni nadzor nad nedržavnim šumama, porast će uvelike
pisarnički poslovi. To će još više vrijediti za šumske uprave,
kod kojih se uvede vlastita režija. Za to opterećenje mo=
raju se upravitelji otteretit i prenašajuči dio njihovih poslova
na druge organe. Tako je n. pr. u gotovo svim naprednim drža=
vama novčana manipulacija šumskih uprava predana u posebne
ruke i nigdje ne vode novčanu manipulaciju šumari
s visokoškolskom spremom. (Kaân.) Negdje je za
više šumarija osnovana naročita blagajna i blagajnici (s manjom
školskom spremom) obavljaju isplate prema doznakama šuma*
rija. Drugdje obavljaju isplate drž. blagajne i porezni uredi.


Razumije se samo po sebi, da su u tim državama šumarije
naročite finansijske jedinice sa samostalnim budžetom. One
daju doznake za isplate u granicama svog proračuna te ujedno
vode cijelo knjigovodstvo, sastavljajući godišnju bilancu svog
prihoda i rashoda. Tu bilancu i sve knjige ispituje računovodstvo
na koncu svake godine. Za obavljanje tih poslova daje se u
pisarnu šumarije osoblje, koje je za te poslove spremno, dočim
se broj činovnika računovodstva u srednjoj instanciji smanjuje
na minimum.


Kod naših drž. šumarija je knjigovodstvo centralizirano u
direkcijama te se jedna te ista stvar, često neznatne vrijednosti,
po više puta ispituje na štetu brzine uredovanja. Radi toga je
ondje potrebno brojno osoblje, koje obavlja poslove, što bi se
lahko mogli svršiti kod šumarija.


Prigodom izradbe nacrta pravilnika nismo bili pozvani, d?
predložimo nacrt za računarsku i blagajničku službu. Jedino
smo naglasili, da šumarije imadu biti samostalne j e d i =