DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 71     <-- 71 -->        PDF

271
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Iz uredništva i uprave.


Iz uredništva i uprave.


U listu ćemo perijodički donositi uspjehe dražba. Da se
omogući sistematsko skupljanje statističkih podataka, molimo
sve šumoposjednike, da nam saopće nakon svake dražbe:


1. vrst drveta, 2. drvnu masu, 3. način koriščenja (prodaja drveta
na panju ili izrađenih sortimenata), 4. isklična cijena ukupno i
pojednice, 5. postignuti utržak ukupno, pojednice i percentualno
i 6. udaljenost od prometnih sredstava (željeznice, obale, rijeke
itd.). Uredništvo.
Prisiljeni smo skrenuti pažnju gg. članova J. Š. U. i pretplata
nika »Šumarskog Lista«, da troškovi jednog jedinog broja lista,
kojega cijelo godište stoji u pretplati 50 D (za članove 30 D) —
stoji upravu 6 (šest dinara). Ipak je do sada samo 50% čla*
nova dotično pretplatnika učinilo svoju dužnost.


Drugom broju lista smo priložili čekovni list, pa molimo
ponovno one, kojih se tiče, da taj ček izvole upotrijebiti. Ć 1 a *
narina se ima podmiriti u prvoj četvrti svake
godi ne. Uprava.


Šumska uprava Han^Kumpanija.


Broj 35*1. 22./III. 1922.


Oglas.


Na 10. aprila u ponedeljak 1922 prodavat će se kod šumske uprave u
Han Kumpaniji putem ustmene dražbe i pismenih ponuda 500 kubnih met.
četinjastog drveta iz šume Stara pilana, odjec 79, Busovačka planina.


Isklična eijena iznaša 26 (dvadeset i šest) dinara za kubik korisnog i ogris
jevnog drveta, — u šumi na panju. —


Svaki nudioc ima položiti prije početka dražbe vadij 10% cijelokupne
kupovine t. j . 1300 (hiljadu tristotina) dinara, a strani pripadnici dvostruko,
u gotovom ili u vrijednostnim papirima.


Pismene ponude propisno biljegovane sa vadijem, zapečaćene treba po*
slati šumskoj upravi u Han Kumpaniji a moraju stići najkašnje do 10. aprila
1922. u 10 sati prije podne.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod šumske uprave u Han
Kumpaniji.
Direkcija šuma u Sarajevu bira slobodno između usmenih i pismenih pos
nuda i može sve bez navoda razloga odbiti.


Do riješenja ostaju nudioci u riječi.


Šumska uprava.
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 73     <-- 73 -->        PDF

.Sresko načelstvo Livno.
Broj: 1519/22. _ . dne 27. februara 1922.


Oglas.


Kod sreskog načelstva u Livnu prodavače se dne 10. aprila 1922. u 10 sati


p. p. putem javne usmene i pismene dražbe 200 q srčanika i 50 q čemerike, koja
količina če se kopati u užem području ovoga sreza na erarnom zemljištu.
Isklična cijena po 1 suhog korjena srčanika 75 D., a ćemeriki 50 D.


Svaki nudioe mora prije početka dražbe položiti vadij od 1750 D. a stranci,
koji ne spadaju kraljevstvu SHS. 3500 D. u gotovom ili u državnim bonetama.


Pismene ponude sa vadijem treba poslati zapečećene sreskom načelstvu u
Livno i moraju stići najdalje do 10. aprila 1922. u 10 sati p. p.


Stoji svakome reflektantu slobodno, da pregleda mjesta odnosno područje
kopanja navedenog korjenja.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod sreskog načelstva u Livnu.
Ako se na dražbi ne prikažu bar tri ozbiljna kupca neće se dražba obdržavati.


Direkcija šuma u Sarajevu bira slobodno izmedju usmenih i pismenih po*
nuda i može sve bez navedenog razloga odbiti.
Načelnik sreza: Ružić .


...... ...... ......


....., ... 22. ..... 1922.
.... 285.


......


... ...... ...... ..... ......... ce ... 10. ...... 1922
y ......... y 11 .... ..... ..... ...... . ....... ...... ...
1000 .3 .......... ...... .. ...., .... ce ...... y .... ............


........ je .... 33 ... 50 napa ... ...... .. ..........


..... ...... .... ........ ..... ....... ...... ..... ..
3350 ... ....... 6700 ... y ....... ... y ........ ........
. ....... ..... .. 20 ....


....... ...... .. ....... . ........ ...... .. 20 ...
..... ....... .......... ....... ...... ..... .. ....... »..:
.... .. .....-......« . ...... ..... ....... .. 10. ...... 1922
y 11 .....


... .......... ...... .... ....... 3 ..........., .....
....... ............ ........ .. .... ..... ...... .........
...... ..... . ....... ........ .. .. .... ... ......
...... ......
......... .... y ........ .... ........ ...... ...... .
....... ...... . .... ... ... ........ ....... .......


......... ........ :


......
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Šumarija Vareš.
Broj 232/22. Vareš, dne 21. marca 1922.


Oglas.


Kod šumske uprave u Varešu prodavače se dne 15. aprila u subotu 1922. u
10 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 1000 kub. met. jelovog drveta
koje se nalazi u šumi Stupčić i oko 1000 kub. met. jelovog i omorovog drveta
koje se nalazi u šumi Ljubišić. — Isklična cjena iznaša 26 dinara po kub. met.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od 5200 dinara u
gotovom ili u državnim bonavima. — Pismene ponude sa vadijem treba poslati
zapečaćene šumskoj upravi u Varešu i moraju stići najdulje 15. aprila 1922 u
10 sati. Stoji svakom reflektantu slobodno da šumu prije dražbe razgleda.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod šumske uprave u Varešu.
Ministarstvo šuma i ruda bira slobodno između usmenih i pismenih ponuda
i može sve bez navođenja razloga odbiti.


Upravitelj šumske uprave: N i k i ć, s. r.


Broj 1774. 1922.


Objava licitacije.


Kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima, prodavače se na 15. aprila o. g. pris
manjem pismenih ponuda do 10 sati pre podne, u sopstvenoj režiji, u godini
1921. izrađeno ogrevno drvo (brestove, jasenove, hrastove oblice) iz prorede
u srezu Međustrugovi kr. šumske uprave Nova Gradiška i to:


a) 2308 pr. m. složeno na obali Velikog Struga, uz cenu od 25.50 Dinara
po prostornom metru.
b) 200 pr. m. složeno na samoj sećnoj površini kod panja, udaljeno od
obale Velikog Struga 1 km, uz cenu od 18.30 Dinara po prostornom metru.


U s 1 o v i :


1. Primaju se samo zatvorene pismene ponude, taksirane sa 20 Dinara te
priloženom
žaobinom, koja mora iznašati najmanje 5% od isklične cene.
Brzojavno podnesene, nedovoljno taksirane ponude, ne uzimaju se u obzir.


2. Rok za izvoz kupljenih drva je 31. oktobra 1922. g.
3. Pobliži uslovi mogu se saznati za radnog vremena kod kr. direkcije šuma
i kr. šumske uprave u Novoj Gradišci.
Vinkovci, 21. Marta 1922.
K r. direkcija š u m a.


Razglas.


V gozdovih komendske nadarbine Rebrca na Jezerskem (Slovenija) se proda
približno 1200 plm smrekovega lesa na panju za posekanje v letu 1922. Oferte
je vložiti do 20. aprila 1922. pri okrajnem gozdarju Franc Primožiču v Škofji
Loki (Slovenija), kjer se ima tudi prodajne pogoje na upogled.


P r e d s t o j n i š t v o* k o m c n d s k e nadarbine Rebrca.
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Broj 2935/22.


Kotarski ured u Bugojnu, dne 30/3. 1922.


Oglas.


Kod kotarskog ureda u Bugojnu prodavati će se dne 15. aprila o. g. putem
javne pismene i usmene dražbe oko 800 m3 smrćevog drvcta od vjetroloma
i ovršaka, koji su zaostali od prvoužitnika u šumi »V u k o v o«.


Isklićna cijena iznaša 30 D (trideset dinara) a 1 .´. korisnog, a 1 Dinar
50 para (jedan dinar-50 para) za lm 3 otpadajućeg gorivog drveta.


Svaki nudioc mora položiti prije dražbe vadij od 2480 D, a strani podanici
5960 dinara.


Pismene ponude sa vadijem treba poslati zapečaćene na kotarski ured
i moraju stići najdulje do 15. aprila o. g. u 10 sati.


Stoji svakome reflektantu slobodno da šumu prije dražbe razgleda.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod kotarskog ureda.


Ministarstvo šuma i ruda bira slobodno izmegju usmenih i pismenih po«
nuda, i može sve bez navedenja razloga odbiti.


Kotarski predstojnik:


Dr. Wilhelm v. r.


........ ......


....., ... 16. ..... 1922.
.... 22671922.


......


... ...... ...... y ...... ......... ce ... 21. ......
1922 y (.....) y 10 .... ..... ..... ...... . ....... ......
... 4000 ......... ...... ....... ........ ......, ..... ce ......
y nj = / ....... ..... — ........ .... ...... 11 ......
.. ..... ......... ......


..... ...... .... ........ ..... ....... ...... ..... ..
4 400 ...... y ....... ... y ........ .........


....... ...... .. ....... ..... ....... .......... .......
...... y ...... . ...... ..... ....... .. 21. ...... o. .. y10 .....


..... ...... ........... ........ .. .... ..... ......
.........


....... ..... . ....... ........ .. .. .... ... ......
...... y .......


......... .... .... ........ ...... ....... . ........
...... . .... ... ... ........ ....... .......
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Broj: 199.


Šumska uprava u Teslicu, dne 27. marta 1922.


Oglas.


U ponedeljak na 24. apr la 1922 u 11 sati prije podne predavatće se kod
Šumarije u Teslicu putem usmene dražbe i ujedno pismenih ponuda oko 730
(sedam stotina trideset) prm. hrastovog gorivog drvcta sječnog u zimi 1920/21.
franco stovarište.


Drvo se nalazi u Teslicu te se može u svako doba pogledat:.
Isklična je cijena za jedan prostorni metar franco stovarište Teslić 42
(četrdeset i dva) Dinara 50 para.
Kao vadij imade se položiti iznos od 2400 D u gotovom ili u državnim
bonovima a dvostruko ako je stranac.


Pismene ponude imadu se poslati zapečaćene šumariji u Teslicu, te im
treba priklopiti odredjeni vadij a moraju stići najdalje do 24. aprila 1922 u 11
sati prije podne, a otvoriće se istom nakon dovršene usmene dražbe.


Uvjeti prodaje mogu se vidjeti kod Šumarije u Teslicu.


B. h. šumarija Teslić.
Zaključni račun


mirovinske zaklade lugara slunjske imovne općine za godinu 1921.


A. Prihod.
U
gotovu U obveznicah
u krunama


1. Blagajnički ostatak iz godine 1920
941 01 113.498
2. Prinos imovne općine
4.860´—
3. Temeljni prinos
1.000´—
4. Članarinski 5 % od plaće
´ 527:—
5. Redovne globe
50 —
6. Kamati od glavnica
4.289-37
7. Uloženo na uložnicu broj 2105
994
Skup a . . . . 11.667-38 114.492


B. Rashod.
8. Uloženo na uložnicu broj 2105
994- —
9. Izdano za mirovine, obskrbe i dr
4.599-47 —
Skupa . . . 5.593-47


Usporediv A. sa B. ostaje koncem godine 1921. 6.073 91 114.492


i to:
a) vink. u 4% hrv. slav. zem. razteretnice ... . 40.400
b) vink. u 41/L´% zcm. vjer. zal. hipot. banke . . . 38.800
c) na uložnici I. hrv. šted. podr. Karlovac br. 2105 . 35.000
d) u priznanici I. hrv. šted. podr. Karlovac . . . 292
e) u gotovu u blagajni imovne općine 6.073-91


Predsjedništvo lugarske mirovinske zaklade.


Predsjednik: Tajnik:
Frkić v. r. Turkalj v. r.
šumarski savjetnik. v protustavnik.
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Broj 1214/1922.


Prodaja stabala.


Prodaje se samo putem pismenih ponuda u šumi na panju u 14 prodajnih
skupina na području kr. šumske uprave u Mrkoplju I, u sjekoredu V. 2. jelo«
lovine 5181 i bukovine 330 m:i.; II. u sjek. V. 2. jelovine 3569 i bukovine 168 m3.;


.. u sjek. 3. jelovine 1469 i bukovine 4218 m3.; IV. u sjek. IV. 1. jelovine 5854,
bukovine 5180 i javorovine 142 m3.; na području kr. šum. uprave u Ravnojgori:


V. u sjek. I. 2. jelovine 1964 i bukovine 1167 m3.; VI. u sjek. II. 6. jelovine 1547
i bukovine 1143 m3.; VII. u sjek. III. 3. jelovine 1552 i bukovine 69 m3.; VIII. u
sjek. IV. 12. jelovine 6296 i bukovine 3809 m3.; IX. u sjek. IV. 12. jelovine 6696 i
bukovine 3550 m3.; na području kr. šumske uprave u Jasenku X. u sjek. VII.
1. jelovine 3987, bukovine 5178 i javorovine 253 m3.; na području kr. šumske
uprave u Ogulinu XI. u sjek. I. 4. jelovine 4894, bukovine 2478 i javorovine
309 m3.; XII. u sjck. III. 6. jelovine 3282, bukovine 2713 i javorovine 82 m3.;
XIII. u sjek. IV. 1. jelovine 8345, bukovine 3424 i javorovine 660 m3, te XIV.
u sjek. VI. 3. jelovine 3010, bukovine 1553 i javorovine 375 m3.
Sa biljegom od 20 dinara providjene i sa potvrdom o položenoj žaobini
obložene dobro zatvorene ponude valja potpisanoj Direkciji predati najzad


29. aprila t. g. do 11 sati prije podne.
Dražbeni i ugovorni uslovi mogu se uviditi te iskaz, prodajnih skupina,
obrazac ponude i omot dobiti kot potpisane Kr. Direkcije šuma i kod gore
spomenutih kr. šumskih uprava.


Kr. direkcija šuma.
U Zagrebu, dne 20. ožujka 1922.


Broj 1172/1922.


Natječaj.


Kod drž. šumske uprave u Deliblatu imadu se popuniti 2 lugarska mjesta.
Propisno biljegovane i svojom rukom pisane molbe neka predlože refleks
tanti na direkciju šuma u Apatinu najkasnije do konca aprila 1922.
Potrebni prilozi:


1. Krsni list.
2. Domovnica i svjedodžba o moralnom vladanju.
3. Svjedodžba ili uverenje lječnika nadležne vlasti, da je molitelj dobro
razvijen i potpunoma zdrav te sposoban za lugarsku službu, osobito da dobro
vidi, čuje i govori.
4. Svjedodžba da je svršio lugarsku školu ili položio lugarski stručni ispit.
5. Potvrda, da je zadovoljio vojnoj dužnosti.
6. Svjedodžba o porodičnom stanju i broju članova porodice.
Prednost imadu molitelji, koji su svršili s uspjehom ludarnicu.
U slučaju uvaženja molbe i imenovanja imadu imenovani pravo na si je»
deču plaću i deputate:


1. Temeljna početna plaća od godišnjih 700 dinara s propisanim ličnim i
porodičnim dodacima za državne podčinovnike.
2. Godišnje 24 pr. m. ogrevnog drva.
3. 3 k. jut. deputatne zemlje.
Direkcija šuma u Apatinu.
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Br. 199.-1922.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Na temelju odobrenja šumarskog odsjeka ministarstva šuma i rudnika od


17. ožujka 1922, broj 1839/1922 prodavati će se javnom dražbom putem pismenih
ponuda dne 29. travnja u 10 sati prije podne u pisarni prvostolnog kaptola za*
grebačkog Kaptol broj 27 dvorištna zgrada I. ka, hrastova stabla nalazeća se
u šumi Podgoršćica i to:
Odjel 1 a, — 4463 hrastova sa sadržinom od 6826 m3.
Odjel 1 b, _ 1230 hrastova sa sadržinom od 299 rri\
Odjel 2, — 3776 hrastova sa sadržinom od 5931 m3.


Ukupno 9469 hrastova sa sadržinom od 13.056 m3.


Upitna šuma leži tik državne ceste Zagreb—Dugoselo, a udaljena je od
Dugogsela u pravcu prema Zagrebu 2´5fcm.


Propisno sa 20 Dinara biljegovane ponude imadu se predati najkašnje dne


29. travnja 1922 do 10 sati prije podne u gore navedenoj pisarni, kod koje se
i pobliže dražbeni uvjeti dobiti mogu.
Prvostolni kaptol zagrebački.


Daje se na znanje šumskim posjednicima, šumarskim
uredima kao i trgovcima sa sjemenom, da se
može dobiti kod potpisanog sjemena od crnog bora
(Pinus austriaca) uz cijenu za 1 kg Din 50´—.


Sjeme je izvrsne kvalitete, jamčim za 80% klicavosti
— te podesno za sijanje u svim krajevima naše
države. Sjeme se dobiva iz šuma, koje se nalaze
700 m nad morem.


M. Uubravcic
Nerežišće, otok Brač (Dalmacija).
Izradba svih vrsti štampilija i pečata iz gume i pečata


IG. JUSTITZ9 graveur


ZAGREB, Strossmayerova ulica 8.


Telefon 4—40. Utemeljeno 1896.


NA SKLADIŠTU: Promjerke (klupe) za mjerenje drva, kolobroji,
mjer. vrpce iz platna i čelika, kliješta za plombiranje
i plombe ; izradba šumarskih čekića i. t. d. i. t. d.
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 79     <-- 79 -->        PDF

. Šumska industrija


FILIPA DEUTSCHA SINOVI


Vrhovčeva ul. 1 ZAGRE B Telefon broj 47


PARNA PILANA U TUROPOLJU.


Export najfinije hrastovine. — Na skladištu ima velike količine
potpuno suve hrastove gradje svih dimenzija.


UTEMELJENA GODINE 1860.


Zrinjski trg 17 Telefon 4 — 42


„DOM"


DIONIČKO DRUŠTVO ZA DRVENE GRADNJE
Tvornica: Černomerec ZAGREB Brzoj, naslov: „Dom"


Radione za drvene konstrukcije i blanjan´e, parna pilana. Tvornica za izradbu vrata,
prozora, parketa i nutarnjih uredjaja. - Poduzeće za specijalne drvene gradnje, te
izradbu drvenih kuća u rastavljenom i stabilnom stanju. - Radione za pokućtvo i za
vrt po stanovitim tipovima. - Konstrukcione radione za izložbene zgrade te dvorane.


Preporuča svoju specijalnu tvornicu za izradbu jednoličnih kuća, prozora, vrata, parketa kao i jednoličnog
pokućtva, baraka te 3vih vrsti konstrukcija izradjenih po stanovitim tipovima. — U svrhu
pojeftinjenja i normaliziranja gradjevno - stolarskih radnja specijalizirali smo vlastiti pogonski odio
za jeftinu izradbu na veliko te izradjujemo normalna okova "a i neokovana vrata sa ili bez opŠava
i pošva u veličinama od 0´65 X 2´00 m, te 0´90 X 2"00 m, i dvokrilna 125 X 2*25 m svijetlosti ; nadalje
prozora 1-00 X 1*77 m, 1*— X l´35 m, 1 — X 1*02 m, 090 X 1;™ m, 0*95 X 1*90 m,
1"50 X 1´90 m, stalno na zalihi, prema tomu uz svakodobnu dobavu.


Dioničarsko društvo Société Anonyme


za eksploataciju drva d´Exploitation forestiere
Zagreb, Gajeva ul. 32 Zagreb, Gajeva ul. 32
Telefon 16-34, 14-55, 12-38. Téléphone 16-34, 14-55,12-38.
Brzojavi : „EXPLOITAT". Télégrammes: „EXPLOITAT".


Parna pilana i tvornica Scierie a vapeur et fabrique
parketa Virovitica. de parquets Virovitica.
Parna pilana Teslić. Scierie a vapeur Teslić.


Prodajni ured Banja-Luka. Bureau de vente Banja-Luka.


Proizvadja i eksportira: Produits et exportés:


matériaux eu chene, hetre


hrastovu robu, parenu i


étuvé et non étuvé, bois ten


neparenu bukovinu, me


dre matériaux de construction


kanu rezanu gradju, gorivo


et matérieux sciés et bois pour
drvo te parkete. chauffage et parquets.


-S;*
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 80     <-- 80 -->        PDF

D=Ing. Miroslav Kasal


oblastveno autorizirani gradbeni inžinjer


Ljubljana —- Gradišče 13


Gradbeno poduzeće
i tehnička pisama
za betonske,
železobetonske i
vodne zgradbe, kao
strugare, pilane, jezove,
električne
centrale i si., arhitekturu
te svakovrsne
visoke gradbe.


Izvršenje. Projekto vanje.


&


Delniška glavnica: Din. 30,000.0004 Rezerva: Din. .


PODRUŽNICE:


Celje, Cavtat, Dubrovnik, Ercegnovi, Jelsa, Korčula,
Kotor, Kranj, Ljubljana, Maribor, Metković,
Sarajevo, Split, Šibenik, Zagreb.
Naslov za brzojave: JADRANSKA.


Afiliirani zavod:


FRANK SAKSER STATE BANK


82 Cortland Street. New York City.
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 81     <-- 81 -->        PDF

MILAN PRPIĆ D. D.


VELETRGOVINA DRVOM


Telefon br. 5-60. ZAGREB Bakačeva ul. 4.


Eksploatacija šuma i proizvodnja
svakovrsnog materijala
iz tvrdog i mekanog
drva. — Kupuje i prodaje
sve vrsti drva na veliko.


Prvo jugoslavensko d. d. za šumsko gospodarstvo i industriju.


Centrala: Zagreb, Gjorgjićeva ulica 2 II.


Poduzeća: Parna pilana i tvornica kutija u Podgradcima kod Bosanske
Gradiške. Vlastelinstvo Sirač kraj Daruvara.


Produkcija: sve vrsti jelovog rezanog materijala i gradjevne robe, bukovi
rezani materijal pareni i nepareni, bukovo gorivo drvo,
bukove podvlake, bukovi drveni ugljen i dr.


Uprava: Podgradci, p. Bos. Gradiška, Bosna.


Zeljezn. postaja: Okučani i Jasenovac.


Otprema robe: sa pilane do Bos. Gradiške vlastitom šumskom željeznicom,
u Bos. Gradišci vlastito skladište na sav. obali. Otpremanje
Savom preuzima se dijelom i vlastitim plovnim sredstvima.


Za šumske industrije i trgovce drva:


pravi Gohlerovi kolobroji, šumski čekići, čekići za daske,
klupe za mjerenje, vrpce za mjerenje, brojevi iz ocjeli u
svim veličinama najbolje vrsti kod


ŠANDOR SCHNELLERA, rezbara
Zagreb, Strossmayerova ulica 6.


» i MI i «»»m
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Prva Hrvatska Štedionica


U ZAGREBU.


Osnovana godine 1846. Osnovana godine 1846


Dionička glavnica : Pričuve :
K 160,000.000— K 100,000.000 —
Ulošci preko «*.´-.... v ,


.......... u


K 1.200,000.000-— Zagrebu.


Podružnice :


a i ura: 1


Beograd, Bjelovar, Brod na Savi,
Celje, Crkvenica, Čakovec, Da-!
:
|l llllll I]


1 . | j ru ar, Delnice, Djakovo, Gjur-z


\ ]=B]


j gjevac, Ilok, Karlovac, Kraljevica,


; 1 llllll 1


W ! Križevci, Mitrovica, Nova Gra-:
.... j diska, Ogulin, Osijek; Požega, !DEI=]
Rijeka, Senj, Sisak, Subotica,


; || l llllll tfl


.....


Sušak, Sv. Ivan Zelina, Varaždin, .
Velika Gorica, Vinkovci, Viro1..
.
vitica , Vukovar, Zagreb Ilica ; 1 u li
117 a, Zemun.


HE \..1:


Ispostave :


l 1 llllll I]


Osijek donji grad, Vinica.


PRIMA uložke na uložne kjižice i na tekući račun.
ESKOMPTIRA mjenice i devize.
OBAVLJA burzovne naloge te izplate na" vsa tu-


i inozemna mjesta.
IZDAJE čekove i kreditna pisma.
FINANCIRA trgovačka, obrtna i industrijalna


poduzeća.
OBAVLJA sve štedioničke i bankovne poslove
najkulantnije.