DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Službene vijesti.


za šumarskog akcesista kod Kotarske Oblasti u Aleksandrovu na otoku
Krku Jakova Biondića, šumarskog akcesistu Kotarske Oblasti u Novom, po
službenoj potrebi;


za šumarskoHnženjerskog asistenta u X. činovnom razredu sa godišnjom
platom od 2000 dinara kod Šumske Uprave u Bos. Dubici Radovana G. Marko*
vica, apsolventa Šumarskog Odjela Poljoprivredne Visoke Škole u Beču;


za šumarskosinženjerskog asistenta u X. činovnom razredu kod Šumarskog
Odseka u Sarajevu Josil´a Lcmbcrgera, apsolventa Šumarskog Odjela Tehničke
Visoke Škole u Pragu.


Naš Ministar Suma i Rudnika neka izvrši ovaj Ukaz.


Beograd, 18. februara 1922. god.
ALEKSANDAR, s. r.
Ministar Šuma i Rudnika, Živ. Rafajlović, s. r.


Mi Aleksandar I. po milosti Božjoj i volji Narodnoj Kralj Srba, Hrvata
i Slovenaca.


Proglašujemo i objavljujemo svima i svakome, da je Zakonodavni Odbor
Narodne Skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, na osnovu člana 130.
Ustava, na svojoj 35. redovnoj sednici, održanoj 25. decembra 1921. godine u
Beogradu, reš:o i da smo Mi potvrdili i potvrđujemo: da se naredba Ministra
Unutrašnjih Dela od 4. februara 1921. god. J. B. Br. 115. spiska Uredaba Mini*
starstva Unutrašnjih Dela Br. 27. »Službene Novine« Br. 195/921. izmeni i da
glasi:


Zakon o držanju i nošenju oružja.


Član 1.


Držanje oružja (puške ili revolvera) u kućama slobodno je, ali u izuzetnim
slučajevima, kada je javna bezbednost ugrožena, mogu policijske vlasti, po
odobrenju Ministra Unutrašnjih Dela, zabraniti držanje oružja kako pojedin«
cima, tako i u čitavim opštinama, srezovima, okruzima i oblastima.


Član 2.
Svaki građanin koji drži vatreno oružje (pušku ili revolver) dužan je pri*
javiti državnoj vlasti kakvo oružje ima. To je dužan učiniti i pri promeni oružja.


Član 3.
Ko se ogreši o propise čl. 2. kazniće se od sto do pet stotina dinara nov*
čano, ili zatvorom do 14 dana, i konfiskacijom neprijavljenog oružja u korist
državne kase.
Član 4.
Niko ne može nositi vatreno oružje bez pismenog odobrenja okružne ili
županijske vlasti, u Dalmaciji i Sloveniji kotarskog poglavarstva, a u gradovima
van okruga (županija) mesne državne policijske vlast´.
Od ovoga se izuzimaju samo oni službenici, koji po svojoj službi i pozivu
imaju pravo ili im je dužnost oružje nositi.
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 68     <-- 68 -->        PDF

268 Službene vijesti.


Član 5.


Odobrenja za nošenje vatrenog oružja davaće se po obrazloženim predio«


zima opštinskih i područnih državnih vlasti samo onim licima, koja pokažu


osnovanost i potrebu za oružje i svojom ličnošću daju jamstva da oružje neće


zloupotrebiti.


Ko nosi oružje dužan je sobom nositi i odobrenje — oružni list.


Član 6.


Za vojničke puške kojima je vojska naoružana niko ne može dobiti oružni


list.


Ove puške ako nemaju karakter oružja iz čl. 8. ovog Zakona oduzeće se


od onih koji ih sada imaju i predati vojnim vlastima, pošto ove isplate odgo=


varajuću vrednost za njih.


Član 7.


Oružni listovi izdavače se uvek na određeno vreme, a najduže za godinu
dana, ali ih nadležna vlast može i ranije povući.


Član 8.


Za oružje istorijske i umetničke vrednosti ili osobite lične i porodične


važnosti, kao i one koje u pojedinim krajevima po uobičajenoj tradiciji sači*


njavaju dco narodne nošnje, daće se odobrenje za držanje ili nošenje sa traj*


nom važnošću.


Član 9.


Ako bi nadležna vlast uskratila odobrenje nekome licu, koje ga je ranije
imalo, ono će moći svoje oružje deponovati kod dotične vlasti, kod koje će
stojati na raspoloženju sopstvenika šest meseci, u kome ga roku ovaj može
ustupiti ili prodati licu koje ima odobrenje za držanje ili nošenje toga oružja.
Ako sopstvenik u ovome roku ne raspravi pitanje o deponovanom oružju ista
vlast će ga prodati i dobijenu sumu predati sopstveniku.


Član 10.


Trgovci i prodavaoci vatrenog oružja dužni su voditi knjigu prodaje
oružja i upisivati ime, zanimanje i mesto stalnog prebivanja lica, kojima oružje
i municiju prodadu. Ovu knjigu oni su dužni stavljati na uviđaj policijskim
organima kad god to ovi zatraže.


Član 11.


Ko se ogreši o odredbe ovoga zakona kazniće se zatvorom cio tri meseca
ili novčano do četiri hiljade i pet stotina dinara. Obrtnicima (prodavcima oružja)
u ponovljenom slučaju može se zabraniti i obavljanje radnje.


Krivice po ovome zakonu gone se po zvaničnoj dužnosti, a po njima sude:
u ranijim granicama Srbije i Crne Gore pojedinačne sudije prvostepenih su*
dova, shodno članu 36. Uredbe o ubrzanju rada kod sudskih i islednih vlasti
od 22. juna 1921. god., a u ostalim krajevima kotarski sudovi.


Isledna vlast će odlučiti preventivni pritvor samo u slučajima osnovane
sumnje na begstvo krivca, nu u takvim slučajima ovaj pritvor uračunaće se u
kaznu.