DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 56     <-- 56 -->        PDF

256 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Sjednica glavne uprave.
Za 19. III. u Beograd sazvana sjednica glavne uprave .1. Š. U. obdržavana
je s istim dnevnim redom od 30. III. do uključivo 1. IV. o. g. u Zagrebu. Č´nje*
nica, da su članovi uprave ne žaleći truda ni troška i iz najudaljenijih krajeva
domovine (Kruševac, DeLblat, Tcslič itd.) pohrlili na ovu sjednicu te se gotovo
u potpunom broju našli u Zagrebu pokazuje ne samo veliku važnost predmeta,
iznešenih na dnevni red, nego i oduševljenje i samosvjest, kojim članovi uprave
.shvaćaju svoju dužnost. Zapisnik sjednice donijet ćemo u narednom broju.
Sad ćemo izvijestiti članove ukratko samo o nekojim važnijim pitanjima, koja
su pretresana.


I. Uzimajući u pretres nacrt zakona o lovu, koji je izrađen po g. nadzor«
niku Dojkoviću, članu užeg odbora, morao se je odbor ograničiti samo na ras»
previjanje glavnih načela lovskog zakona, budući da uži odbor radi kratkoće
vremena još nije mogao u tančine pretresti nacrt g. Dojkovića.
Nakon odulje debate u kojoj su sudjelovali i članovi užeg odbora te I.
odsjeka rada gg. banski savjetnik dr. N. Zoričić i šum. nadzornik V. Dojković,
našao se je načelni sporazum u glavnim načelima, te je donesena ova jedno»
glasna rezolucija:


»Jugoslovensko šumarsko udruženje uzelo je svestrano u pretres pitanje
novoga zakona o lovu, pa jednoglasno zauzima ovo stanovište:


1. Donošenje novog zakona o lovu vanredno je tegotno, dok ne budu
stvoreni i u život privedeni zakoni o podjeli zemlje na oblasti i ostali s tim
skopčani administrativni zakoni.
Zakon o lovu toliko je usko svezan s uređenjem upravnog sistema, da je
nemoguće donijeti taj zakon, dok ne bude uređena i u praksi provedena reorga*
nizacija uprave u našoj državi.


S toga J. 5. U. predlaže, da se novi zakon o lovu ne iznosi pred parlamenat
sve dotle, dok ne bude svršena i provedena podjela zemlje na oblasti.


2. .). Š. U. jednoglasno stoji na stanovištu, da se regalno pravo lova imade
ukinuti u cijeloj državi, te da se imade posvuda uvesti sistem zakupa lovišta
putem licitacije.
Kod licitacije zakupa lovišta imadu u onim krajevima, u kojima je dosada
postojalo regalno pravo lova, lovačka udruženja prednost pred pojedinim nu=
diocima.


3. J. Š. U. drži potrebnim, da se prije svega poluči suglasnost u svim tes
meljnim principima, na kojima ima da se osniva novi zakon o lovu.
U tu svrhu moli, da se sazove uža anketa stručnjaka po ministarstvu šuma
i rudnika, na koju bi se imali pozvati izaslanici .1. Š. U. te po dva izaslanika
pokrajinskih lovačkih udruženja.


Tek nakon ovako uglavljenh temeljnih načela neka se pristupi izradbi
osnove zakona o lovu, koja bi se prije prihvata dostavila na mišljenje jugoslov.
šumarskom udruženju kao i svim lovačkim udruženjima.«


II. Uzimajući s negodovanjem na znanje, da se je koti prihvata zakona
i, oblasnim i sreskim samoupravama prihvatilo, načelo, koje je protivno uredbi
od 27. juna 1921. naročito u pogledu unifikacije šumarske službe, prihvaćena
je rezolucija: