DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.
255


V


oumska industrija i trgovina.


Novo veliko poduzeće.


Između ministarstva- šuma i rudnika i Prvog jugoslavenskog d. d. u Za=


grebu sklopljen je ugovor, po kojem se osniva novo veliko poduzeće pod ime=


nom Destilacija drva d. d. u Zagrebu. To je društvo osnovano na


27 godina t. j . od 29. XI. 1921. do konca 1948. Temeljna glavnica iznosi 20,000.000


dinara, koja je razdijeljena na 100.000 komada dionica s nominalom od 200


dinara.
,


Društvo uzima u zakup velike tvornice za destilaciju drva u Teslicu sa


svim inventarom, komunikacijama i pravima na šume. Bavit će se proizvod*


njom drvenog ugljena i svih kemičkih fabrikata, što se dobivaju destilacijom


drveta; preradbom mekog drveta, kupnjom i prodajom drveta, šuma, posjeda,


dizanjem pilana, tvornica itd.


Značenje šumske industrije u Rumunjskoj.


Prema Monitorul forestier zauzima šumska industrija u Rumunjskoj po
broju poduzeća drugo mjesto (od 2747 poduzeća 502). Po veličini kapitala ulo»
ženog u građevine, zemljište i inštalacije, stoji isto tako na drugom mjestu
(od 2.837,298.627 leja ukupno pripada njoj 478,063.349 leja). Od 6.151,886.313 leia
vrijednosti sirovina ima 1.549,770.235 leja. Vrijednost produkcije iznosi
2.052,514.618 leja od 11.711,796.144 leja. Po broju radnika zauzima prvo mjesto
s 44.886 od ukupno 140.135 radnika. Po ukupnoj snazi pogona stoji na trećem
mjestu, a po šteti, pretrpljenoj u ratu na prvom mjestu.


Licitacija hrastovine.


Objavljena licitacija u 2. broju »Šumarskog lista« za šumu Vratična, vin»
kovačke direkcije šuma, održana je na 6. Marta sa ovim rezultatom:


1. Dunavskosposavska banka — Beograd
Din. 1,126.000
2. Našička tvornica tanina i paropila d. d. Zagreb
„ 1,002.500
3. Mitrovička paropila d. d. Sremska Mitrovica
,,i 1,283.000
4. Braća Janeković — Zagreb
„ 1,054.250
5. Slavcks d. d. Zagreb
„ 1,051.000
6. Slavonija d. d. Zagreb
,, 1,067.895
7.
Našičko d. d. za trgovinu i industriju drva „ 1,215.000
Kako se vidi, najveća je ponuda pod br. 3. Preko procenbene vrednosti

838.185 Dinara — preplaćeno je 53 %.
Povisi li se sa istim procentom procenbena vrednost hrastove gradje, izlazi
cena za 1 m3 512 Dinara.


Izmedju ponuda br. 4, 5, 6 posve su neznatne razlike.


Ponuda pod 3. mogaše izaći najveća, jer, za nju sečina najpogodnije leži.


Drvo otprema niz reku Savu, na duljinu oko 30 km.
P. M.


Prodaja ogrevnih drva.


Kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima, prodano je na 16. Februara o. g,


1.850 pr. met. izradjenih ogrevnih drva, (cepanice i oblice — brest, hrast i grab),
složeno na obali Save za 79.957 Dinara. Po 1 pr. met. dobiveno je 43.22 Din. —
polučeno najviše od sviju prodaja ove zimske kampanje. Režijski trošak bese
po 1 pr. met. 7.5 Dinara, (radjeno pred 2 godine) pa je na račun takse ha
panju, po 1 pr. met. dobiveno 35.72 Dinara. P. M.